• Nie Znaleziono Wyników

Ruslan. R. 6, č. 216 (1902)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ruslan. R. 6, č. 216 (1902)"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Ч. 216. Львів, Четвер дня 26 вересня (9. жовтня) 1902. Річник VI

Передплата

на .Р У С А А Н А . «вносить:

в Австриї:

на нїлий рік . . Я ) кор.

на пів р ок у . 10 кор’

ва чверть року . о кор.

на місяць . 1*70 кор.

За границею:

ва цілий рік 10 рублів а б о 36 ф ранків ва иів рок у . . 8 рублів

або 18 франків П оодиноке число чо 16 с о т.

• Вирвеш ми очи і душ у ми ви, веш : а не воаьмеш милоств і віри яе ноаьмеш , бо р уск е ми сер п е і віра руска < — 3 Р у с л а п о в н і псальмів М. Ш аш кевича.

Виходить у Львові що дня крім неділь і р у с к и ї сьвят О О*І1 год. пополудня.

Редакция, адміністрацій і експедиция »Руслана« під ч. І.

лд.Дом6ровского(Хорунщини).Екс- педиция місцева в А ґенциї Со- коловского в пасаж і Гавсмана.

Рукописи звертає ся лише ва поп ер едн є застер еж ен е. — Реклямациї неопечатані вільні від порта. — Оголошенн зви­

чайні приймають ся по ціні 20 с. від стрічки, а в .Н аді­

сл ан ім . 40 с. від стрічки. По­

дяки і приватні дон есен а по ЗО с. від стрічки.

тизм , котрий, як знов Сгаа доказує, як­

раз нособляв розвиткови сіонізму. Ргге§І£<

обмежав ся лише до сеї погрози, що Мас- кі, 82ІаеЬсісе і тіевгсгкі могуть зірвати свої торговельні взаємини з Мошками, однак хто знав теперішні відносини еконо­

мічні в Галичині, сей признасть, що Ма- сіек, 82ІасЬсіс і тіезгсгка більше зависимі від Мошка, як Мошко від них і тому Мо­

шко не дуже то налякає ся такої погрози.

Але виразнїйше виступив Р

гїєйзіуіі

в оставній ІУ-ій статі п. з. 8ро1есгепзіі¥О роїзкіе мюЬес зуопіггаи, надписавши сю статю заголовком: пази рго^гага. Отже п о- з и т и в н и й а н т и с е м іт и з м має бути про­

грамовим змаганем проти сіонізму. Рггей- зтеіі радить отже поступати з жидами, як з ч у ж и м , н е п р и я з н и м е л е м е н т о м , на шовіністичну програму сіоністів відпо­

вісти а н т и ж и д ів с к о ю п р о ґ р а м о ю , безправя і зарозумілість жидівску поборю­

вати р е п р е с и в ю і о с т р а к і з м о м , а захланність торговельно-економічну п р а ­ цею і о р ґ а н ї з а ц и в ю п о л ь с к о г о п р о ­ м и с л у і т о р г о в л ї. Треба отже, як каже, зорганізувати п о з и т и в н и й а н т и с е м і­

т и зм з о к л и к о м х р и с т и я н ь с к о ї а к- ц и і с у с п іл ь н о ї.

Все те зовсім не нові і не вчерашні проекти, а повторяють ся вже здавна, однак чи они у великій части не остануть лише дневникарскими статями і при відомім тем­

пераменті Поляків і задля відомої зависи- мости економічної і політичної Поляків від жидів, се покаже ся в недалекій будуччинї.

З загальним питанвм сіонізму вяже ся безпосередно специяльне питане п р и з н а- н я ж и д і в с к о ї н а р о д н о с т и в л ь в ів - с к ім у н і в е р с и т е т і і на т е х н і ц і , по­

рушене жидівскими студентами. Сему пи­

танні присьвятив в Киг)ег-і 1ї¥о\узк-ім проф.

львівского університету Дибовский три ста­

ті, п. з. АУ к^езіуі »игпапіа пагогїотеозсі гуйотезкіе) IV ипвуегзуїесіе Іяго^зкіт і о еі ріег\У’0%’20Г2Є«, яких не можемо

МОВЧКИ

при сій нагоді обминути. Одначе з гори заявляємо, що не думаємо вдавати ся в поважне обговорене сих статий, позаяк до проф. Дибовского можна справедливо при- ложити приповідку: »Швець знай своє шев­

ство, а в кравецтво не мішай ся«. Профе­

сор Дибовский сими статями зложив хиба доказ, що можна бути ученим зоольоґом, але в політично-народних справах, іменно в рускій справі бути темним, як табака в юзі. Хоче він одним замахом пера рішати справу жидівскої народности на універси­

теті (і як первовзір еі вважає змаганя укр.-рускої молодїжи до заснованя укр.- іуского університету. Покликує ся на ви- скази померших уже професорів Шаране- вича і Омеляна Огоновского, яких вже те­

пер провірити годі, ставить в своїй заро- зумілости Русинів поруч з Бурятами, Кам­

чадалами, Якутами і иншими племенами, які стоять на найнизшім ступні розвитку, оцінює після Ставропигійского Временника (здав ся з укр.-рус. літератури нічого не бачив!) ступінь розвитку укр.-рускої мови і науки і кидаючи звичайним обжалованєм, що Русини трудять ся >роиг 1е ігаг ги88Є«, хоче рішати справу україньско-руского

Лемі клопіт Я м яш з м істам .

(Конець).

Як Сгаз так і Ргге§1а<і признав, що сіонізм змагав до витворена окремого ор­

ганізму, до окремої індивідуальности наро­

дно-політичної. Так само глядить і Рггей-

втуіі

і уважав, що точка тяжести сіонїстич- ного руху лежить поза Палестиною, що сіонізм в п о к л и к о м н а ц і о н а л ь н и м , який при відомій расовій ненависти, при недостачі етичних засад супроти ґоя-ворога набирав характеру скрайної в и к л ю ч н о - с т и і зводить жидівскі маси на дорогу односторонного, тісного шовінізму і ради­

кальної, беззглядної боротьби, що в сіоні­

змі жидівство відкривав шелом супроти

ПОЛЬСКОЇ

суспільности. Рг2Є^81¥ІІ признав, що тепер вже Поляки не будуть мати діла з жидами під покришкою польских патріо­

тів, меценатів польскої штуки і промислу, помічників в науці і літературі і с о ю з н и ­ к ів в п о л ь с к ій н а р о д н о -п о л іт и ч н ій р о б о т і, що а с и м іл я ц и й н і з м а г а н я в жидівскій справі з б а н к р о т у в а л и , а тепер на цілім обшарі давної Речипосполи- тої повстає ж и д ів с к е с т о р о н н и ц т в о з н а р о д н о -п о л іт и ч н и м и ц іл я м и , зо­

всім чужими і ворожими польскому наро- дови.

Поляки зрозуміли отже аж тепер гро­

зу сіонізму для своїх політичних змагань (чи не справдить ся тут знов приповідка:

тай гу Роїак ро вгкойгіе?!) і ладять ся до відверненя сеї нсбезпечности, але які на се подають способи ? Сгаз все ще в такий наївний, що припускав, що в поборюваню сіонізму найуспішнїйшу поміч могуть дати самі жиди, а особливо ж иді в ск а ін т е л ї­

ґе н ц и я , яка себе п о ч у в а в п о л ь с к о ю . Значить, Сгав сподївав ся, що жиди будуть поборювати жидів, а притім заманює ся сею поверховною проявою, що нібито жи- дівска інтелїґенция почував себе польскою!

Забував Сгаз, що навіть вихрести все і при всякій нагоді спочувають жидівскій справі і сій пособляють, а вже щоби жиди побо­

рювали жидів, се просто річ неможлива, наколи тут розходить ся о відносини між жидами а християнами.

Рг2Є£І£Й бачить одну з причин сіоні­

зму в тім, що в Галичині нема школи ра- бінів, що рабіни для Галичини образують ся в Пештї і у Відні, де головно виплеку- ють сіоністів. Є се зовсім хибний погляд, бож самі Поляки признають, що сіоністи виросли як-раз з жидівскої молодїжи й ін- теліґенциї вихованої на польскій науці і культурі, а так само і в Росиї дали почин до сіонізму ті інтелігентні жиди, які при­

своїли собі московску мову і науку і пи­

сали навіть наукові твори московщиною.

Отже рабінатскі школи, хочби они повста­

ли у Львові чи в Кракові, хочби в них учило ся польскою мовою, так як і тепер в середних школах жиди учать ся своєї релїґії польскою мовою, нічого тут не по­

може.

Дальшим способом поборюваня сіоні­

зму після Рг2Є§1ад-у мав бути а н т и с е м і­

університету, так як швець Терешко в Квіт- чинім Салдатскім Патретї брав ся критику­

вати мундір салдата. Отже, скажемо, пане професор, пильнуйте там своїх інфузорій, насїкомцїв і т. и., але не тикайте носа в справу, про яку не маєте найменшого зна- ня, не говоріть про укр.-руску мову і пи- сьменьство, якого Ви не бачили і не чи­

тали, а судите, як сліпий про краски!

З отакою то гордостю і зневажливостю, як рупротив Русинів, відозвав ся проф.

Дибовский і про сіоністів, та се вже їх річ з ним розправити ся.

Всі ті дневникарскі голоси а також голос проф. Дибовского стають лише до­

казом, чого можна сподївати ся з того боку, коли Русини не хочуть бути паііопе Роїопі, а бажають жити своїм житєм, ба­

жають не чужого, а свого то права, коли жиди не хотять бути Ьгасші то.)'ге820\¥Є£о мгугпапіа, а хотять остати жидами!

З бразилїйскої України.

(Борба за долю наших людей і яка оборона ц. к консуляту за нами).

До того часу на нашій кольонїї було кілька збуйних верховодів, котрі над нами зчаста збит­

кували ся. Се було трох Бразилїйчиків і один комісар (коЬгайо) Ж уацім де Санто Ґама. Той комісар був призначений з Губернії' на нашу кольонїю збирати у нас сплату за землю, як нам уряд був приказав платити по 400 міль- рейсів за 10 акрів (т. є. 40 моргів) землі на одну родину.

Два роки тому минуло, як немилостивий тон комісар Ґам а був нас повідомив, що маємо платити за землю. Але біда наша, що за такий короткий час в тих вікових лісах щесьмо ся гроший не доробили і ще на гріш ми бідні, але той немилостивий комісар не зважаючи на те, зачав нас натискати за гроші і над нами зну- щати ся. Збирав до себе зчаста тих трох збуй­

них верховодів Бразиліянів, узброєних револь­

верами і ножами, довгими на 1 локоть і так переїзджав помежи наші люди і неодного бив і калічив за те, що гроший ему не давали. З а той наш утиск і напад на наші доми і побитих і поранених наших людей удавали ся наші лю­

ди до ц. к. консуляту австрийского в Курітибі з просьбою і зі скаргами, що нас так нищать і неодному і здоровлє відняли. Ц. к. консуль австрийский в тій справі нашій не зробив чи не міг нічого зробити в обороні за нами, тілько сами мусїлисьмо ся бороти і без опіки консули.

Дальше місяця січня 1901. р. коли приїздив до нас руский сьвященик з Прудентонолїс о.

Митрофан Михняк Ч. С. В. В. то на дорозі перед кольонїєю напав був на него один Брази- лїйчик, що був вистрілив 2 рази на віз, котрий був будою критий і одна куля була продїравила буду на передї коло фірмана, а другий вистріл пішов боком. Се був один з ряду тих трох збуй­

них Бразилїйцїв по імени Петро Салєра. З а то булисьмо внесли скаргу до ц. к. консули в Ку­

рітибі в сій справі, однак ц. к. консулат нам не поміг нічого і розправи на то ніякої не було.

(Консулят звертав ся кілька разів до бразилїй- ского нравительства, але єго представленя збуло бразилїйске правительство голословними прире­

ченими. — Ред.)

(2)

2 На початку місяця цьвітня сего року знов

був до нас приїхав з Ляни той немилостивий котюга комісар Ґам а і розказав нам був платити за землю. Але з причини, що той рік є для нас лихим на гроші, зарібків нема, на ґрунтах добре не породило ся про брак дощу, бо підчас поза­

саджуваних наших росів (поле на місця виполено­

го мху) посуха панувала, тож і гроший не було де здобути і за землю до Губернії платити. Ми говорили до того комісара Ґами, що гроший не маємо і просилисьмо на дальший час нам заче­

кати. З сеї причини той немилостивий к’омісар (ТСоЬгасІо) розлостив ся і взяв ся до рабунку на нашій кольонїї з наших бідних людий.

На другий день зараз рано той комісар Ґам а позбирав був до себе на поміч тих трох збуйних Бразилїйцїв узброєних револьверами і ножами та пустив ся на рабунок в кольонїю до наших людий. Забирав, що і но хто мав: коні, товар, збіже, жито, кукурудзу, фасолю і навіть безроги і готову солонину, лише одні кури ли­

шали. З жита і фасолї то брали остатнє, навіть, як хто іно мав тілько, що до їдла, то і з того забирали дві части собі а трету лишали людям до їдла на житє. Кукурудза то єще в полю сто­

яла не збирана. Як котрий упирав ся і не хотів дати остатної кварти фасолї, і о єго били не­

милостиво ножами і не одного покалічили і по­

рубали тіло, і здоровлє відобрали.

І над тім стали ми радити ся, що ту ро­

бити нам сиротам на чужині, бо не маємо ту над собою жадної опіки і питали ся одні дру­

гих, чи єще так довго дамо бити себе і так рабувати, як тепер той лютий і немилостивий комісар Ґа м т нас зрабував; бо се то був чи­

стий рабунок а уряд в Губернії нічого про те не знав, як ту той Ґам а поступає, бо сегр до­

зволу він з Губернії не мав!

По тій нараді вислали ми були двох лю- да: Івана Рака і Михайла ІІетровского, у ко­

трих був забрав коні і вози, до ц. к. консули австрийского в Курітибі з просьбою і з ужа- ленєхі, бо малисьмо певну надїю, що ніхто так, як ц. к. консуль за нами не обстане і не буде нас боронити. Але ц. к. консулят в Курітибі на то тим двом людам нічого не зробив і нич не порадив, іно навертав тих двох люда назад до того немилостивого комісара Ґама, говорячи:

ідіть до комісара Ґами. він є добрий чоловік, бо я єго добре знаю, та просіть єго, то він вам зробить, що сам буде уважати. Ото така була зарада нашого оборонця ц. к. консули австрий­

ского в Курітибі.

І тодї тих два люда видячи, що не можна надїяти ся помочи від консулату, удали ся до одного бразилїйского горожанина 6 миль від Курітиби, до доброго і милосерного пана, ноіме-

Др. Ярослав Окуневский.

Із Занзібару.

(Конець).

Невільництво т а б удучність Африки.

Р аз одинокий лучило ся мені видїти, як надзорець-мандатор знущав ся над невільницею, що несла вугля із магазину до прибережної лодки. А се була невільниця анґлїйскої фірми 8 т ііЬ , М аскепгу єї С°. Як то? Англичане дер­

жать невільників? Сохрани Боже! — відповість Мг. 8ш ііЬ. Се тілько ще Араби держать невіль­

ників. . 8Ьоскіп£! Але що сей Араб тілько під- наймлений за дешеві гроші, щоби дав своє імя,

— того не треба усїм знати. Таким робом і гу­

манність сита, і честь Альбіону ціла...

Чогож хотять Европейцї, заповівши війну против невільництва? Хотять того, чого хотять усї сильнїйші, та провірнїйші, та беззгляднїйші раси, — панованя! Замість тілесних крепаків они заведуть поки-що невольників капіталістич­

ного устрою, хоч і се ще не виключено, що ви­

гнавши Арабів, они оставлять віаіиз дио апіе.

Се залежить від того, як буде треба, та як ко- риснїйше. Безпечно, що тут діє ся несправедли­

вість і Арабам і неграм — алеж де в сьвітї та справедливість?

В борбі о істнованє панує лиш один закон

— жостокий — закон сили. Молот та наковало

— се девіза в борбі одиниць та в борбі рас і

ни Армелїяна Домели з просьбою, аби за нами схотів дещо вставити ся до Губернії, і розпові­

ли єму то всьо, що у нас так воює, бє і рабує той немилостивий комісар Ґама, пан Армелїян Домела вислухав від тих двох людий всі наші утиски і кривди, та зараз виступив нас борони­

ти і зараз написав скаргу від пас на комісари Ґам у до Губернії, а Михайло Петровский доручив тому скаргу до рук самому ґубернаторови в Ку­

рітибі. Ґубернатор привитав щиро тих людий і взяв до рук карту, котру були єму подали, а по перечитаню тої карти то аж ґубернатор покру­

тив своєю головою і сказав: що таке діє ся на кольонїї Антонїо Олїнто, та я про те нічого не знаю, як у вас Ґам а поступає, бо я доперва перший раз і першу карту діставєм від вас з вашої кольонїї і доперва перші мені скаржите ся о вашім утиску і о вашій крив її. Таже Ґа- мови не вільно того робити і так рабувати, іно хто має гріш, той може єму за землю платити, а котрий не має, то той пізнїйше заплатить. І сказав був Губернатор, що Ґам а там у нас вже більше не буде і з тим тоті два люди відійшли з Губернії до себе, роздумуючи над словами Гу­

бернатора, щ одо тепер єще ніхто з нашої кольо­

нїї не скаржив ся, коли ми вже кілька разів заносили свої скарги до ц. к. австрийского кон­

сулату. Яка була з того втіха на кольонїї, то і не ( писати, але на тім не скінчило ся, а то д ія ­ ло ся перед самими Великодними сьвятами.

(Конеиь буде').

З політичного поля.

Ф інляндия стогне під царскпм кпутом, я- кий нехтує та обсмикує дрібку єї автономії і висилює всю свою змогу задля русиф ікації краю. Новеє Время присьвятило трийцять шість статнії докладному розслїдови тамошних відно­

син, а в трийцять семій начеркує теперішний настрій населеня Ф інляндії. Опінїя вагає ся ме­

жи ключем: «борба чи угода» і в тім напрямі веде ся оживлена полеміка та аґітация. Се пи­

тане — каже Ноноє Время — мусїло зродити ся в умах по ряді безхосенних виснлків безчин­

ного і чинного опору супроти недавних прави- тельственних розпоряджень. Відповіди є поділе­

ні. Одна партия кличе, аби не уступати ані на крок і не зрізати ся нічого добровільно, нато­

мість друга, оцінюючи критично шанси опору, склонює ся до компромісу. Ся иослїдня партия, після гадки автора, бере тепер верх і з того при­

воду завзяте успокоює ся, а розум будить отя- му та осторожність по гадці висказу Бісмарка, що »протест лише тоді має рацию бутя, коли протестуючий має досить сили, аби перешкоди­

народів. Пустіть сегодне на верх утисненого — він нічим не буде ліпший від свого попередно- го пана. Нещастє того, хто слабший. Нехай у- міє стати ся «молотом»! Наріканє на неспра­

ведливість пусте та сьмішне.

Безпечно, що після гуманности стала ся несправедливість червоно-шкірим в Америці.

Безпечно і те, що велика несправедливість дія­

ла ся Папуасам в Австралії, коли зайшовши ту- да кольонїсти, стріляли їх як диких зьвірів, та по їх трупах закладали цьвітучі ферми та мі­

ста. Безпечно і те, що діє ся велика несправе­

дливість Чукчам, Черемисам, Вотякам в Сибірі.

Аде їх в тім вина, що они уродили ся низшою расою. Можна плакати, можна нарікати на по­

топтані права людскости, — всі с'ї лементи, хоч як гарно они звучать, не мають в щоденнім житю найменшої вартости, хиба що служать гу­

манною вивіскою, під котрою проворнїйше до­

вершує ся екстермінацийна борба. Хто не уміє використати беззглядно ситуациї та стати па­

ном на своїй земли — того розторощить коле­

со незмінного закона і зітре з землі.

Тепер прийшла черга на неґрів в Африці.

Що стане ся з тою расою — безжурною, веселою, дитинячою по складови свого ума, що остала ся теиер в XX столїтю на так низькім ступени культури? Чи винищить ся она так як тубольцї в Америці та Австралії, чи може, під­

нісши ся на висший ступінь, она з своєї сторо­

ни дасть причинок до загального поступу?

Що раса европейска з своєї сторони нічо­

го не залишить, щоби ту расу зробити собі під­

даною і нешкідливою для свого панованя, —

ти сему, проти чого протестує». Нагода згоди, після гадки Нового Бремені, єще не страчена, бо правительство ще не витворило такого положе­

на, яке унеможливило би всяке порозумінє.

Ґенерали Бурів прибули до Брукселї. Девет, Бота і Делярей були витані товпами населеня, яке тисячами зібрало ся на двірци. Ж андарме - рия не могла здержати напору товпи, яка серед окликів в честь Генералів окружила повіз. Ґ е ­ нерали поїдуть в середу до Ґандави, звідки по­

вернуть в четвер, і того самого дня від'їдуть до Утрехту в Голяндиї на уродини президента Крі- ґера. - 3 балькону готелю, в котрім зам еш ка­

ли ґенерали, виголосив Девет промову. Заявив, що прибувають до Европи, не аби гляДати по­

мочи в цїли відзисканя независимости, але аби глядати помочи для покрита шкід і страт, які потерпіли в наслідок війни.

До Манджуриї виїхав росийский мінїстер фінансів Вітте, а рівночасно покликано на чле­

на ради державної дотеперішного начального ко- манданта окупацийної армії в Манджуриї, Ґро- дєкона. Берлиньскі дневники доносять, що при­

чиною виїзду міністра на далекий схід були чи ­ сленні мальверзациї при будові зелїзницї; при­

чиною відкликана Ґродекова мала бути нездар- ність, яку виказував при евакуациї Манджуриї.

— Евакуация Манджуриї представляє ся в дій­

сносте так: В міру, як поодинокі відділи росиЙ- ских війск відходять з Манджуриї, иравитель- ство творить там узброєні відділи зелїзничої сторожи. Ся сторожа має бути чисельно так сильна, як відкликана стала армія, отже ЗО ти- сячів людий. Иншими словами: Росия «уступає»

з Манджуриї, але буде в ній дальше панувати при помочи зелїзничої сторожи.

Н О В И Н К II.

— Календар. В ч е т в е р : гр. кат. Йоана Бого­

слова; рим.-кат. Діонизия. — В п я т н н ц ю : гр,- кат. Калистрата; рим.-кат. Францїшка.

— Від Адмінїстрациї. Просимо наших ВП. Пе­

редплатників, відновити як найскорше передпла­

ту і вирівнати залеглости, бо на кредити рішучо не будемо посилати часописи.

— 0 Митрополит до духоаеньства видав но- сланиє, яке «Ґалїчанїн» з першої руки видруку­

вав чи не у повному змісті, заправивши єго сво­

їм жарґоновим язичиєм і карлючками. Також і польскі дневники наводять поодинокі уступи сего послання і коментують їх. Ми не хотячи переводити з другої руки невірно переведені може, або тенденцийно заправлені цитати чу­

жих часописів, зазначуемо лише своє здивова­

не, чому наша редакция, як і усї народні часо­

писи, стала виключеною від одержана одного примірника згаданого послання? При сій нагоді се річ ясна. Поки-що заведено горілку — то средство, що віддало такі добрі услуги в борбі з червоно-шкірими в Америці. Неґри запивають ся і тратять через те давну свою силу фізичну та духову енергію.

Що неґрів в Африці можна і цілковито винищити — то показали Бури (т. є мужики) в своїй Трансвальскій та Ораньскій републицї. Они виперли Бечуанів геть по-за границі своєї дер­

жави і заложили там гарні хлїборобскі мужиць­

кі осади.

Поки-що річ стоїть тепер так:

Клімат східно-африканьский не дозволяє ще до тепер постійного поселеня Европейцїв.

Европейцї хорують на пропасницю, червінку, • тиф. Неґри, зааклїматизовані, не підпадають так небезпечно тим хоробам. Робучі руки потрібні Еврогіейцям, отже Европейцї будуть старати ся удержати силу неґрів. З управою землі, з вису- шенєм багон і т. д. — може все змінити ся. І що тоді, коли неґр покаже ся злишним, «мсун- ґу» не пожалує єго, і тодї почне ся нищене по­

головне, — про се нічого й говорити.

Сила по стороні Европейцїв. МасЬі £еЬі

уог КесЬі — мовить Бісмарк, а перед ним ще старий рабін Сиіноца сказав: ҐІпиздиізцие Іап- І и т іигів ЬаЬеґ, ц и а п іи т роїевіав уаіеі. (Тгасі.

роїіі. Сар. 2. §. 8.).

(3)

з не можемо поминути тої дивної, а характери­

стичної обставини, що царофільский »Ґалїчанїн<

взагалі всякі вісти з епархий і консисторий — і то всіх трех — одержує найскорше і правиль­

но, — немов офіцияльно. Чи справді вертає давне сьвятоюрство з часів Наумопича, а орґан н. Маркова став орґаном нашої церковної єрар- хії ?

— Бібліотека і робітня Наук. Тов-а ім. Ш ев­

ченка отворені що дня від 2. до б. год. пополу­

дня, крім неділь і руских сьвят.

— Руске Тов-о педаї'оґічне у Львові помістило сего року в своїй бурсі ЮО учеників рускої ґім- назиї. Не треба богато цьвітистих слів, щоби доказати, якої ваги є та бурса для нашої су- спільности. Ч и с л о с т о с а м о с о б о ю г о в о р п т ь. Такого числа учеників не містить жадна бурса в Галичині. Але в в минулім році мала бурса 3.000 К довгу. А на сей рік. коли є в бурсі о 25 учеників більше, як минулого року, може бурса попасти в ще більші довги, коли Ви, Родимці, не підіпрете єї так грошевими дат-

ками, як і натуралїями! Комітет бурси вже раз ,239, а в ІІеремишли 248.

відніс ся до Вас з зазивом. щоби Ви не за б у -; _ Краєва шкільна рада іменувала д-ра Йоси- вали на бурсу, а тепер ще раз звертав ся до ф а ГІавловского заступником учителя в муж.

Вашої жертволюбивости: збирайте і давайте на у4Ит. семинариї в Станиславові; Якова Богосе- бурсу, та на бідних учеників, щоби з них ви- ВИ4а заступи, учит. гімн, в Золочеві, заступни- творити інтелігентних та сьвідомих членів н а - ! Ком учителя в сем. учит. в Короснї, Март. Па- шої, суспільности!! 'стерчика і Івана Сметану учит. ст„ Еразма Зьо-

Вже за вересень сего року мала бурса ловского учит. мол. в шк. вид. муж, в Яслї;

1.800 К розходу. Годі припустити, щоби ученики Тересу Нїщиньску ст. учит. 5-кл. шк. в Сухій;

зі своїх вкладок 12—20 К місячно, покрили ко- Йосифа Крижака управ. 2-кл. шк. в Решотарах;

піти ‘видатків. А тепер коли зближає ся зима, Петра Герасимовича управ. 2-кл. шк. в Ж елехо- коли ще і сьвітло і опал буде дорого коштува- в ; ВВл.; Елисавету Витошиньску учит. 1-кл. шк.

ти, розходи бурси о много побільшать ся! ; в Майдани липовецкім; Юл. Блажиньску 1-кл.

Родимці! ; шк. в Майдані.

Коли Вам справді добро нашої Вітчини лежить

на серцю, коли Ви є справдїшними патріотами ницї; йосифа Мадейского з Творкової до Геч- не лиш по словам але і по ділам, покажіть с е !!: наровиць; Олену Мащйковску з Рокітної до Ви- Позаяк вже лучило ся, що гроші післані до за- шенки ве.іикої;'Івана Чабана з Городенки до ряду Бурси не наспіли на час, просить ся адре- Ж идачова-

сувати точно: Заряд бурси руского Товариства перенесла в стан супочинку Франц. Вла- педаґоґічного у Львові, ул. Вірменьска, ч. 2. стиіпинівну учительку в Волі радихівскій.

. , ' і — Другу деФравдацию на зелїзници викрито

— Посольскииі ЗВІТ буде складати о. Теодор на п н Дефравдантом є жид Богачевскии в Долині дня 9. жовтня (в четвер) А м Розенбавм> ас-истеі1т, а здефравдована о 2. год. пополудни в домі п. Писарского. ' кво\ а ВЙНОСИТЬ 3.998 К р озеибавм був перед-

— Виділ Кружка укр. Дівчат у Львові повідомляє ше зелїзничим асистентом у Львові, опісля в Товаришок, що відчити і сходини тов. відбувають в Стрию, а недавно перенесено єго до Пере- ся тепер кождої неділі о 3. год. попол. вкомнаті Ворска. Всюда знали єго яко веселого, забавно- Читальнї »І1росьвіти* Ринок 10 І. пов. Заразом г0 хлопця, аранжера всяких жидівских забав і звертає ся до всіх тих Українок, котрі ще не т. д, Розенбавм по здефравдованю грошей утік вступили до товариства, щоби вписались в члени, 3 Переворска до Львова і ту пересиджував у бо тільки спільними силами можна обовязки свого шваґра, поки полїция не примістила єго і задачі поставлені Кружком виповнити. в свої х »апартаментах«.

— Товариство »Руска Бурса реміснича і про-, _ Поворот з Ґімаляїв. Перед кількома місяця- мислова» у Львові подає до відомосте, що на ми Виїхала з Відня наукова експедиция на Гіма- сей рік нринято 5 нових питомцїв, так що т е - 1ЛЯІ; Один з учасників експедициї, др. Весельи пер містить Бурса 16 питомцїв. Є се як на Бур [доносить, що експедиция повертає домів, бо не су, котра не має жадних сталих доходів, дуже могла осягнути своєї мети с. є дістати си на тяж ка задача, удержати тілько питомцїв; —для- ; Верхи гір. Найбільша височина, до якої можна того Рада звертає ся до всіх Добродіїв Б урси ,' було дійти, виносила 6.300 метрів, але вже там аби особливо тепер не забували на нашу Бурсу деякі з подорожників занедужали на запалене і спішили 4й-з иомочию, а як-раз тепер в най-1 легких і мусїли вертати в долину. Др. Весельи труднїйших для нас часах позабули на нас на- також був занедужав, але вже виздоровів.

віть ті Добродії, що стало підпомагали нашу Бурсу. — Просимо дуже хотьби о як найскром- нїйші датки.

— Членів повітових Рад Русинів просить Рада товариства >Руска Бурса реміснича і ііромисло-

ва« у Львові, аби поперли просьби Бурси в н е с е -;3ДУ в Франкфурті арештовано одну з пань, яку ні до Рад повітових східної Галичини о субвен-, підозрівала полїция, що она є перебраним му- цию. Минулого року кромі кількох виділів по-1 щиною. Арештована мала коротко стрижене во- вітових решта перейшли по просьбу до дневно-1 лосє, мужеский капелюх і модерну одіж, тому го порядку над нетициями Бурси, тож нехай н а - ' звернула на себе увагу полїциї. Біда еманци- ші люде, члени Рад, зволять допильнувати, аби панткам’

і сего року се не повторило ся і аби наша пе- тиция трактована була на рівні з иншими, котрих находять ся фонди навіть на цїли

хідної части краю. Сего вимагає народна честь. ’ла ся там вкзекуциина^ ліцитация спадщини по

— Зміна назвища. Намісництво дозволило п, Михайлові! Клїщеви, студентови IV р. прав на І ® львівскім університеті, змінити родове назвище

Кліщ на Калитовский.

помершім Графі Артурі Ніжан; лїцитовано образи, меблі, збрую і так уторговано до кількох днів 20.000 К. В замку були також ґр. Ляваль Ніжан і єго сестра Анна, та переглядали протокол лї-

тт „ і цитациї. Підчас того прийшло межи братом а

“ Р інчанє п-^ о д е н к а 1 елера, директора Л ьвів-, сесТр0Ю до 0СТр0{ суперечки. Графиня Анна, зна- скої Фільгармонїї з панною Іреною Богусівною, І

оперовою сьпівачкою, буде дня 11. с. м. о 11.

годині перед полуднем в рим -кат. катедрі у Львові.

Вінчане п. Стефана Чепіля, зелїзничого у- рядника з п-ною Марисю Криницкою відбуде ся в Голиню дня 19. с м. о 8. год вечером. Почта, стация зелїзн. і тел. в Калуши.

— Редакцию „Діла" обняв з вчерашним днем др. Евген Левицкий по др. Володимирі Охримо- вичеви.

— Хрунївский повіт. В цілій Галичині з сьвіч- кою не найшов би більше хрунїв-війтів, ик в снятиньскім повіті. Тепер, коли рускі посли і ці­

лий руский нарід протестують проти заведеня повітових бюр посередництва праці, то війти-хру- нї снятиньского повіта зійшли ся оноді — як доносить Рг2ес1з\¥і(; — на нараду і ухвалили по­

требу заведеня такого бюра в Снятинї. Що зро­

били се лише з несьвідомости а головно з пань- ского лизуньства, се розуміє ся само собою.

— З Золочева доносять нам: Недавнє нольске

віче, яки ту відбуло ся, протверезило і тих Р у­

синів, що пробували жити в згоді з тутешними Поляками і належали до касина урядничо-вій- скового. Однак дарма, польский шовінізм при­

неволив їх виступити з касина і зірвати всякі зносини з людьми, що їх метою є будувати Польщу на хребтах руских мужиків, при помо чи ковбаси і горівки. На згаданім вічу було зрана до 5.000 мужиків переважно Русинів гре­

ко-католиків, пригнаних з сіл паньскими еконо­

мами. На властивім вічу лишило ся з цілої че­

реди лише кілька сот латинників, а прочі по­

поївши в польскім »Соколї«, пішли до міста на торг.

— В учительских семинариях в Галичині впи­

сало ся в сім шкільнім році загалом 2.065 уче ників, а 716 учениць. З того числа припадає на мужескі учит. семинариї; в Залїщиках 168 учен.

в Коломиї 182, в Ряшеві 176, в Тарнові 196, в Сокали 201, в Тернополя 209, у Львові 223, в Самборі 228, в Кракові 257; в жіночих учитель, семинариях: у Львові 229 учениць, в Кракові

перенесла: Франца Зузяка з Ропи до Ясе­

— Бельґійский король Лєопольд — як доносить Могпіпд- Ьеапсіег — наміряє передати королївску корону в руки свого братанка.

— Ошибка полїциї. Підчас нарад жіночого зі-

на яко особа дуже нервова, пішла до сусїдної комнати, вхопила револьвер і стрілила до свого брата. Ґр. Ніжанови не стало ся нічого; куля свиснула лиш попри саму голову почерез волося і застрягла в стіні. Він тоді отворив вікно і став кликати о поміч. Случайно зачув то якийсь ио- лїциянт і вбіг до хати та вирвав Графини 3 рук револьвер, в котрім були ще три острі патрони. Графиня сидить і доси в замку під надзором полїцийним.

— На бурсу Руского педаґоґічного Тоз-а зло­

жили в місяци вересни: Вп. Яцко Палайда 1 К, Василь Бахор І К, др. Степан Федак 50 К, сьвя- іценьство яричівского деканата на соборчику в Чернушовичах 5 К 60 сот., о. Петро Патрило 4 К 40 сот. Крім тих, жертви в натуралїях зло­

жили Вп.: Малко Гнат, Ґаук Василь, Тихий Іль- ко, Тузяк Степан, Бардин Тимко, Яблоньский Теодор. Заряд бурси складає тим Добродіям щиру подяку.

— На все Є рада. Підчас розправи в однім з віденьских судів прийшло було дня 1. с. м.

— Родинна драма . В історичнім замку Терзат- дЛЯ ' то коло Фіюме прийшло було дня 20. вересня за- ДО страшної сцени. Від дня 20. вересня відбува-

мимо поважної хвилі до комічної сцени. По ви- льосованю судиїв присяжних відберав предсїда- тель трибуналу присягу від присяжних. Коли прийшла черга на шестого присяжного, купця Гіршлєра і він мав повторяти слова присяги, к о ­ тру проводив предсїдатель, він мовчав. Предсї- датель здивований повторив ще раз перші слова присяги, а Гіршлєр тоді відозвав ся: >Я не чую«.

Аж тепер показало ся, що Гіршлєр дійсно май­

же зовсім глухий, а судин присяжний повинен прецї передовсім чути. Здавало ся вже, що тре­

ба буде розправу відложити, але предсїдатель трибуналу порадив собі; він казав глухому при­

сяжному подати крісло і посадив єго близько трибуналу, а що глухий мав ще й слухову труб­

ку при собі, то сьвідки мусїли підходити до не- го і говорити в трубку. В той спосіб переведено розправу до кінця.

— Вісти з перемискої єпархії. Презенту на Я- ворець одержав о. Сава Ломницкий.— О. Віктор Саламон, парох в Вороблику королївскім, імено­

ваний титут. совітником еп. консисториї. — К а­

нонічно інституовані оо.: Віктор Кмицикевич на Королик волоокий, Йосиф Копистяньский на Ле­

жанок, Омелян Давидович на Тартаків. — До канонічної інституциї на Мацьковичі завізвании о. Антін Весоловский, — Завідательства одер­

жали оо.: Сава Ломницкий в Явірци, Волод.

Вльок в Горинцї, Юрий Гонсьорский в Мисцовій.

Сотрудництва одержали оо.: Данило Бодревич в Порохнику і Іван Головка в Росници. О. Захарий Лихицкий іменований заступником катихита при ц. к. ґімяазиї в Новім Санчи.

Родимці'! Памятайте на фонд будови при.

ватних шкіл!

Наука, штука, література.

_______

7. жовтня відбув ся під управою п. Челянь- ского перший »звичайний сімфонїчний концерт

>Льв. Фільгармонїї». На нїм повторено Ваґнера увертуру до опери »МеІ8Іег8Іпдег« а крім того виконано Бетговена сімфонїю (ч. 5), норвейского композитора Зиепсізеп-а рапсодию (ч. 2), і Лїста сімфонїчну поему >Гірекі луни* (Се ди’оп епіепсі 8иг Іа пюпіа^пе). ВаГнеряни мали свою заставу, кляснки свою, модерністи — свою. Розуміє ся, що клясики вийшли найлучше. Сімфонїя Геніаль­

ного Бетговена, притьмила свої суперниці так, як ясне сонце тьмить прочі небесні зорі. Широ­

ка мельодийна тема, унята в форми, ясно згар- монїзована, спокійно зінструментована, поважно закрашена красками тонів, не замарана еф екта­

ми для ефектів, чудно сконтрастована — лила ся повного та спокійною струєю і мусїла всякого не лише причарувати, але таки пірвати з собою в ті сфери, де — після нашого понятя — цар­

ствує гармонія і лише гармонія. Поліфонія Ва­

ґнера, контрапунктовані фрази і періоди, три те ­ ми о ріжнородних ритмах зведені з математич­

ною точностию в одну цілість, скалі покладені на однім тоні, могучість ефектів, піддержана пу- зонами, тубами, кітлами, чінелями і пістонами в найвисших позициях — все то змаліло в виду Зетговенівскої чистої, непорочної, простої, ясної, а попри те глибоко подуманої мельодиї і гармо­

нії'. Природною красою вивінована дівчина мусї­

ла побідити вишмінковану кокету. Ще низше станула «сімфонїчна поема* Лїста.

Як сама інтродукция до «Гірских лун« ви­

дала ся нам дуже зручною, вірно ілюструючою наближаючу ся грозу бурі, так дальший малюнок

«гірекого житя* з всякими відголосками видав ся нам модуляциєю без кінця і міри, без форми, без душі — просто сказавши. Знаємо, що сю

»поему« інструментував Лїстови єго приятель Мюллєр, але сумнїваємо ся, чи сама комиозиция фортепянова Лїста подїлала би на безсторонних слухачів лучше ?

Свендсена норвейска рапсодия, зручно ін­

струментована припала до вподоби своєю безпре- тенсіональностию. Не; дорівняв Свендсен Ґріґови, але не станув далеко поза сим першим компо­

зитором скандинавским. Єго рапсодия зложена з оригінальних танців норвейских. Козачок, обе- рек, легкий мазур та знов рід якоїсь шумки — все то складає ся в одну цілість, котра манить до себе сьвіжостию.

Орхестра держала ся добре. Сімфонїю Бе­

тговена відчули артисти. Діріґентови, п. Челянь- скому, належить ся щира подяка не лише за саму управу, але більше ще за сам уклад про­

грами.

Cytaty

Powiązane dokumenty

бер справедливо отже вказар на те, що не стає часу полагодити найважнїйпіі держа вні потреби, а щож доиерва говорити про такі трудні і незвичайно

(+ ) Деяким кругам польским і днев- никам се вельми немило, наколи Русини, добиваючи ся своїх народних прав і рів- ноправиости, звертають ся до Відня і

садив мене на коліна. До мене не прийдеш певно на пораду. Попросив приятеля розплати- ти ся.. Король вислав кількох мужів довіря на довірочну місию

носить з Відня, що «нравительство поручило намісникови Галичини направити продірявлений товною росийский державний герб на консулятї у Львові, а опісля

вали в найновійших часах математично Іііеске та Игисіе так, що можна вже єї ствердити на основі фактичного материялу. Удалось іменно обчислити на

кликані до сего чинники наклонювали населене до того, щоби в разі потреби удавали ся до порядних кредитових інституций, замість до спе- що ческии

білу. Они на разі витязями і можна хиба втішати ся надіями, що парламенти загро- жених цукроварних держав будуть твердіні і неподатливіші, як

ператури. Та головно ходило йому о розвязку проблема, о скілько те «щось» годне реагувати на прикрі впливи сеї температури.. та рішено яко відпоручника