Kod kursu

121  Download (0)

Pełen tekst

(1)

1

Sylabus

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek pielęgniarstwo, I rok rok akademicki 2011/2012

L.p. Nazwa modułu

kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych Liczba godzin Punkty ECTS

1. ANATOMIA Wykłady 30

Seminaria 30 4

Praca własna studenta bun 15

2. FIZJOLOGIA Wykłady 40

4

Seminaria 20

Praca własna studenta bun 15

3. BIOCHEMIA I BIOFIZYKA

Wykłady 10

Seminaria 20 2

Praca własna studenta bun 15

4. GENETYKA Wykłady 20

Seminaria 10 2

Praca własna studenta bun 15

5. PSYCHOLOGIA Wykłady 30

Ćwiczenia 15 3

Praca własna studenta bun 15

6. PEDAGOGIKA Wykłady 30

3

Ćwiczenia 15

Praca własna studenta bun 15

7. SOCJOLOGIA Wykłady 30

Praca własna studenta bun 15 2

8. PRAWO Wykłady 15

Praca własna studenta bun 15 2 9. ZDROWIE

PUBLICZNE

Wykłady 75

Ćwiczenia 15 4

Praca własna studenta bun 15

10. PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA

Wykłady 60

16

Ćwiczenia 30

Ćwiczenia praktyczne 165 Ćwiczenia praktyczne medyczne 80

Praktyka zawodowa 120

Praca własna studenta bun 30

11. FIZLOZOFIA I ETYKA ZAWODU PIELĘGNIARKI

Wykłady 30

2 12. PROMOCJA

ZDROWIA

Wykłady 15

Ćwiczenia 15 4

Ćwiczeniapraktyczne medyczne 20

Praca własna studenta bun 30

13. PODSTAWOWA OPIEKA

ZDROWOTNA

Wykłady 25

Ćwiczeniapraktyczne medyczne 80 5

Praca własna studenta bun 30

Praktyka zawodowa 120

14 DIETETYKA Wykłady 5

Ćwiczenia 10 2

Praca własna studenta bun 30

(2)

2

15. WYCHOWANIE FIZYCZNE

Ćwiczenia praktyczne 30

1 16. TECHNOLOGIA

INFORMACYJNA

Zajęcia technologii informacyjnej 30

2

17. JĘZYK OBCY Lektorat 30 1

18. SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Ćwiczenia 3

-

(3)

3

Nazwa kursu

Anatomia

Kod kursu

Kod ERASMUSA

Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Kier/spec/rok Pielęgniarstwo, I rok

Punkty ECTS 4

Rodzaj kursu Obowiązkowy Okres (rok akad/semestr) 2011/2012/I, II

Typ zajęć/liczba godzin Wykłady/30, seminaria/30, s*.15 Koordynator Mgr Eliza Smoła

Prowadzący Mgr Eliza Smoła

Sposób zaliczenia Egzamin

Poziom kursu

Studia pierwszego stopnia

Wymagania wstępne Podstawy biologii ze szkoły średniej Język wykładowy Polski

Cele dydaktyczne/efekty kształcenia

Cele dydaktyczne:

Student będzie zdolny:

przedstawić prawidłową budowę człowieka, zastosować wiedzę o budowie człowieka w prawidłowym pielęgnowaniu, wykorzystać wiedzę dotyczącą kośćca i mięśni do prawidłowego ułożenia pacjenta,

wykazać zależności pomiędzy budową i czynnością skóry a pielęgnacją oraz określić miejsca wstrzyknięć domięśniowych, podskórnych i dożylnych

Efekty kształcenia –student:

przedstawi prawidłową budową organizmu człowieka,

wymieni elementy składowe poszczególnych narządów oraz określi ich znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka jako całości,

przedstawi wiedzę dotyczącą kośćca, mięśni i skóry, zastosuje ją przy ułożeniu pielęgnowanego pacjenta,

wybierze właściwe miejsca domięśniowych, dożylnych i podskórnych wstrzyknięć,

Skrócony opis kursu Szkielet człowieka. Rodzaje kości i ich połączenia. Układ mięśniowy.

Okolice ciała, ściany tułowia i jamy ciała. Anatomia układu

nerwowego – ośrodkowego, obwodowego i autonomicznego. Drogi nerwowe. Śródpiersie. Układ krążenia. Serce.

Krążenie duże i małe. Drogi oddechowe. Płuca, opłucna. Układ pokarmowy. Wielkie gruczoły jamy brzusznej. Krążenie wrotne.

Otrzewna. Przestrzeń zaotrzewnowa. Nadnercza.

Układ moczowy – nerki, moczowody, pęcherz moczowy. Narządy płciowe męskie i żeńskie.

Narządy zmysłów. Układ chłonny.

Pełny opis kursu Wykłady:

1. Anatomia jako nauka. Znaczenie anatomii dla pielęgniarstwa. Topografia ciała ludzkiego. Osie i płaszczyzny ruchu. Budowa kręgu prawdziwego. Budowa kręgosłupa, mostka i żeber. Klatka piersiowa jako całość, 2. Budowa kości długich. Kości kończyny górnej i dolnej -

podział, podstawowe informacje o budowie i topografii.

Miednica jako całość,

3. Czaszka jako całość- sklepienie i podstawa czaszki. Szwy i

(4)

4 ciemiączka. Połączenia kości czaszki,

4. Połączenia kości- podział, ogólne omówienie z przykładami poszczególnych typów połączeń. Połączenia kończyny górnej i dolnej. Połączenia kręgów, żeber. Kręgosłup jako całość,

5. Mięśnie tułowia podział. Mięśnie klatki piersiowej, przepona- budowa, działanie, udział w oddychaniu. Mięśnie brzucha i grzbietu- stabilizacja kręgosłupa, pojęcie tłoczni

brzusznej. Mięśnie kończyn górnej

i dolnej- przebieg, działanie, wpływ na ruchomość poszczególnych stawów,

6. Układ oddechowy- górne i dolne drogi oddechowe. Drzewo oskrzelowe. Budowa płuca i opłucnej,

7. Układ trawienny- położenie i budowa poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego. Budowa wątroby, dróg

żółciowych. Trzustka –budowa, podstawowe informacje o

jej czynności. Otrzewna,

8. Układ krążenia. Budowa serca. Krążenie płucne i jego znaczenie. Budowa naczyń krwionośnych. Krążenie płodowe,

9. Układ krążenia c.d. Duży krwioobieg, położenie naczyń w jamach ciała oraz okolicach kończyn, dostępność naczyń do pomiaru ciśnienie i iniekcji. Układ limfatyczny- naczynia i węzły chłonne, śledziona, odpływ chłonki,

10. Gruczoły dokrewne- położenie, budowa. Rodzaje hormonów, ich wpływ wzajemny na siebie, wpływ na inne narządy,

11. Układ moczowo- płciowy budowa, położenie, podstawowe funkcje,

12. Układ nerwowy- budowa neuronu, synapsy nerwowej, łuk odruchowy. Rdzeń kręgowy i opony. Podział mózgowia i omówienie szczegółowe poszczególnych jego części, 13. Obwodowy układ nerwowy. Nerwy czaszkowe- funkcja,

przebieg. Nerwy rdzeniowe,

14. Autonomiczny układ nerwowy- budowa, mechanizm działania na wybrane narządy,

15. Narządy zmysłów: smaku, węchu, wzroku i przedsionkowo-

ślimakowy- omówienie szczegółowe budowy i funkcji,

16. Budowa i funkcje skóry. Różnice w budowie skóry w

zależności od okolicy ciała i wieku.

Seminaria:

1. Podział i omówienie szczegółowe kośćca osiowego. Kości czaszki

2. Kości kończyn, podział i omówienie szczegółowe

3. Połączenia kości podział, omówienie szczegółowe poszczególnych połączeń kości. Budowa stawu.

4. Mięśnie tułowia: klatki piersiowej, brzuch, grzbietu.

5. Mięśnie kończyn, głowy i szyi.

6. Budowa, położenie, unaczynienie unerwienie serca.

7. Krwioobieg duży i mały. Krążenie płodowe. Układ chłonny,

śledziona. Naczynia krwionośne: podział i omówienie

szczegółowe

8. Omówienie układu oddechowego

9. Układ trawienny: podział, omówienie szczegółowe jamy

ustnej, gardła, przełyku i jelit

(5)

5 10. Układ trawienny: wątroba, trzustka, otrzewna.

11. Układ moczowy. Układ płciowy 12. Narządy zmysłów

13. Ośrodkowy układ nerwowy 14. Obwodowy układ nerwowy 15. Autonomiczny układ nerwowy

Literatura 1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Komplet Tom I-V. PZWL, W-wa, 2005

2. Marciniak T.: Anatomia prawidłowa człowieka. RU ZSP AM, 1991

3. Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, W-wa, 2005

4. Sobotta J.: Atlas anatomii człowieka, tom 1 i 2.

Urban&Partner, Wrocław

5. Sokołowska-Pituchowa J.: Anatomia człowieka. PZWL, W- wa, 2000

6. Sylwanowicz W.: Mały atlas anatomiczny. PZWL, 1994 Uwagi 1

Uwagi 2 Uwagi 3

S* - samokształcenie

(6)

6 Nazwa kursu Fizjologia

Kod kursu

Kod ERASMUSA

Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Kier/spec/rok Pielęgniarstwo, I rok

Punkty ECTS 4

Rodzaj kursu Obowiązkowy Okres (rok akad/semestr) 2011/2012/I i II

Typ zajęć/liczba godzin Wykłady/40, seminaria/20, s.*15 Koordynator Prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz Prowadzący Prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz Sposób zaliczenia Egzamin

Poziom kursu

Studia pierwszego stopnia

Wymagania wstępne Podstawy biologii ze szkoły średniej Język wykładowy Polski

Cele dydaktyczne/efekty kształcenia

Cele dydaktyczne:

Student będzie zdolny:

scharakteryzować funkcje fizjologiczne podstawowych układów i narządów organizmu człowieka, wykazać przydatność wiedzy z fizjologii w uczeniu się przedmiotów klinicznych, zastosować wiedzę z fizjologii do oceny stanu zdrowia i choroby w praktyce pielęgniarskiej,

Efekty kształcenia - student:

na podstawie obserwacji i wyników badań oraz fizjologii układów i narządów wyjaśni proces zdrowienia człowieka, scharakteryzuje funkcje fizjologiczne podstawowych układów i narządów organizmu człowieka,

wykorzysta wiedzę z fizjologii do wyjaśnienia zagadnień klinicznych w procesie pielęgnowania.

Skrócony opis kursu Funkcje życiowe człowieka. Neurohormonalna regulacja procesów fizjologicznych. Charakterystyka mięśni szkieletowych i gładkich oraz mięśnia sercowego.

Czucie, ruch, percepcja. Aktywacja mózgu, sen, czuwanie. Wyższe czynności ośrodkowego

układu nerwowego. Fizjologia układu dokrewnego. Fizjologia serca.

Układ naczyniowy, hemodynamika i autoregulacja tkankowego przepływu krwi. Fizjologia układu oddechowego,

mechanika i regulacja oddychania. Krążenie płucne i wymiana gazowa. Fizjologia nerek, filtracja nerkowa. Układ renina – angiotensyna. Produkcja moczu. Regulacja równowagi

wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Układ trawienny – czynności motoryczne i wydzielnicze. Hormony jelitowe. Trawienie i wchłanianie substancji pokarmowych.

Fizjologia układu krwiotwórczego. Przemiana materii. Fizjologia wrażeń zmysłowych.

Pełny opis kursu Wykłady:

1. Neurohormonalna regulacja procesów fizjologicznych,

2. Fizjologia komórek mięśniowych i nerwowych. Przewodnictwo synaptyczne i na złączach nerwowo-mięśniowych. Powstawanie impulsów w narządach zmysłów. Właściwości mechaniczne mięśni,

3. Wyższe czynności ośrodkowego układu nerwowego,

4. Układ bodźcowo-przewodzący serca, regulacja pracy serca i

ciśnienia tętniczego krwi,

(7)

7 5. Mechanika oddychania, krążenie płucne, dyfuzja i transport

gazów oddechowych, regulacja oddychania, 6. Filtracja i autoregulacja nerkowa,

7. Regulacja równowagi wodno-elektolitowej i kwasowo- zasadowej,

8. Motoryka przewodu pokarmowego, funkcja wątroby, 9. Przemiana materii,

10. Fizjologia układu dokrewnego, 11. Fizjologia układu krwiotwórczego, 12. Fizjologia zmysłów,

13. Odruchy rdzeniowe, zapis EEG,

14. Biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmu ludzkiego.

Seminaria:

1. Fizjologia ogólna i mięśnie.

2. Krew (czas krwawienia, czas krzepnięcia, grupy krwi).

3. Neurofizjologia (potencjał czynnościowy komórki nerwowej, oś ruchowa, oś czuciowa, odruchy rdzeniowe, EEG).

4. Układ krążenia (serce , naczynia, EKG, tony serca).

5. Układ oddechowy, nerka, równowaga kwasowo-zasadowa (spirometria, pojemność i objętość płuc).

6. Przewód pokarmowy (metabolizm, układanie diet, PPM).

7. Hormony (metody diagnostyczne).

Literatura 1. Konturek S.J.: Fizjologia człowieka. Tom I-V. Wyd. CMUJ, Kraków, 1994-1999.

2. Knynalska-Karwan Z.: Fizjologia i patologia błony śluzowej jamy ustnej. Czelej

3. Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, W-wa, 2005

4. Nadzieja-Borodulin L.: Fizjologia człowieka – podręcznik dla studentów licencjatów medycznych, Górnicki

5. Traczyk W. Trzebski A. (Red.): Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej .wyd. 3 PZWL, W- wa, 2001

6. Traczyk W.: Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, W-wa, 2005

Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3

S* - samokształcenie

(8)

8 Nazwa kursu Biochemia i biofizyka

Kod kursu

Kod ERASMUSA

Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Kier/spec/rok Pielęgniarstwo, I rok

Punkty ECTS 2

Rodzaj kursu Obowiązkowy Okres (rok akad/semestr) 2011/2012/I

Typ zajęć/liczba godzin Wykłady/10, seminaria /20, s.*15 Koordynator Dr Dariusz Latowski

Prowadzący Dr Dariusz Latowski Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną

Poziom kursu

Studia pierwszego stopnia

Wymagania wstępne Podstawy biologii, chemii i fizyki ze szkoły średniej Język wykładowy Polski

Cele dydaktyczne/efekty kształcenia

Cele dydaktyczne:

Student będzie zdolny:

wyjaśnić procesy metaboliczne konieczne dla utrzymania homeostazy metabolizmu człowieka, zastosować wiedzę do obserwacji pacjenta i analizy wyników badań,

Efekty kształcenia – student:

wyjaśni bilans energetyczny torów metabolicznych, przemiany glukozy i kwasów tłuszczowych,

wyjaśni adaptację substratów energetycznych i torów metabolicznych stanów sytości i głodu,

przedstawi natężenie przemian metabolicznych związanych z gospodarką cieplną organizmu,

określi i wyjaśni prawa termodynamiki i wydajności określonych reakcji chemicznych związanych z termoregulacją, scharakteryzuje funkcję komórek CUN oraz komórek mięśni szkieletowych i mięśni serca w zakresie elektropobudliwości.

Skrócony opis kursu Biochemiczne podstawy integralności organizmu ludzkiego.

Budowa i funkcje makromolekuł występujących w organizmie ludzkim. Biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmu ludzkiego.

Pełny opis kursu Wykłady:

1. Homeostaza energetyczna organizmu człowieka, 2. Termoregulacja,

3. Hemodynamika układu krążenia,

4. Funkcje komórek pobudliwych – elektrofizjologia.

Seminaria:

1. Biochemia i medycyna.

2. Biomolekuły.

3. Równowaga kwasowo-zasadowa. Woda i pH.

4. Budowa oraz funkcje białek i enzymów.

5. Metabolizm węglowodanów oraz lipidów.

6. Biogenetyka – ATP.

7. Metabolizm białek i aminokwasów.

Literatura 1. Bańkowski E.: Biochemia: Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, Urban&Partner, 2004

2. Berg M.J., Stryer L., Tymoszko I.L.: Biochemia. PWN, W-

(9)

9 wa, 2007

3. Dołowy K.: Biofizyka, SGGW, W-wa, 2005

4. Hemes B.D.: Hooper N.M.: Biochemia, PWN, W-wa, 2002 5. Jaroszyk F.: Biofizyka – Podręcznik dla studentów, PZWL,

W-wa, 2001

6. Jóźwiak Z. (red): Biofizyka, PWN, W-wa, 2005

7. Murray R.K., Granner D.K., Mayes T.A., Rodwell V.M.:

Biochemia Harpera, PZWL, W-wa, 2006 Uwagi 1

Uwagi 2 Uwagi 3

S* - samokształcenie

(10)

10

Nazwa kursu Genetyka

Kod kursu

Kod ERASMUSA

Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Kier/spec/rok Pielęgniarstwo, I rok

Punkty ECTS 2

Rodzaj kursu Obowiązkowy Okres (rok akad/semestr) 2011/2012/ semestr I

Typ zajęć/liczba godzin Wykłady/20, seminaria/ 10, s. * 15 Koordynator Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaśkiewicz Prowadzący Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaśkiewicz Sposób zaliczenia Egzamin

Poziom kursu

Studia pierwszego stopnia

Wymagania wstępne Podstawy biologii ze szkoły średniej Język wykładowy Polski

Cele dydaktyczne/efekty kształcenia

Cele dydaktyczne:

Student będzie zdolny:

wykorzystać wiedzę o budowie i funkcji układu genetycznego dla poradnictwa genetycznego,

Efekty kształcenia – student:

- w wyniku procesu kształcenia student:

wyjaśni budowę i funkcję układu genetycznego człowieka,

scharakteryzuje mechanizm replikacji komórek ze szczególnym uwzględnieniem replikacji DNA,

wyjaśni układy regulacyjne warunkujące prawidłową ekspresję genów / procesy transkrypcji, translacji i syntezy białka,

wyjaśni i poda przykłady dziedziczenia jedno i wielogenowego,

scharakteryzuje rolę pielęgniarki w zakresie poradnictwa genetycznego.

Skrócony opis kursu Elementy genetyki klasycznej (prawa Mendla). Elementy embriologii, cytofizjologii i immunologii. Kariotyp człowieka. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią. Środowisko a zmienność organizmu. Mutacje genowe, chromosomowe. Czynniki mutagenne.

Pełny opis kursu Wykłady:

1. Organizacja genomu człowieka,

2. Procesy rytmu komórkowego – mitoza i mejoza, 3. Mechanizm ekspresji genów,

4. Podstawy mechanizmów dziedziczenia, 5. Dziedziczenie jedno i wielogenowe, 6. Wstęp do poradnictwa genetycznego,

7.

Środowisko a zmienność organizmu, czynniki mutagenne,

8. Badania genetyczne.

Seminaria:

1. Nukleotydy i ich metabolizm.

2. Struktura i funkcje kwasów nukleinowych.

3. Organizacja i replikacja DNA.

4. Kod genetyczny.

5. Regulacje ekspresji genu.

6. Genom, mapowanie genów.

7. Choroby dziedziczne. Diagnostyka prenatalna.

Literatura 1. Drewa G. (red): Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy.

Volumed, W-wa, 1995

2. Nalepa G.: Genetyka Wyd. III, Helion, 2006

3. Passarg E.: Genetyka. Ilustrowany przewodnik. PZWL, 2005

(11)

11 4. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L.: Genetyka. Krótkie

wykłady. PWN, W-wa, 2006 Uwagi 1

Uwagi 2

* - samokształcenie

(12)

12 Nazwa kursu Psychologia

Kod kursu

Kod ERASMUSA

Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Kier/spec/rok Pielęgniarstwo

Punkty ECTS 3

Rodzaj kursu Obowiązkowy Okres (rok akad/sem.) 2011/2012/sem. I Typ zajęć/

liczba godzin

Wykłady /30; ćwiczenia /15; s. * 15 Koordynator Mgr Urszula Kozioł

Prowadzący Mgr Urszula Kozioł Sposób zaliczenia Egzamin

Poziom kursu Studia licencjackie I stopnia Wymagania wstępne Brak

Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/

efekty kształcenia

Prezentacja podstawowych pojęć z zakresu psychologii ogólnej , rozwojowej, społecznej oraz psychologii zdrowia i rehabilitacji, niezbędnych do kształtowania umiejętności potrzebnych pielęgniarce.

Zdobycie wiedzy psychologicznej o pacjencie oraz samym sobie w kontekście przyszłej roli zawodowej.

Skrócony opis kursu Wybrane zagadnienia z psychologii poznawczej, rozwojowej, społecznej oraz klinicznej i defektologicznej wyjaśniające zachowanie pacjenta w kontekście jego rozwoju, możliwości poznawczych oraz uwarunkowań emocjonalno- motywacyjnych. Funkcjonowanie człowieka w szeroko rozumianej sytuacji trudnej(sytuacji choroby czy urazu). Psychologia osobowości i komunikacji w aspekcie przyszłej roli zawodowej pielęgniarki. Autodiagnoza własnego profilu osobowości studenta oraz zdolności komunikacyjnych. Relacja pacjent- pielęgniarka.

Pełny opis kursu 1.Psychologia jako nauka- przedmiot, cele , zadania, metody badawcze. Działy w psychologii, obszary zainteresowań, prawidłowości psychologiczne.

2.Doświadczenie w życiu człowieka. Koncepcja doświadczenia autotelicznego flow.

3.Osobowość -przegląd wybranych koncepcji. Struktura osobowości, składniki : temperament, charakter, zdolności, postawy, inteligencja.

Czynniki kształtujące oraz wpływające na formułowanie dojrzałej osobowości.

4.Psychologia zdrowia. Zdrowie w/g definicji WHO. Zdrowie jako dobrostan.

Podejście holistyczne.

5.Choroba. Choroba jako sytuacja trudna. Choroba a schorzenie. Koncepcja K.Wilbera

6.Nerwice i psychozy. Typy, rodzaje zaburzeń nerwicowych i psychotycznych.

Praca z pacjentem zaburzonym nerwowo lub psychicznie.

7.Asertywność jako umiejętność. Prawa własne, prawa innych- moje i mojego pacjenta. Bariery w komunikacji.

8.Syndrom wypalenia zawodowego.

9. Psychologia poznawcza: spostrzeganie, uwaga, pamięć, mowa i myślenie, uczenie się i samokształcenie. Rozwojowe ujęcie tych funkcji, prawidłowości i zaburzenia w ich funkcjonowaniu.

10. Emocje i motywacje. Emocje- klasyfikacja, komponenty fizjologiczne, wpływ emocji na procesy poznawcze i sprawność działania. Dojrzałość emocjonalna.

Motywacja- charakterystyka procesu, teoria potrzeb Maslowa.

11.Test osobowości Eysencka.

(13)

13 Poznanie własnych cech osobowości- ekstrawersji, introwersji, neurotyzmu, zrównoważenia.

Analiza możliwości wykonywania zawodu pielęgniarki

z uwzględnieniem wyników testu( formy pracy pielęgniarki, wiek pacjentów) 12.Psychologia rozwoju człowieka.

Rozwój człowieka od poczęcia do późnej starości . Prawidłowości rozwojowe.

Rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny ,społeczny.

Praca pielęgniarki z pacjentem w różnym wieku- umiejętność koncentracji pacjenta, sposoby motywacji zależne od wieku.

13.Stres.

Definicja-stres pozytywny i negatywny, przyczyny, symptomy, skutki, choroby psychosomatyczne. Konstruktywne radzenie sobie ze stresem . Zagrożenia cywilizacyjne. Zdrowy styl życia.

14. Komunikacja niewerbalna.

Przestrzeń człowieka- pielęgniarka w przestrzeni intymnej pacjenta. Mimika, gesty, postawy, nawiązywanie kontaktu. Strój. Komunikacja parawerbalna.

15. Komunikacja werbalna.

Style komunikowania- partnerski i niepartnerski sposób komunikacji. Umiejętność słuchania. (ćwiczenia praktyczne)

18.Relacja pacjent- personel medyczny.

Błędy jatrogenne, ich kwalifikacja, geneza i konsekwencje.

19.Postępowanie z pacjentem nieuleczalnie chorym. Opieka terminalna Literatura 1. Gerrig R., Zimbardo P., Psychologia i życie. PWN Warszawa 2006

2.Formański J. Psychologia. PZWL Warszawa 1998

3.Kowalik S. Psychologia rehabilitacji WAiP Warszawa 2007

4. Red. Kwiatkowska A., Krajewska-Kułak E., Panka W.: Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. CZELEJ, Lublin, 2003

5.Jarosz M. Psychologia lekarska. PZWL, Warszawa, 1988

6. McKay M.,Davis M., Fanning P. Sztuka skutecznego porozumiewania się. GWP Gdańsk 2000

7. Szewczyk W. Rozumieć siebie i innych- zarys psychologii. BIBLOS, Tarnów 1998

Uwagi

* - samokształcenie

(14)

14

Nazwa kursu Pedagogika

Kod kursu

Kod ERASMUSA

Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Kier/spec/rok Pielęgniarstwo, I rok

Punkty ECTS 3

Rodzaj kursu Obowiązkowy Okres (rok akad/semestr) 2011/2012/ I

Typ zajęć/liczba godzin Wykłady/30; ćwiczenia /15, s. * 15 Koordynator Dr Wanda Kulesza

Prowadzący Dr Wanda Kulesza Sposób zaliczenia Egzamin

Poziom kursu

Studia pierwszego stopnia Wymagania wstępne

Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/efekty

kształcenia

Cele szczegółowe– student będzie zdolny:

wyjaśnić podstawowe pojęcia pedagogiczne związana z wychowaniem

ocenić i zinterpretować zachowanie wychowawców i wychowanków w różnych sytuacjach społecznych

scharakteryzować zasady postępowania wychowawczego

rozpoznać problemy wychowawcze małych pacjentów w szpitalu

scharakteryzować specyfikę zachowań rodziców i opiekunów dzieci przebywających w szpitalu

ocenić problemy rodziny małego pacjenta i jej zdolność udzielania mu wsparcia,

określić możliwości pracy wychowawczej z dziećmi trudnymi w szpitalu

scharakteryzować różne metody pracy wychowawczej z dziećmi im młodzieżą

skonstruować strategię wychowawczą do określonej sytuacji wychowawczej

rozpoznać i identyfikować zjawisko przemocy w rodzinie

dokonywać wyboru metod i form kształcenia edukacji zdrowotnej

Efekty kształcenia - student:

rozumie zjawisko socjalizacji i wychowania

rozpoznaje przydatność teorii, metod i strategii wychowania w procesie wychowawczym

potrafi wyjaśnić przyczyny trudności wychowawczych

identyfikuje zjawisko przemocy wobec dziecka i jego źródła

przeprowadza edukację zdrowotną uczniów w szkole

dokonuje samooceny pracy własnej

Skrócony opis kursu Etiologia pedagogiki jako nauki o wychowaniu. Podstawowe pojęcia pedagogiczne. Dziedziny wychowania. Metody wychowania. Zasady wychowania. Strategie wychowawcze. Trudności wychowawcze.

Środowisko wychowawcze. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży.

Organizacja i metody pracy opiekuńczo – wychowawczej w zakładach opieki.

Pełny opis kursu Wykłady:

1.

Pedagogika jako nauka o wychowaniu.

2.

Podstawowe pojęcia pedagogiczne (edukacja, kształcenie,

(15)

15 wychowanie, nauczanie, uczenie się.

3.

Dziedziny wychowania – wychowanie zdrowotno – fizyczne

4.

Pożądane cechy. Cele i wartości wychowania zdrowotnego

5.

Związek wychowania intelektualnego, moralnego i

estetycznego z wychowaniem zdrowotnym.

6.

Metody wychowania indywidualnego.

7.

Metody wychowania grupowego

8.

Zasady wychowanie

9.

Strategie wychowawcze

10.

Trudności wychowawcze - pojęcie dziecka trudnego

11.

Przyczyny i rodzaje zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży

12.

Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży (cele i zadania)

13.Środowisko wychowawcze – pojęcie i rodzaje 14.

Rodzina jako środowisko wychowawcze

15.

Organizacja i metody pracy opiekuńczej w zakładach opieki Treści kształcenia z ćwiczeń:

1. Wychowanie – szerokie i wąskie ujęcie . Rodzaje wychowania.

Modele wychowania.

2. Zasady wychowanie – stosowanie ich w pracy pielęgniarki.

3. Agresja wśród dzieci i młodzieży – przyczyny i rodzaje zachowań agresywnych - sposoby reagowania opiekunów.

4. Dziecko trudne wychowawczo. Charakterystyka sylwetki dziecka trudnego. Przyczyny zachowań socjalnych u dzieci i młodzieży.

5. Strategie wychowawcze – konstruowanie planu strategii w określonej sytuacji wychowawczej

6. Rodzina jako środowisko wychowawcze. Funkcje rodziny – rodzaje rodzin dysfunkcyjnych. Cechy współczesnej rodziny.

7.

Środowisko rówieśnicze – jego wpływ na kształtowanie się postaw

dzieci i młodzieży. Rodzaje grup rówieśniczych. Typy kierowania grupą.

8. Dziecko w szpitalu. Środowiskowe i wychowawcze aspekty zagrożeń pobytu dziecka w szpitalu.

9. Kompetencje wychowawcze pielęgniarki w sytuacjach kontaktu z dziećmi w szpitalu. Analiza przypadków.

10. Praca opiekuńczo – wychowawcza w zakładach opieki. Metody pracy z podopiecznymi.

11. Metoda indywidualnego przypadku. Metoda pracy grupowej w zagrożonym środowisku.

12. Edukacja zdrowotna. Formy i metody pracy pielęgniarki w promowaniu zdrowego trybu życia.

13. Praca pielęgniarki w środowisku lokalnym. Problemy socjalne ( bezrobocie, ubóstwo i inne)

14. Sylwetka osobowa pielęgniarki .

15. Autorefleksja i wnioski dotyczące dalszego kształcenia.

Literatura 1. Dobrołowicz W., Psychika i bariery WSiP Warszawa 1993

2. EclerB., Rodzinne wychowanie do wysiłku. Wyd. Śląsk Katowice 2001

3. Fisher R., Uczymy jak się uczyć. WSiP warszawa 1999

4. Kartowicz E., Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego

życia. Olsztyn 1997

5. Konarzewski k., Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych.

PWN Warszawa 1982

6. Kwieciński K., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki T I i II. 2005

7. Łobocki M., Teoria wychowania. 2008

(16)

16 8. Pilch T. Lepalczyk I., Pedagogika społeczna. PWN Warszawa

2007

9.

Śliwerski B., Pedagogika T: I, II, III PWN Warszawa 2007

10. Tripp D., Zdarzenia krytyczne w nauczaniu WSIP Warszawa 1996 11. Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży. Wyd. UJ 1998 12. Ks. Wilk J., (red) W służbie dziecku. T: I, II, III Wyd. KUL

Lublin 2003 Uwagi 1

Uwagi 2 Uwagi 3

S* - samokształcenie

(17)

17

Nazwa kursu Socjologia

Kod kursu

Kod ERASMUSA

Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Kier/spec/rok Pielęgniarstwo, I rok

Punkty ECTS 2

Rodzaj kursu Obowiązkowy Okres (rok akad/semestr) 2011/2012/semestr I Typ zajęć/liczba godzin Wykłady / 30, s. * 15 Koordynator Dr Dariusz Dudzik Prowadzący Dr Dariusz Dudzik Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną

Poziom kursu

Studia pierwszego stopnia Wymagania wstępne

Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne /efekty

kształcenia

Cele dydaktyczne student będzie zdolny:

komunikować się w grupie i rozpoznać strukturę grupy, jej kulturowe uwarunkowania i wykorzystać w kształtowaniu zachowań zdrowotnych.

efekty kształcenia - student:

wyjaśni podstawowe pojęcia socjologii, określi przedmiot i zadania socjologii zdrowia,

oceni sytuacje zdrowotna pacjenta.

wyjaśni przyczyny nierówności w zdrowiu,

scharakteryzuje i oceni udzielanie pomocy i wsparcia jednostkom i grupom w zachowaniach zdrowotnych, w sytuacjach zdrowia, choroby, niepełnosprawności i umierania.

Skrócony opis kursu Społeczny model zdrowia. Systemy wsparcia społecznego – zadania, pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych jednostki i grupy społecznej.

Społeczne skutki choroby i niepełnosprawności. Szpital jako system społeczny – modele opieki szpitalnej, satysfakcja z opieki.

pielęgniarki. Socjologiczna problematyka relacji pielęgniarka – pacjent. Społeczne i kulturowe problemy umierania, śmierci i sieroctwa.

Pełny opis kursu 1. Socjologia jako nauka, główne kierunki podstawowe pojęcia - Zadania socjologii w medycynie współczesnej.

- Zadania socjologii pielęgniarstwa

2. Socjologia zdrowia na tle socjologii ogólnej, Rozwój socjologii w krajach Unii Europejskiej

3. Grupa społeczna -jej rola, znaczenie, wpływ na jednostkę ludzka -konformizm.

4. Struktura grupy, typy przywództwa, komunikacja w grupie.

5. Kultura i jej wpływ na życie społeczne (pojęcie kultury, składniki kultury, socjalizacja, zdrowie jako wartość) .

6. Struktura rodziny, jej funkcje.

7. Przemiany współczesnej rodziny w świetle problematyki socjomedycznej.

8. Wpływ małżeństwa i rodziny na przebieg i wynik choroby.

9. Zdrowie i choroba jako pojęcie społeczne.

10. Rola pielęgniarki w kształtowaniu zachowań zdrowotnych.

11. Zachowania antydestrukcyjne - (np. samobójstwo).

12. Wsparcie społeczne, definicje, rodzaje, źródła.

13.

Śmierć i umieranie - zjawiska społeczne.

(18)

18 14. Rodzina w obliczu śmierci.

15. Społeczne konsekwencje choroby.

16. Szpital - modele opieki szpitalnej.

17. Postawy środowiska społecznego wobec niepełnosprawnych.

18. Podstawowe metody i techniki zbierania danych o sytuacji społecznej pacjenta dostępne pielęgniarce.

Literatura 1. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 2001. .

2. Z. Krawczyk, W.Morawski, Socjologia. Problemy podstawowe.

Warszawa 1991.

3. J. Polkowska-Kujawa, Socjologia ogólna – wybrane elementy, Warszawa 1999.

4. Z. Putkiewicz, B. Dobrowolska, T. Kukołowicz, Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii, Warszawa 1987,

5. M. Sokołowska, J. Hołówka, A. Ostrowska, Socjologia a zdrowie, Warszawa 1986

6. Taranowicz, Z. Kawczyńska-Butrym, Elementy socjologii dla pielęgniarek, Lublin 2000.

7. B. Tobiasz-Adamczyk, Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków 2000.

8. B. Tobiasz-Adamczyk, J. Bajka, G. Marmon, Wybrane elementy socjologii zawodów medycznych, Kraków, 1996.

Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3

* - samokształcenie

(19)

19

Nazwa kursu Prawo

Kod kursu

Kod ERASMUSA

Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Kier/spec/rok Pielęgniarstwo, I rok

Punkty ECTS 2

Rodzaj kursu Obowiązkowy Okres (rok akad/semestr) 2011/2012/ II Typ zajęć/liczba godzin Wykłady/15, s.*15 Koordynator mgr Maria Bawół

Prowadzący mgr Maria Bawół

Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną

Poziom kursu

Studia pierwszego stopnia Wymagania wstępne

Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/efekty

kształcenia

Cele dydaktyczne:

Student będzie zdolny:

w oparciu o stosowane akty prawne przedstawić podstawowe założenia organizacji i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, zasady funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego, wytyczne dotyczące pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, przepisy prawne dotyczące rodzajów i sposobów prowadzenia dokumentacji medycznej a także szczegółowych warunków jej udostępniania,

wyjaśnić ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w sytuacjach problemowych,

określić prawa pacjenta,

scharakteryzować stopień odpowiedzialności cywilnej, karnej, pracowniczej i zawodowej w zawodzie pielęgniarki i położnej,

zinterpretować zagadnienia z zakresu prawa pracy dotyczące w szczególności praw i obowiązków właściwych dla pracodawcy i pracownika,

scharakteryzować zasady profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

Efekty kształcenia - student:

określi nowoczesne zasady organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w kontekście prawa o zakładach opieki zdrowotnej,

dokona interpretacji ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej,

scharakteryzuje prawa pacjenta,

określi zakres odpowiedzialności cywilnej, karnej, pracowniczej i zawodowej w zawodzie pielęgniarki i położnej,

scharakteryzuje sposób uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w krajach Unii Europejskiej,

wyjaśni różnicę pomiędzy umowami: o pracę, zlecenie i o dzieło.

Skrócony opis kursu System prawa, struktura aktów prawnych, prawa człowieka,

wykładnia prawna. Prawo o zakładach opieki zdrowotnej. Prawo

ubezpieczeń zdrowotnych. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i

położnej. Przepisy dotyczące samorządu zawodowego. Prawa

pacjenta. Odpowiedzialność w zawodach medycznych – cywilna,

(20)

20 karna, pracownicza, zawodowa. Elementy prawa pracy. Kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek. Organizacje pielęgniarskie krajowe i zagraniczne.

Pełny opis kursu Wykłady:

1. Podstawy zagadnień prawnych: system prawa, struktura aktów prawnych, prawa człowieka, wykładnia prawna.

2. Prawo o zakładach opieki zdrowotnej. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Ustawa o pobieraniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Rozporządzenie MZiOS w sprawie indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczególnych warunków ich udostępniania.

3. Prawo o ubezpieczeniach zdrowotnych.

4. Ustawodawstwo o zawodach pielęgniarki i położnej.

5. Prawa pacjenta.

6. Odpowiedzialność w zawodach medycznych: cywilna, karna, pracownicza, zawodowa.

7. Podstawy prawa pracy

8. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

9. Podstawy prawne postępowania konkursowego na kierownicze stanowiska w podsystemie pielęgniarstwa.

Literatura 1. Akty prawne: Ustawa z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Ustawa z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodzie pielęgniarki i położnej, Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, Rozporządzenie MZiOS z dnia 2 września 1997r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarza oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie, Rozporządzenie MZiOS z dnia 19 sierpnia 1998r.

(z póź. zm) w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu, Rozporządzenie MZiOS z dnia 29 marca 1999r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

2. Hibner E. Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2003 3. Kodeks Cywilny Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis W-wa

2003

4. Nowacki J. Tabor Z. Wstęp do prawoznawstwa Naukowa Oficyna Wydawnicza Katowice 1996

5. Uniszewski Z. Prawo-Wybrane wiadomości AWM W-wa 1994 6. Opolski K. red. Zarządzanie przez jakość w usługach

zdrowotnych CeDeWu W-wa 2003

7. Puls Medycyny Niezależna Gazeta Profesjonalistów Medicine

Today Poland Sp.z o.o. Uznawanie kwalifikacji zawodowych

(21)

21 pielęgniarek i położnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamierzających wykonywać zawód na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej NIPiP-NRPiP- W-wa 2004r.

Uwagi 1 Uwagi 2 Uwagi 3

S* - samokształcenie

(22)

22 Nazwa kursu Zdrowie publiczne

Kod kursu

Kod ERASMUSA

Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Kier/spec/rok Pielęgniarstwo, I rok

Punkty ECTS 4

Rodzaj kursu Obowiązkowy

Okres (rok akad/semestr) 2011/2012/I, II

Typ zajęć/liczba godzin Wykład/ 75, ćwiczenia/15; s.* 15 Koordynator mgr Maria Mika

Prowadzący Wykład, seminaria: dr hab. M. Schlegel- Zawadzka, mgr Maria Mika;

Sposób zaliczenia Zaliczenie z oceną.

Poziom kursu

Studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne Podstawy biologii ze szkoły średniej.

Język wykładowy Polski Cele dydaktyczne/efekty

kształcenia

Cel dydaktyczny - student:

uzasadni wartość i znaczenie zdrowia w funkcjonowaniu jednostki, rodziny, społeczeństwa w środowisku. Czynniki i uwarunkowania zdrowia, zagrożenia i systemy opieki zdrowotnej.

Efekty kształcenia – student:

wskaże główne wyznaczniki zdrowia człowieka i ich zależności,

rozpozna uwarunkowania zachowań zdrowia jednostki, grupy i społeczeństwa

wyjaśni zakres działań z zakresu zdrowia publicznego w zastosowaniu praktycznym w środowisku zamieszkania, nauki, pracy społeczeństwa,

w oparciu o znajomość przyczyn i uwarunkowań chorób społecznych zaplanuje program prewencji w wybranych

środowiskach

zastosuje podstawowe pojęcia epidemiologiczne w ocenie zagrożeń problemami zdrowotnymi jednostki, rodziny, społeczeństwa

wskaże zależność między profilaktyką chorób

środowiskowych a ich występowaniem,

scharakteryzuje zagrożenia zdrowotne wybranych społeczeństw.

scharakteryzuje rodzaje systemów opieki zdrowotne, ich strukturę organizacyjną, cele i zadania,

scharakteryzuje źródła finansowania opieki zdrowotnej,

wykaże wiedzę i umiejętności organizowania własnego stanowiska pracy pod względem zasad ergonomii, obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

zaplanuje pracę własną,

stworzy warunki do realizacji zadań zawodowych,

potrafi doskonalić metody pracy własnej

zastosuje program zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej

wykaże wiedzę i umiejętności w zakresie realizowania standardów opieki i procedur postępowania pielęgniarskiego

stworzy plan kosztów usług pielęgniarskich uwzględniając

poszczególne elementy na podstawie wybranego stanowiska

(23)

23 pracy pielęgniarki.

Skrócony opis kursu Uwarunkowania zdrowia, warunki zdrowego środowiska w korelacji ze zdrowiem człowieka, zagrożenia zdrowia

współczesnych społeczeństw świata. Struktura organizacyjna, cele i zadania systemów zdrowotnych, źródła finansowania opieki zdrowotnej. Podstawowe pojęcia epidemiologiczne, zasady organizacji pielęgniarskiego stanowiska pracy z

uwzględnieniem zasad ergonomii i przepisów BHP, obciążenia w pracy pielęgniarki w zależności od stanowiska pracy.

Podstawowe elementy dla prawidłowego planowania pracy własnej, elementy jakości opieki pielęgniarskiej, niezbędne elementy w szacowaniu kosztów usług pielęgniarskich.

Pełny opis kursu Zdrowie – stan, proces, dyspozycja, potencjał, definicje.

Wielowymiarowe ujęcie zdrowia. Kulturowe, środowiskowe, ekonomiczne uwarunkowania zdrowia. Zdrowa jednostka – człowiek. Zachowania w zdrowiu. Higiena psychiczna. Zdrowie w relacji człowiek –

środowisko.

Podstawowe pojęcia epidemiologiczne. Systemy opieki zdrowotnej – struktura organizacyjna, cele i zadania. Źródła finansowania opieki zdrowotnej. Zagrożenia zdrowotne współczesnych społeczeństw

świata. Rodzina, środowisko nauczania, środowisko pracy w ujęciu

zdrowia publicznego. Choroby społeczne. Analiza występowania niektórych chorób. Profilaktyka i zapobieganie – cele, zadania, formy. Ekologiczna profilaktyka chorób uwarunkowanych przez czynniki środowiskowe. Organizacja opieki pielęgniarskiej:

stanowisko pracy, warunki pracy, obciążenia w pracy pielęgniarki.

Jakość opieki pielęgniarskiej. Koszty usług pielęgniarskich.

Literatura 1. Korczak C.W.: Higiena – Ochrona zdrowia, PZWL, Warszawa 1990

2. Marcinkowski J.T. (red.): Podstawy higieny, Volumed, Wrocław 1997

3. Poździoch S., Ryś. A, Czupryna A., Włodarczyk W.C.

(red.): Zdrowie publiczne, CMUJ, Kraków 2001 4. Woynarowska B.: Zdrowie i szkoła, PZWL, Warszawa

2000

5. Narodowy Program Zdrowia

6. Kulik T. B., Latalski M.: Zdrowie publiczne.

Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych., Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002 7. Kozierkiewicz A. (red., tłum.): Zdrowie 21. Zdrowie

dla wszystkich w XXI wieku, Vesalius, Kraków 2001.

Uwagi 1 Uwagi 2

*Samokształcenie

(24)

24 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Nazwa kursu Podstawy pielęgniarstwa

Kod kursu

Kod ERASMUSA

Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Pielęgniarstwa Kier/spec/rok Pielęgniarstwo, I rok

Punkty ECTS 16

Rodzaj kursu Obowiązkowy Okres (rok akad/semestr) 2011/2012/I i II

Typ zajęć/liczba godzin Wykłady/60, ćwiczenia/30, ćwiczenia praktyczne/165, ćwiczenia medyczne- 80, praktyka zawodowa - 120 łącznie- 455, s.*30 Koordynator Mgr Krystyna Maj

Prowadzący Wykład: mgr Krystyna Maj

Seminarium: mgr Krystyna Maj, dr Iwona Bodys-Cupak

Ćwiczenia: dr Joanna Bonior, dr Iwona Bodys-Cupak, mgr Aneta

Grochowska, mgr Kazimiera Moździerz, mgr Urszula Romanowska Zajęcia praktyczne: mgr Krystyna Florek-Tarczoń, mgr Krystyna Maj, mgr Aneta Grochowska, mgr Urszula Romanowska

Praktyka zawodowa: Opiekun praktyki zawodowej mgr Krystyna Maj, mgr Aneta Grochowska

Sposób zaliczenia Egzamin, zaliczenie z oceną

Poziom kursu

Studia pierwszego stopnia

Wymagania wstępne Podstawy biologii ze szkoły średniej Język wykładowy Polski

Cele dydaktyczne/efekty kształcenia

Cele dydaktyczne:

Student będzie zdolny:

opanować podstawową wiedzę o istocie pielęgniarstwa, roli i funkcjach pielęgniarki w opiece nad zdrowiem człowieka i społeczeństwa.

uzasadnić istotę i znaczenie teoretycznych podstaw pielęgniarstwa

scharakteryzować założenia wybranych teorii pielęgniarstwa oraz wykazać zasadność ich wykorzystania w praktycznym pielęgnowaniu

argumentować znaczenie procesu pielęgnowania w sprawowaniu holistycznej opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym

uzasadnić znaczenie stosowania zasad etyki zawodowej i przestrzegania praw pacjenta w praktyce pielęgniarskiej

opanować technikę zabiegów pielęgniarskich (przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki, pomiary i dokumentowanie podstawowych funkcji życiowych, czynności pielęgniarskie zapewniające choremu wygodę, higienę, potrzeby zdrowotne, zabiegi dorektalne, zabiegi przeciwzapalne, stosowanie leków różnymi drogami, przeprowadzanie i uczestniczenie w zabiegach diagnostycznych i leczniczych)

wykonywać zabiegi pielęgniarskie zgodnie z algorytmami i procedurami obowiązującymi w placówce ochrony zdrowia zastosować wiedze teoretyczna w praktyce oraz rozwijać umiejętności zawodowe ułatwiające rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb zdrowotnych chorych

wykazać i rozwijać umiejętności zawodowe służące

podtrzymywaniu relacji interpersonalnych z chorym,

gromadzeniu danych o stanie chorego, diagnozowaniu,

(25)

25 planowaniu, realizacji i ewaluacji opieki pielęgniarskiej

prezentować postawę przejawiającą szacunek dla chorego, jego rodziny i zespołu opiekuńczego

Efekty kształcenia – student:

zdefiniuje i zinterpretuje podstawowe pojęcia pielęgniarskie, przedstawi wpływ uwarunkowań historycznych i tradycji na powstanie i początki rozwoju nowoczesnego pielęgniarstwa na

świecie i w Polsce,

wyjaśni istotę pielęgnowania i uzasadni współczesny rozwój roli zawodowej pielęgniarki,

scharakteryzuje i zinterpretuje funkcje zawodowe pielęgniarki, scharakteryzuje wybrane teorie pielęgniarstwa, uzasadni ich znaczenie dla rozwoju praktyki zawodowej,

wykaże i uzasadni znaczenie badań naukowych w pielęgniarstwie dla podniesienia jakości pielęgnowania i wzbogacania praktyki pielęgniarskiej,

wykaże znajomość praw pacjenta oraz znaczenie ich respektowania w praktyce pielęgniarskiej,

uzasadni,

że

komunikowanie się i poprawne relacje międzyludzkie wzmacniają pewność pacjenta i jego rodziny oraz podnoszą jakość opieki,

wyjaśni zasady pielęgnowania chorych w różnych stanach zdrowia i wykorzysta je w zaspakajaniu indywidualnych potrzeb pacjenta,

uzasadni, że proces pielęgnowania jest nowoczesną koncepcją opieki pielęgniarskiej,

zanalizuje możliwości zastosowania teorii pielęgniarstwa w odniesieniu do planowanej opieki nad pacjentem,

zapewni choremu warunki i pomoc zaspakajaniu potrzeb biologicznych psychospołecznych i duchowych, respektując jego wartości, zwyczaje, kulturę, przekonania religijne,

przedyskutuje znaczenie podstawowych aktów prawnych w praktyce pielęgniarskiej,

ponosi odpowiedzialność za własny rozwój i działanie a także za grupę zawodową,

opanuje i zastosuje podstawowe techniki i procedury w praktyce pielęgniarskiej: przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki, pomiary i dokumentowanie podstawowych funkcji życiowych, czynności pielęgniarskie zapewniające choremu wygodę, higienę, potrzeby zdrowotne, zabiegi dorektalne, zabiegi przeciwzapalne, stosowanie leków różnymi drogami, przeprowadzanie i uczestniczenie w zabiegach diagnostycznych i leczniczych.

Skrócony opis kursu Uwarunkowania historyczne, teraźniejszości i przyszłości zawodu pielęgniarki. Rola społeczno-zawodowa pielęgniarki. Czynniki wpływające na rozwój pielęgniarstwa. Potrzeby zdrowotne jednostki i ich zaspokajanie. Opieka nad człowiekiem

chorym. Modele opieki. Metody gromadzenia informacji – wywiad, obserwacja, pomiar, analiza dokumentacji. Udział pielęgniarki w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.

Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarki. Zasady i techniki postępowania przy wykonywaniu czynności

pielęgniarskich. Rola pielęgniarki w zespole opieki zdrowotnej.

Teorie pielęgnowania.

(26)

26 Pełny opis kursu Wykłady:

1. Pielęgniarstwo i jego istota

2. Czynniki znaczące dla zdrowia człowieka, oczekiwania, potrzeby i problemy zdrowotne (biologiczne, psychiczne, społeczne i duchowe)

3. Uwarunkowania historyczne, tradycja i kierunki rozwoju zawodu, rola nestorek pielęgniarstwa polskiego i światowego w rozwoju pielęgniarstwa.

4. Współczesne tendencje rozwojowe w pielęgniarstwie, rola społeczno-zawodowa pielęgniarki. Aspekty prawne zawodu pielęgniarki.

5. Funkcje zawodowe pielęgniarki 6. Misja pielęgniarstwa, profesjonalizm

7. Etyczny wymiar roli zawodowej pielęgniarki, etyka troski 8. Ochrona ludzkich praw i ludzkiej godności. Przestrzeganie praw

pacjenta w praktyce pielęgniarskiej

9. Wybrane wzory pielęgnowania, pielęgnowanie tradycyjne, zindywidualizowane, primary nursing.

10. Założenia holistycznej opieki pielęgniarskiej.

11. Wybrane teorie pielęgniarstwa: F. Nightingale, V. Henderson, D. Orem, C. Roy.

12. Komunikowanie i relacje międzyludzkie, komunikowanie terapeutyczne ukierunkowane na wzmacnianie samozaufania i upełnomocnienia pacjenta.

13. Procedury gromadzenia i przetwarzania danych istotnych dla potrzeb diagnozy pielęgniarskiej

14. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej w odniesieniu do człowieka zdrowego, chorego, niepełnosprawnego w różnym wieku i środowisku

15. Znaczenie dokumentowania procesu pielęgnowania pod kątem osiągnięcia celów, zapewnienia jakości opieki i edukacji pacjenta.

16. Ocena procesu pielęgnowania jako metody pracy pielęgniarki.

17. Jakość opieki pielęgniarskiej, standardy i procedury postępowania pielęgniarskiego.

18. Wprowadzenie do opieki nad człowiekiem chorym w różnym stanie i wieku, niepełnosprawnym. Przyjęcie chorego do szpitala. Wypisanie chorego z oddziału, rola pielęgniarki.

19. Udział pielęgniarki w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji.

20. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad chorym z zaburzeniami funkcji poszczególnych układów i narządów zmysłów:

- termoregulacji

- serca i układu krwionośnego - oddechowego

- moczowego, - pokarmowego,

- nerwowego z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi, - oka, ucha, skóry,

21. Rola pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu odleżyn

22. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad chorym nieprzytomnym 23. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad przewlekle chorym w

wieku starczym

24. Proces pielęgnowania chorego o niepomyślnym rokowaniu.

25. Kształcenie i doskonalenie podyplomowe pielęgniarek

(27)

27 26. Organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju

pielęgniarstwa.

Seminaria:

1. Symbole i tradycje w rozwoju pielęgniarstwa

2. Podstawowe potrzeby zdrowotne człowieka i ich zaspokajanie.

Projektowanie sposobu zaspokajania potrzeb człowieka zdrowego

3. Podstawowe pojęcia w naukowym pielęgniarstwie

4. Opracowanie i prezentacja życiorysów wybranych nestorek polskiego pielęgniarstwa z podkreśleniem cech osobowości niezbędnych dla pielęgniarki

5. Znaczenie krytycznego i refleksyjnego myślenia w pracy pielęgniarki - dyskusja w oparciu o artykuły z czasopisma Pielęgniarstwo XXI wieku i własne przemyślenia

6. Rola zawodowa pielęgniarki. Zadania wchodzące w zakres funkcji zawodowych pielęgniarki

7. Znaczenie teorii pielęgniarstwa w praktyce pielęgniarskiej.

8. Stosowanie praw pacjenta w praktyce pielęgniarskiej, dyskusja w oparciu o artykuły z czasopism i własnych przemyśleń 9. Opracowanie zakresu danych określających stan biologiczny,

psychiczny, społeczny i duchowy chorego dla potrzeb diagnozy pielęgniarskiej

10. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej i celów opieki 11. Dokumentowanie procesu pielęgnowania

12. Znaczenie komunikacji w pracy pielęgniarki. Dotyk w pielęgnowaniu

13. Opracowanie procedury przyjęcia chorego do szpitala.

14. Opracowanie procedury wypisu chorego z oddziału 15. Umiejętności pielęgniarki niezbędne do współdziałania w

zespole opiekuńczo-terapetycznym

16. Kompetencje zawodowe pielęgniarki w opiece nad człowiekiem chorym w wybranych stanach klinicznych.

17. Autonomia i odpowiedzialność pielęgniarki za siebie i zespół współpracujący.

18. Ustalenie jakie dane są niezbędne, aby pielęgniarka mogła ocenić stan pacjenta.

19. W oparciu o zgromadzone dane o stanie chorego z zaburzeniami funkcji termoregulacji, układu krążenia, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej i celów opieki.

20. Konstruowanie planu opieki, sposobów jego realizacji i dokumentowania procesu pielęgnowania z w/w zaburzeniami.

21. Zakres i charakter pracy pielęgniarki na rzecz przygotowania rodziny do pielęgnowania chorego o niepomyślnym rokowaniu w warunkach domowych (poparte także przykładami z życia) Tematy ćwiczeń:

1.Omówienie zasad pracy i ćwiczeń w pracowni umiejętności 2.Mycie higieniczne rąk

3.Przygotowanie roztworów środków dezynfekcyjnych 4.Przygotowanie łóżka dla ciężko chorego, prześcielenie łóżka pustego

5.Prześcielenie łóżka ciężko choremu

6.Zmiana bielizny pościelowej i osobistej ciężko choremu

7.Układanie chorego w różnych pozycjach, z zastosowaniem

udogodnień, profilaktyka przeciwodleżynowa

(28)

28 8.Przenoszenie ciężko chorego z łóżka na wózek i fotel

9.Mycie ciężko chorego

10.Mycie głowy ciężko choremu

11.Toaleta jamy ustnej u ciężko chorego

12.Wprowadzenie do aseptyki, jałowe mycie krocza 13.Pojenie i karmienie ciężko chorego

14.Karmienie chorego przez zgłębnik 15.Płukanie żołądka

16.Wykonywanie zabiegów dorektalnych

17.Pomiar temperatury, tętna, ciśnienia krwi, oddechów, bilans płynów

18.Bandażowanie

19.Wykonywanie zabiegów przeciwzapalnych, zastosowanie baniek ogniowych

20.Podawanie leków doustnie i doodbytniczo 21.Podawanie leków drogą układu oddechowego 22. Podawanie leków do oka, ucha, nosa

23. Podawanie leków podskórnie, zasady podawania insuliny 24. Wstrzyknięcia śródskórne, próby uczuleniowe

25. Podawanie leków domięśniowo 26. Pobieranie krwi na OB.

27. Pobieranie krwi na poziom cukru za pomocą glukometru

28. Założenie wenflonu i podłączenie kroplowego wlewu dożylnego 29. Obsługa pompy infuzyjnej

30. Przygotowanie chorego do podstawowych badań

diagnostycznych (pobieranie plwociny, wymaz z gardła, wymaz z odbytu, pobieranie krwi na posiew)

31. Cewnikowanie pęcherza moczowego, płukanie pęcherza (mocz ogólnie, bakteriologicznie)

32. Mycie chirurgiczne rąk

33. Przygotowanie stolika opatrunkowego, opatrunek rany czystej 34. Opatrunek rany zakażonej

35. Zaopatrywanie kikuta pępowinowego 36. Nakłucie jamy szpikowej

37. Nakłucie lędźwiowe

38. Nakłucie jamy opłucnowej 39. Nakłucie jamy otrzewnowej

Treści kształcenia zajęć praktycznych i praktyki zawodowej:

1.Poznanie topografii oddziału szpitalnego, jego urządzenia i wyposażenia, organizacji pracy i zadań członków zespołu terapeutycznego,

2.Nawiązanie, podtrzymanie i zakończenie kontaktu z chorym, jego rodziną i członkami zespołu terapeutycznego,

3.Asystowanie w przyjęciu chorego do oddziału, interpretacja roli pielęgniarki,

4.Ocena czynników sprzyjających adaptacji chorego w szpitalu 5.Obserwacja stanu chorego i dokumentowanie wyników, 6.Przeprowadzenie wywiadu i rejestracja danych,

7.Rozpoznawanie i określenie roli pacjenta w samoopiece i roli studenta w opiece pielęgniarskiej,

8Obserwacja i rejestracja podstawowych funkcji życiowych: (tętna, RR, oddechu, ciepłoty ciała, diurezy, monitorowanie bilansu płynów), ciężaru ciała, wzrostu, obrzęków,

9.Respektowanie praw pacjenta i ich interpretacja,

(29)

29 10.Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych z

uwzględnieniem decyzji pacjenta oraz zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, wygody i poszanowania godności osobistej, 11. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, celóe opieki, dokumentowanie procesu pielęgnowania

12.Przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zasad wzajemnego współdziałania i zachowanie tajemnicy zawodowej,

13.Wykonywanie zabiegów zgodnie z obowiązującymi procedurami i algorytmami

* mycie i kąpiel chorego w łóżku i w wannie,

* mycie choremu głowy w łóżku

* toaleta jamy ustnej u ciężko chorego,

* prześcielenie łóżka pustego i z chorym,

* częściowa i całkowita zmiana bielizny pościelowej,

* układanie chorego w wygodnej pozycji z uwzględnieniem profilaktyki p/odleżynowej

* karmienie i pojenie chorego,

* karmienie chorego przez zgłębnik żołądkowy,

* nakładanie opatrunków,

* przemieszczanie i transport chorego,

* zabiegi dorektalne - wykonywanie lewatywy przeczyszczającej i wlewki doodbytniczej,

* zabiegi przeciwzapalne: stosowanie okładów rozgrzewających, chłodzących, wysychających, termoforów, worków z lodem,

* doraźne podawanie tlenu,

* asystowanie w przygotowaniu chorego do badań diagnostycznych,

* asystowanie przy przyjęciu i wypisaniu chorego ze szpitala,

* asystowanie przy cewnikowaniu pęcherza moczowego

* oznaczenie poziomu cukru za pomocą glukometru

* pobieranie krwi z żyły

* asystowanie przy zakładaniu wenflonu i podłączeniu wlewu kroplowego

Literatura 1. Ciechaniewicz W. (red): Pielęgniarstwo - Ćwiczenia. W-wa, PZWL, 2001

2. Collins S. Parker E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa.

Propedeutyka. W-wa, PZWL, 1994

3. Fry Sara T.: Etyka w pracy pielęgniarskiej. Zagadnienia podejmowania decyzji. W-wa, ICN, PTP 1997

4. Garret G.: Potrzeby zdrowotne ludzi starszych. W-wa, PZWL, 1990

5. Grajcarek A. (red.): Sztuka rozmowy z chorym. Wyd. ad vocem, Kraków 2001

6. Górajek - Jóźwik J.: Proces pielęgnowania. W-wa, CDNŚrSzM, 1993

7. Górajek- Jóźwik J.(red): Filozofia i teorie pielęgniarstwa. Wyd.

CZELEJ, Lublin,2007

8. Huber A., i inni: Kompendium pielęgniarstwa. W-wa, PZWL, 1995

9. Kawczyńska-Butrym Z.: Diagnoza pielęgniarska. W-wa, PZWL, 1999

10. Kępiński A.: Poznanie chorego. W-wa, PZWL, 1989 11. Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej.

Naczelna Rada Pielęgn. i Położnych, 1996

12. Krzyżanowska-Łagowska U.: Wartości duchowe w etosie

(30)

30 pielęgniarskim. Wyd. ad vocem, Kraków, 2005

13. Kózka M. (red): Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. W-wa, PZWL, 2008

14. Red. Majda A., Zalewska-Puchała J., Ogórek-Tęcza B.:

Pielęgniarstwo transkulturowe. PZWL, W-wa, 2010 15. Mazurek F.J.: Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin, Wyd. KUL, 2001

16. Poznańska S.: Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. W-wa, PZWL, 1988

17. Poznańska S., Płaszewska-Żywko L.: Wybrane modele pielęgniarstwa. Kraków, Wyd. CM UJ, 2001

18.Richardson E.: Opieka paliatywna dla pielęgniarek. Kraków, Wyd. Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum, 1995

19. Schiefele J., i inni: Pielęgniarstwo geriatryczne. Wrocław, Wyd.

Medyczne Urban & Partner, 1998

20. Sujak E.: Rozważania o ludzkim rozwoju. Kraków, Wyd.

ZNAK, 1992

21. Red. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa. T I, II, Wyd CZELEJ, Lublin 2004

22. Tobiasz-Adamczyk B. i inni: Zachowania w chorobie. Kraków, CM UJ,1999

23. Tobiasz-Adamczyk B.: Wybrane elementy zdrowia i choroby, Kraków, CM UJ, 2000

24. Widomska-Czekajska T., Górajek-Jóźwik J. (red): Przewodnik encyklopedyczny dla pielęgniarek. W-wa, PZWL, 1996

25. Wołynka S.: Pielęgniarstwo ogólne. W-wa, PZWL, 1983 26. Wrońska J.: Rola społeczno-zawodowa pielęgniarki. Studium z zakresu współczesnego pielęgniarstwa. W-wa, CEM, 1997

27. Zahradniczek K. (red): Wprowadzenie do pielęgniarstwa. W-wa, PZWL,1998

28. Czasopisma: Pielęgniarstwo 2000. Problemy dydaktyczno- medyczne. Wyd. CEM Pielęgniarka i Położna, Pielęgniarstwo XXI wieku, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Problemy pielegniarstwa Uwagi 1

Uwagi 2 Uwagi 3

S* - samokształcenie

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :