Informacja o realizacji ważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w województwie, 1984, nr 2

135  Download (0)

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y

P O U F N E Egz. nr ^

INFORMACJA

O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH

W WOJEWÓDZTWIE

LUTY 1984

Katowice 13 marca 1984

(2)

ZNAKI UMOWNI

K r * ak*,' /-/ * ■Jawiako ula wyat^puja.

Z a r o /o/ - ajawiako latnlaja, Jadnakta w iloAolaoh nniajaayota od lloab, f która mogłyby byó wyr»tona uwldootnlooynl » tablloy anakaal

oyfrowynl, np.i Jatali produkcja wyraŁona jaat » tyaląoaoh ton /» liozbaob oałkowltyoh/, znak /O/ or.naoza, ta produkoja w dany» przypadku ni» oai^ga 0,5 tya. ton.

K r o p k a /•/ - aup»lny brak lnforaaojl, albo brak lnfornaoji wiarygodnych.

Z n a k fxf - wypałniania rubryki, aa względu na układ tablloy, Jaat nla- roiliwa lub nl»o»lcw».

„W ty»M - oinaota, ta nla podaja alf wazyatkloh akladnlków auay ogólnaj.

WAŻNlblJBZK SKRÓTY

■ ałotyoh 1 « litr

tya. ■ tyaląo * natr

aln - nlllon »* - *atr kwadratowy

t ■ tona aat. - actuka

U w a g a . Nlaktóra dana llozbowa aają obaraktar tynosaaowy i mogą uleo *miono«

w póinlaJuzyo^i opraoowaniaoh Wojewódzkiago Urzędu Statyatjoanago.

U W A G A .

Dynamiki sprzedaży i wydajności pracy w przekrojach resortowych oraz wg miast i gmin opublikowane sę w oparciu o przeliczenia dokonane przez przedsiębiorstwa* maję charakter wstępny i mogę być zawyżone z tytułu niedokładności przeliczeń produkcji

sprzedanej za 1983 rok w przedsiębiorstwach.

' WYSZCZEGÓLNIENIE

’ 1983 1984

I II I-II I II I-II

Liczba dni:

kalendarzowych 31 28 59 31 29 60

roboczych 22 21 43 23 22 45

WUS Katowice, zam.SZ /84 8 8 A 4

(3)

8PZ8 TRE&CZ

■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ n a (

Pode ta wrona tendencje w realizacji zadali ...

Przemysł .... ...

Działalność przedsiębiorstw budowlano-aonteźowych ...

Sytuacja w r o l n l o t w i e ... ... ... ... . Transport ... ... ... ... •••••••••

I n w e s t y c j e ... ... ...

Uspołscznlons budownictwo aleezkanlowe ...t...'.

Sytuacja r y n k o w a ... ... .

Ceny ... ... ... ...

Zatrudniani« 1 przeciętne wynsgrodzenle aleslęczne ...

, Koszty 1 wyniki flnanaowa przedsiębiorstw uspołaoznlonych ... . Rsallzaoja zada«S w podstawowych dzlałaoh goepodarkl ... .

Ważniejsze wskaźniki dynaalkl według aieelęoy .... . Ważniejsza dane w gospodaroe uspołecznionej według aieelęoy ...

Objaśnienie 1 uwagi dotyozeoe niektórych pojęć 1 deflnlojl aejęcyoh za­

stosowanie w sprawozdawczości etatystyoznej ... ..

( Niektóre defInloje 1 pojęcia występująca w sprawozdawozośol finansowej Wykaz Inforeacjl wydanych przez WU8 w 1984 roku

Wykaz publlkaojl wydanych przez 0U8 w 1984 reku znajdujęoych al« w Xn- formatoriua ... ... ... . 2 SS§.I^feiS.Btó.S22SSi&eSISG

PRZEMYSŁ

Sprzedaż produkcji przemysłowej, przeciętne zatrudnienie, wynagrodzenie osobowe, wydajność pracy 1 przeelętne wynagrodzenie aleelęczne według ważniejszych reaortów ...

Realizacja podstawowych zadaiS według gełęzl przeayełu ... . Ważnlsjsze wskaźniki charakteryzujęce działalność przeayełewę w układzie gałęziowy* ... ... ...

Rytmiczność produkcji eprzedenej w przeayśle uapołeoznlonyw według gałęzi Oynaaika sprzedaży produkcji przeayełowej w układzie gałęziowy* ...

Zatrudnienie robotników grupy przeayełowej 1 rozwojowej w przeayśle klu­

czowy* według gałęzi 1 aieelęoy ...

Kształtowanie eię przeciętnych ■isslęcznyoh wynagrodzeń w przeayśle us­

połecznionym ... •••••... .

Produkcja podstswowych wyrobów przemysłowych <

Przeciętna dzienna produkcja weźniejezych wyrobów ...4....«

Wybrana inforaacje o przedsiębiorstwach przeayełu rolno-epoźywczego,lek­

kiego, chealcznego i aaszynowego produkujęoych na rynek

Wybrane wskaźniki oharakteryzujęce efektywność gospodarowania przedsię­

biorstw produkujących na rynek ...

Produkcja ważnlejezyeh wyrobów wybranych przedelębloretw przeayełowych na rynek ... ... ...

Robotnikogodzlny przepracowane 1 nleprzepracowane w przeayśle kluczowya w przeliczeniu na 100 robotników grupy przeayełowej 1 rozwojowej według gałęzi przeaysłu... ... ...

b u d o w n i c t w o

Produkcja podstawowa w uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano-aon- taźowycn ... ... ...c...

Zatrudnienia 1 wyngrodzenia osobowe w uspołecznionych przedsiębiorst­

wach budowlano-montażowych.... ... ... ... .

8 11 14 15 16 19 20 20 22 23 27 30 31 32 129 131 127 128

3tr.

39 40 42 ' 43 45

* 46 48 49 50 51 55

63

65

65

(4)

2 S p le t a b l ic

» •,

-SIL*

s BUDOWNICTWO /dok./

Wydajność 1 przeolftne wynagrodzeni* aleelfozne w uepołocznlonyoh przed«

slfbloretwach budowleno-aentażowyoh M

Inweetycyjne plioi 1 linio budów przedelfbloretw budowleno-aontażowyeh.. 66

Realizacja podatawowych zadań w przedelfbloretweoh budowlano-aonteżewyoh w układzie gałfzlowya ...••••i••••••••••••••••••••»«•••••••••••••••« 17 Walniejeze wokażnlkl charekteryzujfce dzlełelnośó przedelfbloretw budow­ lano-montażowych w układzie gełfzlowya ... ••••••••••••• 68

Rytmiczność produkojl podetewewej przedelfbloretw budowlene-aonteżowyoh w układzie gełfzlowya ... ••••••••••... ... . 68

Przedalfbloretwe budowieno-aontażowe o podetewowya znaczeniu dle geepo- derkl nerodowej ... ... ... .69

TRANSPORT Wartość ueług aeterlelnyeh dzlałalnośol podetewewej w przedelfbleretweoh traneportu 1 łfcznośol ... . 75

Przewozy pasażerów uepołecznlonya trenepertea publleznya ... 76

Przewozy ładunków uepełeeznlenya treneportea publleznya 1 branżowy« .... 76

Przeolftne zatrudniania 1 wynagrodzenie aleelfezne w treneperole uepołe­ cznlonya ... ... ... ... ... . 77

Sten 1 wykorzyetanle taboru eeaeohodewego ellnlkowego elfżerowege w tran- aporcle eaaochodowya publleznya 1 branżowy« ... ... ..^ 77

» ROLNICTWO Skup 4 zbóż ... ... . 78

Skup żywca w przeliczeniu ne wegf alfea ... ... ... . 78

Skup żywca 1 produktów poohodzenle zwlerzfoego ... ... 78

Skup żywca 1 produktów poobodzenle zwierzęcego według aleelfey ... 78

Przebieg kontrektaejl nlektóryoh zlealopłodów pod zbiory 1984 roku ••••• 79 Kontrakty zawerte na doetawf ałedege bydle rzeźnego 1 trzody ehlewnej \ w goepodaree nie uepołeoznlenej ... ... . 79

Ceny uzyeklwane przez rolników w traneekejeoh wolnorynkowych ... . 79

Zeopetrzonle rolnictwo w newozy eztuozne 1 wepnlewe ... . 80

Sprzedaż peez przeayejowych przez Jedneetkl handlowe CZSR "SCH" ... 80

Sprzedaż olfgnlków 1 nlektóryoh aeezyn rolnlezyoh przez ekłednloe aeezyn CZSR, oraz etan zapaeów ... ... ... . 81 r Sprzedaż aaterlełów budowlenyeh ... •••••••.,... •••••••••••... 82

INWESTYCJE Nakłady lnweetyoyjne w goepoderoo uepełeeznlonej ... ... ... 82

Przekazywanie lnwestyojl do okeploeteejl w goepoderoo uepełeeznlonej ... 83

HANPEL WBWETKZNY Sprzedaż w uepołeoznlonyoh przedelfbleretweoh handlu detelleznego 1 gae- tronoalcznych... ... 84

Zapaay w uspołecznionych przedelfbloretweoh hendlu rynkowego ... 84

Sprzedeż eaaoehodów ... ... ... . 94

Obrót artykułaal opałowyal ... ... .. 85

Ooetawy alfee 1 przetworów alfenyoh oraz drobiu 1 przetworów drobiowych na zaopatrzenie rynku województwa katowickiego ... . 65

Doetewy towarów nleżywnośclowych / z wyjftklea wyrobów przeayełu oheeloz- nego 1 lekkiego/ ne zoepatrzenle rynku z przedelfbloretw produkoyjnyeh województwa katowickiego ... ... . 97

Ooetawy wyrobów przeayełu chealcznego 1 l e k k i e g o ... ... 88

(5)

Spis treóol 3

.i

CENY /

Przeciętne ceny niektórych artykułów rolno-spożywczych na targowiskach

alejskleh .... ... ... ... ... . 89

Przeciętne oany detaliczna warzyw 1 owoców w Jednostkach handlu uapo- łącznionego ... ... ... 69

Porównanie keztełtowenlo%lę osn targowiskowych 1 detalicznych nie­ których artykułów rolno-spożywczych ... ... 90

Pośrednictwo pracy ... ... ... 90

f i n a n s e. Sprzedaż 1 rentowność w przedelębiorstwaoh uepołeoznlonyoh według wy­ branych działów 1 gałęzi ... ... ... . 91

Akuaulacja flnaneowa 1 jej podział w przedsiębiorstwach uspołecznlonyoh według wybranych działów i gałęzi ... ... . ... 92

Obciążenia przedsiębiorstw uspołecznionych ne rzecz budżetu państwa ... 93

Wybrana branże gospodsrkl uspołecznionej, które korzyeteły z dotecjl budżetu pańetwS ... ... ... ... ... . 93

Koszty 1 aaterlałochłonnoóó sprzedaży w przedsiębiorstwach przenysłowych według g a ł ę z i .... ... ... ... 94

Zapaey w przedsiębiorstwach uepołeeznlonyeh według wybranych działów 1 g a ł ę z i ... 96

SPIS T A B U O W PRZEKROJU MIAST I GMIN ffZEHYSŁ Produkcja eprzedana, przeciętne zatrudniania 1 wynagrodzenia aaobowa w przeaysle uspołeczniony* według alaet ... ... ... . 99

Relacja okonoalczne w przeaytle uspołeczniony« według alaat Produkcja sprzedana'; przaolętne zatrudniania 1 wynagrodzenia oaebowe w przeayóle uspołeczniony« według gain ... 105

Realacje ekonoalozne w przeayóle uspołeoznlonya wadług gain ... 107

BUDOWNICTWO Produkoja podetewowaeh w uepołeoznlonyoh przadelębieretwaeh budowlano* aontażowyah 108 Przaolętne zatrudniania 1 wynagrodzenia aaobowa • uepołeeznlonyeh przedaiębloratwaeh budowlano-aontażowyoh ... ... . ..♦... 109 < Wydajność pracy 1 przaolętne wynagrodzenia aieelęozne w uepołeoznlonyoh przedsiębiorstwach budowlano-aontażowyoh ... * 112

Inwaatycyjna pieca 1 linia budów partetwowyoh 1 spółdzielczych przad- elęblorstw budowlano-aontażowyoh 116 ROLNICTWO , Skup 4 zbóż ad gaepodarkl ni* uapołeoznlonej ... ... 116

Skup bydła od gospodsrkl nie uapołeoznlonej ... ...118

Skup trzotiy chlewnej od goapodarkl nla uapołaoznlonaj ... 119

Okup aleka ogółem... ... ... ... ...120

Krycia loohi na punktach kopulaoyjnyoh .... ... ... 121

Kontrakty zawarta na dostawę ałodega bydła rzeźnego w goepedaree nla uspołecznionej ... ... ... ... ... . 122

Kontrakty zawarta na doatewę trzody chlewnej w goepodaroe nie uspołecz­ nionej ... ... *... ... . 123

(6)

4 Spis treśoi

--- --- ---- " ---- --- --- ---

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Uspołeczniona budownictwo aieazkaniowe ... ... .

Wykonanie wojewódzkiego planu rocznego w zekreeie oddawania de użytku aieezkaó w uepołecznionya budownictwie wielorodzinnya dla ludności nierolniczej ... ... ... ... .

' i

FINANSE

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące wyniki finaneowe prz<

przeayełowych ... ... ...

t I

InforaacJ« opracowały oddziały branżowe WUS

124

124

129

(7)

m l d zł

PRODUKCJA SPRZEDANA W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM /w cenach bieżęcach obowiązujących w danym roku/

1982 1983 1984

%

DYNAMIKA PRODUKC3I SPRZEDANEJ W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM /analogiczny miesięc poprzedniego roku-100/

/ceny zbytu etałe/

1982 1983 1984

(8)

ZatroolnierliG u tq£>. oi<ib

s s o r r r i

ąrcd-zanict 5wc roin

3 0 0 0 0

1984

200

00

/iOOOO W 4 n og w o d zao i o

osobowa-

Z a t r u d n i a n i a

WYDAJNOŚĆ PRACY

I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA W PRZEMYŚLE

1982 1983 198

PrtaoętnG.

w g n a g r a d z c n ia iriijdofnobc

% l — r— r

W u o l o in o & c . P r ^łiX./O-łntŁ wu/^Ci ___ś&ę/ifefiriiu!

WYDOBYCIE WĘGLA KAMIENNEGO

dobcyCia.

1983

tort

1984

<6000

12000

ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA OSOBOWE

W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM

(9)

SKUP WAŻNIE3SZYCH PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

PRZEWOZY ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE USPOŁECZNIONYM

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W BUDYNKACH

MIESZKALNYCH W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ

(10)

P O D S T A W O W E T E N D E N C O E. . . . . . . . . . . . . . . j ; ; ' ‘ • '

W lutym 1984 roku charakterystyczne dla przebiegu proceeów społeczno-gospodar­

czych województwa ketowlcklego były następujące tendencje 1 zjewiekes

1. Znacznie wyższa niż w lutym .1983 roku była produkcja sprzedana w uspołecznionych przedsiębiorstwach przemysłowych, produkcja podstawowa w przedsiębiorstwach budowla­

no-montażowych, sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach handlu rynkowego, a także przewozy ładunków zarówno transportes kelejowym jek i samochodowym.

Sytuacja w tym zakresie w podstawowych działach gospodarki narodowej była następujące*

- Produkcja sprzedana przemysłu uspołecznionego w wysokości 126,7 mld zł była wyższa o 9,1/6 w stosunku do lutego 1983 roku, w tymi

w przemyśle przetwórczym - o 9,0%

w przemyśla wydobywczym - o 9,3%

ale niższa niż w styczniu br o 1,4%, co było spowodowane mniejsze liczbę dni roboczych w lutym.

Za wyjątkiem przemysłu energetycznego i spożywczego - we wszystkich gałęziach przemysłu wystąpił wzrost produkcji sprzedanej w porównaniu z lutym 1983 rpku od 4,7% w przemyśle paliw /bez węglowego/ do ponad 20% w przemyśle drzewnym,

skórzanym i papierniczym.

W porównywalnym czasie pracy produkcja sprzedana w lutym bV była o 3,1% wyższa niż w styczniu br.

- W lutym br w stosunku do'analogicznego okresu roku ubiegłego wyższe było wydobycie węgla kamiennego /o 4,4%/, a także produkcja wielu wyrobów przemysłowych o kluczowym znaczeniu dle gospodarki narodowej, mianowicie: energii elektrycznej - o 2,2%,

stali surowej - o 9,9%, wyrobów walcowanych - o 11,5%, cynku - o 5,2%, miedzi elektrolitycznej - o 1,4%, produktów uboju zwierząt rzeźnych o 0,8%, papieru o 30,3%, tworzyw sztucznych - o 4,1%, jak również wielu poszukiwanych wyrobów rynkowych: chłodziarek i zamrażarek domowych - o 11,2%, pralek i wirówek elektry­

cznych - dwukrotnie, obuwia - o 22,7%.

• ' .

- Produkcja podstawowa zrealizowana w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych na poziomie 13,3 mld zł była wyższa o 21,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i nioco niższa - o 0,5% niż w styczniu br.

Szczególnie wysoką dynamiką produkcji w porównaniu z rokiem 1983 charakteryzowały

się przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego/i29,9%/, . •

- W obrotach uspołecznionych przedsiębiorstw handlu detalicznego zanotowano znaczny wzrost /w cenach bieżących/ w stosunku do roku ubiegłego - w lutym o 28,9%

w okresie styczeń-luty o 35,4%. Szczególnie wysoka dynamika sprzedaży - powyżej 45% występowała w grupie towarów nieżywnościowych.

- Skup żywca rzeźnego w przeliczeniu na wagę mięsa był w lutym br niższy o 3,8%

w stosunku do lutego 1983 roku i o 11,9% w okresie styczeń-luty. Znacznie

wyższy niż w roku ubiegłym był w okresie I-II br ekup drobiu, mleka i Jaj, a także skup produktów pochodzenia roślinnego.

- Przedsiębiorstwa transportu uspołecznionego przewiozły w lutym br o 16,0% więcej ładunków niż w roku ubiegłym, w tym śląska DOKP - o 18,1% więcej, transport samocho­

dowy - o 11,8% więcej.

(11)

Podstawowe tendencje

2. Przeciętne zatrudnienie było w lutym br niższe niż w analogicznym okresie 1983

w przedsiębiorstwach przemysłowych - o 0,2% /spadek zatrudnienia występlł w zdecydo­

wane j. Większości gałęzi przemysłu za wyjątkiem przemysłu węglowego, energetycznego, precyzyjnego 1 skórzanego/ oraz w przedsiębiorstwach transportu samochodowego - o 3,6%.

Wzrost zatrudnienia w stosunku do lutego 1983 roku wystąpił w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych - 0,2%, w tym w grupie robotników produkcji podstawowej o 1.0%

oraz w przedsiębiorstwach handlu rynkowego - o 0,6%.

3

. wydajność pracy w przemyśle i budownictwie była w lutym br wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, ale w stosunku do etycznia br obniżyła się. 1 tak w przed­

siębiorstwach przemysłowych wydajność pracy mierzona produkcję sprzedaną na i zatru­

dnionego była wyższa o 9,3% w stosunku do lutego 1983 roku i niższa 1,1% w stosunku 'do stycznia br, w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych dynamika wydajności

pracy mierzona produkcję podstawowę na i robotnika wyniosła odpowiednio 120,0% i 98,7%.

4. Wynagrodzenia osobowe /liczone łęcznie z rekompensatami pracowniczymi, wypłatami

z zysku i z czystej, nadwyżki w spółdzielczości/ charakteryzowały się wysoką dynamikę wypłat w stosunku do lutego 1983 roku /przemysł - 124,0%, budownictwo - 128,1%, handel rynkowy - 126,7%, transport samochodowy - 118,0%/, były również wyższe/za wyjątkiem transportu/niż w styczniu br.

Przeciętna miesięczne wynagrodzenie 1 zatrudnionego wyniosło w lutym br»

5. Wyraźnie niekorzystna sytuacja zarysowała elę w 1984 roku w zakresie realizacji _inwestycji, zwłaszcza uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego.

- Wartość kosztorysowa zadań budownictwa Inwestycyjnego przekazanych do eksploatacji w gospodarce państwowej i spółdzielczości mieszkaniowej w styczniu br wyniosła 616,8 min zł, co etanowiło zaledwie 11,5% wartości zadań przewidzianych do prze­

kazania w tym okresie / w styczniu ubiegłego roku wartość koeztorysowa zadań prze­

kazanych do użytku wyniosła 1173,4 min zł, a wskaźnik realizacji planu w tyra zakresie wynosił 26,9%/.

Łączna wartość kosztorysowa zadań budownictwa inweetycyjnego nie oddanych do eksploatacji mimo upływu w styczniu terminu lęh zakończenia wyniosła’ 4,7 mld zł.

- Efekty uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego były w okresie I-II br znacznie słabsze /1085 oddanych do użytku mieszkań/ niż w analogicznym okresie roku

ubiegłego /2289 mieszkań/, co było spowodowane ponad 3-krotnie mniejszą liczbą oddanych mieszkań w budownictwie Spółdzielczym.

- Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych w styczniu br w gospodarce pańetwowoj i w spółdzielczości mieszkaniowej wyniosła 7,9 mld zł, z czego 61,4% przypadało na roboty budowlano-montażowa.

Zwraca uwagę drastyczne ograniczenie zakupów inwestycyjnych z krajów II obszaru płatniczego - w styczniu 1983 roku zakupy inwestycyjne dokonane w krajach II obszaru płatniczego stanowiły 19,3% ogólnej wartości zakupów, w styczniu br - 1 , 0 % . - W styczniu br rozpoczęto realizację 34 zadań budownictwa inwestycyjnego o wartości

kosztorysowej 2,9 mld zł, z czego na przemysł przypadało 18 zadań o wartości kosztorysowej 2,7 mld zł /dla porównania w styczniu ubiegłego roku zadań nowo rozpoczętych było 36 o łącznej wartości kosztorysowej 1,0 mld zł/

w przemyśle w budownictwie w handlu rynkowym

w transporcie samochodowym

- 24099 zł /wzrost o 24,3% do II 1983/

- 19483 zł /wzrost o 27,8% do II 1983/

- 12810 zł /wmrost o 25,0% do II 1983/

- 15059 zł /wzrost o 22,5% do II 1983/

(12)

10 Podstawowe tendencje

5. W styczniu br nastąpiło znaczne pogorszenia wyników finansowych, zwłaszcza w prze­

myśle oraz w transporcie 1 łączności w porównaniu do pierwszego miesiąca działalności w roku ubiegłym.

I tak:

- wynik bilansowy będący podstawowym miernikiem oceny działalności przedsiębiorstw zmniejszył się w przemyśle z 9,0 mld zł w styczniu 1983 do 6,8 ald zł w styczniu br, w transporcie i łączności ujemny wynik finansowy pogłębił się z 0,7 mld zł do 2,3 mld zł, wzrost zysku odnotowano natomiast w budownictwie,

- znacznie pogorszył się wskaźnik wynikowego poziomu kosztów własnych w przemyśla przekraczając 100% /wzrost z 98,5% w styczniu 1983 do 101,0% w styczniu br/

oraz w transporcie i w łączności /wzrost ze 120,9% do 156,6%/, w budownictwie utrzymał się na tym samym poziomie 86,9%,

- w trzech podstawowych działach gospodarki narodowej pogorszyła się rsntowność netto i akumulatywnośqw przemyśle i w transporcie materiałochłonność produkcji zamiast

# 1 ł •

obniżaó-się wzrosła.

7. Wykonania zadań społeczno-gospodarczych na tle założeń Wojewódzkiego Planu Roczne- go na rok 1984 w okresie styczeń-luty br przedstawiało się następująco:

Upływ czasu roboczego - 16,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 1984 Wykonania I - I I 1984 w liczbach bezwzględ­

nych I-II

1983=100 % wykonania planu

Zatrudnienie w tys. osób

850,8 850,0 99,6 99,9

186,1 164,0 100,1 88,1

Produkcja przemysłowa

Sprzedaż produkcji w mld zł ... 1440,0 258,0

108,1 17,9

Sprzedaż produkcji drobnej wytwór-

37,3 6,7 1Í8.1 18,0

Produkcja :

187,0 31,4 104,5 16,6

5,1 0,9 98,1 17,6

stali surowej w min ton ... v 8,7 1,5 105,8 17,2

wyrobów walcowanych w min ton ... 5,5 1,0 108,1 18,2

cynku w tys. ton ... 176,0 31,9 103,5 18,1

79,0 13,4 93,5 17,0

Budownictwo

Produkcja budowlano-montażowa w mld zi: 164,9 26,6 121,4 16,1 Rolnictwo

Skup produktów zwierzęcych:

żywca ogółem w tys.ton w przeli­

czeniu na wagę mięsa ... 49,0 5,3 88,1 10,8

168,0 25,5 110,3 15,2

150,0 24,7 108,0 16,5

Transport

Przewóz pasażerów PKS w min osób 142,0 21,4 88,1 15,1

Przewozy ładunków przez 51. DOKP

185,5 35,U 113,7 19,3

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe uspołecz­

nione dla ludności nierolniczej

1 6 6 7 ^ 1085 47,4 6,5

(13)

Podstawowe tendencja 11

Dok. tabl.

w y s z c z e gOl n e e n i e

P l a n 1984 W y k o n a n i e I - li 1984 w l i c z b a c h b e z w z g l ę d ­

nych

I - I I

1983-100 % w y k o n a n i a planu

Bu d o w n i c t w o m i e s z k a n i o w e / d o k . / w tym:

10334®^

5488®<

853 '

570

515 31,0

113,9 X

5.59,4 X

Ha nd el

S p r z e d a ż d e t a l i c z n a p r z e d s i ę ­ bi or st w h a n d l o w y c h w mld zł /c en y

399,5 62,0 135,4 15.5

S p r z e d a ż z a k ł a d ó w g a a t r o n o m l c z n y c h

w mld zł /c an y b i e ż ą c a / ... 34,0 4,9, 107,6 14,4 a/ Plan dyrektywny

P R O D U K C J A P R Z E M Y S Ł O W A

W lutym 1984 roku produkcja sprzedana wyniosła 126,7 mld zł i w stosunku do lutego ub. roku była wyższa o 9,1%, a w porównywalnym czasie pracy wzrosła o 4,1%.

W przemyśle wydobywczym osiągnięto wzrost o 9,3% a w przetwórczym o 9,0%.

Produkcja przemysłu drobnego stanowiąca zaledwie 2,7% produkcji sprzedanej województwa wzrosła o 17,6%. Porównując wartość produkcji sprzedanej w lutym i w styczniu br

stwierdza się spadek o 1,4%, jednak w porównywalnym czasie pracy produkcja sprzedana była wyższa o 3,1% od produkcji atyczniowaj.

W lutym 1984 r lepsze wyniki w produkcji sprzedanej w stosunku do lutego 1983 r osiągnięto w większości gałęzi przemysłu.

\ Stosunkowo duży wzrost produkcji wystąpił w przemyśla maszynowym /o 17,6%/, ceramiki szlachetnej /o 18,5%/, drzewnym /o 22,9%/, papierniczym /o 23,9%/, skórzanym /o 23,0%/ oraz poligraficznym /o 18,2%/na co wpływ miały przedsiębiorstwa»

Wyszczególniania dynamika produkcji II 1983-100

Fabryka Palenisk Mechanicznych Mikołów 148,1%

Huta “Zabrze" ... 129,4%

Zakłady Ceramiki "Józefów" ... . 129,9%

Katowickie Zakłady Przemysłu Drzewnego ' 138,0% r

śląskie Zakłady Papiernicze Tychy-.... 127,9%

Kiuczewskie Zakłady Papiernicze ... 121,3%

Garbarnia Jaworzno - 124,8%

Zakłady Obuwia "Chełmek" Będzin" ... 138,4%

Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Papierni- >

cza "Prodryn" Będzin ... , 118,4% ,

Niższy od ubiegłorocznego poziom produkcji sprzedanej w lutym 1984 roku wystąpił w przemyśle energetycznym /spadek o 0,2%/ oraz w przemyśla spożywczym /spadek o 6,5%/

a głównie w niżej wymienionych przedsiębiorstwach:

WYSZCZEGÓLNIENIE . dynamika produkcji II 1983-luo

Zakłady Mięsne Katowice 09,1%

Zakłady Mięsna Zabrze 70,4%

Zakłady Mięsne Tarnowskie Góry 41,5%

Zakłady Mięsne Gliwice 80,2%

(14)

12 Przemyał

Produkcja sprzedana przypadająca na 1 zatrudnionego w miesiącu lutym wyniosła ' 148,9 tye. zł 1 w porównaniu z analogicznym miesiącem 1983 roku wzrosła o 9,3% tj. o

12,7 tys. zł, w przemyśle wydobywczym o 8,6%, a w przetwórczym o 10,1%.

Wzrost wydajności pracy w stosunku do lutego 1983 roku wystąpił prawie we wszystkich gałęziach przemysłu oprócz przemysłu energetycznego i spożywczego,

W okresie styczeń-luty 1984 r produkcja sprzedana wzrosła o 8,1% 1 wyniosła 258,0 mld zł /w porównywalnym czasie pracy osiągnięto wzrost o 3,2%/. Niższy od przeciętnego wzrost produkcji sprzsdanej uzyskano w przemyśle wydobywczym /o 7,3%/v natomiast w przemyśle przetwórczym w stosunku do dwóch miesięcy ub. roku produkcja sprzedana była wyisza o 8,5%.

Również wyższy od przeciętnego w województwie wzrost produkcji wystąpił w przemyśle drobnym /o 18,1%/.

Przyrost produkcji bptzedanej w okresie styczeń-luty br. osiągnięto przy obniżonym zatrudnieniu o 3,2 tys. osób w stosunku do roku ubiegłego. ,

•Produkcja sprzedana w okresie 2-ch miesięcy br była wyższa od uzyskanej w ub.roku prawie we wszystkich gałęziach, /oprócz przemysłu energetycznego 1 spożywczego/, a stosunkowo wysoki wzrost uzyskano w przemyśle ceramiki szlachetnej o 24,9%«

w przemyśla papierniczym o 27,8%, w przemyśle skórzanym o 21,0% i poligraficznym o 23,0' Wydajność pracy mierzona produkcją sprzedana na 1 zatrudnionego w okresie styczeń-luty br. osiągnęła wartość 303,5 tys. zł i w porównaniu z analogicznym

okresem ub. roku wzrosła o 8,5%, przy zmniejszonym zatrudnieniu o 0,4%, wyprzedzając*

dynamikę sprzedaży o 0,4 punkta. V

Wzrost wydajności wystąpił w większości gałęzi przemysłowych, a szczególnie wysoki był w przemyśle ceramiki szlachetnej /o 25,9%// papierniczym /o 28,6%/, oraz

w poligraficznym /o 24,0%/.

Osiągnięte w okresie styczeń-luty 1984r. tempo wzroetu wydajności pracy było niższe od przeciętnego tempa wzrostu przeciętnej płacy i sytuacja taka wystąpiła we wszy­

stkich gałęziach przemysłu. s

Kształtowanie się produkcji sprzedanej>wynagrodzeń oraz wydajności ilustrują następujące danei

\ Styczeń - luty Luty

WYSZCZEGÓLNIENIE 1981 1982 1983 1984 •v;

+ wzrost /-spadek/ w porównaniu 3

poprzedniego roku w % i analogicznym okresan /

Produkcja sprzedana

wskaźnik rzeczywisty ...

w porównywalnym czasie ... -12,1

-16,1 —4,6

+4,4 +13,5

+10,9 +8,1

+3,2 +9,1

+4,1

Przeciętne zatrudnianie .... -0,6 -1,5 -0,7 -0,4 -0,2

Wynagrodzenia osobowe ... +13,8 +40,4 +21,7 • +21,9 +24,0 Produkcja sprzedana na 1 za­

trudnionego

wskaźnik rzeczywisty w porównywalnym ozasia ...

-11,7 -15,7

-3,1

•>•6,2

+14,3 +11,0

+8,5 +3,7

+9,3 +4,5

(15)

I

Przemysł 13

;• 1

Produkcja podstawowych wyrobów przemysłowych

w lutym 1984 roku w porównaniu z lutym ub. roku wzrosła produkcja większości ważniejszych wyrobów przemysłowych. Wydobyto więcej węgla kamiennego o 650,6 tys. ton, tj. o 4,4% oraz wyprodukowano więcej energii elektrycznej o 6«,5 tys. MWh tj. o 2,2%.

W zakresie podstawowych wyrobów hutniczych wzrosła produkcjes - stali surowej o 65,6 tys. ton, tj. o 9,9%

- wyrobów walcowanych o 48,3 ty3. ton tj. o 11 .5%

- cynku'o 767 ton tj. o 5,2%

- miedzi elektrolitycznej o 9 ton, tj. o 1,4%

Wyjętek stanowi ołów którego produkcja nieznacznie spadła w stosunku do analo­

gicznego miesiąca ub roku o 1,6%.

W lutym br naetęplł także ilościowy wzrost innych wyrobów niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb rynkowych a mianowicie« chłodziarek i zamrażarek domowych /o 11,2%/, pralek i wirówek elektrycznych /dwukrotnie/, maszyn, urzędzeń rolniczych dla gospodarki leśnej /o 6,8%/, tworzyw sztucznych /o 4,1%/, papieru /o 30,3%/, obuwia /o 22,7%/. produktów uboju zwierzęt rzeźnych/o 0,8% /.

Spadła nieznacznie produkcja nawozów azotowych /o 2,2%/, środków do prania i mycia /o 8,3%/ oraz produktów przerobu ropy naftowej /o 17,1%/.

W okresie dwóch miesięcy br w stosunku do roku ubiegłego wydobyto więcej

węgla kamiennego o 1,4 min ton tj. o 4,5%. Produkoja energii elektrycznej utrzymawała się prawie na niezmienionym poziomie /nieznaczny spadek o 0,5%/.

Występił także wzrost produkcji wyrobów przemysłu przetwórczego a mianowicie»

stali surowej o 5,8%, wyrobów walcowanych o 8,1%, cynku 3,5%, miedzi elektrolitycznej 0 1,3%, maszyn urzędzeń i narzędzi rolniczych dla gospodarki leśnej o 9,4%.

Spadła natomiast produkcja koksu z węgla kamiennego o 1,9%, produktów przerobu ropy naftowej naftowej o 2,2%, ołowiu o 6,5%, nawozów azotowych o 6,6%, tworzyw sztucznych o 3,9%.

Wśród wyrobów służęcych dla zaspokojenia potrzeb ludności wzrosła produkcja pralek 1 wirówek elektrycznych o 54,0%, chłodziarek i zamrażarek domowych o 4,9%, papieru 0 28.7%, obuwia o 20,7%, natomiast zmalała produkcja środków do prania i mycia o 10,9%

1 w znacznym stopniu zmniejszyła się ilość produktów uboju zwierzęt rzeźnych o 21,8%

w stosunku do poziomu produkcji z ub. roku. '

Produkcję podstawowych eurowców i materiałów w lutym jak również w okresie dwóch miesięcy 1984 roku i w latach poprzednich ilustruję poniższe zastawienia«

WYSZCZEGÓLNIENIE a - II

b - I-II 1 1979 1980 1981 1982 1983 1984 19Ó4 T579 w % Węgiel kamienny w sin ton a 15,8 16,7 13,2 14,8 14,8 15,4 98,1

i b 33,1 33,4 26,2 30,0 30,1 31,4 95,0

Energia elektr. w min. MWh a 3,3 3,3 2,9 2.9 3,2 3,2 97,8

b 6,9 6,8 6,2 6,7 6,6 6,6 95,8

Stal surcnya w tys. ton a 756,4 807,1 706,1 511,4 662,2 727,9 96,2 b 1510,9 1615,0 1482,5 1025,5 1420,8 1503,4 99,5 Wyroby walców, w tys. ton a 457,3 502,9 470,6 325,7 418,0 466,2 101,9

■ ■ ’ b 900,5 1006,9 980,5 701,5 887,9 959,5 106,6

Cynk w tys. ton a 17,2 19,0 14,9 13,3 14,7 15,5 90,1

b 33,4 37,6 31,5 26,1 30,8 31,9 95,5

Ołów w tys, ton a 6,3 6,7 5,4 5,6 6,9 6,8 106,8

b 13,3 12,0 11,8 10,9 14,3 13,4 100,3

Miedz w tonach a 1048 1040 729 600 653 662 63,2

b 2135 2085 1659 1400 1347 1365 63,9

(16)

14 P r z e m y s ł

w lutym podobnie jak i w okresie dwóch miesięcy br została przekroczona produkcja wyrobów walcowanych i ołowiu w stosunku do 1979r. Natomiast w przypadku wydobycia

węgla kamiennego, produkcji energii elektrycznej, stali surowej, cynku i miedzi nie osięgnięto jeszcze produkcji z 1979r.

D Z I A Ł A L N O Ś Ć P R Z E D S I Ę B I O R S T W B U D O W L A N O - M O N T A Ż O W Y C H

Uspołecznione przedsiębiorstwa budowlano-montażowe osiągnęły w lutym br produ­

kcję podstawowę wartości 13,3 mld złotych,w tym roboty inwestycyjne wartości 7,7 mld złotych. W porównaniu do lutego 1983 roku produkcja podstawowa wzrosła o 21,2%, * a roboty inwestycyjne o 28,6%» Porównując wyniki przedsiębiorstw budowlano-montażowych

osięgnięte w lutym br ze styczniem br odnotowujemy spadek produkcji podstawowej o 0,6%

i.wzrost robót inwestycyjnych o 1,7%,

Wydajność pracy mierzona wartościg produkcji podstawowej przypadający na 1 za­

trudnionego wzrosła w porównaniu z lutym ub roku o 20,9%,zmalała natomiast o 1.0%

w porównaniu ze styczniem br. Podobnie wydajność pracy mierzona wartości? produkcji podstawowej przypadający na 1 robotnika produkcji podstawowej wzrosła w porównaniu do lutego ub. roku o 20,0% i zmalała w porównaniu do stycznia br o 1,3%.

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe w określa atyczeh-luty 1984 roku wykonały produkcje budowlano-montażowy wartości 26,6 mld złotych tj. więcej o 21,4% od produkcji z okresu styczeń-luty 1983 roku. Wyeokę dynamikę produkcji osięgnęły przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego i jednostki pomocnicze budownictwa. Znacznie wzrosła wartość robót inwestycyjnych, która w okresie styczeń-luty br była wyższa o 28,2% niż w analo­

gicznym okresie ubiegłego roku.

Wydajność pracy mierzona wartośois produkcji podstawowej na 1 zatrudnionego wzrosła o 21,4% a wydajność mierzona wartościę produkcji podstawowej na 1 robotnika produkcji wzrosła o 20,8% w porównaniu do okresu styczeń-luty 1983 roku.

W porównywalnym czasie pracy w poszczególnych okresach dynamikę produkcji podstawowej i wydajności pracy przedstawia poniższe zestawienie:

II 1984 I-II 1984

WYSZCZEGÓLNIENIE ii i o o s

-100

ITT:-;/.

-100 T - M ' 1983 -100

115,7 95,0 116,U

Wydajność pracy na 1 zatrudnionego

115,4 94,5 116,0

Wydajność pracy na 1 robotnika pro-

114,5 94,2 115,4

Uspołecznione przedsiębiorstwa budowlano montażowe zatrudniały poza granicaai kraju w okrasie styczeń-luty przeciętnio 5319 osób w tymj

przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego - 290 o s ó d

produlccyjno-usługowego -3uy0 osób

specjalistycznego -1339 osoby

jednostki pomocnicze budownictwa - bOO o s ó d

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe rozpoczęły w br pracę na 35b placach i liniach budów. Według stanu na koniec lutego liczba placów i linii budów wyniosła ogółem 2959, w tym 44 wstrzymane.

# ; ' ' V. i

* ’ •: \ . ó-

(17)

Rolnictwo 15

S Y T U A C D A IV R O L N I C T W I E

W lutym br trwała w rolnictwie zimowa przerwa w wegetacji roślin.

W a r u n k i po go do we Ola oz i m i n nie były na jl ep sz e.

Brak okrywy śniegowej oraz wahania temperatury mogą niekorzystnie wpłynąć na dalezy ich rozwój oraz plonowanie.

W dalszym ciągu obserwuje się brak wymaganej o tej porze wilgotności gleby z uwagi na brak opadów. Może to również mieć ujemny wpływ na dalezą prawidłową wegetację roślin. .

W III dekadzie lutego przystąpiono do prac pielęgnacyjnych na użytkach zielonych.

Zabezpieczenie kwalifikowanego materiału siewnego jest pełne.

W lutym1br Centrala Nasienna dostarczyła 2540 ton i rozprowadziła 2053 tony materiału siewnego w tym: pszenicy Jarej - dostarczono 541 ton, .rozprowadzono 451 ton

jęczmienia jarego - dostarczono 12l0 ton rozprowadzono 972 tony owsa - dostarczono 790 ton, rozprowadzono 630 ton

Rozpoczęto również sprzedaż nasion warzyw, buraków cukrowych oraz kukurydzy.

Kontraktacja niektórych ziemiopłodów pod zbiory 1984 roku wg stanu na 31 I 1984r.

przedstawiała się następująco;

buraków cukrowych na plan 153000 ton zakontraktowano 165643 tony co 6tanowi 108,3% planu - zbóż na plan 25000 ton zakontraktowano 11150 ton co etanowi 44,6% planu

• ziemniaków późnych na plan 15000 ton zakontraktowano 4603 tony, co stanowi 30,7% planu - lnu na plan 3430 ton zakontraktowano 1561 ton tj. 45,4% planu

Zaopatrzenie rolników w nawozy sztuczne w lutym 1984r. było wyższe niż w lutym 1983 roku o 112,5%. Było to wynikiem wprowadzonej od stycznia sezonowej obniżki cen na nawozy. Najwięcej, bo aż prawie 3 krotnie wyższa była sprzddaż nawozów potasowych, fosforowych o ponad 2,5 razy a azotowych ponad 1,5 razy. Zapasy nawozów sztucznych na koniec lutego br wyniosły 21,6 tys. ton tj. o 20,8*% wyższo niż na koniec stycznia b r , jednak w porównaniu z zapasami z lutego 1983 roku były niższe o 47,9% t^.

0 ponad 13 tys. ton.

w dalszym ciągu nie najlepsza była sytuacja w zaopatrzeniu rolnictwa w maszyny 1 sprzęt rolniczy. W lutym br sprzedano więcej tylko rozrzutników obornika o 80,0%

oraz glebogryzarek ciągnikowych o 6 razy, niższa natomiast była sprzedaż ciągników /o 78,0%/, przyczep skrzyniowych i wywrotek /o 62,5%/, pługów 2 i 3 skibowych /o 6,5%/,

kultywatorów ciągnikowych /o 52,9%/»

W skupie produktów rolnych sytuacja w lutym br kształtowała się następująco:

- skup 4 zbóż w okresie J.ipi®c 1983 - luty 1984 wyniósł 52597 ton i był wyższy o 49,4%

niż w tym samym okreeie poprzedniego roku gospodarczego. W lutym br skupiono 807 ton, tj. o 3,1% mniej niż w miesiącu lutym 1983 r.

- skup żywca rzeźnego ogółem /w wadze żywej/ był niższy o 0,8% niż w lutym roku ubiegłego, w tym trzody chlewnej o 33,9%, natomiast 16 krotnie wyższy był skup drobiu, bydła

0 4,5%, mleka o 11,6%,Jaj o 3,8%.

W porównaniu ze styczniem br w którym obserwowano duży spadek skupu trzody chle­

wnej skup trzody chlewnej w lutym br był wyższy o 19,7% a drobiu o 0,6%.

Od listopada roku 1983 nastąpiła zdecydowanie poprawa w skupie drobiu. Miesięcznie skupuje się już średnio 500 ton drobiu co stanowi 50% średnio miesięcznego skupu

z lat 1979-1980.

Oednostkl handlowo CZSR "SCh“ sprzedały odbiorcom indywidualnym w okresie I-II br 6642 tony pasz tj, o 69,4% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

(18)

16 Rolnictwo

Mimo zwiększonej sprzedaży pasz przemysłowych nie najlepiej w dalszym cięgu prze­

biega kontraktacja trzody chlewnej. Na luty zakontraktowano! 3 tys. sztuk t > o 5 2 , 0 % mniej niż w lutym 1983 roku, na marzec.- 2,9 tys. sztuk tj. o 41,0% mniej nia • w marcu 1983r, na kwiecień - 3,6 tys. sztuk, tj. o 46,5% mniej niż w kwietniu 1983r.

Lepiej przebiega kontraktacja młodego bydła rzeźnego, którego na kwleclń 1984r.

zakontraktowano o 1,0% więcej niż w kwietniu 1983r.

W transakcjach wolnorynkowych ceny uzyskiwane przez rolników w lutym br za produkty rolne Były wyższe od 0,8 - 4,6% niż w styczniu br za wyjątkiem ceń siana łękowego, słomy zbóż ozimych oraz źrebaków, które były odpowiednio nlż8za o 3,1%,

1,6%; 3,1%. ,

Wzrost cen prosięt z 4289 zł w styczniu br do 4439 zł w lutym br za 1 sztukę Jost pozytywnym zjawiskiem świadczącym o tendencji odbudowy pogłowia trzody chlewnej wynikajęcej z wystarczajęcych zasobów paszowych własnych jak również z możliwości zakupu mieszanek pasz przemysłowych,

T R A N S P O R T Transport kolejowy

W lutym ¿lęska DOKP przewożęc 17,2 min ton ładunków /w tym 12,9 min ton węgla/

wykonała plan przewozów ładunków w 101,6% /w zakresie załadunku węgla w 100,1%/.

W stosunku do stycznia 1984 roku przewieziono mniej o 7,7% ładunków /węgla mniej o 8,1%/, 'natomiast w stosunku do lutego 1983r. przewieziono więcej o 18,1%

ładunków /węgla o 18,7% więcej/. W cięgu dwóch miesięcy 1984r. kolejarza przewieźli 35,8 min ton ładunków, w tym 27,0 min ton węgla i przekroczyli plan przewozów ładunków o 4,1% oraz plan przewozów węgla o 3,1%. W porównaniu z analogicznymi miasięcamii roku ubiegłego przewieziono więcej o 13,7% ładunków oraz więcej o 14,5% węgla.

Linię hutniczo-siarkowę /LHS/ przewieziono w lutym 237,5 tys. ton ładunków / w tym 212,4 tys, ton węgla/, co stanów^ 104,1% planu przewozów ładunków ogółem

/w tym plan przewozów węgla wykonano w 103,1%/. W okresie narastającym przewieziono 460,6 tys. ton ładunków /w tym 411,1 tys. ton węgla/. W tam sposób plan przewozów ładunków ogółem wykonano w 105,2%, natomiast plan przewozów węgla w 108,8%.

Użytkownicy Śląskiej DOKP przetrzymali ponad czas wolny od kar umownych

w styczniu br 864 wagony na 5746,0 wagonogodzin, w stosunku do stycznia 1984r. prze­

trzymano średnio na dobę mniej o 371 wagonów natomiast ilość wagonogodzin średnio na dobę zmalała o 1830,5 wagonogodzin.

Najdłużej w styczniu przetrzymywały wagony:

Huta "Bobrek" - 5883 wagonogodziny Huta "Łaziska“ - 3942 wagonogodziny

Huta im.B.Bieruta w Częstochowie - 9576 wagonogodzin Transport samochodowy

labor autobusowy i przewozy pasażerów

W lutym oddziały KPKS raajęce siedzibę na terenie województwa katowickiego przewiozły 10,7 min pasażerów wykonujęc pracę przewozowe 292,0 milionów pasażerokilo- metrów, co oznacza, że średnia odległość przewozu 1 pasażera wyniosła 27,3 km.

W porównaniu za styczniem br przewieziono mniej o u,2% pasażerów, natomiast praca prze­

wozowa oyła mniejsza o l,u%. zmniejszyła się średnia odległość przewozu 1 pasażera o 0,8%, W porównaniu z lutym ubiegłego roku przewieziono mniej o 1 4 pasażerów,

praca przewozowa była niższa o 3,4%, średnia odległość przewozu 1 paaażera wzrosła o 12,3%.

(19)

Transport 17

W okresie 2 miesięcy br przewieziono łącznie 21,4 min pasażerów 1 wykonano pracę przewozowe 587,0 min pasażerokllometrów średnia odległość przewozu 1 pasażera wyniosła 27,4 km.

W porównaniu do analogicznego okresu 1983 roku oddziały KPKS przewiozły mniej o.11,9%

pasażerów 1 wykonały pracę przewozową niższą o 1,9%.

N a t o m i a s t zwiększyła się średnia odległość przewozu 1 pasażera o 11 .6%.

Stan i wykorzystanie taboru autobusowego w oddziałach Krajowej Państwowej K o m u n i k a c j i Samochodowej, mających siedzibę na terenie województwa katowickiego przedstawia poniższe zestawienie«

WYSZCZEGÓLNIENIE . 1 1 I

1 f ' 1983 1984 1984

średni dzienny stan inwentarzowy

1301 1250 1258

Średni dzienny stan taboru w pracył// * ■ v 64,3 73,0 71,4 w przestojach *r %«

z przyczyn technicznych ...

z przyczyn eksploatacyjnychz/ ... 30,1 5,6

21,9

5,1 20,5

8,1

Współczynnik gotowości technicznej 0,699 - 0,781 0,795

1/ W procentach do średniego dziennego etanu Inwentarzowego.

2/ Łącznie z planowymi przestojami w niedzielę 1 dni wolne od pracy.

Przewozy ładunków

W lutym transportem zorganizowanym /oddziały KPKS i transport branżowy/

przewieziono łącznie 11,1 min ton ładunków, wykonując pracę przewozową 197,6 min tonokiloraotrów. średnia odległość przewozu 1 tony wynioeła 17,8 km. W porównaniu ze etyczniem br przewieziono mniej o 4,7% ładunków, praca przewozowa była niższa o 5,4%, średnia odległość przewozu 1 tony zmalała o 0,7%. Natomiast w stosunku do lutego 1983 roku przewieziono więcej o 11,8% ładunków praca przewozowa zwiększyła się

0 11,8%, a średnia odległość przewozu 1 tony zmalała o 0,1%.

Narastająco w miesiącach etyczeiWluty przewieziono 22,7 min ton ładunków,

wykonano pracę przewozową 406,3 min tonokilometrów, średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 17,9 km. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przewieziono więcej o 9,1% ładunków, praca przewozowa wzrosła o 9,7%, średnia odległość przewozu 1 tony wzrosła o 0,5%.

Transport publiczny /K^KS/ przewiózł w lutym 0,9 min ton ładunków i wykonał pracę przewozową 44,8 min tonokilometrów.Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 49,0 kra. W stosunku do stycznia br przewieziono mniej o 7,8% ładunków, praca

przewozowa zmalała o 7,8%, średnia odległość przewozu wzrosła o 0,1%. Natomiaet

w porównaniu do lutego 1983 roku przewieziono więcej o 2,3% ładunków, praca przewozowa wzrosła o 10,8%, średnia odległość przewozu wzrosła o 8,3%.

Transportem branżowym przewieziono w lutym 10,2 min ton ładunków i wykonano pracę przewozową 152,8 min tonokilometrów.

Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 15,0 km. W porównaniu ze etyczniem JP984r.

wielkość przewozów ładunków zmniejszyła się o 4,4%, praca przewozowa zmalała o 4,6%, natomiast średnia odległość przewozu 1 tony zmacała o 0,3%.

W stosunku do lutego 1983 roku nastąpił wzrost przewozów.

Wielkość przewozów ładunków zwiększyła się o 12,8%, praca przewozowa wzrosła o 12,1%, natomiast średnia odległość przewozu 1 tony zmniejszyła się o 0,7%.

(20)

18 y Transport

Poniższa tabela przedstawia wielkości przewozów produktów rolnych transportem samochodowym i kolejowym w styczniu 1984 rokuj

WYSZCZEGÓLNIENIE ' Ogółem8^

rubryki 314/

•j

Ładunki przewiezione taborem samochodowym

w tonach Śląska

DOKP /

/ PKS

1 2 3 4

3845 - 3845

16831 16786 45

Inne produkty i przetwory

produktów rolnych ' ... 17648

% 17648

a/ Daria ostateczne.

b/ Warzywa, owoce słoma lniana, konopna, rzepak, wysłodki, cukier, mąka, pasza, nasiona ltp c/ Dane szacunkowe

Wartość usług transportowych ,

Wartość usług materialnych działalności podstawowej w transporcie zorganizowanym ogółem wyniosła 2733,8 min zł /w oddziałach KPKS 559,4 min zł, w transporcie branżowym 2174.4 min zł/ i zmniejszyła się w porównaniu ze styczniem 1984 roku o 6,0%

/w KPKS-ie- zmalała o 7,8%, w transporcie branżowym o 7,0%/. Natomiast wzrosła w po­

równaniu z lutym 1983 roku o 8,9% /w KPKS-ie o 5,5%, w transporcie branżowym o 9,8%/.

Wartość usług w miesiącach styczeń-luty wyniosła w transporcie samochodowym

5643.4 min zł /w KPKS-ie 1130,8 min zł, w transporcie branżowym 4512,6 min zł/ l wzrosła w porównaniu z analogicznymi miesiącami roku ubiegłego o 8,3% /w KPKS-ie o 3,9%,

w transporcie branżowym o 9,5%/.

Niektóre wskaźniki charakteryzująca efektywność ’transportu samochodowego w lutym br przedstawia poniższe zestawieniet

Średnia odle- Wydajność pracy mierzone WYSZCZEGÓLNIENIE zu 1 tony

w km

wielkością przewozów ła^

dunków/tony/

wielkością pra' ' cy przewozowej

/tonokilometry,

wartością usług ma­

terialnych działał«*

’ ności podstawowel/z

1984 1983 1904 1983 1984 1983 1984 1953

OGOŁEM ... 17,8 17,8 277,5 ?39,0 4941,1 4260,0 68369,8 60505,0 Krajowa Państwowa Komu­

nikacja Samochodowa Dy­

rekcja Okręgowa w K-ach 49,0 45,2 118,6 112,4 5810,6 5083,3 72537,5 66620,3 Transport branżowy

15,0 15,1 315,4 269,1 4733,3 4064,6 67373,9 59054,1 w tym: • v

Przedsiębiorstwo Trana- portowo-Sprzętowe “Trane

bud" Katowice-Brynów .. 11,9 11.5 701,4 490,8 8350,6 5636,1 92879,3 64436,8 Przedsiębiorstwo Trans­

port owo-Sprzę t owe"Trans-

bud '‘Katowice” ... 12,4 11.1 588 , 3 485,a 7272,1 5387,9 72503,6 54012,1 Przedsiębiorstwo Trans­

port owo-Sprzętowe Budo­

wnictwa "Transbud” Sosno-

12,4 13,5 693,0 554,2 8586,7 /

7456,5 92250,9 72000,7 Przedsiębi#rstwo Trans­

portu Handlu Wewnętrzne­

go ... 27,7 24,9 55,6 52,3 1541,4 1303,« 45671,2 42816,9

(21)

Inwestycje 19

R E A L I Z A C J A I N W E S T Y C O I

W styczniu br wartość nakładów inwestycyjnych ponieaionych w gospodarce pań­

stwowej i spółdzielczości mieszkaniowej wyniosła 7,9 mld złotych. Z wartości tej 75,655 przypadało na zadania realizowane przez jednostki państwowe centralne, 11,4% na inwe­

stycje jednostek państwowych terenowych oraz 13,0% na zadanlą realizowane przez spół- dzielnie mieszkaniowe.

Struktura techniczna zrealizowanych nakładów przedstawiała ,»ię następująco

- roboty budowlano-montażowe - 61,4% *

- maszyny, urządzenia, środki transportowe, narzędzie i inwentarz - 35,8%

- pozostała nakłady - 2.8%

Z nakładów poniesionych na zakupy inwestycyjne - 17,4% przypadało na zakupy z importu z krajów socjalistycznych oraz 1,0% na zakupy z importu z krajów II obszaru płatniczego. W styczniu 1983r. zakupy inwestycyjne dokonane w krajach II obszaru płatniczego stanowiły 19,3% ogólnej wartości zakupów.

W styczniu rozpoczęto realizację 34 zadań polegających na budownictwie

inwestycyjnym o łącznej wartości kosztorysowej 2,9 mld złotych, z czego przypadało na:

- przemysł - i8 zadań o wartości kosztorysowej ,3 «In zł - budownictwo - 5 zadań o wartości kosztorysowej 85,3 min zł - rolnictwo - 2 zadańla o wartości kosztorysowej 29,0 min zł - handel - 3*zadania o wartości kosztorysowej 2,3 min zł

- gospodarkę komunalną - 4 zadania o wartości kosztorysowej 3,9 min zł - gospodarkę mieszkaniową - 1 zadania o wartości kosztorysowej 77,7 min zł - naukę i rozwój tachniki~l zadanie o wartości kosztorysowej 4,0 min zł

W styczniu 1983r. rozpoczęto 36 zadań inwestycyjnych, jednak wartość kosztory­

sowa tych zadań, była znacznie niższa /1,0 mld zł/ niż w styczniu br.

• Ogólna wartość kosztorysowa zadań budownictwó inwestycyjnego przekazanych do eksploatacji w gospodarce państwowej i spółdzielczości mieszkaniowej wyniosła 618,8 min zł co stanowiło zaledwie 11,5% wartoścfy^rzewidzianych do przekazania do użytku w styczniu br. Przed rokiep wskaźnik realizacji planu przekazywania inwestycji do eke- • ploatacji kształtował się na wyższym poziomie i wynosił 26,9%, a łączna wartość

kosztorysowa zedań przekazanych do ekeploatacjl wynosiła; 1173,4 min zł.

W poszczególnych grupach inwestorskich stopień realizacji planu przekazywania inwestycji do eksploatacji przedstawiał się następująco«

- jednostki państwowe centralne - 9,3% /w r. ub 13,5%/

- jednostki państwowe terenowe -29,0% /w r. ub 77,7%/

- spółdzielczość mieszkaniowa -12,4% /w r. ub 23,6%/

Łączna wartość kosztorysowa zadań budownictwa inwestycyjnego przewidzianych do przekazania do eksploatacji w styczniu br, a nie przekazanych wyniosła 4,7 nld zł.

Między innymi nie przekazali do użytku żadnych obietków /mimo iż planowąli/

-następujący inwestorzy i

■ KWK "Rydułtowy" w Wodzisławiu, - KWK "Anna“ w Wodzisławiu t

- Zespół Elektrowni Górnośląskich "Zachód" w Bytomiu, - Huta "Florian" w Świętochłowicach,

- Huta ."Zawiercie" w Zawierciu

' * * / ‘

(22)

20 Inwestycje

- Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil” w Wolbromiu, - Katolicka Spółdzielnia Mieszkaniowa,

- Spółdzielnia Miszkaniowa "Górnik" Jaworzno, - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olkuszu.

Z obietków użyteczności publicznej

Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu, rozpoczęto natomiast budowę szkoły podstawowej 0 4 pomieszczeniach do nauki w gminie Pilica.

U S P O Ł E C Z N I O N E , B U D O W N I C T W O M I E S Z K A N I O W E

1 ' ' ^ • «

W okresie styczeń-luty 1984 roku na terenie województwa katowickiego oddano do użytku 1085 mieszkań,3702 izby,o łęcznej powierzchni użytkowej 59649rn^

Wykonawcy podlegi Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

2 '

wybudowali 595 mieszkań, 2060 izb o 32800m powierzchni użytkowej, natomiast wykonawcy podlegli resortowi górnictwa wybudowali 400 mieszkań, 1322 izby o powierzchni 21832 ra,2 .

I

Z ogólnej liczby mieszkań, izb i powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do użytku w styczniu i lutym br przypadało odpowiednio nat

2

- budownictwo spółdzielczet 570 mieszkań, 1959 izb, 31377 a powierzchni użytkowej - budownictwo włąsne zakładów pracyt 515 mieszkań, 1743 izby, 28272 m powierzchni 2

użytkowej ' < ■

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku przekazana powierzchnia użytkowa mieszkań była niższa w budownictwie spółdzielczym o 68,5%, natomiast w budownictwie zakładowym wyższa o 39,4%.

W okresie styczeń-luty br inwestorzy realizujęcy budownictwo mieszkaniowe roz- poczęli budowę 1060 mieszkań o powierzchni użytkowej 54,5 tys. m . Inwestorzy spół-O

t O

dzielczy rozpoczęli budowę 699 mieszkań o powierzchni uk~ytkoweJ 35,6 tys.m , a zakłady

o '

pracy 361 mieszkań o powierzchni użytkowej 18,8 tys.m . .

S Y T U A C J A P I E N I f Z N O — R Y N K O W A

Rynek w lutym to przede wszystkim podwyżka cen żywności i stopniowe przyzwy­

czajanie się społeczeństwa do nowych zwiększonych wydatków na żywność.

Udział sprzedaży żywności w sprzedaży ogółem w handlu uspołecznionym wzrósł z 35,4% w styczniu do 37,5% w lutym. Wzrost cen żywności został jednakże poprzedzony bardzo wysokim przyrostem przychodów pieniężnych ludności w m-cu styczniu, głównie z tytułu wynagrodzeń /o 13,2 mld zł? do stycznia 1983r./.

Wpłynęły na to wcześniejsze niż w roku ubiegłym wypłaty nagród rocznych w górnictwie oraz wypłaty dodatkowej nagrody rocznej w niektórych jednostkach hutnictwa.

W rezultacie przyroet zasobów pieniężnych ludności w styczniu był bardzo wysoŁi 1 wyniósł 9,3 mld zł /w grudniu 1983r. wystąpił spadek zaeobów o 0,6 mld zł/.

Wzrost zasobów pieniężnych ludności spowodował przyroet wkładów oszczędnościowych o 4,5 mld zł w stosunku do etanu na koniec grudnia ub roku. Globalne przychody pieniężne ludności wyniosły w styczniu br 55,7 mld zł i były wyższe w stosunku do stycznia 1983r. o 42,8%, a do grudnia 4983r. o 5,5%.

W -

V

r

przekazano do użytku w styczniu br -

(23)

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego wyniosła w pierwszych dwóch miesiącach br 62 mld zł, W cenach bieżących wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 35,4%.

W poszczególnych grupach towarów najwyższy dynamikę w stosunku do roku ubiegłego oeięgnęłe sprzedaż towarów nieżywnościowych - 149,2%.

Spośród przedsiębiorstw handlu detalicznego prowadzących działalność na terenie województwa katowickiego najwyższe dynamikę sprzedaży w etoeunku do okresu etyczeń- -luty 1983 roku osiągnęłyi

- Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Górniczego - 174,2%

- Przedsiębiorstwo Obrotu Częściami Zamiennymi "Ardom" - 170,0%

- "Społem- PSS - Żory - 162,7%

- PP Poinozbyt - 179,0%

- CTH "Unitra-Serwis" - 287,3%

- ppH "Centrala Rybna" - 156,4% . , ' -

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego w lutym 1984r

wyniosła 31,1 mld zł i wzrosła w stosunku do lutego 1983r o 28,9%i natomiast w stosunku do stycznia br o 3,7%. Największy wzrost w stosunku do stycznia osiągnęła sprzedaż żywności o 9,7% co jest wynikiem urzędowych zmian cen, spadła natomiast sprzedaż napojów alkoholowych o 3,7%.

Zapasy towarów w handlu rynkowym ulegaj» stopniowej odbudowie. W etosunku do stanu z końca lutego 1983r wartość zapasów wzrosła 0 48,2%, natomiast w stosunku Ho etanu na koniec stycznia br wzrosła o 3,5 mld. Na koniec lutego 1984 roku stan zapasów w uspołecznionym handlu rynkowym wyniósł 56,8 mld zł.

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach gastronomicznych wyniosła w okresie etyczeń-luty 1984r 4860,1 min zł> w tym sprzedaż napojów alkoholowych 1^733,7 win zł.

W porównaniu do analogicznego okresu 1983 roku sprzedaż w gastronomii w cenach bleżęcych wzrosła zaledwie o 7,6%, natomiast wartość sprzedaży napojów alkoholowych w gastronomii spadła o 1,5%. W lutym sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach

gastronomicznych wyniosła 2394,4 min zł, w tym sprzedaż napojów alkoholowych 822,5 min zł.

W stosunku do lutego 1983 roku sprzedaż w gastronomii wzrosła w cenach bleżęcych o 11,2%, natomiast w stosunku do stycznia br spadła o 2,5%. Na 37 przedeiębiorstw gastronomi­

cznych poza WZGS "Samopomoc Chłopska", aż w 13 wystąpił w okresie styczeń-luty 1984r spadek wartości sprzedaży w cenach bleżęcych w-etosunku do analogicznego okresu ub roku.

Najniższa danamika sprzedaży gastronomicznej występiła w następujących przedsiębiorstwach i

"Społem" PSS Żory ' 81,0%

’’Społem" PSS Mysłowice" 88,1% ’

"Społem" PSS CzaladJfc 89,8%

Dostawy mięea i jego przetworów oraz drobiu 1 przetworów na zaopatrzenie ' rynku województwa w styczniu br wyniosły 17889,9 ton i w stosunku do stycznia 1983r wzrosły o 7,7%. Poprawia eię sytuacja w dostawach drobiu i przetworów drobiowych w stosunku do etycznia 1983r. wzrosły one o 120,9%. Wzrosła taż znacznie ilość dostar­

czonych na rynek wyrobów garmażeryjnych, spadły natomiast dostawy podrobów surowych

1 wędlin podrobowych. /

W etosunku do stycznia 1983r pierwszym miesiącu br poprawi/ła się też sytuacja

w dostawach ryb. Ogółem ilość doetarczonych na rynek ryb wzrosła o 36,5 % w tym ryb morskich świeżych i mrożonych o 110,6%, ryb eolonych o 363,7%, konserw o 111,0%.

Spadły natomiast dostawy ryb słodkowodnych o 42,9% . Pomimo tak znacznego wzrostu

(24)

ilości dostaw, ryby i ich przetwory

89

wciąż tylko w sprzedaży okresowej.

Spośród pozostałych podstawowych towarów żywnościowych wzroeły w styczniu br i w stosunku do stycznia 1983r dostawy serów dojrzewających masła i margaryny.

Dostawy Jaj nisznacznie spadły. Jednakże w lutym jaj na rynku było znacznie wiecej.

Znajduj« się w cięgłaj sprzedaży i następuje stopniowa sezonowa obniżka ich cen.

K S Z T A Ł T O W A N I E S I | C E N N A T A R G O W I S K A C H . M I E J S K I C H

W lutym 1984r ceny niektórych warzyw i owoców na targowiskach aiejekioh były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwyższy wzrost cen wystąpił w przypadku kapusty białej o 32,1% oraz jabłek I grupy benowej o 34,1%. Wzrosły także * y ceny takich warzyw,i owoców jaki

. ' buraki obcinana o 5,4%

cebula obcinana o 10,4% >

pory o 4,2% ' ,

jabłka II grupy cenowej o 23,9% "

Cena ziemniaków na targowiskach miejskich była niżaza w lutym br niż w analogicznym miesiącu ub roku o 11,4%, marchwi obolnanej o 2,6%, pietruezki obcinanej o 0,6% • i selerów korzeniowych o 1,4%,

Ceny podstawowych warzyw i owoców wzrosły w lutym br w stosunku do stycznia br*

kapusty białej o 12,1% . .

marchwi obcinanej o 5,6%

buraków obcinanych o 7,2%

porów o 39,2%

jabłek I grupy cenowej o 6,1%

jabłek II grupy cenowej o 7,6%

Dynamika zmian cen produktów zawierających' białko i tłuszcze zwierzęce dostępnych na targowiskach miejskich była w lutym br zróżnicowana. W porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego wystąpił spadek cent drobiu bitego za 1 kg /kury o 2,2%, kaczki o 16,4%, gęsi o 7,5%/, śmietany kwaśnej o 12%, sera białego twarogowogo o 6,0%.

-~*J _• > - - / ..

Wzrosły natomiast ceny masła osełkowego o 9,7%, jaj kurzych świeżych o 0,8% oraz drobiu żywego za sztukę /kury wagi 2-2,5 kg o 1,2%, gęsi wagi 3-4 kg o 13,5%, indyka wagi 3-3,5 kg o 14,7%.

W'lutym br w stosunku do lutego ub roku wystąpił spadek cen ziarna zbóż za 1 kwintali

V

• pszenicy o 15,4%

żyta o 13,8% ♦

Jęczmienia o 13,6% ' •,

owsa o 15,5%

Ceny warzyw i owoców na targowiskach miejskich były w lutym br wyższe od cen detalicznych tych artykułów w handlu uspołecznionym. Najwyższe różnice cen wystąpiły w przypadku takich warzyw jaki pory - 80,5%, kapusta biała - 43,5%f groch - 42,8%, buraki obcinane - 37,2%, Miód naturalny był na targowiskach miejskich droższy o 56,5%.>

Wyjątek stanowiły cebula i sałata zielona, których ceny były niższe na targowiskach w stosunku do cen detalicznych handlu uspołecznionego odpowiednio o 3% 1 o 27%.

(25)

Przecietne zatrudniani* w oztorooh podetawowyoh dzlałaoh goepoderkl uepołeoznlo- naj w okreaia etyczeiWluty 1984 roku była nlZeze w przaayśla 1 tranaporcla nil w analogiczny« okroolo roku poprzedniego*/ a wyieze w budownictwie 1 handlu 1 wynoelłoi - w przedel«blorotwaoh przeayełowycb - 850,0 tyeS ooób /zanlejezenle o 0,4%/

m m przedeifbleretwech budowlano-aontaZowych - 164,0 tya£ oaób /zwlfkezenle o OtlSŚ/

- m przedel«bloretwaoh tranaportu aaaoohodowogo - 40;O tyWS oaób /zanlejezenle o 377%/

. w przedel«bloretw*ch handlowych - 116/4 tyett ooób /wzroat o 0,5%/

Przoclftno zatrudnienie w lutya 1984 roku było w czterech podetewowyoh dzlałaoh goepodarkl uepołocznionoj wytezo zo wyjetkle* tranaportu eaaoohodowege od przoclftnej wiolkoicl zatrudniania w tyoh dzlałaoh w olągu eałago 1983 roku1«

Sytuację w tyazakraale przodatawia ponlZezo zootawlonlot

WY8ZCZEG5LNIENIE 1983 1984

I-XII Z ZZ Z-ZZ

Przeciętne zatrudnienie w przedelf- bloretwecht

przonyełowych ogółea w ty ej

odpowiedni okroe ubiegłego rokualOO w tyaprzedelfbloretwa przoayołut

wydobywczego przetwórczego

budcwleno-aonteżowych w tyo'« VV odpowiedni okroe ubiegłego rokualOO w tya przedelfbioretwe budownictwa

ogólnego • •*/*'• • • odpowiedni okroe ub; rokualOO produkcyjno-ueługowogo

odpowiedni okroe ub«rokualOO

849/7 99/3 412','9 436/7 v 163/7

98,3 4873 98,6 69/9 98,8

893 ,3 99/7 4180.8 434'i5 163.8

99 V9 49*8 99.3 65,9 99.3

850/6 99/8 416/0 434/6 164,4 100/2 49.6 99.6 66/3 lOOyl

890*,O 99/«

419/9 434/9 164,0

ioo;i

45,6 99,8 66/1 99/7 epecjellotycznego W & W i W J i . .

odpowiedni okroo ub.roku«100

48/0 100,6

45,9 100;»

46,0 100/6

45,8

ioo;4

treaeportu oaaochodowego ogół»* w v*e odpowiedni okroo ub<$ roku ■ 100 w tya w tronoporoio publiczny* /PKS/

w tronoporoio breniowya

42,0 96’,6 7^8 34**2

42,2 96/7 810 32/9

40?,«

96/4 7V7 3272

40*,*0 96V3

7*P

handlu w tya*, v«ViV*kV«V«/kV*V* • odpowiedni okroo ub* roku « iOO

116,3 104,0

116,2 98>*2

U 7 ? l 100/6

116*,‘4 100/9 frzodelfbioretwa przoayołu uopołooz«nlonogo zatrudniały w lutya 1984 reku 890'/6 tyeit oaóbt t j “.' o 0,2% /lv8fys. ooób/ a n lo j niz w lutya poprzedniego ro k i# W porównania do etycznie 1984 roku przoclftno zatrudniania w przeayłle uepołocznlonya zaalało

o O', 356» '

P r z e c l f t n o z a t r u d n ia n ia w o k r o a lo e t y c z e lW lu ty 1984 ro t u w y n lo o ło 8 5 0 ,0 ty o . oeóbv t j ’. o 0,4% /3>,2 tye£ ooób/ a n lo j w etoeunku do e n e le g io a a a fo o b ra c a I M S roktf»

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :