Informacja o realizacji ważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w województwie, 1984, nr 4

173  Download (0)

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y

P O U F N E

Egz. nr л -

« Ac

INFORMACJA

O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH

W WOJEWÓDZTWIE

KWIECIEŃ 1984

Katowice 11 maja 1984

(2)

я ш п mono I t t i k i /-/ - sJew!eko nie występuj«.

Z • г о / О / - ejawieko istniej«, Jednakie w ilotolaeb Mlmym«#«« eO tle A , które mogłyby by6 wyraicne uwldoośnionymi w tablicy anakaml cyfrowymi, np.i Jetell produkcja wyretone Jest w tyeląoeoh ton /w lleebeeh oełkowltyob/, «пек /О/ ожпеоme, te produkcja w danym praypedku nie oeiąga 0,5 ty*, ten.

К r o p к a /./ - supełny brak informacji, albo brak informacji wiarygodnych.

Z n a k /к/ - wypełnienie rubryki, же wsględu ma układ tablicy, jeet nie­

me tllwe lub mieeelawe,

„W tym- - oanaosa, te nie podaje alę we«уetkich składników oumy ogólnej.

w A t i n w m m ö n r

. v

■ słotyeb * *

ty«, ■ tysiąc * "

min ■ milion ■* • w t r kwadratowy

t - tona o«t. - «tuka

• . *V . i1. .

0 w a g a. niektóre dane Ueebewe mają ebarakter tymcaaaowy 1 mogą ulee «mianom w- póiniejsayep opracowaniach Wojewódakiego Uraędu Statyotyoenego, UWAGA.

V

Dynamiki sprzedaży i wydajności pracy w przekrojach resortowych oraz wg miast i gain opublikowane eę w operoiu o przeliczenia dokonane przez przedsiębiorstwa i maj* charakter wstępny 1 mog*

być zawyżone z tytułu niedokładności przeliczeń produkcji sprzedanej za 1983 rok w przedsiębiorstwach.

\

WYSZCZEGÓLNIENIE

r 1963 1984

ii m IV %-IV IX III IV

I - I V

Liczba dni;

V.*,..

kalendarzowych 28 31 30 100

39

30 . 101 '

roboczych 21 24 22 69 22 23 ?2 90 -

W U S Katowice, хатДОк /84 9 2 A<t

(3)

Podstawowe tendencje w realizacji zadań ... ... . P rze m y s ł ... ... ...

Działalność przedsiębiorstw budowlano-montażowych... ... .

Sytuacja w rolnictwie ... ... .

Transport ... ... .

Inwestycje... ...

Uspołecznione budownictwo mieszkaniowe .... ... .

Sytuacja rynkowa .... ... ... . C e n y ... ...

Handel zagraniczny ... .i... ... ...

Zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie miesięczne ...

Koszty i wyniki finansowe przedsiębiorstw ... . . Realizacja zadań w podstawowych działach gospodarki

Ważniejsze wskaźniki dynamiki według miesięcy ...

Ważniejsze dane w gospodarce uspołecznionej według miesięcy ...

Objaśnienia i uwagi dotyczące niektórych pojęć i definicji majęcych zastosowanie w sprawozdawczości statystycznej ...

Niektóre definicje i pojęcia występujące w sprawozdawczości finansowej Wykaz informacji wydanych przez WUS w 1984 roku ... .

Wykaz publikacji wydanych przez"GUS w 1984 roku znajdujących się w

Informatoriura ... .

SPIS.TĄBLię.gLA.WOgEW0DZTWĄ

PRZEMYSŁ

Sprzedaż produkcji przemysłowej, przeciętne zatrudnienie wynagrodzenia osobowe, wydajność pracy 1 przeciętne wynagrodzenia miesięczne we­

dług ważniejszych resortów ... ... ...

Realizacja podstawowych zadań według gałęzi przemysłu .

Ważniejsze wskaźniki charakteryzujące działalność przemysłową w ukła­

dzie gałęziowym ... ...

Rytmiczność produkcji sprzedanej w przemyśla uspołecznionym według g a ł ę z i ... ...

Dynamika sprzedaży produkcji przemysłowej w układzie gałęziowym ...

Kształtowanie się przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w przemyśle uspołecznionym .... ...

Dynamika wynagrodzeń osobowych oraz przeciętnego miesięcznego wyna­

grodzenia ... ... ... ...

Produkcja podstawowych wyrobów przemysłowych ... . Przeciętna dzienna produkcja ważniejszych w y r o b ó w ... .

Wybrane informacje o przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego lekkiego, chemicznego 1 maszynowego produkujących na rynek ...

Wybrane wskaźniki charakteryzująca efektywność gospodarowania przed­

siębiorstw produkujących na r y n e k ... ...

Produkcja ważniejszych wyrobów wybranych przedsiębiorstw przemysłowych na r y n e k ... • ... ... ...

BUDOWNICTWO

Produkcja podstawowa w uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano- montażowych ... ... ...

Zatrudnienie i wynagrodzenia osobowe w uspołecznionych przedsiębior­

stwach budowalno-montażowych ... ...

(4)

■W*-.' 8n8.XftBUfi^dBk«/

w p m * < m p / 4 g k , / ,

Wydajność 1 przeciętna wynagrodzenie miesięczne w uspołecznionych

przedsiębiorstwach budewlene-nontetowyoh .... * * i 69 Inwestycyjne piece 1 linie budśw przedsiębiorstw budowlano-montażowych 70 Realizacja podstawowych zadać w przedsiębiorstwach budowlano-nontazo­

wych w układzie gałęziowym 4 71:

Wetnlejeze wskaźniki cherektsryzuJeos działalność przedsiębiorstw bu- ■

dowlono-mowteZowych w układzie gałęziowym ... 72

Rytmiczność produkcji podstawowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych w układzie gałęziowym... 72

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe o podstawowym znaczeniu dla gospo- - < derki narodowej ... ...TT... 73

Zatrudnienie pracowników odnlnlstrecyjne-blurowych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych .... 79

Wynagrodzenie w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych^... 79

1 М Ш Й 1 , Wartość usług materialnych działalności podstawowej w przedsiębiorstwach transportu 1 łeoznośol 80 Przewozy pasażerćw uspołecznionym transportem publicznym ... 00

Przewozy ładunków uspołecznionym transportom publicznym 1 branżowym ... BO Przeciętno zatrudnienie 1 wynagrodzenia mleeleozne w treneporole uspo­ łecznionym ... .81

Stan 1 wykorzystania taboru samochodowego silnikowego ciężarowego w transporcie samochodowym publicznym 1 branżowym... . 82

ROLNICTWO Skup 4 zbóż ... 83

Skup żywca w przeliczeniu na wage mięsa ... 83

Skup żywca 1 produktów pochodzenia zwierzęcego ... 83

Skup żywca 1 produktów pochodzenie zwierzęcego według alesleoy ... 84

Przebieg kontraktacji niektórych ziemiopłodów pod zbiory 1984 roku .... 84

Kontrakty zawarta na dostawę młodego bydła rzeźnego 1 trzody chlewnej v ■ w gospodarce nie uspołecznionej ... . 84

Ceny uzyskiwane'przez rolników w transakcjach wolnorynkowych ... 84

Zaopatrzenie rolnictwa w nawozy sztuczno 1 wapniowe ... 85

Sprzedaż paez przemysłowych przez jednostki handlowe CZ8R "8CH" ... 85

Sprzedaż olęgników 1 niektórych maszyn rolniczych przez eklodntee ma­ szyn CZSR, oraz etan zapasów ... 86

Sprzedaż materiałów budowlanych ... 86

INWeeTYMS Nakłady Inwestycyjna w gospodarce uspołecznionaJ ... 87 Przekazywania Inwestycji do ekepleeteejl w gospodarce uspołecznionej ., 88

a w s h M M M B T w n

i- ■. Sprzedaż w uspołecznianych przedsiębiorstwach handlu detalicznego 1 ge- ■

etrenoaioznyoh ... . . .

Zapasy w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu rynkowego ...

Sprzedaż samochodów ... ... ... . Obrót artykułami opałowymi .... ... .

Dostawy sites 1 przetworów algomych oraz drobiu 1 przetworów drobiowych na zaopatrzenie rynku województwa katowickiego ...

Dostawy ryb 1 przetworów rybnych na zaopatrzenie rynku województwa katowickiego ... .

Dostawy wybranych towarów na zaopatrzenie rynku woj. katowickiego ..

Dostawy towarów żywnościowych z produkcji krajowej na zaopatrzenia rynku ... ... ... .

69 'Wi 69 i: 89

fir

90

i j. 90

; :!

Ь

t 9191 92

(5)

• Str.

Dostawy towarów nieżywnościowych /z wyjętkiera wyrobów przemysłu che­

micznego 1 lekkiego/ na zaopatrzenie rynku z przedsiębiorstw pro­

dukcyjnych województwa katowickiego... 93

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w uspołecznionych przedsię­

biorstwach handlu wewnętrznego... 96

Zatrudnienie 1 płace w przedsiębiorstwach o podstawowym znaczeniu dla

gospodarki narodowej ... 97

Zaopatrzenie województwa w wybrane towary nieżywnościowe ... 98 CENY

Przeciętne ceny niektórych artykułów rolno-spożywczych na targowiskach

miejskich... 99

Przeciętne ceny detaliczne warzyw i owoców w Jednostkach handlu uspo­

łecznionego. ... 99

Porównywanie kształtowania się cen targowiskowych i detalicznych nie­

których artykułów rolno-spożywczych ... 1 0 0

Pośrednictwo pracy ... 100

EKSPORT

Eksport - import na rachunek własny przedsiębiorstw woj. katowickiego

• według resortów... 101

Eksport - import na rachunek własny przedsiębiorstw woj. katowickiego «

według działów gospodarki narodowej ...,... 10 2

Eksport przedsiębiorstw woj. katowickiego poprzez jednostki handlu za­

granicznego według resortów ... 103 Eksport na rachunek własny przedsiębiorstw przemysłowych woj. katowickiego 104 Eksport przedsiębiorstw przemysłowych woj.katowickiego poprzez jednostki

handlu zagranicznego... 110

Eksport na rachunek własny przedsiębiorstw budowlanych woj.katowickiego 115 Eksport przedsiębiorstw budowlanych woj.katowickiego poprzez jednostki

handlu zagranicznego ... 117

USŁUGI ' '

Placówki usługowe, przeciętne zatrudnienie w usługach bytowych ... 118 Sprzedaż usług bytowych dla ludności i konsumentów zbiorowych według

Jednostek organizacyjnych ... 119

FINANSE

Sprzedaż i rentowność w przedsiębiorstwach uspołecznionych według wy­

branych działów 1 gałęzi ... 121

Akumulacja finansowa i jej podział w przedsiębiorstwach uspołecznionych

według wybranych działów 1 gałęzi ... 1 2 2

Obclężenla przedsiębiorstw uspołecznionych na rzecz budżetu państwa ... 123 Wybrane branże gospodarki uspołecznionej, które korzystały z dotacji

budżetu państwa ... 123 Koszty i materiałochłonność sprzedaży w przedsiębiorstwach przemysłowych

według gałęzi ... 124

Zapasy w przedsiębiorstwach uspołecznionych według wybranych działów

1 gałęzi ... 1 2G

SPIS TABLIC W PRZEKROJU MIAST I GMIN x

PRZEMYSŁ

Produkcja sprzedana, przeciętne zatrudnienie 1 wynagrodzenia osobowe

w przemyśle uspołecznionym według miast ... 129

Relacje ekonomiczne w przemyśle uspołecznionym według miast ... 133 Produkcja sprzedana, przeciętne zatrudnienie 1 wynagrodzenia osobowe

w przemyśle uspołecznionym według gmin ... 135

Realacje ekonomiczne w przemyśle uspołecznionym według gmin ... 130

(6)

BUDOWNICTWO i Str.

Produkcja podstawowa w uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano-

montażowych ... 139

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia osobowe w uspołecznionych

przedsiębiorstwach budowlano-montażowych... • ••>... 140 Wydajność pracy i przeciętne wynagrodzenie miesięczne w uspołecznionych

przedsiębiorstwach budowlano-montażowych ... 143

Inwestycyjne place i linie budów państwowych i spółdzielczych przed­

siębiorstw budowlano-montażowych ... . ROLNICTWO

Skup ważniejszych produktów rolnych wg miast i gmin od Rolniczych

Spółdzielni Produkcyjnych ... ...

Skup ważniejszych produktów rolnych, wg miast i gmin od gospodarki nie uspołecznionej ... ... ... .

Skup żywca wg miast 1 gmin od Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych .... 150 Skup żywca wg miast i gmin od gospodarki nie uspołecznionej ... .... 150 Skup żywca wg miast 1 gmin od rolniczych spółdzielni produkcyjnych .... 152

Krycie loch na punktach kopulacyjnych... 155

Kontrakty zawarte na dostawę młodego bydła rzeźnego w gospodarce nie

uspołecznionej ... 156

Kęntrakty zawarte na dostawę trzody chlewnej w gospodarce nie uspołe­

cznionej ... 157

Sprzedaż nawozów sztucznych i wapniowych... 158

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Uspołecznione budownictwo mieszkaniowe .... 160

Wykonanie wojewódzkiego planu rocznego w zakresie oddawania do użytku mieszkań w uspołecznionym budownictwie wielorodzinnym dla ludności

nierolniczej ... 160

FINANSE

Podstawowe wskaźniki charakteryzujgce wyniki finansowe przedsiębiorstw

przemysłowych... . ... ... ... ... . 16^ ,\

Informację opracowały oddziały branżowe W US

(7)

przemvez ogółem

bez przemysłu węglowego

VIII IX .X

p r o d u k c j a s p r z e d a n a w p r z e m y ś l e u s p o łe c z n io n y m V ■ '■ ____ 1 - ! ‘ . 1 ■ .1

/ w cenach bleźęcach dbowiężujęcyoh w d a n y m r o k u /

~ ~ pr*ogX!l«.

- - - bez przemysłu węglowego

i I . r. vvvi N» 7fnIX III IV V VI

DYNAMIKA

PRODUKCJI SPRZEDANEJ W

PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM /analogiczny mieaięc poprzedniego roku*100/

/ceny zbytu etałe/

1984

(8)

ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA OSOBOWE W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM

Рг*е«>Ьла w g n p orodaqrto 1984

20000

/0000

Wynoqirodxanio

osobowa Z a t r u d n ia n ia

Wydajność

%

WYDAJNOŚĆ PRACY

I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA W PRZEMYŚLE

tyfc. ton 1982

WYDOBYCIE WĘGLA KAMIENNEGO

1963 1984

6000

Ю 0 0

42000

и in tv u vi v H v m ix XII I l i III IV V y i VHW T x X k i хм i II in IV V vi v/VW IX

(9)

Ślęsks DOKP

Transport

samochodowy

SKUP WAŻNIEJSZYCH PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

1982 1983 1984

50001

\

40001

— — Żywiec rzeźny ogółem

.... Bydło, łęcznle z cielętami

■ ... Trzoda chlewne

———— Drób

2000

3000

W W v (.’klUtt ---

PRZEWOZY ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE USPOŁECZNIONYM

■In ton

M IESZKA N IA ODDANE 00 UŻYTKU W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ

(10)

ч

P O D S T A W O W E T E N D E N C J E W R E A L I Z A C J I Z A D A Ń

W okresie styczeń-kwiecień 1984 roku realizacji aadań społeczno - gos­

podarczych towarzyszyły następujące zjawiska 1 tendencje:

Produkcja sprzedana przemysłu uspołecznionego ogółem /w cenach z 1984 roku/

w porównaniu z okresem 4 miesięcy ub. roku była wyższa o 5,6 96 /w tym w kwietniu o 2,8 96/, a w porównywalnym czasie pracy - wyższa o 4,4 96 f przy założonym w Centralnym Planie Rocznym wzroście o 4,5 96 i w Wojewódzkim Planie Rocznym o 3,1%.

Produkcja sprzedana w okresie styczeń-kwiecień br. w porównaniu z tym samym okresem ub. roku wzrosła:

- w przemyśle wydobywczym o 3,4 96 /w tym w kwietniu br.spadła o 2,5 96/

- w przemyśle przetwórczym o 6,6 % /w tym w kwietniu wzrosła o 5,3 96/.

W przemyśle przetwórczym niższą niż w okresie 4 miesięcy ub. roku produkcję sprzedaną uzyskał tylko przemysł spożywczy /o 2,8 96/.

W okresie s tyс zyń-kwi ec i eń 1984 roku wydobyto łącznie 63,0 min ton węgla kamiennego, tj o 0,8 min ton /o 1,4 96/ więcej aniżeli w analogicznym okresie ub. roku. Najwyższe wydobycie w tym okresie miało miejsce w marcu br. - 16,9 min ton. W kwietniu wydobyto tylko 14,9 min ton. W stosunku do kwietnia ub. roku wydobycie było ńiższe o 3,496. W całym 1983 roku średnie miesięczne wydobycie wynosiło 15,7 min ton. Założony w С P R wzrost wydobycia węgla kamiennego na 1984 rok wynosi o 0,3 96.

Produkcja energii elektrycznej była o 0,6 96 niższa w porównaniu z okresem 4 miesięcy ub. roku. CPR zakłada na 1984 rok wzrost produkcji energii elektrycznej o 4,5 96.

W hutnictwie wyższa niż przed rokiem była produkcja stali surowej o 5,8 96, wyrobów walcowanych o 4,7 96 /w CPR wzrost o 2,6 96/, cynku o 7,5 96

/w CPR zakłada się utrzymanie poziomu z 1983 г./, miedzi elektrolitycznej 0 3,5 96, oraz ołowiu o 1,7 96.

W okresie 4 miesięcy br. wyprodukowano w województwie 4190 pralek 1 wirówek elektrycznych, tj. o ponad 36,8 96 więcej niż w tym samym okresie ub. roku.

Wyprodukowano również 23743 chłodziarki 1 zamrażarki domowo , co w stosunku do ub r. oznacza wzrost o 2,0 96. Większa była także o 18,3 96 produkcja papieru 1 o 9,1 96 obuwia ogółem. Spadła natomiast w stosunku do 4 miesięcy ub. roku produkcja tworzyw sztucznych o 6,6 96, środków do prania i mycia o 22,3 96 oraz nawozów azotowych o 7,7 96. W przemyśle spożywczym zmniejszała się produk­

cja wędlin o 5,1 96, pieczywa o 0,7 96 oraz mleka spożywczego o 0,8 96.

f

Produkcja podstawowa uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych była wyższa o 23,3 96, a łącznie z 25 przedsiębiorstwami drobnej wytwórczości wzrosła o 18,5 96 w stosunku do okresu 4 miesięcy ub. roku.

W budownictwie uspołecznionym oddano do użytku w okresie 4 miesięcy br. 4383 mieszkania,a w porównaniu do tego samego okresu ub. roku efekty te były niższe o 150 mieszkań, przy czym w budownictwie spółdzielczym liczba oddanych do użytku mieszkań była niższa o 886 mieszkań,a w budownictwie zakładów pracy była wyższa o 555 mieszkań. Przeciętna powierzchnia oddanych do użytku mieszkań była w 1984r

większa aniżeli przed rokiem. '

(11)

V rolnictwie skup żywca rzeźnego, kształtował się na poziomie niższym niż w okresie styczeń-kwiecieó ub, roku. W przeliczeniu na wagę mięsa skup bydła był niższy Q 2,7 % , skup cieląt o 54,0, a trzody chlewnej o 33,1 #. Skup drobiu zwiększył się prawie czterokrotnie. Na wyższym niż przed rokiem poziomie utrzy­

muje się skup mleka 1 jaj.

W transporcie kolejowym 1 samochodowym łącznie przewieziono w okresie 4 miesię­

cy 117,8 min ton ładunków, tj.o 5,7%więcej niż w tym samym okresie ub. roku, niemniej w kwietniu br. przewozy ładunków zrealizowane przez Śląską DOKP były niższe o 1,6 %. W transporcie samochodowym ogółem przewieziono więcej ładunków o 3,7 #, lecz w PKS mniej o 3,9 %•

W stosunku do 4 miesięcy ub. roku przeciętne zatrudnienie spadło w przedsiębior­

stwach przemysłowych o 0,2 # oraz w transporcie samochodowym o 3,9 jś.

Wzrosło natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych o 0,2 a także w handlu o 0,8 #.

- W kwietniu br. wypłaty z zysku do podziału 1 nadwyżki bilansowej wyniosły w przemyśle prawie 1,2 mld zł, w budownictwie 0,5 mld zł, w transporcie samochodo­

wym 0,07 mld zł oraz w handlu 0,1 mld zł. Łączne wypłaty w kwietniu w wymienio­

nych działach gospodarki przekroczyły 1,9 mld zł, a za 4 miesięce 5,6 mld zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia 1 zatrudnionego w stosunku do 4 miesięcy ub. roku wzrosło:

ogółem w tym bez wypłat z

_______ zysku i nadwyżki bilans.

I

w przemyśle o 20,1 % o 17,7 %

w budownictwie o 32,3 % o 25,8 *

w transporcie samochodowym 0 24,3 * o 18,0 %

w handlu 0 17,5 % o 13,7 *

W I kwartale br. utworzone zostały w województwie katowickim zakładowe zespoły gospodarcze tylko w trzech przedsiębiorstwach, tj. w:

- Rybnickich^Zakładach Wyrobów Metalowych "Huta Silesia" w Rybniku, - Wytwórni Sprzętu Laboratoryjnego w Bytomiu,

- Zakładach Sprzętu Elektroinstalacyjnego "Połam" w Wierbce.

Wartośó produkcji wytworzonej przez te zakładowe zespoły gospodarcze wyniosła 1,9 min zł, a wypłacone wynagrodzenia 271 tys. zł.

W okresie 4 miesięcy br. w stosunku do tego samego okresu ub. roku wypłaty z tytułu wynagrodzeń za pracę w gospodarce uspołecznionej rejestrowane przez Bank były wyższe o 17,5 %, wypłaty na rzecz rolników za skup produktów rolnych wzrosły o 16,9 %. Wpłaty do Banku z tytułu utargu towarowego wzrosły o 27,3 % oraz z tytułu opłat za usługi o 22,4 %.

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego wzrosła w okresie 4 miesięcy br. w cenach bieżących o ponad 29 %, przy czym sprzedaż towa­

rów nieżywnościot^ch zwiększyła się przeszło o 39 %. Po wzroście udziału wydat­

ków na 2/ywność w lutym br. spowodowanym podwyżką cen żywności, w marcu nastąpił spadek udziału tych wydatków i wzrost udziału sprzodaży towarów nieżywnościowych.

(12)

lecz w kwietniu zaznaczył się ponowny wzrost udziału wydatków na żywność 1 alkohol o czym zadecydowały Święta.

V okr.ł-XV br. udział w ogólnej wartości sprzedaży wyniósłi

żywności

napojów alkoholowych towarów nieżywnościowych

39,1 % 16,5 % 44,4 X Zapasy towarów w handlu rynkowym w ostatnim dniu kwietnia tor. były wyższe niż przed rokiem o 23,0 X, lecz w stosunku do marca br. zmniejszyły, się,

P R Z E M Y S Ł Produkcja przemysłowa

W kwietniu 1984 roku produkcja sprzedana zrealizowana przez uspołecznione przedsiębiorstwa przemysłowe wynosiła 137,5 mld zł i w stosunku do kwietnia ub. roku była wyższa o 2,8 X, w porównywalnym czasie pracy wzrosła również o 2,8 X,

W przemyśle wydobywczym produkcja sprzedana obniżyła się w kwietniu br. o 2,5 X, a w przetwórczym wzrosła o 5,3 X. Porównując wartość produkcji sprzedanej w kwie­

tniu z poprzednimi miesiącami br. stwierdza się spadek o 3,8 X w stosunku do

marca br., natomiast wzrost do miesiąca styczna br. o 4,7 X, oraz do kutego o 7,5 X.

Pomimo wzrost produkcji sprzedanej w kwietniu br.(występującego w większości gałęzi przemysłowych, w 3-ch gałęziach wystąpiło obniżenie produkcji(tj. w przemyśle

drzewnym, włókienniczym oraz w największej gałęzi województwa w przemyśle węglowym.

Spadek sprzedaży w stosunku do roku ub. w wymienionych wyżej gałęziach kształtował się następująco:

Stosunkowo wysoki przyrost sprzedaży, znacznie wyższy od ogólnowojewódzklego

uzyskano w przemyśle: '

Wydajność pracy mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego w kwietniu br wynosiła 162,5 tys. zł i w porównaniu z kwietniem ub. roku wzrosła o 2,9 X, tj.

o 4,5 tyś zł. W przemyśle wydobywczym w kwietniu br. wydajność pracy obniżyła się o 3,2

X,

natomiast w przetwórczym wzrosła o 6,3 X. Yfzrost wydajności pracy w kwietdiu br. wystąpił w większości gałęzi przemysłu, a szczególnie wysoki był w przemyśle paliw, precyzyjnym, środków transportu, ceramiki azlachetnje oraz paszowym i utylizacyjnym.

w przemyśle: węglowym drzewnym włókienniczym

o 2,5 X o 11,2 X o 4,9 X

paliw

precyzyjnym

środków transportu ceramiki szlachetnej paszowym 1 utylizacyjnym

o 17,5 X o 38,5 X o 27,7 X o 13,1 X o 49,6 X

(13)

W okresie atyczen-kwiectoń 1984 produkcja sprzedana wzrosła o 5,6 % 1 wynosiła 541,2 mld zł /w porównywalnym czasie pracy osiągnięto wzrost o 4,4 Jś/.' W przemyśle wydobywczym uzyskano przyrost sprzedaży o 3,4 # a w przetwórczym 6,6 %.

Wyższą od ubiegłorocznej produkcję sprzedaną uzyskano we wszystkich gałęziach przemysłu oprócz spożywczego, w którym sprzedaż była niższa o 3,1 % od poziomu ubiegłorocznego.

Najwyższy przyrost produkcji sprzedanej wystąpił w gałęziach takich jak:

przemysł paszowo-utylizacyjny o 24,7 #,

papierniczy 0 19,8 %

poligraficzny o 19,0 % *

precyzyjny o 24,1 %

Wydajność pracy mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego w okresie styczeńykwlecień br. osiągnęła wartość 636,9 tys. zł i w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosła o 35,0 tys. zł., tj. o 5,8 #, przy zmniejszonym zatrudnieniu o 0,2 % wyprzedzając dynamikę sprzedaży o 0,2 punktu. Wzrost wydajności wystąpił

prawie we wszystkich gałęziach oprócz przemysłu energetycznego, w którym wydajność w okresie I-IV br. była niższa o 5,4 % od ubiegłorocznej oraz przemysłu spożywczego, w którym spadek wydajności wynosił 1,8 #.

Wysoki wzrost wydajności pracy wystąpił w przemyśle*

precyzyjnym o 23,3 %

4 papierniczym. o 20,2 %

paszowo-utyllzacyjnym o 26,0 %

Kształtowanie się produkcji sprzedanej, wynagrodzeń oraz wydajności następujące dane;

ilustrują

Wyszczególnienie

Styczeń-kwiecień Kwiecień

1981 I 1982 1.1983 1984

v • '

Wzro st"+"/bpade к /w porównaniu z analo­

gicznym okresem poprzedniego roku w %

Produkcja sprzedana

wskaźnik rzeczywisty -13,2

I

-4,3 I

+11,3 +5,6 ♦2,8

w porównywalnym

czasie -13,0 -3,3 +10,0 +4,4 +2,8

Przeciętne zatrudnienie - 0,6 -1,7 - 0,7 -0,2 -o,i

Wynagrodzenia osobowe ♦23,3 +46,5 ♦22,5 +19,9 +15,7

- Produkcja sprzedana na 1 zatrudnionego

wskaźnik rzeczywisty -12,8 -2,7 ♦12,1 ♦5,8 ♦2,9

w porównywałbym

czasie 4 -12,6 -1,6 +10,8 ♦4,6 ♦2,9

(14)

Produkcja podstawowych wyrobów przemysłowych.

V kwietniu 1984 roku w porównaniu z kwietniem ub. roku wzrosła produkcja:

maszyn, urządzeń 1 narządzi rolniczych dla gospodarki leśnej /o 59,7 X/, papieru /o 15,8 X/, obuwia ogółem /o 2,7 X/, produktów uboju zwierząt rzeźnych /o 52,4 X/

oraz produktów przerobu ropy naftowej /o 38,6 X/.

W zakresie podstawowych wyrobów hutniczych utrzymały slą tendencje wzrostowe w produkcji:

- stall suroweJ-wzrost o 52,3 tys. ton, tj. o 7,3 X, - wyrobów -walcowanych-wzrost o 15,7 tys. ton, tj. o 3,3 X, - cynku-wzrost o 2,2 tys. ton, tj. o 15,5 X,

- ołowiu-wzrost o 955 ton, tj. o 14,6 %,

- miedzi elektrolitycznej— wzrost o 29 ton, tj. o 4,4 %.

W kwietniu wydobycie wągla/w wysokości 14,9 min ton/po raz pierwszy od ośmiu miesięcy,obniżyło się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 3,4 X. Również w porów­

naniu z poprzednim miesiącem br. wydobycie było mniejsze o 1,9 min ton, 1 kształtowało się na poziomie 88,8 X wydobycia z marca 1984 r.

Nieznaczny spadek produkcji również wystąpił w wyrobach przemysłu elektro­

maszynową) o 1 chemicznego. Chłodziarek 1 zamrażarek domowych wyprodukowano mniej niż w roku ubiegłym o 408 szt., tj. o 6,8 X, nawozów azotowych o 78 ton Ng, tj.

o 8,5 X, tworzyw sztucznych o 37 Łon, tj o 5,6 X. Natomiast znaczniej 41,0 X/spadła produkcja środków do prania i mycia.

Również produkcja energii elektrycznej i koksu z węgla kamiennego była niższa niż w kwietniu ub. roku odpowiednio o 0,8 X 1 4,3 X.

W okresie czterech miesięcy br. wydobyto 63,0 min ton węgla kamiennego tj. o 842,5 tys. ton, /o 1,4 X/więceJ niż przed rokiem. Produkcja energii elektrycznej utrzymała się prawie na nlezmnienlonym poziomie /nieznaczny spadek o 0,6 X/. Wystąpił także wzrost produkcji wyrobów przemysłu przetwórczego, a miano­

wicie: maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych dla gospodarki leśnej o 7,2 X, produktów uboju zwierząt rzeźnych o 5,1 X oraz podstawowych wyrobów hutniczych jak: stali

surowej o 5,8 X, wyrobów walcowanych o 4,7 X, cynku o 7,5 X» ołowiu o 1,7 X,

miedzi elektrolitycznej o 3,5 X. Wśród wyrobów służących zaspokojeniu potrzeb ludności wzrosła produkcja pralek 1 wirówek elektrycznych domowych o 36,8 X, chłodziarek i

zamrażarek domowych o 2,0 X, obuwia o 9,1 X i papieru o 18,3 X.

Natomiast spadła produkcja koksu z węgla kamiennego o 2,9 X, produktów

przerobu ropy naftowej o 12,1 X, nawozów azotowych łącznie z wieloskładnikowymi o 7,7%

tworzyw sztucznych o 6,6 X i w znacznym stopniu zmniejszyła się ilość środków do prania i mycia o 22,3¾w stosunku do poziomu produkcji z ub. roku.

Produkcję podstawowych surowców 1 materiałów w kwietniu Jak również w okresie czterech miesięcy 1984 r. 1 w latach poprzednich ilustruje poniższe zestawienie:

(15)

WyszczegóInienie

1979 1980 1981 1982 1983 1984

1984 a - IV

b - I-IV

1979 w 96

Węgiel kamienny w min. t. a b

15,6 66,1

16,6 67,7

13,7 54,4

15,5 62,4

15,4 62,2

14,9 63,0

95,6 95,4 Energia elektryczna min MWha

b

3,1 15,6

2,9 13,2

2,7 , 11,9

2,8 12,1

2,8 12,7

2,8 12,7

90,3 93,2 Stal surowa w tys. t. a

b

830,0 3214,3

833,1 3297,7

745,8 3004,3

570,7 2143,1

716,6 2896,7

768,9 3065,0

92,6 95,4 Wyroby walcowane w tys. t a

b

456,6 1858,7

527,3 2077,4

456,8 1936,7

389,2 1460,2

474,3 1870,5

489,9 1958,2

107.3 105.4

Cynk w tys. t. a

b 18,7

71,5

17,3

75,8 11,7

60,0

13,9 59,5

16,1 63,9

86,1 89,4

Ołów w tys. t. a

b

8,0 27,9

6,6

26,2 2 % 5 г®:’

6,5 28,2

7,5 23,7

93,5 102,9 Miedź elektrolityczna t. a

b 1137

4339

1121

4362 803

3371

706 2723

653 2680

682 2773

60,0 63,9

W kwietniu jak również w okresie całych czterech miesięcy br. została

przekroczona produkcja roku 1979 w zakresie wyrobów walcowanych. Tendencję spedkowę wykazuje nadal produkcja miedzi elektrolitycznej. Produkcja ta w kwietniu br.stano­

wiła jedynie 60,0% poziomu z 1979r. natomiast w okresie atyczeń-kwiecień br.^63,9%, poziomu z 1979 r,

D Z I A Ł A L N O Ś Ć P R Z E D S I Ę B I O R S T W B U D O W L A N O - M O N T A Ż O W Y C H

Na terenie województwa katowickiego prowadzi działalność 168 uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Z ogólnej liczby przedsiębiorstw, 142 to państwowe przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, 1 Spółdzielnia Budownictwa

Wiejskiego, a resztę czyli 25 przedsiębiorstw stanowią Jednostki drobnej wytwórczości.

Wszystkie te /168/ uspołecznione przedsiębiorstwa budowlano-montażowe w okresie 4 miesięcy 1984 r. wykonały łącznie produkcję podstawową wartości 58809,2 min zł, tj. odnotowały wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 18,5 %.

Z ogólnej wartości produkcji podstawowej na jednostki drobnej wytwórczości przypadło

645,1 min zł. ,

W tym samym okresie czasu państwowe przedsiębiorstwa budowlano-montażowe łącznie ze Spółdzielnią Budownictwa Wiejskiego uzyskały produkcję podstawową 0 wartości 58166,1 min zł., co oznacza również wzrost w porównaniu z produkcją wykonaną przez te Jednostki w okńesie 4 miesięcy 1983 г. /o 23,3 %/•

Roboty inwestycyjne wykonanie przez uspołecznione przedsiębiorstwa budowlano-montażowe w okresie I-IV br osiągnęły wartość 33944,7 min zł 1 wzrosły w stosunku do smalogicznego okresu roku ubiegłego o 28,9 %.

(16)

Uspołecznione przedsiębiorstwa budowlano-montażowe zatrudniały od początku roku do końca kwietnia średnio 166619 osób, z czego 2718 osób w jednostkach drobnej

wytwórczości, f

Poniższe zestawienie przedstawia zatrudnienie ogółem 1 robotników produkcj1 podsta­

wowej w okresie I-IV 1984 r. oraz dynamikę w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w poszczególnych grupach przedsiębiorstw.

Liczba przed- aiębio rstw

Zatrudnienie ogółem w tym robotnicy prod;

podstawowej • Wyszczególnienie

\

н 1 н < •

w liczbach bezwzględn.

I-IV 1983

= 100

w liczbach bezwzględn.

I-IV 1983

= 100 Uspołecznione przedsię

biorstwa budowlano-

montażowe ogółem ... 168 166619 100,4 80156 101,2

Państwowe przedsiębior­

163751

stwa budowlano-montaż... 142 100,2 78588 101,0

Spółdzielnia Budownictwa

Wiejskiego... .... 1 180 100,6 50 100,0

Jednostki drobnej wytw.. 25 2718 117,0 1518 112,4

Wskaźniki wydajności pracy na 1 zatrudnionego i na 1 robotnika produkcji podstawowej były w okresie I-IV 84 r. wyższe od osiągniętych w analogicznym

okresie roku 1983.W uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych wydajność pracy mierzona wartością produkcji podstawowej przypadającej na 1 zatrudnionego

ogółem wyniosła w okresie 4 miesięcy 353,0 tys. zł i była wyższa niż przed rokiem o 18,0 96. W tych samych 168 przedsiębiorstwach wydajność pracy mierzona wartością produkcji podstawowej przypadającej na 1 robotnika produkcji podstawowej wyniosła w narastającym okresie I-IV 84 r. 733,7 tys. zł., co oznacza jej wzrost o 17,1 Z

w porównaniu z okresem I-IV 1983 roku. , •

W państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych łącznie ze Spółdziel nią Budownictwa Wiejskiego w okresie I-IV br. na 1 zatrudnionego ogółem przypadała produkcja podstawowa wartości 354,9 tys. zł., a na 1 robotnika produkcji podstawowej 739,7 tys. zł. Oznacza to wzrost wydajności pracy przypadającej na 1 zatrudnionego ogółem o 23,0 96, a wzrost wydajności pracy przypadającej na 1 robotnika produkcji podstawowej o 22,0 96 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W okresie styczeń-kwiecień w uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano- montażowych fundusz wynagrodzeń wyniósł 13844,1 min zł. i był wyższy o 32,8 96, niż w okresie styczeń-kwiecień 1983 r. Z ogólnej kwoty wynagrodzeń 13641>4 min zł przypada na padstwowe przedsiębiorstwa budowlano-montażowe 1 spółdzielnie Budownic-, twa Wiejskiego łącznie, a pozostała część, tj. 202,6 min zł. przypada na

jednostki drobnej wytwórczości

(17)

/ i t

S Y T U A C J A W R O L N I C T W I E y.. , 5

Kwiecień br w dalszym ciągu charakteryzował się brakiem opadów. Odczuwalny brak opadów niekorzystnie wpłynę! na wegetację zbóż Jerych, odrost na użytkach zielo­

nych Jak również na wegetację pozostałych upraw roślinnych, która opóźniona Jest w tym roku w stosunku do terminów agrotechnicznych o około 10 dni. Brak dostatecznej wilgoci w glebie Jak również niesprzyjajęce warunki pogodowe w okresie zimy miały decydujęcy wpływ na zaoranie około 600 ha ozimin, w tyra głównie rzepaku /250 ha/

oraz koniczyny czerwonej /125 he/.

W kwietniu przystęplono do akcji chemicznego zwalczania chwastów w zbo­

żach Jak również do oprysków przeciwko szkodnikom rzepaku. Opryski przeciwko chwastom w burakach cukrowych wykonano w 100%, natomiast przeciwko szkodnikom z braku środków chemicznych wykona się tylko na powierzchni 50% zasianego areału.

W ostatnich dniach kwietnia przystąpiono do koszenia poplonów ozimych głównie perka.

W ramach wiosennej kompanii siewnej do końca kwietnia zakończono siew zbóż Jarych, którymi obsiano powierzchnię 58,5 tye. ha,co stanowi 100% planowanej powierzchni zasiewów,z tego obsiano:

- pszenicą Jarą - 7,0 tye. ha,tj. 100% planu - Jęczmieniem jarym - 23,0 tys. ha,tj. 100% planu - owsem - 20,5 tys. ha,tj. 100% planu

- mieszankami zbożowymi - 8,0 tys. ha,tj. 100% planu

Z pozostałych ważniejszych ziemiopłodów zasiano i obsadzono:

- burakami cukrowymi - 4,5 tys. ha,tj. 100% planu - ziemniakami - 34,2 tys. ha,tj. 81,4% planu - warzywami - 10,5 tys. ha,tj. 75% planu

Do końca miesiąca marca pod zbiory 1984 roku zakontraktowano:

- 4 zbóż - 33589 ton

- buraków cukrowych - 168644 ton - rzepaku i rzepiku - 15690 ton

- ziemniaków ogółem - 23913 ton,w tym ziemniaków Jadalnych późnych - 7654 ton - tytoniu - 134 tony

Są to ilości większe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego za wyjątkiem kontraktacji ziemniaków późnychfktórych zakontaktowano mniej o 20733 tony.

Zmniejszone ilości zakontraktowanych ziemniaków późnych spowodowane są tym, iż Centrala Nasienna w Katowicach otrzymała potwierdzenie zamówionych ilości ziemniaków ha planowe odnowienie tylko w 60%. Zachodzi obawa,że plan obsadzenia powierzchni w ilości 42,0 tye. nie zostanie wykonany w pełni. Zawieranie umów kontraktacyjnych ż producentami zostało przedłużone do końca czerwca br.

W kwietniu zanotowano zmniejszony popyt na nawozy sztuczne, szczególnie Wieloskładnikowe i potasowe.

* kwietniu br Spółdzielnie Rolnicze "Samopomoc Chłopska" sprzedały:

- 3,3 tys. ton nawozów azotowych - 3.1 tys. ton nawozów fosforowych

(18)

- 3,0 tye. ton nawozów potasowych - 1,5 tye, ton nawozów wapniowych

W porównaniu do kwietnia ubiegłego roku sprzedaż nawozów sztucznych ogółem zmalała o 15,5%, w tym:

- potasowych o 32,7%

- azotowych o 19,2%

- wapniowych o 29:,5%

Wzrosła Jedynie sprzedaż nawozów fosforowych o 33%3%.

Jednak sprzedaż nawozów ogółem w okresie od V H 1983 do XV 1984 była wyższa o 12,6%

w porównaniu do roku gospodarczego 1983/1983, Bezpośredni wpływ na zwlgkezony popyt nawozów alały wprowadzone bonifikaty na nawozy.

Stan zapasów nawozów na koniec eleelgca kwietnie 1984r. wynosił tylko 16,3 ton 1 był niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 32,4% 1 w jednostkach naturalnych wynosił:

- nawozów azotowych - 6**4 tye. ton - nawozów fosforowych - 5,2 tye. ton - nawozów potasowych - 4,2 tye. ton

Składnice maszyn CZSR "SCH" sprzedały dla rolnictwa w 1984r. Między innymi*

w kwietniu w okresie

styczeń- Ulecień

- cięgnlków ogółem 1 52 ezt 228 ezt

- w tym z Importu 34 ezt 81 ezt

- rozrzutnlków obornika 22 ezt 70 ezt

- ładowaczy chwytakowych 5 ezt 17 ezt

- snopowlęzałek ciągnikowych 10 ezt 37 ezt

- pługów 2 i 3 skibowe 76 ezt 444 ezt

- kultywatorów ciągnikowych 55 ezt 321 ezt

- glebogryzarek ciągnikowych . л 31 ezt 93 ezt

- przetrzęeeczo-zgrabiarek cięgnlkowyoh 40 ezt 80 ezt Z materiałów budowlanych rolnikoa indywidualnym jednostki handlowe CZSR

“Samopomoc Chłopska" sprzedały w marcu 19,7 tye. ton cementu, tj. o 21,1% mniej niż w miesiącu marcu roku ubiegłego,materiałów ściennych 5,4 min j. ceramicznych,tj.

, o 42,4% mniej,płyt azbestowo-cementowych 0%1 tye. a2,tj. o 136,2% więcej 1 wyrobów hutniczych 3,4 tye. ton,tj. o 44,8% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

w skupie produktów rolnych sytuacja nieco się polepszyła.

Skup 4 zbóż w okresie lipiec 1983r. - kwiecień 1984r. wyniósł 60359 ton i był wyższy o 26,8% niż w tym samym okresie roku gospodarczego 1982/1983, natomiast w kwietniu br, skupiono 287 ton, tj. prawie 2,5 krotnie mniej niż w kwietniu roku 1983.

Skup żywca rzeźnego ogółem w/g wagi żywej w kwietniu br. był wyższy o 5,3%

w stosunku do kwietnia 1983r., w tym drobiu o 146,3%. Wyższy był również skup jaj o 4,0% i mleka o 3,2%.

Niższy był natomiast skup bydła o 3,8% oraz trzody chlewnej o 1,8%. Zwiększony skup drobiu należy tłumaczyć poprawę sytuacji zaopatrzeniowej w mieszanki pasz przemysłowych, głównie dla drobiu. W kwietniu odbiorcom indywidualnym sprzedane 2,6 tye. ton pasz, tj. o 14,3% więcej niż w kwietniu roku ubiegłego. Natomiast od I-IV br. sprzedano 13,0 tye. ton, tj. o 41,7% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Mimo poprawy sytuacji paszowej nie najlepiej przebiega kontraktacja

(19)

> Sytuacja w rolnictwie 17

trzody chlewnej od goepoderetw Indywidualnych.

Na kwiecień br zakontraktowano 3-,6 tye. ezt, na maj 2,7 tye. ezt, na czerwiec 3,1 tye.

ezt. w porównaniu z analogicznymi mleaięeaml roku ubiegłego etanowi to odpowiednio*

53,5%'i 4 6 ,3 3 ;, 106,4% .

Mniejeże jeat równie! kontraktacje młodego bydło rzeźnego na maj o 2,3% 1 czerwiec

o 25,1%. Nie nejlepiej przedetawla eię również realizacja doetaw kontraktacyjnych trzody chlewnej,która za I kwartał 1984r. wynosiła tylko 86,9%, natomiast przekroczono realizacje doetaw o 5,3% młodego bydła rzeźnego.

W transakcjach wolnorynkowych ceny uzyskiwane przez rolników za produkty rolne w kwietniu br w porównaniu z cenami uzyskanymi w marcu, były niższe średnio od 0,2% - 14,0%,wyższe były tylko ceny krów, Jałówek 1 prosiąt, odpowiednio o 1,0%, 0,6%, 9,0%.

. i

T R A N S P O R T TRANSPORT KOLEJOWY

$lęsoy kolejarze przewożęc w kwietniu 16,9 min ton ładunków, w tym 12,3 min ton węgla wykonali plan w zakresie przewozów ładunków ogółem w 101,6%, a w zakresie Załadunku węgla w 102,4%. W porównaniu z kwietniem 1983 roku przewieziono o 0,3 min ton /o 1,6%/ ładunków mniej,w tym mniej o 0,2 min ton /o 1,4%/ węgla.

W cięgu czterech miesięcy Slęeka DOKP przewiozła 71-/0 min ton ładunków czyli o 3,6 min ton więcej niż przed rokiem*, wykonując plam przewozów ładunków w 102,5%. Udział przewozów węgla w przewozach ogółem zwiększył się o 2,5 min ton.

Plan operatywny w zakresie przewozów węgla wykonano w 101,5%.

W kwietniu br. Linię Hutniczo-Siarkowę przewieziono 247,7 tye. ton ładunków, wykonujęc plan przewozów ładunków w 91;8%. Natomiast węgla przewieziono 224,9 tye. ton, co stanowiło 90-,3% planu przewozów węgla. W okresie etyczeA-kwiecień przewieziono LHS-ea 961,8 tye. ton ładunków ogółem /97,4% planu/, w tym węgla 866,9 tye. ton /98,9% planu/.

V - - Z

W marcu 1984 roku użytkownicy kolei przetrzymali przeciętnie na dobę 859 wagonów ponad czas wolny od kar umownych, na 4405,8 wagonogodzin. W stosunku do marca 1983 roku przetrzymano średnio na dobę o 157 wagonów mniej w czasie krótszym o 2194,0

wagonogodzlny. . <

Najdłużej w marcu przetrzymywali wagony naetępujęcy użytkownicy Slęakiaj DOKP*

- Huta Katowice'- 7853 wagonogodzlny,

» Zakłady Chemiczne Oświęcim - 7443 wagonogodzlny, - Huta„Łabędy - 3879 wagonogodzin

TRANSPORT SAMOCHODOWY 1 4

Ü b o r autobusowy i ciężarowy

W kwietniu 1984 roku oddziały KPKS posiadały średnio dziennie 1245 autobusów 1 1883 pojazdów ciężarowych, w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku ubyło 105 autobusów 1 57 pojazdów ciężarowych. Natomiast w przedsiębiorstwach transportu samochodowego

branżowego było średnio dziennie na etanie 12571 pojazdów ciężarowych 1 w porównaniu

'

(20)

z kwietnie* 1983 roku ubyło 235 pojazdów ciężarowych.

Poniższe zestawianie Ilustruje wykorzystania taboru autobusowego w Oddziałach Krajowej Państwowej Koaunkacjl Samochodowej*

WYSZCZEGÓLNIENIE

1984 1983

III IV

Średni dzienny etan inwenta-

rzowy w ozt ••••••••#••••• 1247 1245 1350 Średni dzienny etan taboru

w pracy ' ... . 74,8 74,3 65.0

w przestojach w %* *

z przyczyn technicznych 19,3 'i 18,9 27,2 z przyczyn /eksploata­

cyjnych ... 5.9 6%8 7,8

Współczynnik gotowości tech­

nicznej ... 0,807 0,811 0*728

a/ W procentach do średniego dziennego etanu inwentarzowego, b/ Łącznie z planowymi przestojami w niedzielę i dni wolne od pracy.

Przewozy pasażerów

W kwietniu oddziały KPKS mające siedzibę na terenie województwa katowickiego przewiozły 10,6 min pasażerów, wykonując pracę przewozową 293-,3 min pasażerokilometrów.

Średnia odległość przewozu 1 pasażera wyniosła 27,6 km. W stosunku do kwietnia 1983 roku przewieziono mniej o 12,9% pasażerów, praca przewozowa wzrosła o 0,1%, natomiast

średnia odległość przewozu wzrosła o 14,9%.

Narastająco w miesiącach styczeń-kwlecień przewieziono 43 ;3 min pasażerów, wykonując pracę przewozową 1201,5 min pasażerokiloaet rów. średnia odległość przewozu 1 pasażera wyniosła 27,7 km. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego

przewieziono mniej o 12,7% pasażerów, praca przewozowa wzrosła o 0,2%, natomiast średnia odległość przewozu wzrosła o 14,8%.

i

f

" •

Przewozy ładunków

, i к

W transporcie samochodowym /ogółem/ przewieziono w kwietniu 1984r. 11,5 min ton ładunków /w oddziałach KPKS 0,9 min ton ładunków, w transporcie branżowym 10,6 min ton ładunków/, co stanowi 103,7% wykonania z kwietnia 1983 roku /KPKS-96,9% , transport branżowy - 104,4%/.

Praca przewozowa wykonana w kwietniu 1984 roku w transporcie samochodowym kształtowała się ogółem na poziomie 208,8 min tonokiloastrów /KPKS -46,5 min tono- kilometrów, transport branżowy - 162,3 min tonokllometrów/, w stosunku do kwietnia 1983 roku wzrosła o 6,2% /w oddziałach KPKS o 9,6%, w transporcie branżowym o 5,2%/.

średnia odległość przewozu 1 tony dla transportu samochodowego ogółem wyniosła

w kwietniu br 18,1 km /w KPKS-le 49,8 km, w transporcie branżowym 15,3 ką/ i w porówna­

niu do kwietnia 1983 roku wzrosła o 2,6% /w KPKS-le o 13,1%, w transporcie branżowym o 0.8%/.

(21)

Transport ---

W okresie styczeń-kwiecień w transporcie samochodowym /ogółem/ przewieziono 46,8 aln ton ładunków /w oddziałach KPKS 3,8 min ton ładunków,w transporcie branżowym 43,0 aln ton ładunków/, co stanowi 106,4% wykonania za cztery mleslęce roku ubiegłego /KPKS - 97,4%, transport branżowy - 107,3%/.

Prace przewozowa wykonana w okresie czterech miesięcy 1984 roku w transporcie samochodowym kształtowało się ogółom na poziomie 845,0 aln tonokllometrów /KPKS - 191,6 min tonokllometrów, transport branżowy - 653,4 min tonokllometrów/, w stosunku do odpowiedniego okresu 1983 roku wzrosłe o 7,5% /w oddziałach KPKS o 9,7%,

w transporcie branżowym 6,9%/. średnia odległość przewozu 1 tony dla transportu samochodowego ogółem w okresie styczeń-kwiecień br.'wyniosła 18,1 km /w KPKS-le 50,2 km, w transporcie branżowym 15,2 km/ i w porównaniu do analogicznego okresu 1983 roku wzrosła o 1,1% /п KPKS-le o 12,6%, w treneporcle branżowym zmalała o 0,3%/.

Wartość usług

Wartość usług materialnych działalności podstawowej wykonanych przez

przedsiębiorstwa transportu samochodowego w kwietniu 1984 roku wyniosła 3234,4 min zł 1 była wyższe w stosunku do kwietnia ub roku o 12,6%, KPKS wykonała usługi materialne na łęcznę wartość 615,3 aln zł, co w porównaniu z kwietniem 1983 roku stanowi

103,5%. Natomiast wartość usług materialnych działalności podstawowej wykonanych przez przedsiębiorstwo transportu branżowego w kwietniu br wyniosła 2621,1 aln zł 1 w porównaniu z analogicznym miesięcem 1983 roku etanowi to 115,0%

Wartość usług w aleslęcach styczeń-kwiecień wyniosła w trans ^ te samocho­

dowym 12495,0 aln zł /w KPKS-le 2417,7 aln zł; w transporcie samochou .ym branżowym 10077, aln zł/ 1 wzrosła w porównaniu z analogicznymi mleslęcami roku ubiegłego o 12,6%

/w KPKS-le o 4,7%, w transporcie branżowym o 14,6%/.

Niektóre wskaźniki charakteryzujęce efektywność transportu samochodowego w kwietniu br. przedstawia poniższe zestawienie*

Średnia od- - ległość prze­

wozu 1 tony w km

Wydajność pracy na 1 za trudnlonego ogółem mierzona

WYSZCZEGÓLNIENIE wielkości*

przewozów ła­

dunków /tony/

wielkości* pra­

cy przewozowej /tonoklloaetry/

wartości* usług materialnych działalności podstawowej /zł/

1984 1983 1984 1983 1984 1983 1984 1983

0 G 0 Ł E M ... 18,1 17,8 293,4 272*0 5313,8 4811,5 82319 70263 Krajowa Państwowa

Komunkacja Samo­

chód owa-Oyreko Ja Okręgowa w Ka­

towicach ... 49,8 44.0 123 Д 122,8 6132,2 5406,8 80862 75461 Transport branżowy

ogółem ... 15,3 15.2 334,4 307,6 5120,9 4672,3 82714 69061 w tym:

' Przedsiębiorstwo Tranportowo- Sprzętowe Budo­

wnictwa "Trmne- bud" Katowice-

8rymów" ... 11,9 11,1 776,8 660'j 7 9227,1 7345,6 107492 86434

(22)

dok.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Średnia od­ Wydajność pracy na 1 zatrudnionego ogółem mierzona' ległość prze­

wozu 1 tony w km

wielkością przewozów ła­

dunków /tony/

wielkości* pra­

cy przewozowej /tonokilometry/

wartości* usług materialnych działalności podstawowej /zł/

Z 1984 1983 1984 1983 1984 1983 1984 1983

Przedsiębiorstwo Transportowo- Sprzętowe Budo­

wnictwa "Trans-

bud" Katowice 11,4 11,1 635,5 579;4 7273,7 .6452,2 93066 67023 Przedsiębiorstwo

Transportowo- Sprzętowe Budo­

wnictwa "Trans-

bud" Sosnowiec 12,4 13,0 704,5 590,0 8712,1 7661,1 125000 73136 Przedsiębiorstwo

Transportu Handlu Wewnęt-

rznCQO ••••••• 28,1 26.6 59,2 54,4 1660,5 1449,1 53149 44183

INWESTYCJE

Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej woj. katowickiego wyniosły w okresie styczeń-marzec 1984r. - 33411,1 min zł /w analogicznym okresie ubiegłego

roku - 25702,5 min zł/. Z ogólnej wartości nakładów inwestycyjnych w okresie trzech miesięcy br przypadało na;

- inwestycje Jednostek państwowych centralnych - 22392,2 min zł /67,0%

- inwestycje jednostek państwowych terenowych - 5463,5 min zł /16,4%/

- inwestycje spółdzielczości - 5555,4 min zł /16,6%/

w tym spółdzielczości mieszkaniowej - 4651,8 min zł Struktura techniczna zrealizowanych nakładów przedstawiała się następujęco:

WYSZCZEGÓLNIENIE

I-III 1983 I-III 1984

■ln zł % ■ln zł %

0 G Ö Ł E M ... 25702,5 100 33411,1 100

w tym:

roboty budowlano-montażowe 16041,4 62,4 21676,9 64.9

zakupy maszyn 1 urz*dzeń 8522,1 33,2 10088,8 30,2

pozostałe... . 1139,0 у 4,4 1645,4 4.9

Oak z powyższego wynika w roku bieżącym udział nakładów na roboty

budowlano-montażowe w ogólnej wartości nakładów był wyższy niż w roku ubiegłym o 2,5 punktu, zmalał natomiet udział nakładów na zakupy Inwestycyjne o 3,0 punktu nakładów wydatkowanych na zakupy - 1705,1 min zł( tj. 16,9% poniesiono na zakupy z importu, z czego 1265 min zł /74,2%/przypadało na import z krajów socjalistycznych oraz

(23)

440,1 win zł / 2 5 , 0 / na zakupy w krajach II obszaru płatniczego.

W cięgu trzech miesięcy br zaplanowano przekazanie do eksploatacji zadania budownictwa inwestycyjnego o ogólnej wartości kosztorysowej 14278,6 aln zł. W okresie tya przekazano du eksploatacji Inwestycje o wartości 12388,5 min zł,co stanowi 86,8%

wykonania planu 3 m-cy.w jednostkach państwowych centralnych przeciętne wykonanie planu przekazywania Inwestycji do eksploatacji w omawianym okresie wyniosło 81,5%,

» jednostkach państwowych terenowych 95,1% a w Jednostkach spółdzielczych 113,8%.

Natomiast w podstawowych resortach gospodarczych realizacja planu przekazywania Inwestycji do eksploatacji przedstawia się następujęcot

- Min. Górnictwa 1 Energetyki - 88,9%

~ Min. Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego « 72,5%

- Min. Przemysłu Chemicznego i Lekkiego - 3,8%

- Min. Budownictwa i Przemysłu Mat.Bud. - 99,5%

- Min. Rolnictwo 1 Gospodarki Żywnościowej - 1,9%

- Min. KomunkacJi - 60,1%

W okresie styczeń-kwiecień 1984r., inwestorzy gospodarki uspołecznionej przekazali do użytku następujęce obiekty użyteczności publicznej:

- Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu o kubaturze 51,7 tys.nfj - Ośrodek zdrowia o 10 gabinetach w gminie Gaszowice,

- 12 pomieszczeń do nauki w szkole podstawowej w Raciborzu>

- salę gimnastyczny przy szkole podstawowej Nr 5 w Trzebini, - Przedszkole na 120 miejsc w Chorzowie Osiedle 25-lecia PRL.,

Rozpoczęto natomiast budowęt pawilonu szpitalnego o 123 łóżkach w Rudzie śl- Goduli,szkoły podstawowej o 4 pomieszczeniach do nauki w gminie Pilica i przedszkola /90 miejsc/ w Gliwicach-Łabędach.

U S P 0 Ł E С Z N I O N E B U D O W N I C T W O M I E S Z K A N I O W E

W okresie czterech miesięcy 1984 na terenie województwa katowickiego wybudowa­

no 4383 m i e s z k a n i a t y m w kwietniu 1092 mieszkania, 14918 izb o łęcznej powierzchni Użytkowej 240488m2 ,wykonujęc tym samym zadania Wojewódzkiego Planu Rocznego w zakresie uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego /mierzonego llościę

mieszkań/w 21,3%. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wybudowano o 150 mieszkań mniej a efekty tegoroczne stanowię 96,7% efektów czterech miesięcy roku ub.

Inwestorzy podlegli Centralnemu Zwięzkowi Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego oddali do użytku 2520 mieszkań, 8541 izb o 138904 m2 powierzchni użytkowej, wykonali tym samym 19,3% Wojewódzkiego Planu Rocznego dla spółdzielczości, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wybudowano o 886 mieszkań mniej 1 efekty tegoroczne stanowię 74,0% efektów okresu etyczeń-kwiecień 1983 roku.

W ramach budownictwa zakładowego w okresie pierwszych czterech miesięcy tego roku wybudowano 1682 mieszkania', 5846 izb o łęcznej powierzchni użytkowej 92413 a2 1 wykonano 25,9% Wojewódzkiego Planu Rocznego dla tej formy budownictwa.

W porównaniu z analogicznym okresem 1983 roku wybudowano o 555 mieszkań więcej 1 efekty z okresu etyczeń-kwiecień 1984 roku stanowię 149,2% efektów czterech miesięcy roku ubiegłego.

(24)

W ramach budownictwa komunalnego oddano do użytku 181 mleezkań, 531 izb o 9171 a2 powierzchni użytkowej, wykonując plan roczny w 17,5%.

Wykonawcy podlegli Ministerstwu Budownictwa 1 Przemyślu Materiałów Budowlanych w okresie styczeń-kwiecień 1984 roku wybudowali 2355 mieszkań 7921 izb o l*czne]

powierzchni użytkowej 128027 a2, w porównaniu z analogicznym okresem 1983 roku wybudowane o 107 mieszkań mniej i efekty tegoroczne etanowi* 95,7% efektów czterech miesięcy

ubiegłego roku.

Wykonawcy podlegli Ministerstwu Górnictwa 1 Energetyki wybudowali /bez systemu gospodarczego kopalń/ 1683 mieszkania, 5828 izb o 92037 a2 powierzchni użytkowej mieszkań. Efekty te s* wyższe od ubiegłorocznych o 220 mieszkań i stanowi* 115,0%

efektów okresu styczeń-kwiecień 1983 roku;

Wykonawcy podlegli Ministerstwu Administracji i Gospodarki Przestrzennej wybudowali 178 mieszkań, 560 izb o 10722 m2 powierzchni użytkowej,tj. o 261 mieszkań

mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Udział poszczególnych wykonawców w efektach okresu styczeń-kwiecień 1984 roku przedstawia poniższa tabela j

WYSZCZEGÓLNIENIE Mieszkania W odsetkach

0 G 0 Ł E M ... 4383 1 0 0 , 0

Wykonawcy podlegli MB 1 PMB 2355 53,7

Wykonawcy podlegli MG i E 1683 38,4

Wykonawcy podlegli MA i GP 178 4,1

System gospodarczy ... 88 2, 0

Inni wykonawcy... . 79 1 . 8

W okrasie styczeń-kwiecień 1984 roku inwestorzy realizujący uspołecznione budownictwo mieszkaniowe rozpoczęli budowę 2331 mieszkań, 7563 izb, o łącznej powierzchni użytkowej 126436 m1", z tego 1290 mieszkań rozpoczęto w budownictwie spółdzielczym, 986 mieszkań w budownictwie zakładowym i 55 mieszkań w ramach budowni­

ctwa komunalnego.

RUCH BUDOWLANY W GOSPODARCE NIE USPOŁECZNIONED

W pierwszym kwartale 1984 roku na terenie województwa katowickiego w ramach budownictwa indywidualnego oddano do użytku 643 mieszkania /70,7% efektów I kwartału 1983 roku/, 3112 izb o łącznej powierzchni użytkowej 64627 a2.

Na terenie miast wybudowano 478 mieszkań /73,1% efektów analogicznego okresu ubiegłego roku/, 2338 izb o 47916 m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

Na terenie wsi oddano 165 mieszkań, 774 izby o łącznej powierzchni użytkowej 16711 a2 , z tego 6 6 mieszkań,319 izb o 6 8 8 8 a2 powierzchni użytkowej wybudowała ludność rolnicza.

2 ogółu efektów gospodarki nie uspołecznionej 29 mieszkań, 162 izby o powierzchni użytkowej 3174 wybudowano w ramach spółdzielczego budownictwa indywidualnego. Oednocze- śnie w gospodarce nie uspołecznionej w pierwszym kwartale 1984 roku wybudowano 22 budyn­

ki inwentarskie,6 stodół i 112 innych budynków.

W okresie pierwszych trzech miesięcy 1984 roku urzędy miast i gain wydały 1653 pozwo­

lenia na budowę, w tym 873 pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych, 12 pozwoleń

(25)

na budowę domów letniskowych, 174 pozwolenie na budowę budynków inwentarskich i 2 2 na stodoły.

S Y T U A C J A P I E N I E Ż N O - R Y N K O W A

W I kwartale br. globalne przychody ludności «sięgnęły kwotę 157,6 nld zł i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 19,9%. Przychody ludności z tytułu wynagrodzeń za pracę w I kwartale br. były wyższe od wypłat dokonanych w tym samym okresie ubiegłego roku o 16,6% i wyniosły 1 1 0 , 0 mld zł.

Wzrost zasobów pieniężnych ludności w I kwartale br wyniósł 18,0 mld zł 1 w porównaniu do przyrostu zasobów w I kwartale 1983r. zmalał o 10,2%. Z «sięgnię­

tego w I kwartale przyrostu zasobów 8,2 mld zł ludność przeznaczyła na oszczędności /45,6% przyrostu zasobów ogółem/, co spowodowało wzrost stanu wkładów oszczędnościo­

wych w stosunku do ub. roku o 18,7%. *

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego

wyniosła w okresie styczeń-kwiecień br. 129,9 mld zł. W cenach bieżęcych sprzedaż ta wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 29,1%. W poszczególnych grupach towarów najwyższę dynamikę w stosunku do roku ubiegłego oslęgnęła

sprzedaż towarów nieżywnościowych - 139,3%.

Udział poszczególnych grup towarów w ogólnej wartości sprzedaży wyniósł w okresie styczeń-kwiecień brt

- żywności 39,1%

- napojów alkoholowych 16,5%

- towarów nieżywnościowych 44,4%

‘Wzrost udziału sprzedaży żywności i napojów alkoholowych, który występił w kwietniu jest wynikiem zwiększonych zakupów świętecznych.

Spośród przedsiębiorstw handlu detalicznego prowadzących działalność na terenie województwa najwyższę dynamikę sprzedaży w stosunku do okresu etyczeń- , kwiecień 1983 roku oeięgnęłyi*

- СTH "Unltra-Serwier 240,8%

- Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia

Górniczego 158,2%

- PPH "Centrala Rybna" 151,5%

- Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-

Handlowe "Konsumy" 142,7%

- "Społem" PSS Żory 140,3%

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego w kwietniu br wyniosła 34,2 mld zł 1 wzrosła w stosunku do kwietnia 1983 roku o 34,2% /w cenach bieżęcych/, natomiast w stosunku do marca br o 1,8%.

Wzrosła w stosunku do ub. roku wartość zapaeów towarów w handlu rynkowym o 23,3%. Natomiast w stosunku do «tanu z końca marca br wartość zapasów spadła o 16,4%. Stan zapasów w uspołecznionym handlu rynkowym w dniu 30 kwietnia 1984r wyniósł 48,2 mld zł.

(26)

Sprzeda* w uspołecznionych przedsiębiorstwach gastronomicznych wyniosła

* okrasie styczeń-kwiecień 19B4r. 9,9 wid zł, w tym sprzeda* napojów alkoholowych 3,6 aid zł. W porównaniu do analogicznego okresu 1983r. sprzeda* w gastronomii w cenach bieżących wzrosła zaledwie o 6,7%. natomiast wartość sprzedaży napojów alkoholowych w gastronomii spadła o 1,4%.

W kwietniu sprzede* w uspołecznionych przedsiębiorstwach gastronomicznych wyniosła 2430,5 min zł,w tym sprzeda* napojów alkoholowych 880,7 min zł. w stosunku do kwietnia 1983 roku sprzeda* w gastronomii wzrosła w cenach bieżących o 6,1%, natomiast w stosunku do marca br spadła o 6,9%.

Na 37 przedsiębiorstw gastronomicznych, poza WZGS "Samopomoc Chłopska"

a* w 17 występlł w okresie styczeń-kwlecleń br spadek wartości sprzedaży w cenach bieżących w stosunku do analogicznego okresu ub roku. Najniższa dynamika sprzedaży gastronomicznej występlła w następujących spółdzielniach: "Społem" PSS Żory - 75,3%

1 Społem" PSS Oastrzęble-Zdrój - 85,3%.

Dynamika sprzedaży w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego w cenach stałych w I kwartale 1984 roku w stosunku do Jt kwartału ub roku była

niższa od dynamiki w cenach bieżących o 13,5 pkt., w przedsiębiorstwach gastronomicz- cznych o 15,3 pkt. Sprzedaż w cenach porównywalnych w przedsiębiorstwach handlowych wzrosła, natomiast w przedsiębiorstwach gastronomicznych spadła.

Ilustruje to poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE

I I-II I-III

analogiczny okres 1983 ■ 100 Sp/zedaż w przedsiębiorstwach

handlu detalicznego ... 123,5 119,0 112,4

żywność ... 108,8 106,7 100,9.

napoje alkoholowe ... 135,7 114,8 106,4

towary nieżywnościowe ... 134,7 131,6 124,8

Sprzedaż w przedsiębiorstwach

gastronomicznych ... 84.3 90,3 91.3

Dostawy mięsa 1 jego przetworów oraz drobiu 1 przetworów na zaopatrzenie rynku województwa w I kwartale br wyniosły 52466,1 ton 1 w stosunku do I kwartału 1983r. spadły o 2,5%.

Poprawia się sytuacja w dostawach drobiu i przetworów drobiowych - w stosunku do X kwartału 1983r. wzrosły ona o 153,0%. Wzrosła też ilość dostarczonych na rynek wyrobów garmażeryjnych, spadły natomiast dostawy; mięsa surowego, konserw, podrobów surowych i wędlin,

W stosunku do 1983 roku w I kwartale poprawiła się też sytuacja w dostawach ryb. Ogółem ilość dostarczonych na rynek ryb wzrosła o 22,5%, w tym

ryb morskich świeżych i mrożonych o 79,6%, ryb solonych o 259,5%, konserw o 13,1%, ryb słodkowodnych o 20,6%. Ryby i ich przetwory są coraz częściej dostępne na rynku.

Spośród pozostałych podstawowych towarów żywnościowych wzrosły w I kwartale br w stosunku do I kwartału 1983 roku dostawy: serów dojrzewających, jaj i margaryny.

Dostawy masła i tłuszczów zwierzęcych spadły.

(27)

Wśród towarów nieżywnościowych przeważa liczba artykułów, których dootawy w I kwartale br były wyższe niż w analogicznym okresie ub roku.

Największy wzrost dostaw występił w towarachś naczynie kuchenne i gospodarcze aluminiowe - o 312,2%, tkaniny 1 dzianiny bawełniane i bawełnopodobne - o 69,0%, wełniane i wełnopodobne - o 46,7%, Jedwabne i Jedwabnopodobne - o 71,9%, obuwie gumowe - o 99,4%, chłodziarki 1 zamrażarki - o 63,3%. Spadły natomiast dostawy:

zestawów radiomagnetofonowych - o 19,0%, odkurzaczy elektrycznych o 0,4%, okryć z tkanin o 5,7% i środków do prania i mycia o 52,5%. Spadek dostaw środków do prania 1 mycia wynika z dużych zakupów importowanych proszków do prania i mydła toaletowego dokonanych w I kwartale 1983 roku.

K S Z T A Ł T O W A N I E S I E C E N N A T A R G O W I S К Д С H M I E J S K I C H

W kwietniu 1984 roku ceny niektórych warzyw i owoców na targowiskach miejskich Ь у ф wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwyższy wzrost cen wyetepił w przypadku kapusty białej o 69,5% oraz jabłek I grupy cenowej o 33,6%.

także ceny takich warzyw 1 owoców jak*

pomidory szklarniowe o 12,4%

ogórki szklarniowe o 15.7%

sałata O 8,0%

rzodkiewka o 33,9%

cebula ze szczyplorem o 40,3%

cebula obcinana 0 2 2,2%

Pory o 11,9%

ziemniaki o 13,3%

jabłka II grupy cenowej o 23,6%

korzeniowych

Ceny eelerówyna targowiskach miejskich były niższe w kwietniu br niż w analo- glcznyo mieslęcu ub roku о 37,1%, pietruszki obcinanej о 33,5%, marchwi obcinanej o 32,8%.

W stosunku do marca br wzrosły w kwietniu ceny takich warzyw i owoców jak* kapusta biała o 35,6%, buraki obcinane o 4,0%, cebula obcinana o 16,9%, pietruszka obcinana o 8,6%, selery korzeniowe o 8,2%, pory o 16,1%, ziemniaki o 6,4%, Jabłka I grupy cenowej o 14,7%, Jabłka II grupy cenowej o 11,7%, marchew obcinana o 2,2%.

Ceny nowalii na targowiskach miejskich były niższe w kwietniu br niż w marcu br w granicach od 53,5% do 20,3%. Spadły ceny *

pomidorów szklarniowych o 46,6%

ogórków szklarniowych o 53,5%

sałaty o 20,3%

rzodkiewki o 36,2%

Ponadto w porównaniu z kwietniem roku ubiegłego wyatęplł spadek cen * drobiu bitego za 1 kg - kur o 25,2%, kaczek o 6,3%, gęsi o 5,8%, oraz drobiu żywego

za sztukę - kur wagi 2,O~2,5kg o 2,3%, indyków wagi 3-3,5kg o 28,0% oraz jaj kurzych za sztukę o 22,3%. Wzrosły natomiast ceny * kaczek za sztukę 1,75- 2,25kg o 42,4%, gęsi wagi 3-4kg o 25,9% oraz śmietany kwaśnej za litr o 3,3%, sera białego twarogowego

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :