UCHWAŁA NR XLII/469/09 RADY MIASTA KUTNO z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2010 rok.

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR XLII/469/09 RADY MIASTA KUTNO

z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.

1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420)oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r.

Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832;

z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Kutno na 2010 rok.

§   2 .  1. Ustala się  dochody budżetu Miasta Kutno w wysokości 140.946.103 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 39.943.469 zł oraz dochody bieżące w kwocie 101.002.634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się  wydatki budżetu Miasta Kutno w wysokości 169.299.417 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 72.348.619 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 96.950.798 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się  limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zadania inwestycyjne w 2010 roku ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4.

§   3 .  1. Deficyt budżetu Miasta Kutno w wysokości 28.353.314 zł  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.000.000 zł, zaciągniętych kredytów w kwocie 10.000.000 zł oraz wolnymi środkami jako przychodami z lokat 16.353.314 zł.

2. Ustala się  przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 37.760.000 zł oraz rozchody 9.406.686 zł w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody, o których mowa w ust. 2, zostaną  pokryte wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającą  z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł oraz wolnymi środkami jako przychodami z lokat w kwocie 6.406.686 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Określa się  dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§   6 .  Ustala się  dochody w kwocie 670.000 zł  z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 670.000 zł  na realizację  zadań  określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki określono w dziale 851 – Ochrona zdrowia - w wysokości 650.000 zł oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział  92601 – Obiekty sportowe - w kwocie 20.000 zł  na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

§   7 .  Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 8: przychody – 7.760.000 zł, wydatki – 7.760.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się  dotację  przedmiotową  dla zakładu budżetowego w kwocie 1.000.000 zł  dla Zarządu Nieruchomości Miejskich w Kutnie z tytułu dopłaty do remontów mieszkaniowego zasobu Miasta Kutno skalkulowaną  według stawki jednostkowej dotacji w wysokości średnio 28,26 zł do jednego m2 powierzchni użytkowej zarządzanych lokali – 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się dotacje podmiotowe dla:

zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Określa się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku, na łączną kwotę 2.402.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok, w wysokości:

zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok, w wysokości:

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Określa się  limity zobowiązań  z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

§ 12. 1. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Dołącza się  do uchwały Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i zobowiązuje się Prezydenta Miasta do:

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

1) ogólną w wysokości 800.000 zł;

2) celową w wysokości 584.586 zł, w tym: 

a) na wydatki bieżące (w szczególności: wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych ) w kwocie 584.086 zł,

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 500 zł.

1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 3.852.095 zł;

2) działających na terenie Miasta Szkoły Podstawowej przy Parafii Św. Wawrzyńca, Niepublicznego Przedszkola oraz Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, na łączną kwotę 660.000 zł;

1) przychody - 170.000 zł;

2) wydatki - 170.000 zł;

1) przychody - 216.000 zł;

2) wydatki - 965.000 zł;

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29.625.314 zł;

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku; 

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień  do dokonywania przeniesień  w planie wydatków w przypadku wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu;

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

7) przekazania uprawnień  jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

1) przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w terminie do 31 sierpnia 2010 roku w zakresie i formie określonym uchwałą Nr XLII/499/06 Rady Miasta Kutno z dnia 16 maja 2006 roku; 

2) przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknię ć  rachunków budżetu Miasta Kutno w szczegółowości uchwały budżetowej do 20 marca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Kutno

Jacek Sikora

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.ods

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.ods

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.ods

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik4.ods

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik5.ods

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik6.ods

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik7.ods

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik8.ods

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik9.ods

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik10.ods

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik11.ods

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik12.ods

Załącznik nr 13

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik13.ods

Załącznik nr 14

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik14.ods

Załącznik nr 15

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik15.ods

ID: CBAGS-MVRUD-OKZLJ-WBNLF-DDLYH. Podpisany. Strona 1 / 19

(2)

UCHWAŁA NR XLII/469/09 RADY MIASTA KUTNO

z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.

1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420)oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r.

Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832;

z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Kutno na 2010 rok.

§   2 .  1. Ustala się  dochody budżetu Miasta Kutno w wysokości 140.946.103 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 39.943.469 zł oraz dochody bieżące w kwocie 101.002.634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się  wydatki budżetu Miasta Kutno w wysokości 169.299.417 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 72.348.619 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 96.950.798 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się  limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zadania inwestycyjne w 2010 roku ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4.

§   3 .  1. Deficyt budżetu Miasta Kutno w wysokości 28.353.314 zł  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.000.000 zł, zaciągniętych kredytów w kwocie 10.000.000 zł oraz wolnymi środkami jako przychodami z lokat 16.353.314 zł.

2. Ustala się  przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 37.760.000 zł oraz rozchody 9.406.686 zł w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody, o których mowa w ust. 2, zostaną  pokryte wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającą  z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł oraz wolnymi środkami jako przychodami z lokat w kwocie 6.406.686 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Określa się  dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§   6 .  Ustala się  dochody w kwocie 670.000 zł  z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 670.000 zł  na realizację  zadań  określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki określono w dziale 851 – Ochrona zdrowia - w wysokości 650.000 zł oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział  92601 – Obiekty sportowe - w kwocie 20.000 zł  na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

§   7 .  Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 8: przychody – 7.760.000 zł, wydatki – 7.760.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się  dotację  przedmiotową  dla zakładu budżetowego w kwocie 1.000.000 zł  dla Zarządu Nieruchomości Miejskich w Kutnie z tytułu dopłaty do remontów mieszkaniowego zasobu Miasta Kutno skalkulowaną  według stawki jednostkowej dotacji w wysokości średnio 28,26 zł do jednego m2 powierzchni użytkowej zarządzanych lokali – 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się dotacje podmiotowe dla:

zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Określa się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku, na łączną kwotę 2.402.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok, w wysokości:

zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok, w wysokości:

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Określa się  limity zobowiązań  z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

§ 12. 1. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Dołącza się  do uchwały Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i zobowiązuje się Prezydenta Miasta do:

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

1) ogólną w wysokości 800.000 zł;

2) celową w wysokości 584.586 zł, w tym: 

a) na wydatki bieżące (w szczególności: wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych ) w kwocie 584.086 zł,

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 500 zł.

1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 3.852.095 zł;

2) działających na terenie Miasta Szkoły Podstawowej przy Parafii Św. Wawrzyńca, Niepublicznego Przedszkola oraz Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, na łączną kwotę 660.000 zł;

1) przychody - 170.000 zł;

2) wydatki - 170.000 zł;

1) przychody - 216.000 zł;

2) wydatki - 965.000 zł;

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29.625.314 zł;

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku; 

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień  do dokonywania przeniesień  w planie wydatków w przypadku wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu;

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

7) przekazania uprawnień  jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

1) przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w terminie do 31 sierpnia 2010 roku w zakresie i formie określonym uchwałą Nr XLII/499/06 Rady Miasta Kutno z dnia 16 maja 2006 roku; 

2) przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknię ć  rachunków budżetu Miasta Kutno w szczegółowości uchwały budżetowej do 20 marca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Kutno

Jacek Sikora

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.ods

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.ods

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.ods

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik4.ods

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik5.ods

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik6.ods

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik7.ods

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik8.ods

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik9.ods

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik10.ods

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik11.ods

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik12.ods

Załącznik nr 13

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik13.ods

Załącznik nr 14

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik14.ods

Załącznik nr 15

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik15.ods

ID: CBAGS-MVRUD-OKZLJ-WBNLF-DDLYH. Podpisany. Strona 2 / 19

(3)

UCHWAŁA NR XLII/469/09 RADY MIASTA KUTNO

z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.

1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420)oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r.

Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832;

z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Kutno na 2010 rok.

§   2 .  1. Ustala się  dochody budżetu Miasta Kutno w wysokości 140.946.103 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 39.943.469 zł oraz dochody bieżące w kwocie 101.002.634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się  wydatki budżetu Miasta Kutno w wysokości 169.299.417 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 72.348.619 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 96.950.798 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się  limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zadania inwestycyjne w 2010 roku ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4.

§   3 .  1. Deficyt budżetu Miasta Kutno w wysokości 28.353.314 zł  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.000.000 zł, zaciągniętych kredytów w kwocie 10.000.000 zł oraz wolnymi środkami jako przychodami z lokat 16.353.314 zł.

2. Ustala się  przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 37.760.000 zł oraz rozchody 9.406.686 zł w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody, o których mowa w ust. 2, zostaną  pokryte wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającą  z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł oraz wolnymi środkami jako przychodami z lokat w kwocie 6.406.686 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Określa się  dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§   6 .  Ustala się  dochody w kwocie 670.000 zł  z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 670.000 zł  na realizację  zadań  określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki określono w dziale 851 – Ochrona zdrowia - w wysokości 650.000 zł oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział  92601 – Obiekty sportowe - w kwocie 20.000 zł  na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

§   7 .  Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 8: przychody – 7.760.000 zł, wydatki – 7.760.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się  dotację  przedmiotową  dla zakładu budżetowego w kwocie 1.000.000 zł  dla Zarządu Nieruchomości Miejskich w Kutnie z tytułu dopłaty do remontów mieszkaniowego zasobu Miasta Kutno skalkulowaną  według stawki jednostkowej dotacji w wysokości średnio 28,26 zł do jednego m2 powierzchni użytkowej zarządzanych lokali – 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się dotacje podmiotowe dla:

zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Określa się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku, na łączną kwotę 2.402.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok, w wysokości:

zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok, w wysokości:

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Określa się  limity zobowiązań  z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

§ 12. 1. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Dołącza się  do uchwały Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i zobowiązuje się Prezydenta Miasta do:

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

1) ogólną w wysokości 800.000 zł;

2) celową w wysokości 584.586 zł, w tym: 

a) na wydatki bieżące (w szczególności: wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych ) w kwocie 584.086 zł,

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 500 zł.

1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 3.852.095 zł;

2) działających na terenie Miasta Szkoły Podstawowej przy Parafii Św. Wawrzyńca, Niepublicznego Przedszkola oraz Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, na łączną kwotę 660.000 zł;

1) przychody - 170.000 zł;

2) wydatki - 170.000 zł;

1) przychody - 216.000 zł;

2) wydatki - 965.000 zł;

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29.625.314 zł;

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku; 

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień  do dokonywania przeniesień  w planie wydatków w przypadku wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu;

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

7) przekazania uprawnień  jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

1) przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w terminie do 31 sierpnia 2010 roku w zakresie i formie określonym uchwałą Nr XLII/499/06 Rady Miasta Kutno z dnia 16 maja 2006 roku; 

2) przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknię ć  rachunków budżetu Miasta Kutno w szczegółowości uchwały budżetowej do 20 marca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Kutno

Jacek Sikora

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.ods

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.ods

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.ods

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik4.ods

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik5.ods

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik6.ods

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik7.ods

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik8.ods

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik9.ods

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik10.ods

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik11.ods

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik12.ods

Załącznik nr 13

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik13.ods

Załącznik nr 14

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik14.ods

Załącznik nr 15

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik15.ods

ID: CBAGS-MVRUD-OKZLJ-WBNLF-DDLYH. Podpisany. Strona 3 / 19

(4)

UCHWAŁA NR XLII/469/09 RADY MIASTA KUTNO

z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.

1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420)oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r.

Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832;

z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Kutno na 2010 rok.

§   2 .  1. Ustala się  dochody budżetu Miasta Kutno w wysokości 140.946.103 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 39.943.469 zł oraz dochody bieżące w kwocie 101.002.634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się  wydatki budżetu Miasta Kutno w wysokości 169.299.417 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 72.348.619 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 96.950.798 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się  limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zadania inwestycyjne w 2010 roku ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4.

§   3 .  1. Deficyt budżetu Miasta Kutno w wysokości 28.353.314 zł  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.000.000 zł, zaciągniętych kredytów w kwocie 10.000.000 zł oraz wolnymi środkami jako przychodami z lokat 16.353.314 zł.

2. Ustala się  przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 37.760.000 zł oraz rozchody 9.406.686 zł w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody, o których mowa w ust. 2, zostaną  pokryte wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającą  z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł oraz wolnymi środkami jako przychodami z lokat w kwocie 6.406.686 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Określa się  dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§   6 .  Ustala się  dochody w kwocie 670.000 zł  z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 670.000 zł  na realizację  zadań  określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki określono w dziale 851 – Ochrona zdrowia - w wysokości 650.000 zł oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział  92601 – Obiekty sportowe - w kwocie 20.000 zł  na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

§   7 .  Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 8: przychody – 7.760.000 zł, wydatki – 7.760.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się  dotację  przedmiotową  dla zakładu budżetowego w kwocie 1.000.000 zł  dla Zarządu Nieruchomości Miejskich w Kutnie z tytułu dopłaty do remontów mieszkaniowego zasobu Miasta Kutno skalkulowaną  według stawki jednostkowej dotacji w wysokości średnio 28,26 zł do jednego m2 powierzchni użytkowej zarządzanych lokali – 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się dotacje podmiotowe dla:

zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Określa się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku, na łączną kwotę 2.402.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok, w wysokości:

zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok, w wysokości:

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Określa się  limity zobowiązań  z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

§ 12. 1. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Dołącza się  do uchwały Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i zobowiązuje się Prezydenta Miasta do:

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

1) ogólną w wysokości 800.000 zł;

2) celową w wysokości 584.586 zł, w tym: 

a) na wydatki bieżące (w szczególności: wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych ) w kwocie 584.086 zł,

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 500 zł.

1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 3.852.095 zł;

2) działających na terenie Miasta Szkoły Podstawowej przy Parafii Św. Wawrzyńca, Niepublicznego Przedszkola oraz Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, na łączną kwotę 660.000 zł;

1) przychody - 170.000 zł;

2) wydatki - 170.000 zł;

1) przychody - 216.000 zł;

2) wydatki - 965.000 zł;

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29.625.314 zł;

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku; 

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień  do dokonywania przeniesień  w planie wydatków w przypadku wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu;

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

7) przekazania uprawnień  jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

1) przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w terminie do 31 sierpnia 2010 roku w zakresie i formie określonym uchwałą Nr XLII/499/06 Rady Miasta Kutno z dnia 16 maja 2006 roku; 

2) przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknię ć  rachunków budżetu Miasta Kutno w szczegółowości uchwały budżetowej do 20 marca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Kutno

Jacek Sikora

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.ods

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.ods

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.ods

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik4.ods

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik5.ods

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik6.ods

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik7.ods

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik8.ods

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik9.ods

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik10.ods

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik11.ods

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik12.ods

Załącznik nr 13

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik13.ods

Załącznik nr 14

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik14.ods

Załącznik nr 15

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik15.ods

ID: CBAGS-MVRUD-OKZLJ-WBNLF-DDLYH. Podpisany. Strona 4 / 19

(5)

UCHWAŁA NR XLII/469/09 RADY MIASTA KUTNO

z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.

1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420)oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r.

Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832;

z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Kutno na 2010 rok.

§   2 .  1. Ustala się  dochody budżetu Miasta Kutno w wysokości 140.946.103 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 39.943.469 zł oraz dochody bieżące w kwocie 101.002.634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się  wydatki budżetu Miasta Kutno w wysokości 169.299.417 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 72.348.619 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 96.950.798 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się  limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zadania inwestycyjne w 2010 roku ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4.

§   3 .  1. Deficyt budżetu Miasta Kutno w wysokości 28.353.314 zł  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.000.000 zł, zaciągniętych kredytów w kwocie 10.000.000 zł oraz wolnymi środkami jako przychodami z lokat 16.353.314 zł.

2. Ustala się  przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 37.760.000 zł oraz rozchody 9.406.686 zł w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody, o których mowa w ust. 2, zostaną  pokryte wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającą  z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł oraz wolnymi środkami jako przychodami z lokat w kwocie 6.406.686 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Określa się  dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§   6 .  Ustala się  dochody w kwocie 670.000 zł  z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 670.000 zł  na realizację  zadań  określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki określono w dziale 851 – Ochrona zdrowia - w wysokości 650.000 zł oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział  92601 – Obiekty sportowe - w kwocie 20.000 zł  na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

§   7 .  Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 8: przychody – 7.760.000 zł, wydatki – 7.760.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się  dotację  przedmiotową  dla zakładu budżetowego w kwocie 1.000.000 zł  dla Zarządu Nieruchomości Miejskich w Kutnie z tytułu dopłaty do remontów mieszkaniowego zasobu Miasta Kutno skalkulowaną  według stawki jednostkowej dotacji w wysokości średnio 28,26 zł do jednego m2 powierzchni użytkowej zarządzanych lokali – 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się dotacje podmiotowe dla:

zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Określa się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku, na łączną kwotę 2.402.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok, w wysokości:

zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok, w wysokości:

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Określa się  limity zobowiązań  z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

§ 12. 1. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Dołącza się  do uchwały Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i zobowiązuje się Prezydenta Miasta do:

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

1) ogólną w wysokości 800.000 zł;

2) celową w wysokości 584.586 zł, w tym: 

a) na wydatki bieżące (w szczególności: wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych ) w kwocie 584.086 zł,

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 500 zł.

1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 3.852.095 zł;

2) działających na terenie Miasta Szkoły Podstawowej przy Parafii Św. Wawrzyńca, Niepublicznego Przedszkola oraz Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, na łączną kwotę 660.000 zł;

1) przychody - 170.000 zł;

2) wydatki - 170.000 zł;

1) przychody - 216.000 zł;

2) wydatki - 965.000 zł;

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29.625.314 zł;

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku; 

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień  do dokonywania przeniesień  w planie wydatków w przypadku wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu;

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

7) przekazania uprawnień  jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

1) przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w terminie do 31 sierpnia 2010 roku w zakresie i formie określonym uchwałą Nr XLII/499/06 Rady Miasta Kutno z dnia 16 maja 2006 roku; 

2) przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknię ć  rachunków budżetu Miasta Kutno w szczegółowości uchwały budżetowej do 20 marca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Kutno

Jacek Sikora

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.ods

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.ods

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.ods

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik4.ods

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik5.ods

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik6.ods

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik7.ods

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik8.ods

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik9.ods

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik10.ods

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik11.ods

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik12.ods

Załącznik nr 13

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik13.ods

Załącznik nr 14

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik14.ods

Załącznik nr 15

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik15.ods

ID: CBAGS-MVRUD-OKZLJ-WBNLF-DDLYH. Podpisany. Strona 5 / 19

(6)

UCHWAŁA NR XLII/469/09 RADY MIASTA KUTNO

z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.

1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420)oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r.

Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832;

z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Kutno na 2010 rok.

§   2 .  1. Ustala się  dochody budżetu Miasta Kutno w wysokości 140.946.103 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 39.943.469 zł oraz dochody bieżące w kwocie 101.002.634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się  wydatki budżetu Miasta Kutno w wysokości 169.299.417 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 72.348.619 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 96.950.798 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się  limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zadania inwestycyjne w 2010 roku ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4.

§   3 .  1. Deficyt budżetu Miasta Kutno w wysokości 28.353.314 zł  zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.000.000 zł, zaciągniętych kredytów w kwocie 10.000.000 zł oraz wolnymi środkami jako przychodami z lokat 16.353.314 zł.

2. Ustala się  przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości 37.760.000 zł oraz rozchody 9.406.686 zł w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody, o których mowa w ust. 2, zostaną  pokryte wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającą  z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł oraz wolnymi środkami jako przychodami z lokat w kwocie 6.406.686 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Określa się  dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§   6 .  Ustala się  dochody w kwocie 670.000 zł  z tytułu wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 670.000 zł  na realizację  zadań  określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki określono w dziale 851 – Ochrona zdrowia - w wysokości 650.000 zł oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział  92601 – Obiekty sportowe - w kwocie 20.000 zł  na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

§   7 .  Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego określa załącznik nr 8: przychody – 7.760.000 zł, wydatki – 7.760.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się  dotację  przedmiotową  dla zakładu budżetowego w kwocie 1.000.000 zł  dla Zarządu Nieruchomości Miejskich w Kutnie z tytułu dopłaty do remontów mieszkaniowego zasobu Miasta Kutno skalkulowaną  według stawki jednostkowej dotacji w wysokości średnio 28,26 zł do jednego m2 powierzchni użytkowej zarządzanych lokali – 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się dotacje podmiotowe dla:

zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Określa się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku, na łączną kwotę 2.402.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok, w wysokości:

zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się  plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok, w wysokości:

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Określa się  limity zobowiązań  z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

§ 12. 1. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Dołącza się  do uchwały Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją  zadań  zleconych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i zobowiązuje się Prezydenta Miasta do:

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

1) ogólną w wysokości 800.000 zł;

2) celową w wysokości 584.586 zł, w tym: 

a) na wydatki bieżące (w szczególności: wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych ) w kwocie 584.086 zł,

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 500 zł.

1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 3.852.095 zł;

2) działających na terenie Miasta Szkoły Podstawowej przy Parafii Św. Wawrzyńca, Niepublicznego Przedszkola oraz Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, na łączną kwotę 660.000 zł;

1) przychody - 170.000 zł;

2) wydatki - 170.000 zł;

1) przychody - 216.000 zł;

2) wydatki - 965.000 zł;

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29.625.314 zł;

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku; 

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień  do dokonywania przeniesień  w planie wydatków w przypadku wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu;

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

7) przekazania uprawnień  jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku. 

1) przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w terminie do 31 sierpnia 2010 roku w zakresie i formie określonym uchwałą Nr XLII/499/06 Rady Miasta Kutno z dnia 16 maja 2006 roku; 

2) przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknię ć  rachunków budżetu Miasta Kutno w szczegółowości uchwały budżetowej do 20 marca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Kutno

Jacek Sikora

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.ods

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.ods

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.ods

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik4.ods

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik5.ods

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik6.ods

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik7.ods

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik8.ods

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik9.ods

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik10.ods

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik11.ods

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik12.ods

Załącznik nr 13

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik13.ods

Załącznik nr 14

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik14.ods

Załącznik nr 15

do Uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno

z dnia 15 grudnia 2009 r.

Zalacznik15.ods

ID: CBAGS-MVRUD-OKZLJ-WBNLF-DDLYH. Podpisany. Strona 6 / 19

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :