• Nie Znaleziono Wyników

Praca klasowa nr 2 Wielomiany

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Praca klasowa nr 2 Wielomiany"

Copied!
2
681
8
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Imię i nazwisko ... klasa ...

Grupa A

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suma

Liczba punktów

Wielomiany

Praca klasowa nr 2

W zadaniach 1–5 zaznacz prawidłową odpowiedź i rozwiąż zadania 6–9.

1. Wielomian W(x) = 2x3 – ax2 + 2x – b ma następujące własności: W(0) = 8 i a + b = 4.

Wówczas:

A. liczba 1 jest pierwiastkiem W(x) i b = –8 B. liczba 1 jest pierwiastkiem W(x) i b = 8 C. a = 4 i b = –8

D. a = 8 i b = –4.

2. Wielomian W(x) = 4x2 – (3x – 1)2 jest równy:

A. (1 – x)(5x – 1) B. (–x – 1)(5x + 1) C. (1 – x)(5x + 1) D. 5x2 – 1.

3. Wskaż liczbę, która nie jest pierwiastkiem wielomianu W(x) = –x3 + 3x2 – 2x.

A. 1 B. 2 C. –1 D. 0

4. Wielomian W(x) = –x5 + 3x3 – 2x dla x = –2 przyjmuje wartość:

A. –52 B. 12 C. 4 D. –4.

5. Jeśli wielomian W(x) = –(3 – x)2(x + 2) napiszemy w postaci sumy algebraicznej, to wyraz wolny będzie równy:

A. –18 B. –6 C. 18 D. 6.

(2)

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

6. (2 pkt) Liczba 2 jest pierwiastkiem wielomianu W(x) = ax3 – 2ax2 – 6x + 2a. Wyznacz a.

7. (5 pkt) Rozwiąż równania:

a) (4x + x3)(16 – 24x + 9x2) = 0 b) 4x4 = 9x2.

8. (3 pkt) Wykaż, że wielomian W(x) = 2x4 – 3x3 + 8x2 ma tylko jeden pierwiastek rzeczy­

wisty.

9. (5 pkt) Prostopadłościan o podstawie kwadratowej ma taką samą wysokość jak sześcian, a krawędź podstawy prostopadłościanu jest o 2 cm dłuższa od krawędzi sześcianu. Wyznacz długość krawędzi podstawy prostopadłościanu, wiedząc, że różnica objętości tych brył jest równa 48 cm3.

Cytaty

Powiązane dokumenty

ścian równoległych. Narysuj siatkę prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat o boku 2 cm. Krawędź boczna jest 2 razy dłuższa niż krawędź podstawy.

2 pkt – poprawny sposób obliczenia zależności pomiędzy krawędziami prostopadłościanu (krawędź boczna jest trzy razy dłuższa od krawędzi

Wykonaj działania na jednomianach

Rozwiązania należy oddać do piątku 26 kwietnia do godziny 13.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty

[r]

Suma wszystkich wyrazów jest cztery razy większa od sumy wyrazów ciągu stojących na miejscach parzystych.. Wyznacz iloraz

[r]

Za każde poprawne rozwiązanie inne niż w kluczu przyznajemy maksymalną

(5 pkt) Pewna firma zajmuje się dystrybucją filmów w internecie. Korzystając z usług tej firmy, za obejrzenie filmu bez kopiowania go na twardy dysk należało zapłacić 4 zł, zaś

(5 pkt) Wyznacz najmniejszą liczbę rzeczywistą x, która ma następującą własność: suma sześcianu tej liczby i kwadratu liczby o 1 od niej mniejszej jest

(5 pkt) Wyznacz najmniejszą liczbę rzeczywistą x, która ma następującą własność: różnica podwojonego sześcianu tej liczby i kwadratu liczby o 2 od niej większej jest

[r]

ścian równoległych. Narysuj siatkę prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat o boku 2 cm. Krawędź boczna jest 2 razy dłuższa niż krawędź podstawy.

Zaznacz krawędzie prostopadłościanu tak, aby krawędzie równej długości były na każdym rysunku w tym samym kolorze, a różnej długości – w różnych kolorach.5. Tak na

b) Jedna z podstaw trapezu równoramiennego jest trzy razy krótsza od ramienia, a druga podstawa jest o 3 cm dłuższa od ramienia.. Obwód tego trapezu jest równy

Temat jest powtórzeniowy, ale jeśli potrzebujesz odświeżenia wiadomości obejrzyj filmy (każdy po około 5 minut):4.

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości

Graniastosłup - to bryła, która posiada dwie identyczne podstawy będące wielokątami oraz ściany boczne będące prostokątami.. Graniastosłup przyjmuje nazwę od wielokąta,

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Zad.7 Ile procent objętości -  stożka stanowi objętość górnej jego części odciętej płaszczyzną równoległą do podstawy przechodzącej przez punkt leżący na

Krawędź największego sześcianu ma długość 8 cm, krawędź śred- niego sześcianu jest o 3 cm krótsza od krawędzi największego sześcianu, a krawędź najmniejszego z nich jest

Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi , a wysokość ściany bocznej ma długość 3cm..