• Nie Znaleziono Wyników

Futsum Abbay, An Evaluation of Disability Human Rights Under the African Re-gional Human Rights System (Ocena przestrzegania praw człowieka względem osób niepełnosprawnych w ramach afrykańskiego systemu ochrony praw człowieka), „African Journal of Interna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Futsum Abbay, An Evaluation of Disability Human Rights Under the African Re-gional Human Rights System (Ocena przestrzegania praw człowieka względem osób niepełnosprawnych w ramach afrykańskiego systemu ochrony praw człowieka), „African Journal of Interna"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

222 Przegląd piśmiennictwa

przypadku. Praktyka wskazuje jednak, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo naruszenia prawa międzynarodowego właśnie ze względu na parametry systemów bojowych bezzałogowych pojazdów latających. Wiele wątpliwości budzi chociażby praktyka tzw. selektywnej eliminacji oraz koncepcja tzw. signature strike, polegająca na atakach wymierzonych w grupę osób charakteryzujących się określoną cechą, którą łączy się z działalnością zbrojną, ewentualnie terrorystyczną, przy czym toż-samość tych osób nie jest atakującemu znana. Dawniej przeprowadzenie takich ataków było zupełnie niemożliwe albo dochodziło do nich wyjątkowo.

Czwarta część opracowania jest rozbudowanym opisem przykładu wadliwego użycia dronów, jeżeli operatorem drona jest osoba cywilna niemająca uprawnienia do kierowania tym statkiem w trakcie konfl iktu zbrojnego, ale jest specjalistą w ob-słudze urządzenia. W takiej sytuacji dochodzi do naruszenia norm międzynarodo-wego prawa humanitarnego, osoba cywilna nie ma bowiem prawa bezpośredniego uczestniczenia w działaniach zbrojnych. Nadto autorzy pochylają się nad propor-cjonalnością ataku do celu, który ma zostać osiągnięty. Niestety, użycie dronów umożliwia atak na skalę masową, co może prowadzić do śmierci ludności cywilnej. W części piątej tekstu autorzy przedstawiają stanowisko amerykańskich po-lityków, niejednokrotnie zapominających o tym, że drony można stosować tylko w sytuacji konfl iktu zbrojnego do uderzenia na „uprawnione cele”. Zgodnie ze stanowiskiem organów państwa w Stanach Zjednoczonych ataki poza takimi sytua-cjami uzasadnia koncepcja „globalnej wojny z terrorem”, także w zakresie konfl ik-tów w Afryce, co jest niedopuszczalne. Użycie siły wobec zbrojnego ugrupowania niepaństwowego w innym państwie narusza suwerenność tego państwa, chyba że można mu przypisać działania tego ugrupowania.

Autorzy, konkludując, wskazują, że stosowanie dronów do ataków musi się odbywać z poszanowaniem prawa międzynarodowego, zwłaszcza praw człowieka.

Lucyna Staniszewska

DOI: 10.14746/spp.2016.3.15.10

Futsum Abbay, An Evaluation of Disability Human Rights Under the African Regional Human Rights System (Ocena przestrzegania praw człowieka względem osób niepełnosprawnych w ramach afrykańskiego systemu ochrony praw człowieka), „African Journal of International and Comparative Law” 2015, vol. 23, iss. 3, s. 476–502,

DOI: 10.3366/ajicl.2015.0132.

Artykuł koncentruje się na rozwoju systemu praw człowieka w Afryce i obejmuje zagadnienia dotyczące znaczenia praw człowieka odnoszone do osób niepełno-sprawnych. Autor dokonuje badań metodą prawnoporównawczą, zestawia system praw człowieka w Afryce z systemami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i Europie, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób niepełnosprawnych. W opra-cowaniu porusza historię rozwoju praw człowieka w Afryce, a także wskazuje i oma-wia akty prawne budujące ten system. System ochrony praw człowieka na szczeblu

Studia Prawa Publicznego 2016-15 – 2 kor.indd 222

(2)

223 Przegląd piśmiennictwa

regionalnym w Afryce zorganizowany został w ramach Organizacji Jedności Afry-kańskiej (OJA), założonej w 1963 r. W dniu 3 czerwca 2000 r. w Trypolisie nadzwy-czajna sesja Rady Ministrów OJA przygotowała projekt Aktu Ustanawiającego Unię Afrykańską. Został on przejęty przez przywódców 27 państw obecnych na Zgroma-dzeniu Szefów Państw i Rządów w dniu 11 lipca 2000 r. w Lome. Wśród czternastu celów wymienionych w art. 3 Aktu bezpośrednio dwa cele odnoszą się do praw człowieka. Na tej bazie została uchwalona Afrykańska Karta Praw Człowieka i Lu-dów (Naroi Lu-dów). Do karty podpisane i załączone zostały dwa protokoły dodatkowe, tj. Protokół Dodatkowy do Afrykańskiej Karty w sprawie Praw Kobiet w Afryce oraz Afrykańska Karta Praw i Dobrobytu Dziecka. Wśród aktów obowiązujących na całym kontynencie brakuje regulacji zapewniającej ochronę praw osób niepełnosprawnych. Autor na tle podstawowych aktów prawnych stanowiących o prawach człowieka omawia skrupulatnie dokument regionalny „Afrykańska Dekada Osób Niepełno-sprawnych” na lata 2000–2009. Dokument ten był pierwszą inicjatywą społeczności pozarządowej Afryki we współpracy z państwami członkowskimi Organizacji Jed-ności Afrykańskiej, którego celem było wyrównywanie szans osób niepełnospraw-nych. Plan działania zawarty w dokumencie stanowił, że realizacja wskazanego celu nastąpi we współpracy OJA z ONZ. Obecnie realizowany jest program „Drugiej Afrykańskiej Dekady Osób Niepełnosprawnych” na lata 2010–2019, jednakże skupia

się on na działaniach wykonawczych na skalę regionalną.

W artykule podkreśla się, że inicjatywa państw na rzecz osób niepełnosprawnych umacniania wartości demokratyczne i prawa człowieka jako fundamenty organizacji życia społecznego. W Europie proces ten jest zaawansowany, podobnie w Stanach Zjednoczonych. Kontynent afrykański wciąż zwalcza podstawowy problem, jakim jest ubóstwo, ale przy okazji nie może stracić z oczu tworzenia regulacji prawnych ułatwiających życie osobom najbardziej poszkodowanym, czyli niepełnosprawnym. Autor podejmuje także trud odpowiedzi na pytanie, czy Afryka potrzebuje konwencji dotyczącej praw osób niepełnosprawnych ze względu na obowiązujące obecnie porozumienia regionalne, a nie globalne. W podsumowaniu nadto wskazu-je mankamenty obecnego systemu ochrony praw człowieka w Afryce, a zwłaszcza brak efektywności w jego realizacji oraz brak regulacji dotyczących osób niepełno-sprawnych. Jako postulat de lege ferenda podnosi potrzebę uregulowania praw osób niepełnosprawnych w konwencji, która obejmowałaby wszystkie kraje afrykańskie.

Lucyna Staniszewska

DOI: 10.14746/spp.2016.3.15.11

Luke K. Fryer, H. Nicholas Bovee, Supporting Students’ Motivation for E-learning: Teachers Matter On and Offl ine (Wspieranie motywacji studentów dla e-learningu: rola nauczycieli), „The Internet and Higher Education” 2016, vol. 30, s. 21–29, DOI: 10.1016/j.iheduc.2016.03.003. Autorzy podejmują zagadnienie wieloaspektowości e-learningu jako metody

na-uczania, analizowanej głównie od strony studenta jako odbiorcy (wspieranego przez

Studia Prawa Publicznego 2016-15 – 2 kor.indd 223

Cytaty

Powiązane dokumenty

3 ArabKPC ustanowiony został pozytywny obowiązek państw-stron Karty do zapewnienia wszystkim jednostkom znajdującym się na terenie danego państwa prawa do korzystania ze

oświeceniową praw człowieka: John Locke, Karol Monteskiusz oraz Jan Jakub Rousseau.. Geneza systemu ochrony praw człowieka. 2. Zmiany ustrojowe, polityczne, a także wydarzenia

 Skargi indywidualne na naruszenia Konwencji mogą wnosić wyłącznie osoby lub grupy osób, które twierdzą, iż stały się ofiarami pogwałcenia któregokolwiek z wymienionych w

2) Umowa międzynarodowa o charakterze szczegółowym – dotyczy pewnego katalogu, kategorii praw jednostki oraz zasad ich ochrony(konwencja).. Źródła

prawa podstawowe wyrażają pewien system wartości nie są to już prawa podmiotowe, lecz obiektywne. wolność jest rozumiana nie, jako emancypacja, lecz jako obywatelska podstawa

Koncepcja faszystowska integracja jednostki z narodem(wspólnota narodowa) negacja osobowości jednostki i jej indywidualności zakres praw zależy od przydatności dla

Kadencja członków Komitetu trwa 4 lata, przy czym połowa składu jest odnawiana co dwa lata. Możliwa jest reelekcja tej

Pakty są wią- żącym prawem międzynarodowym, aczkolwiek w porównaniu z PDPC, Pakt Praw Obywatelskich nie zawiera przepisów dotyczących prawa do własności, prawa do ubiegania się