Handel zagraniczny województwa katowickiego w 1989 roku

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y

HANDEL ZAGRANICZNY

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W 1989 ROKU

Katowice

1990

(2)

SPIS TREŚCI

Str.

Uwagi analityczne ... 1 Uwagi metodyczne ... 15

SPIS TABLIC

Eksport województwa katowickiego według rodzą j O nbrotu .. . 4

Eksport województwa katowickiego według grup gałęzi wyrobów 5

' ksport województwa katowickiego na tle kraju ... 6

Eksport województwa katowickiego według waluty płatności 6

Eksport węgla kamiennego ... 6

Eksoort województwa katowickiego według krajów sprzedaży 7

Eksport województwa katowickiego do wybranych krajów

według waluty płatności ... 0

.

Import województwa katowickiego według rodzajów obrotu ... 10 t

Import województwa katowickiego według grup gałęzi wyrobów 11

Import województwa katowickiego na tle kraju ... 12

Import województwa katowickiego według waluty płatności . . 12

Import województwa katowickiego według krajów zakupu .... 13

Obroty handlu zagranicznego ... 14

Opracowała mgr .Dorota Ooniec

(3)

U W A G I ANALITYCZNE

W 1989 г . w wymianie towarowej z zagranicę uspołecznione przedsiębiorstwa województwa katowickiego uzyskały następujące wyniki:

W zakresie eksportu

- Zmniejszył się udział eksportu województwa katowickiego w ekspo­

rcie kraju z 21,74 w 1988 r. do 19,74 w 1989 г., przy czym udział eksportu do I obszaru płatniczego zmniejszył się

z 18,24 do 16,54, a do II obszaru płatniczego z 24,04 do 21,34.

- Wzrósł udział eksportu do II obszaru płatniczego w eksporcie województwa ogółem z 66,54 w 1988 г . do 71,54 w 1989 г., zmniejszył się natomiast udział eksportu do I obszaru płatni­

czego o 5 punktów, tj. z 33,54 do 28,54.

- Tempo wzrostu eksportu (w bieżących cenach transakcyjnych) było znacznie wyższe niż w 1988 r. - w porównaniu z ubiegłym rokiem eksport wzrósł o 193,14 (w 1988 r*. o 77,24). Równocześ- śnie wyższe było tempo wzrostu eksportu do II obszaru płatni­

czego (215,44), niż do I obszaru (149,04).

- Licząc wartość eksportu do I obszaru płatniczego w rublach, a do II obszaru w dolarach USA, wystąpił nieznaczny wzrosv eksportu do I obszaru o 0,74, a do II obszaru spadek o 6,14.

- Eksport uspołecznionych przedsiębiorstw województwa katowickiego to eksport towarów i usług produkcji krajowej (97,04 eksportu ogółem województwa). W eksporcie do II obszaru płatniczego udział eksportu towarów i usług produkcji krajowej był jeszcze wyższy i wynosił 99,54.

- Wzrósł udział eksportu wyrobów przemysłu metalurgicznego w eksporcie województwa z 18,64 w 1988 г . do 23,14 w 1989 r.

Spadł natomiast udział eksportu paliw i energii z 40,34 do 38,74 oraz wyrobów przemysłu elektromaszynowego z 33,14 do 29,34.

- Znacznie zmniejszył się eksport węgla kamiennego- o 3397 tys.t, tj. o 10,54, przy czym do I obszaru płatniczego wystąpił

głębszy spadek - o 13,24, a do II obszaru o 8,44, przy równocze­

snym spadku wydobycia węgla kamiennego w kopalniach wojewódz­

twa o 8,44.

(4)

- Przedsiębiorstwa województwa katowickiego eksportowały własne wyroby 1 usługi do 108 krajów.

- Eksport do krajów socjalistycznych stanowił 37,64 eksportu województwa, a do krajów kapitalistycznych 62,44.

- Odbiorcami przeważającej części eksportowanych towarów 1 usług były m.in.: ZSRR, RFN, Szwajcaria, Wielka Brytania, Austria, Finlandia, Czechosłowacja, NRD i Jugosławia.

1989 г . zamknięto w województwie stratą na eksporcie w wysokości 335,0 mld zł (w 1988 r. strata wyniosła 75,9 mld zł), przy czym w eksporcie do I obszaru płatniczego strata wyniosła 298,2 mld zł

(w 1988 r. 63,9 mld zł), natomiast do II obszaru 36,8 mld zł (w 1988 r. 12,0 mld zł).

- Wskaźnik efektywności finansowej WF w eksporcie, obrazujący koszt uzyskania 1 złotego, wyniósł 1,09 (w 1988 г.,1,06).

W podziale na obszary płatnicze efektywniejszy był eksport do II obszaru płatniczego (wskaźnik 1,01), niż do I obszaru (wskaźnik 1,27).

W zakresie importu

- Import województwa katowickiego w 1989 r. stanowił 9,54 importu krajowego.

- Tempo wzrostu impgrtu (w bieżących cenach transakcyjnych CIF) było wyższe niż w 1988 г . (o około 76 punktów) i wyniosło 148,04.

- Udział importu z II obszaru płatniczego wzrósł z 63,24 w 1980 г . do 68,04 w 1989 г . 1 analogicznie zmniejszył się udział importu z I obszaru o 4,8 punktu, tj. z 36,84 do 32,04.

- Import województwa katowickiego,to głównie import na potrzeby bieżącej produkcji (77,44 importu ogółem województwa).

- W podziale na grupy gałęzi wyrobów import województwa katowi ckiego,to głównie import wyrobów przemysłu: elektromaszynowego, metalurgicznego i chemicznego, które stanowiły 81,84 importu ogółem województwa (w 1988 r. 85,24).

- Licząc wartość importu z I obszaru płatniczego w rublach,a z IT obszaru w dolarach USA, wystąpił znaczny spadek importu z I obsza­

ru o 12,94, a z II obszaru o 20,54.

(5)

Import z krajów socjalistycznych stanowił 38,4%, a z krajów kapitalistycznych 61,6% importu ogółem województwa (w 1988 r.

udziały te wynosiły odpowiednio 43,2% i 56,8%)

Największy import województwa przypadał na kraje ZSRR, RFN, Austrię, Włochy, Szwajcarię, Czechosłowację, Wielkę Brytanię, Francję, NRD i Jugosławię.

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W HANDLU ZAGRANICZNYM KRAJU W 1989 R.

E k s p o r t

I m p o r t

(6)

RODZAJE OBROTU a - w min zł b - w odsetkach

Ogółem Obszar I Obszar II

O G Ó Ł E M ... a 3827525 1090241 2737284

b 100,0 100,0 100,0

Eksport towarów i usług a 3712692 988523 2724169

produkcji krajowej b 97,0 90,7 99,5

Eksport w ramach koope­

racji przemysłowej a 24224 13701 10523

z zagranicą b 0,6 1.2 0,4

Eksport w ramach spe­

cjalizacji produkcji a 89411 87940 1471

pomiędzy krajami RWPG b 2,4 8,1 0,1

Reeksport pośredni a 1198 77 1121

b 0,0 0,0 0,0

(7)

Tabi. 2. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WYROBÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1988 b - 1989

Wartość w bieżących cenach transakcyj­

nych Struk­

tura w odse­

tkach

Wskaźnik efektywno­

ści finan­

sowej WF w min zł i m n l

O G Ó Ł E M

...

1305758 177.2 100,0 1,06

b 3827525 293,1 100,0 1,09

I obszar płatniczy .. 437889 190,8 33,5 1,15

b 1090241 249,0 28,5 1,27

II obszar płatniczy . . . a 867869 171,0 66,5 1,01

b 2737284 315,4 71,5 1,01

Paliwa 1 energia .... 526327 166,9 40,3 1,05 b 1480229 ' 281,2 38,7 1,02 Wyroby przemysłut

metalurgicznego .... 242509 207,4 18,6 1,15

b 882550 367 .9 23,1 1 ,28

elektromaszynowego .. .. a 432658 178,0 33,1 1,02

b 1122445 259.4 29,3 1,04

chemicznego ... 33798 167,7 2,6 1,01

b 115953 343,1 3,0 1,00

mineralnego ... 10019 183,6 0,8 1,09

b 35675 356,1 0,9 1,02

drzewno - a 3477 208,7 0,3 1,06

papierniczego b 13125 377 ,5 0,3 1,05

lekkiego ... 20609 179,0 1,6 1,09

b 58623 284,5 1,5 1,03

Wyroby przemysłu

spożywczego i pro­ a 4179 180,7 0,3 1,66

dukty rolnictwa b 26198 626,9 0,7 1,31

Obiekty budowlane .... 27599 156,8 2,1 0,98

b 79090 286,6 2,1 1,00

Towary pozostałe .... 4583 151,7 ■ 0,3 0,99

b 13637 297,6 0,4 0,97

(8)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - województwo b - kraj

Wartość w bieżących cenach transakcyjnych w min zł w odsetkach

udział w ek­

sporcie kraju w 4

O G O L E M

...

3827525 100,0 19,7

b 19476174 100,0 X

I obszar płatniczy . . . a 1090241 28,5 16,5

b 6607837 33,9 X

11 obszar płatniczy . . a 2737284 71,5 21,3

b 12868337 66,1 X

Tabi. 4. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI1'' WYSZCZEGÓLNIENIE

a - w min zł2/

0 - w min rubli с - w min doi. USA

1987 1900 1989

w liczbach bezwzględnych 1988

= 100 O G Ó Ł E M ... 737083 1305750 3827525 293,1

I obszar płatniczy 229497 437009 1090241 249,0

b 1971 2220 2236 100,7

II obszar płatniczy ... . a 507586 867069 2737284 315,4

с 1914 2015 1893 93,9

1/ Wartość w rublach i dolarach obliczono według średnich kursów

tych walut za odpowiedni okres. 2/ W bieżących cenach transakcyjnych.

Tabl. 5. EKSPORT WĘGLA KAMIENNEGO WYSZCZEGÓLNIENIE

a - w tys. ton b - ubiegły rok= 100

1987 1988 1989

O G Ó Ł E M ... a 31014 32256 28859

b 90,2 104,0 89,5

I obszar płatniczy . . a 12164 14514 12599

b 82,3 119,3 86,8

II obszar płatniczy a 18350 17742 16260

b 96,2 94,1 91,6

(9)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1988 b - 1969

Wartość w bieżących cenach transakcy­

jnych

Wynik fi­

nansowy (saldo)

Wskaźnik efektywno­

ści finan­

sowej WF w min zł poprzedni

гон « 100

w min zł

O G Ó Ł E M ... a 1305758 177,2 -75904 1,06

b 3827525 293,1 -334973 1,09

Obszar I ... a 437889 190,8 -63897 1,15

b 1090241 249,0 -298198 1,27

w tym:

ZSRR ... . a 255721 214,8 -49348 1,19

b 667200 260,9 -232565 1,35

Czechosłowacja .... a 70293 183,0 -6764 1,10

b 143323 203,9 -46172 1,52

NRO ... a 48030 176,3 -54 1,00

b 116142 241,8 667 0,99

Rumunia ... a 24808 153,7 -4980 1,20

b 62016 250,0 -11070 1,18

Węgry ... a 21864 151,0 -1261 1,06

b 58204 266,2 -3495 1,06

Bułgaria ... a 9530 95,4 -163 1,02

b 30533 320,4 -2611 1,09

Obszar II ... a 867869 171,0 -12007 1,01

b 2737284 315,4 -36775 1,01

w tym:

RFN ... a 111263 180,4 -1004 1,01

b 451396 405,7 -1522 1,00

Szwajcaria ... a 79631 247,4 -7089 1,09

b 257971 324,0 -21802 1,08

Wielka Brytania ... a 65236 211,0 4 1,00

b 221576 339,7 -614 1,00

Austria ... a 67279 164,3 -199 1,00

b 209441 311,3 -202 1,00

Finlandia ... a 36352 179,1 28 1,00

b 180954 497,8 -390 1,00

Jugosławia ... a 25745 157,5 -305 1,01

b 114038 443,0 -107 1,00

ZSRR ... a 44223 187,4 -151 1,00

b 102024 230 ,7 0 1,00

Chiny ... a 45342 125,9 629 0,99

b 89686 197,8 -2264 1,03

Szwecja ... . a 24038 195,6 -142 1 ,01

b 83067 345 ,6 655 0,99

(10)

WYSZCZEGÓLNIENIE . a - 1988

Wartość w bieżących cenach transakcy­

jnych

Wynik fi­

nansowy (saldo)

Wskaźnik efektywno­

ści finan­

w min zł poprzedni rok = 100

w min zł sowej WF

Obszar II /dok./

Brazylia ... a *7039 186,1 175 1,00

b 78728 167,4 12 1,00

Dania ... a 26304 135,6 -22 1,00

b 72883 277,1 854 0,99

Belgia ... a 29252 205,7 -326 1,01

b 70140 239,8 41 1,00

Włochy ... a 30247 88,2 -2034 1,07

b 64599 213,6 -1142 1,02

Irlandia ... a 23296 193,3 -27 1,00

b 60332 259,0 -236 1,00

Holandia ... a 19696 182,8 -714 1,04

b 60169 305,5 -943 1,02

Liechtenstein a 8593 31 razy -2348 1,27

b 58033 675,4 -1611 1,03

Stany Zjednoczone a 10213 177,0 -14 1,00

Ameryki b 51775 507,0 -3753 1,07

Tabi. 7. EKSPORT W0JEWÓOZTWA KATOWICKIEGO 00 WYBRANYCH KRAJÖW WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI^/

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1988 b - 1989

Wartość w walucie płatności w liczbach

bezwzględnych poprzedni rok«100 I OBSZAR PŁATNICZY

w min rubli ... a 2220,4 112,6

b 2235,8 100,7

w tym:

ZSRR ... a 1296,7 126,8

b 1368,3 105,5

Czechosłowacja .... . a 356,4 108,0

b 293,9 82,5

NRD ... a 243,5 104,0

b 238,2 97,8

Rumunia ... a 125,8 90,7

b 127,2 101,1

(11)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 19GB b - 1989

Wartość w walucie płatności w liczbach

bezwzględnych poprzedni rok=100 I OBSZAR PŁATNICZY /dok./

Węgry ... a 110,9 89 ,1

b 119,4 107,7

Bułgaria ... a 48, 3 56,3

b 62,6 129.6

II OBSZAR PŁATNICZY

w min doi. USA ... a 2015,3 105,3

b 1892,6 93,9

w tym:

RFN ... a 258,4 111,1

b 312,1 120,0

Szwajcaria ... a 184,9 152,3

b 178,4 96,5

Wielka Brytania ... a 151,5 129,9

b 153,2 • 101,1

Austria ... a 156,2 101,1

b 144,8 92,7

Finlandia ... a 84,4 110,3

b 125,1 148,2

Jugosławia ... a 59,8 97,1

b 78,8 131,8

ZSRR ... a 102,7 115,4

b 70,5 68,6

Chiny ... a 105,3 77,5

b 62,0 58,9

Szwecja ... a 55,8 120,5

b 57,4 102,9

Brazylia ... a 109,2 114,6

b 54,4 49,8

Dania .. .. л ... a 61,1 83,6

b 50,4 82,5

Belgia ... a 67,9 126,7

b 48,5 71,4

Włochy ... . a 70,2 54,3

b 44,7 63,7

Irlandia ... a 54,1 119,2

b 41,7 77,1

Holandia ... a 45,7 112,6

b 41,6 91,0

(12)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1988 b - 1989

Wartość M walucie płatności w liczbach

bezwzględnych poprzedni rok=100 II OBSZAR PŁATNICZY /dok./

Liechtenstein .... a 20,0 20 razy

0 40,1 200,5

Stany Zjednoczone a 23,7 100,7

Ameryki b 35,0 151,1

1/ Wartość w rublach i dolarach obliczono według średnich kursów tych walut za odpowiedni okres.

Ta b i. 6. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG RODZAJÓW OBROTU W 1909 R. (bieżące ceny transakcyjne CIF)

..Y5ZCZEGÓLN JENIE a - w nln zł b - w odsetkach

Ogółem Obszar I Obszar II

O G Ó Ł E M ,

...

a 1414603 453190 961413

b 100,0 100,0 100,0

Import na potrzeby 9 1094920 388178 706750

bieżącej produkcji b 77,4 85,7 73,5

Import na potrzeby a 168512 44901 123611

inwestycyjne b 11,9 9,9 12,9

Import towarów a 103234 20105 83129

rynkowych b 7,3 4,4 8,6

Import antycypacyjny1/ a 46936 _ 46936

b 3,3 X 4,9

Import na reeksport a 756 6 750

pośredni b 0,1 0,0 0,1

Import na reeksport a 237 . 237

bezpośredni b 0,0 0,0

1' Zrxuoy awansowe dokonywane w roku sprawozdawczym z prawem rozdysponowania tych towarów na odbiorców krajowych w następnym гики sprawozdawczym.

(13)

u.

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1988,

Wartość w bieżących cenach transakcyj­

nych CIF Struktura

w odset­

W s k a ź n i k e f e * t y n n Sei fi n a s o w e j JF b - 1989

w min zł poprzedni rok * 100

kach

O G Ó Ł E M

...

570426 172,4 100,0 1.19

b 1414603 248,0 100,0 1,3 7

I obszar płatniczy . a 210147 156,1 36,8 1 ,2 5

b 453190 215,7 32,0 1 , 7 9

II obszar płatniczy 8 360279 183,6 63,2 1,15

b 961413 266,9 68,0 1,17

Paliwa i energia a 25933 146,6 4 , 6 1 , 2 3

b 69185 266,8 4,9 1 , U 2

Wyroby przemysłu:

metalurgicznego a 201736 173,0 35,4 1 , 0 4

b 436127 216,2 30,8 1 , 6 7

elektromaszynowego a 205330 171,3 36,0 1 , 2 6

b 527199 , 256,8 37,3 1 , 2 2

chemicznego ... a 78880 177,0 13,8 1 , 2 0

b 194424 246,5 13,7 1 , 2 5

mineralnego ... a 15209 170,2 2,7 1,21

b 36435 239,6 2,6 1 , 2 6

drzewno-papierni­ a 5515 189,8 1,0 1 , 3 0

czego b 10333 187,4 0,7 1,31

lekkiego ... a 15686 154,8 2,7 1 , 7 4

b 68016 433,6 4,8 1,56

tyroby przemysłu spo­

żywczego i produkty a 16729 222,7 2,9 1 ,33

rolnictwa b 57923 346,2 *,1 1 , 1 5

owary pozostałe .... a 5408 205,2 0,9 1,1 6

b 14961 276,6 1,1 1 , 3 4

(14)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - województwo b - kraj

Wartość w bieżących cenach transakcyj­

nych CIF

w min zł w odsetkach

udział w im­

porcie kraju w \

O G Ó Ł E M ... a 1414603 100,0 9,5

b 14864175 100,0 X

I obszar płatniczy ... a 455190 32,0 9 , 7

b 4686135 31,5 X

II obszar płatniczy .. a 961413 68,0 9,4

b 10178040 68,5 X

labi. 11. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG WALUTY PŁATNOŚCI1'

WYSZCZEGÓLNICIE a- w min zł- o- w min rubli c- w min doi. USA

1987 1988 1989

w liczbach bezwzględnych 1988 = 100

O G Ó Ł E M ... a 330865 570426 1414603 248,0

I obszar płatniczy ... a 134652 210147 453190 215,7

b 1157 1066 929 87,1

11 cbszar płatniczy . a 169213 360279 961413 266,9

с 740 837 665 79,5

1/ Ы rublach i dolarach obliczono według średnich kursów tych walut za odpowiedni okres. 2/ W bieżących cenach transakcyjnych CIF .

(15)

WYSZCZEGÓLNIENIE a - 1986 b - 1989

Wartość w bleżęcych cenach

transakcyjnych CIF WskaZnik w min zł poprzedni

rok = 100

- efektywność f i nanscwe ; WF

O G Ó Ł E M ... a 570426 172,4 1 , 1 9

b 1414603 248,0 1,37

KRAJE SOCJALISTYCZNE a 246308 161,8 1,24

b 542984 220,4 1 ,70

w tym:

ZSRR . ... a 118219 147,1 1 ,23

b 262597 222, 1 1.87

Czechosłowacja ... a 39490 214,8 1,17

b 75740 191 ,8 1 ,47

N80 ... a 29304 160,4 1 .23

b 67979 232,0 1,3 1

Jugosławia ... a 22176 194,4 1,31

b 64078 289,0 1.20

Węgry ... a 11275 154,8 1 ,44

b 25380 225,1 2,24

Rumunia ... a 10207 175,0 1,3.

b 24223 237,3 2,45

KRAJE KAPITALISTYCZNEa 324118 181,4 1,15

b 871619 268,9 1,17

w tym:

RFN ... a 96639 175,9 1,26

b 241814 250,2 1,10

Austria ... a 34749 170,6 1 ,28

b 122393 352,2 1,24

Włochy ... a 23283 157,3 1,31

b 107955 463,7 1,25

Szwajcaria ... a 20164 159,5 1,19

b 80032 396,9 1,10

Wielka Brytania a 22995 232,5 1,19

b 70410 306,2 1,12

Francja ... a 26830 201,6 l ,22

b 69794 260,1 1.14

Brazylia ... a 46572 214,7 0,54

b 33431 71,8 O.4M

Szwecje ... a 8173 164,7 1 ,22

b 31610 386,9 1 . 1 6

(16)

1 EGÓLNIENIE a - 1988 b - 14 8 9

Wartość w bieżących cenach

transakcyjnych CIF Wskaźnik efektywność finansowej w min zł ubiegły WF

rok = 100

KRAJE

■ .’p.MALISIYCZNE /dok./

Belgia ... a 9656 233,5 1,36

b 23871 247,2 1,34

anonia ... a 8568 284,8 1,10

b 18081 211,0 1,09

i armia ... a 5812 179,5 1,38

b 16*83 283,6 1,46

-.: 1. 13, C8R0TY HANDLU ZAGRANICZNEGO

' 'WYSZCZEGÓLNIENIE 1987 1988 1989

0 G r L Ę M w min zł

EkCOOft ... 737083 1305758 3827525

Import ... 330865 570426 1414603

Saldo ... . 406218 735332 2412922

! OBSZAR PŁATNICZY W min rubli

Fksnort ... 1971 2220 2236

lat- r t ... 1157 1066 929

: i d O ... -... 814 1154 1307

II GSĘZAR PŁATNICZY w min Col. USA

Eksport ... 1914 2015 1893

I - '-nr t ... 740 837 665

Saldo ... .... 1174 1178 1228

(17)

U W A G I M E T O D Y C Z N E

Dane etatystyczne dotyczące eksportu obejmują wartość towarów 1 usług wywiezionych z« granicę w remach transakcji han­

dlowych . Oene te zostały opracowane centralnie przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie systemu ewidencji faktur eksportowych F E . Rodzaj obrotu w statystyce handlu zagranicznego

Właściwy eksport obejmuje i

- eksport towarów i usług produkcji krajowej,

- eksport towarów w ramach kooperacji przemysłowej z zagranicą, - eksport towarów я ramach specjalizacji produkcji poniędzy kra­

jami RWPG,

- reeksport pośredni, - reeksport bezpośredni, - eksport budownictwa.

Dostawy wewnątrz kraju w rozliczeniu dewizowym obejmują : - dostawy towarów pochodzenia krajowego na cele eksportu wewnę­

trznego oraz dostawy do PHZ "Baltona" na zaopa1rzenio statków polskich i placówek dyplomatycznych,

- sprzedaż na cele eksportu budownictwa,

- sprzedaż towarów pochodzenia krajowe go dla przedsiębiorątw zagranicznych drobnej wytwórczości /firny polonijno/, przed o:

biorstw mieszanych z udziałom kapitału zagranicznego w Poler oraz dla indywidualnych krajowych odbiorców nia zarejestrowa­

nych w systemie R E G O N ,

- dostawy w ramach pomocy bezpłatnej .

Dostawy wewnątrz kraju w rozliczeniu dewizowym w rozumieniu sta­

tystyki międzynarodowej nie są zaliczane do eksportu w statystyce handlu zagranicznego. Ewidencja tych dostaw prowadzona Jest oook ewidencji właściwego eksportu i służy do uzgodnienia z dostawcami wielkości eksportu wewnątrz,nogo.

S k s p rrt m raehnek własny /dost a w c y - producenta/

Oznacza sprzedaż towarów i usług kontrahentom zagranicznym na rachunek dostawcy - producenta zs pośrednie tern Jednostki han­

dlu zagranicznego na podstawie umowy komisowej bądź przez produ­

centa samodzielnie na podstawie otrzymanej koncesji, Ли pośred­

nictwo Jednostka handlu zagranicznego otrzymuje prowizję, -;tcr-;

stano,*i element kosztów producenta.

(18)

-• scor: na rachunek phz / j e d n o s t k i handlu zagranicznego/

znacza eksport towarów i usług nabytych przez te Jednostki vd cos tawców krajowych na podstawie umowy kupne - sprzedaży po określonych cenach krajowych. Na pokrycie kosztów związanych z realizacją eksportu na swój rachunek i wygospodarowanie zysku, jednostka handlu .zagranicznego otrzymuje marżę.

„bszar płatniczy

Podział obrotów według obszarów płatniczych dokonywany Jest no podstawie waluty płatności w realizacji transakcji handlowych.

L o obrotów z I obszarem płatniczym zalicza się obroty rozliczane walutach krajów socjalistycznych, tj. w rublach transferowych i cl »ringowych i walutach narodowych, do obrotu z II obszarem

•••erotv rozliczane w walutach krajów kapitalistycznych.

wartość n cer ich transakcy jnych w eksporcie

Z,-..cera wartoćc sprzedaży towarów i usług w złotych na bazie

■ > lub franco granica Polski, tj. bez opłat za przewóz towaru p j- jc u b e z p i e c z m i a od granicy polskiej do miejsca przeznaczenia.

С biiczenia wartości w cenach transakcyjnych dokonuje się mnożąc .artoóć w walucie obcej przez obowiązujący w dniu wystawienia f: к tury PE kurs waluty według tabeli Kursów Walut NBP.

..-rtcf.c n t o w i c h l-rajowych o b c f m u l e :

- przy eksporcie realizowanym za pośrednictwem Jednostki handlu zagranicznego - wartość eksportu w krajowych cenach zakupu

tasowanych w rozliczeniach eksportera z dostawcę krajowym, tj. w ce'.;:h urzędowych, regulowanych i umownych pomniejszo­

nych o ewentualny zwrot cła i podatku- obrotowego od pośrednich faz produkcji,

- rrzy eksporcie realizowanym przez producenta samodzielnie

>' oparci- . otrzymaną koncesję - wartość w cenach transakcyj­

nych : or,

к

с zonę o należną dopłatę wyrównawczą 1 pomniejszo­

ną с ewe ..elnę marżę i prowizję agenta zagranicznego.

artcóć w cerach krajowych Jest kategorią służącą do wyliczenia wtkj.j , efektywności finansowej eksportu z punktu widzenia Jed­

nostki handlu zagranicznego, >

(19)

M o r f a / p r o w i z j a /

Obejmuje kwotę marży lub prowizji należnej Jednostce handlu zagranicznego z tytułu działalności handlowej. Marża /prowizja/

nie może występować w przypadku eksportu własnej produkcji, rea­

lizowanego przez jednostki uprawnione do działalności w dziedzi­

nie handlu zagranicznego i prowadzące działalność produkcyjną.

Należność dostawcy

Obejmuje wartość należną dostawcy z tytułu sprzedaży na eksport, wynikającą z umowy z eksporterem. W przypadku eksportu realizowanego no rachnek Jednostki handlu zagranicznego /phz/

jest to wartość wykazana w fakturze sprzedaży wystawionej przez dostawcę, a w przypadku sprzedaży na rachunek własny /na rachu­

nek dostawcy/, jest to wartość w cenach transakcyjnych pomniej­

szona o marżę lub prowizję eksportera, prowizję agenta zagranicz- neoo, wydatki krajowe i dewizowe poniesione przez eksportera

» związku z realizacją kontraktu w imieniu wykonawcy, a także pomniejszona o ewentualne obciążenia wyrównawcze lub powiększona o ewentualną dopłatę wyrównawczą.

Wynik finansowy w eksporcie ,

Stanowi różnicę między wartością eksportu w cenach transak­

cyjnych, a wartością w cenach krajowych powiększoną o marżę lub prowizję eksportera i prowizję agenta zagranicznego ( wartoś­

cią krajowa eksportu)

- wynik finansowy dodatni występuje, Jeżsli wartość w cenach transakcyjnych jest wyższa od wartości krajowej eksportu, - wynik finansowy ujemny występuje, Jeżeli wartość w cenach tran­

sakcyjnych Jest niższa od wartości krajowej eksportu,

- saldo wyniku finansowego tanowi sumę wyników dodatnich i ujem­

nych.

з.’з к o ik e f e k t y w n o ści finansowej /.'/F/ w eksporcie

Wskaźnik stanowiący relocję między wartością krajową ekspor­

tu, t j . wartością eksportu w cenach krajowych powiększoną o norżę lub prowizję eksportera i prowizję agenta zagranicznego a warto­

ścią eksportu w cenach transakcyjnych. _

(20)

,VF obrazuje kogzt uzyskania 1 złotego przez jednostkę handlu zagranicznego.

"F wartość у crnnc.i kt a.iowych ♦ marża

“ " wartość eksportu w* cenach transakcyjnych

Гг ;nicjczg od jedności wartość przyjmuje ton wskaźnik, tym wię- lvzc tplaceInościg charakteryzuje się .eksport.

,,’artość importu w cenach transakcyjnych CTF jest to wartość wyrażona w złotych no warunkach CIF tzn. łęcznio z kosztami tran­

sportu i ubezpieczenia do granicy polskiej. <virtość importu я cenie transakcyjnej wyliczono Jako sumę wartości w cenie zakupu w złotych 1 kosztów transakcyjnych zagranicznych pomniejszone 0 wartość kredytu kupieckiego.

Import w cenie zakupu jest to wartość kontraktowa dostawy, w y n i ­ kająca z pomnożenia wartości w walucie obcej przez obowięzujęcy w danym dniu kurs woluty w złotych wg. Tabeli Kursów Walut N B P ,

■ortość importu w cc h i c sprzedaży jest to wir iść obliczona w cenach obonięzujgcych w rozliczeniach jedr .tek - u - uli­

cznego z odbiorcami towarów importowanych, tj .;

- w cenach urzędowych, a jeżeli cenę urzędowi* jest »na detali­

czna - wartość towaru w tych cenach. pomniejszone, o marżę handlu wewnętrznego,

- w cenach regulowanych, '

- w cenach, umownych .

Wskaźnik efektywności /WF/ w imporcie określa relację wartości rnportu w cenach sprzedaży do wartości w cenach transakcyjnych 1 oznacza :

- w przypadku WF mniejszego od 1 Import dotowany będi nierentowny, - w przypadku WF większego od 1 import realizowany po cencoh

transakcyjnych powiększonych Jodynie o merię jednostki handlu Zagranicznego będż realizujęcy dodatnię akumulację finanuowg w postaci obciężoii wyrównawczych, cło i podatku obrotowego.

wynik finansowy w Imporcie stanowi różnicę pomiędzy wartościg .r-pi-rtu w cenach sprzedęży pomniejszonę o marżę jednostki handlu zer.onicznego, a wartościę importu w cenach transakcyjnych.

jer w dotyczęce importu zostały opracowano na podstawie systemu ewidencji faktur importowych FI. у * 7 X

W U 5 K.lowke, z*m. 61 ,9 0 15 д 5

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :