• Nie Znaleziono Wyników

Wykaż, że dla x, y, z ∈ Z równanie (x2 + 1)(y2+ 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykaż, że dla x, y, z ∈ Z równanie (x2 + 1)(y2+ 1"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Bajery

1.Wykaż, że spośród n-ka,tów wpisanych w okra,g najwie,ksze pole ma n-ka,t foremny.

2. Wykaż, że spośród wszystkich czworoka,tów opisanych na danym okre,gu najmniejszy obwód ma kwadrat.

3.(Punkt Toricelliego) Wykaż, że w trójka,cie ostroka,tnym z punktu o najmniejszej sumie odległości od wierzchołkow widać każdy z boków pod ka,tem 120.

4.Niech P be,dzie punktem we wne,trzu czworościanu foremnego ABCD o boku 1. Udowod- nij, że |P A| + |P B| + |P C| + |P D| ¬ 3.

5. Wykaż, że dla x, y, z ∈ Z równanie (x2 + 1)(y2+ 1) = (z2 + 1) na nieskończenie wiele rozwia,zań.

6.Rozstrzygnij, czy w zbiorze liczb postaci 2x2+ 2x + 1, gdzie x ∈ N istnieje nieskończenie wiele kwadratów liczb naturalnych.

7.Wyznacz wszystkie cia,gi a1 ¬ a2 ¬ . . . ¬ an minimalnej długości takie, żePni=1ai = 25,

Pn

i=1(ai)2 = 33, Pni=1(ai)3 = 49 oraz Pni=1(ai)4 = 81.

8.Rozwia,ż układ równań w liczbach rzeczywistych a, b, c, d, e ¬ 3

a+ b + c + d + e = 3 a2+ b2+ c2+ d2+ e2 = 39 a3+ b3+ c3+ d3+ e3 = 57

9.Wykaż, że dla dowolnego ε > 0 istnieja,takie liczby całkowite dodatnie x i y, że y3< x2 < y3+ εy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

[r]

Czy może zajść

Zadania domowe,

Pokażać,że pole centralne jest

[r]

Exercises and problems for Functions of Several

Znale¹¢ parametryzacj¦ krzywej zakre±lanej przez punkt le»¡cy na obwodzie koªa o promieniu 1 tocz¡cego si¦ bez po±lizgu po prostej y = 0 (cyklo- ida)... Korzystaj¡c ze