Handel zagraniczny województwa katowickiego w I półroczu 1988 roku

Pełen tekst

(1)

I f i - f i X - m ,

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

Do użytku odrrtuło EjŁ IW _ Ł 2 — -

/] 1 ^ / i 1

HANDEL ZAGRANICZNY

WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

W I PÓŁROCZU 1988 ROKU

(2)

a m v n t » « • k • /-/ - *Ja»lak» « U >

S i t « A>/ - ijariito H fcllj«, Jadaakta » llatataata mtltjmmy+h od 11a«b, k M N ■acljty t j i ly i i l i i a U M a l t a j i l • U U I 0 7 n i t a l tjtromjml, npii ] « k l l prodakoja q n l o u j « M * tyal^eaah

«ob fr riartaeh ««IkowityoV. a i k A>/ o n u o u , to produknja

« d M j a pnvpadka nia M i m 0,9 tya. ton.

I . i l f k i / • / - t » h y tank l t f o n t t j l , albe teak In fo n t t jl wiarjgodayah.

U l k frj - «ypel^lenl» m bry kl, M wagltda aa aklad takllqr, Jaat nla- M l l t a lab « t i n l o w . '

„> tyaf ~ llnailli, ta Bla poAaJa H | m ^ a t t l a h akladnlköe aoajr Ofölotj.

H t i i m i i sntter

1

li slo*Toh 1 11 tr

•ja. » 7 ^ > M t r

als ■ U l i » ' a2 a ü t r kwdimtowj

« taooa M t * ■stol»

U a k M n daaa 11 M N » a k a n U « t^aaaawa; 1 a o n alac «alanoa w p^telaJssT«^ afcaoooaalaak. ■aJ— OI«lrla»B Drm«ta Btatjatyotaaco.

(3)

SPIS TREŚCI

Str.

Uwagi metodyczne ... . ... 2 Uwagi analityczne ... i ... 6

SPIS TABLIC

Eksport województwa katowickiego według rodzajów obrotu

w I półroczu 1988 r ... 9 Eksport województwa katowickiego według grup gałęzi wyrobów 9 i Eksport województwa katowickiego na tle kraju w I półroczu

1988 r ... : ... 10 Eksport województwa katowickiego według waluty płatności .. 11 Efektywność eksportu województwa katowickiego ... ... 11 Eksport województwa katowickiego według krajów spTzedaży .. 11 Eksport województwa katowickiego do wybranych krajów według

waluty płatności ... ... 13 Najwięksi eksporterzy województwa katowickiego ... i5 Eksport węgla kamiennego ... 16 Import województwa katowickiego według rodzajów obrotu

w I półroczu 1988 ... w , ... 16 ' Import województwa katowickiego według grup gałęzi wyrobów 17

Struktura importu województwa katowickiego oraz jego e f e k t y ­ wność według grup gałęzi wyrobów ... 18 Import województwa katowickiego według krajów zakupu ... 18 Import województwa katowickiego według waluty płatności ... 20 r

Opracował mgr Jan Fryc

WUS Kstowicc, ua. 201 /II bo AS~

\

(4)

UWAGI METODYCZNE

Dane statystyczna dotycząca eksportu obejmuję wartość towarów 1 usług wywiezionych za grafice w ranach transakcji han«

dlowych. Dana te zastały opracowana centralnie przez Główny Urząd Statystyczny na podstawia systemu ewidencji faktur eksportowych FE.

Rodzaj o b rotu w statystyce handlu zagranlctneoo

Właściwy eksport o b e j o u j e > ,

- ekspffr» towarów i usług produkcji krajowej,

- ekspert towarów w ranach kooperacji przeayełowej z zagranicę, - eksport towarów w ranach specjalizacji produkcji pomiędzy kra­

jani RWPG,

- reeksport pośredni, - raekaport bezpośredni, - eksport budownictwa. .

Dostawy wewnątrz kraju w rozliczeniu dewizowym obejmuję:

- dostawy towarów pochodzenia krajowego na cele eksportu wewnę­

trznego oraz dostawy do PHZ ’Baltona’ na zaopatrzenie statków polskich i placówek dyplonatyoznych,

- sprzedaż na cele eksportu budownictwa,

- sprzedaż towarów pochodzenia krajowego dla przedsiębiorstw zagranicznych drobnej wytwórczości /firny polonijne/, przedsię­

biorstw nleszanych z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce oraz dla indywidualnych krajowych odbiorców nie zarejestrowa­

nych w systemie REGON,

- dostawy w ranach ponocy oex/»i»tnej.

Dostany wewnątrz kraju w rozliczeniu dewizowyn w rozumieniu sta­

tystyki międzynarodowej nie sę zaliczane do eksportu w statystyce handlu zagranicznego. Ewidencja tych dostaw prowadzona Jest obok ewidencji właściwego ekeportu 1 służy do uzgodnienia z dostawcami wielkości eksportu wewnętrznego.

Eksport na rachnak własny /dostawcy - producenta/

Oznacza sprzedaż towarów i usług kontrahentom zagranicznym na rachunek dostawcy - producenta za pośrednictem Jednostki han­

dlu zagranicznego na podstawie umowy konisowej będż przez produ­

centa sanodzlslnie na podstawie otrzynanej koncesji. Za pośred­

nictwo Jednostka handlu zagranicznego otrzymuje prowizję, która stanowi slement kosztów producenta.

(5)

U vi ag i me to dy cz ne 3 Eksport na rachunek pjz /.1edno3tki handlu zagranicznego/

Oznacza eksport towarów i usług nabytych przez ta Jednostki od dostawców krajowych na podstawie uo owy kupna - sprzedaży po określonych cenach krajowych. Na pokrycie kosztów związanych z realizację eksportu na swój rachunek 1 wygospodarowanie zysku, jednostka handlu^zagranicznego otrzymuje marżę.

Obszar płatniczy

Podział obrotów według obszarów płatniczych dokonywany Jest na podstawis waluty płatności w realizacji transakcji handlowych,

□o obrotów z I obszaren płatniczym zalicza się obroty rozliczane w walutach krajów « r e a l i s t y c z n y c h , tj . w rublach transferowych i clearingowych i walutach narodowych, do obrotu z II obszarem ot roty rozliczane w walutach krajów kapitalistycznych.

./artoać w cenach transakcyjnych w eksporcie

Zawiera wartość sprzedaży towarów i usług w złotych na bazia FOB lub franco granica Polski, tj. bez opłat za przewóz towaru i Jego ubezpieczenia od granicy pclskiej do miejsca przeznaczenia.

Obliczenia wartości w cenach transakcyjnych dokonuje się mnożąc wartość w walucie obcej przez obowiązujący w dniu wystawienia faktury FE kurs waluty według tabeli Kursów Walut NBP.

.'/artość w cenach krajowych obejmuje:

- przy eksporcie realizowanym za pośrednictwem Jednostki handlu zagranicznego - wartość eksportu w krajowych cenach zakupu stosowanych w rozliczeniach eksportera z dostawcn krajowym, tj . w cenach urzędowych, regulowanych 1 umownych pomniejszo­

nych o ewentualny zwrot cła 1 podatku obrotowego od pośrednich

faz produkcji, .

- przy eksporcie realizowany* przez producenta samodzielnie w oparciu o ctrzymaią koncesję - wartość w cenach transakcyj­

nych powiększony o należną dopłatę wyrównawczą i pomniejszo­

ną o ewentualną marżę i prowizję agenta zagranicznego.

Wartość w cenach krajowych Jest kacoęorią służącą do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej eksportu z punktu widzenia Jed­

nostki łiondlu zagranicznego. •

(6)

4/ Uv;agi m e tod y c z n e ttirSft / f r . o r A u y

Obejmuje kwotę norży lub prowizji należnej Jednostce handlu zagranicznego z tytułu działalności handlowej. Marża /prowizja/

ni* może występować w przypadku eksportu własnej produkcji, rea­

lizowanego przez Jednostki uprawnione do działalności w dziedzi­

nie handlu zagranicznego 1 prowadzące działalność produkcyjną.

Należność dostawcy

Obejmuje wartość należną dostawcy z tytułu sprzedaży na eksport, wynikającą z umowy z eksporterem. W przypadku eksportu realizowanego na rachnek Jednostki handlu zagranicznego /phz/

Jest to wartość wykazana w fakturze sprzedaży wystawionej przez dostawcą, a w przypadku sprzedaży na rachunek własny /na rachu­

nek dostawcy/, Jeet to wartość w cenach traneakcyjnych pomniej­

szono, o marżę lub prowizją eksportera, prowizję agenta zagranicz­

nego, wydatki krajowe 1 dewizowe ponlesions przez eksportera w związku z realizaoją kontraktu w Imieniu wykonawcy, a także pomniejszona o ewentualne oboiąienla wyrównawcie lub powifkażona

• ewentualną dopłatą wyrćwnawoeą;

Wynik flnaneowy

Stanowi różnicę między wartością eksportu w cenach transak­

cyjnych, a wartością w cenach krajowych powiększoną o marżę lub prowizją eksportsra i prowizję agsnta zagranicznego ( wartoś­

cią krajową eksportu)

- wynik finansowy dodatni występuje, Jeżeli wartość w cenach transakcyjnych Jest wyższa od wartości krajowej eksportu, - wynik finansowy ujemny występuje, Jeżeli wartość w cenach tran­

sakcyjnych Jeet niższa od wartości krajowej eksportu,

- saldo wyniku flnsnsowsgo stanowi sumę wyników dodatnich 1 ujem­

nych.

Wskaźnik efektywności finansowej /'.VF/ w eksporcie

Wskaźnik stanowiący relację między wartością krajową ekspor­

tu, t J . wartością eksportu w cenach krajowych powiększoną o marżę lub prowizję eksportera i prowizję agenta zagranicznego a warto­

ścią eksportu w cenach transakcyjnych. -

(7)

U wag i mutodyczna

WF obrazuje koszt uzyskania 1 złotego przez jednostkę handlu zagranicznego.

wartość krajowa eksportu ♦ marża

*"■ " wartość eksportu w cenach transakcyjnych

Im r.niejszą od Jedności wartość przyjrauj3 ten wskaźnik., tym wię- kazą opłacalności? charakteryzuje się eksport.

Wartość importu w cenach transakcyjnych CIF Jest to wartość wyrażona w złotych na warunkach CIF tzn. łącznie z kosztami tran­

sportu i ubezpieczenia-do granicy polskiej. Wartość importu w cenie transakcyjnej wyliczono jako sumę wartości w cenie zakupu w złotych i kosztów transakcyjnych zagranicznych pomniejszoną 0 wartość kredytu kupieckiego.

Import w cenie zakupu jeat to wartość kontraktowa dostawy, w y n i ­ kająca z pomnożenia wartości w walucie obcej przez obowiązujący w danym dniu kurs waluty w złotych wg. Tabeli Kursów Walut NBP.

Wartość importu w cer.iŁ sprzedaży jast to wartość obliczona w cenach obowiązujących w rozliczeniach Jedno9tek handlu zagrani­

cznego z odbiorcami towarów importowanych, t j . s

- w cenach urzędo^tych, a Jeżeli ceną urzędową jest cena detali­

c z n a-wart ość towaru w tych cenach, pomniejszona o marżę

handlu wewnętrznego, - w cenach regulowanych, - w cenach umownych.

tTakaźnlk efektywności /WF/ w imporcie określa relację wartości importu w cenach sprzedaży do wartości w cenach transakcyjnych 1 oznacza :

- w przypadku WF mniejszego od 1 import dotowany bądź nierentowny, - w przypadku WF większego od 1 import realizowany po cenach

transakcyjnych powiększonych Jedynie o miirię Jednoatki handlu zagranicznego bądź realizujący dodatnią akumulację finansową w poatacl obciążeń wyrównawczych, cła 1 podatku obrotowego.

Wynik finansowy w Imporcie stanowi różnicę pomiędzy wartością importu w cenach sprzedaży pomniejszoną o marżę Jedno9tki har.dlu zagranicznego, a wartością importu w cenach transakcyjnych.

Oana dotyczące importu zoatały opracowane na podstawie systarou ewidencji faktur Importowych FI. *

(8)

UW AGI ANALITYCZNE '

Po pierwszym półroczu 198B r. eksport i import przedsiębiorstw województwa katowickiego kształtował się następująco:

- Udział eksportu województwa w eksporcie kraju wyniósł 22,5%, spadek w porównaniu z I półroczem 1987 r. o 0,5 punktu.

- Eksport przedsiębiorstw wyniósł 571,6 mld zł i wzrósł w p o r ó w ­ naniu z I półroczem ub.r. o 83,4%. Dostawy do I obszaru p ł a t n i ­ czego wzrosły o B I, 2%, a do II obszaru o 84,4* (w cenach b i e ż ą ­ cych transakcyjnych).

- Licząc obroty z I obszarem płatniczym w rublach, a z II obszarem w dolarach USA nastąpił wzrost eksportu do I obszaru o 14,0%

oraz do II obszaru o 13,3%.

- Ponad dwukrotnie większy udział eksportu do II obszaru p ł a t n i ­ czego (69,0%), niź do I obszaru (31,0%).

- Wzrost eksportu węgla kamiennego w porównaniu z okresem styczeń- czerwiec 1987 r. (ż 14323 tys. ton do 15671 tys. ton, tj. o 9,4%), - Ponad 40% eksportu województwa w I półroczu 1988 r. przypadało

na paliwa i energię, z tego 91,4% stanowił węgiel kamienny.

Nastąpił spadek udziału tej grupy wyrobów w eksporcie ogółem województwa w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 2,1 punktu.

- Wyroby przemysłu elektromaszynowego to druga pod względem udziału w eksporcie województwa grupa wyrobów - ponad 32% eksportu ogółem.' -. Ponad 2 krotny - w porównaniu z I półroczem 1987 r. - wzrost

eksportu wyrobów przemysłu: metalurgicznego, chemicznego, m i n e ­ ralnego i drzewno-papierniczego licząc w cenach bieżących tr an ­ sakcyjnych.

- Przedsiębiorstwa województwa katowickiego eksportowały do ponad 90 krajów. Odbiorcami przeważającej części sprzedawanych za granicę wyrobów i usług były: ZSRR, RFN, Szwajcaria, Wielka B r y ­ tania, Austria, Czechosłowacja, Brazylia, NR0, Włochy.

- 40,4% eksportu to eksport do krajów socjalistycznych.

- 59,6% stanowił eksport do krajów kapitalistycznych.

(9)

I7

Eksport przedsiębiorstw województwa katowickiego to przede wszystkim eksport towarów i usług. Eksport w ramach kooperacji przemysłowej z zagranic? oraz w ramach specjalizacji produkcji pomiędzy krajami RWPG stanowił 3,0% eksportu ogółem.

Wzrost liczby eksportujących przedsiębiorstw z około 420 w I pó ł­

roczu 1987 r. do prawie 480 w analogicznym okresie br. (bez kopalń węgla kamiennego reprezentowanych przez Centralę Zbytu Węgla) .

Rozpatrując wskaźnik efektywności finansowej WF (opłacalność exspo- rtu) z punktu widzenia gospodarki narodowej eksport jest e fe kt y­

wny gdy wskaźnik ten jest niższy bądź równy jedności.W I półroczu 1988 r. wskaźnik przekroczył nieznacznie (o 0,(J4% punktu) granicę jedności. W podziale na obszary płatnicze efektywniejszy był eksport do II (1,00) niż do I obszaru p ł a t n i c z e g o ( l ,14).

Zanotowano stratę na eksporcie w wysokości 24,2 mld zł (w I p ó ł ­ roczu 1987 r. strata wyniosła 14,4 mld zł), przy czym dotyczyło to I obszaru płatniczego, (}dyż w eksporcie do If obszaru za no to ­ wano zysk w wysokości 0,4 mld zł.

Import przedsiębiorstw województwa katowickiego wyniósł 223,8 mld zł (w cenach transakcyjnych CIF) i był większy niż w I półroczu 1987 r. o 75,1%.

40,5% to import z I obszaru płatniczego, 59,5% stanowił import z II obszaru płatniczego.

Największy udział w imporcie przedsiębiorstw województwa k a t o w i c ­ kiego mają wyroby przemysłu elektromaszynowego — 35,1%, m e t a l u r ­ gicznego - 34,5% i chemicznego - 14,6%. W I półroczu 1988 r. ✓ w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. wzrósł udział w im p or ­ cie Wyrobów przemysłu chemicznego o 1,0% oraz wyrobów przemysłu spożywczego i produktów rolnictwa*o 1,7%, przy spadku udziału paliw i energii o 1,1% oraz wyrobów przemysłu metalurgicznego o 2,0%.

Import krajów kapitalistycznych stanowił 54,1% importu ogółem, pozostałe 45,9% to import z krajów socjalistycznych. W I półro-.

czu 1587 r. wskaźniki te kształtowały się odpowiednio 50,7% i 49,3%

Spośród państw socjalistycznych najwięcej importowaliśmy ze ZSRR, Czechosłowacji, NRD, Jugosławii.

(10)

- Spośród paristw kapitalistycznych największy import przypadał m.in. ria: RFN, Brazylię, Austrię, Francję, Szwajcarię, Wielką Brytanię, Włochy.

- Import przedsiębiorstw województwa przeznaczony był przede w s z y s ­ tkim na potrzeby bieżącej pfodukcji - 82,2% importu, import na potrzeby inwestycyjne wyniósł 8,4%, a import towarów rynkowych 6 , 0 %,

- Licząc dynamikę importu dla I obszaru płatniczego w rublach, a dla II obszaru w dolarach import I obszaru obniżył się o 0,6%

natomiast z II obszaru wzrósł o 16,2%.

(11)

Tabl. 1. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDUJG RODZAJÓW OBROTU W I PÓŁROCZU 19B8 R. /ceny bieżące transakcyjne/

RODZAJE OBROTU Ogółem Obszar

I Obszar

II Dgółem Obszar

I Obszar

II w milionach złotych w □dsetkac h O G Ó Ł E M ... 571590 177248 394342 100,0 100,0 100,0 Eksport towarów

i usług p r o d u ­

kcji krajowej ... 554037 160711 393326 97,0 90,7 99,8 Eksport w ramach

kooperacji p r z e ­ mysłowej z zagra-

3014 2144

•*

B70 0,5 1.2 0,2

Eksport w ramach specjalizacji produkcji p o m i ę ­

dzy krajami RWPG 14523 14393 130 2,> 8,1 0,0 Reeksport pośred-

16

- 16 0,0 X 0,0

Tabl. 2. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP GAŁĘZI W Y R O ­ BÓW /ceny bieżące transakcyjne/

1988 1987 1988

WYSZCZEGÓLNIENIE I - VI

w min zł I - VI

1987=100 w odsetkach

571590 183,4 100,0 100,0

obszar płatniczy I 17 7 2 4 B 181,2 31,4 31,0

obszar płatniczy II 394342 184,4, 68,6 69,0

Wyroby przemysłu

elektromaszynowego 184325 182,0 32,4 32,2

Obiekty budowlane 10989 .161,5 2,2 1.9

Paliwa i energia ... 237252 1174,4 43,6 *1.5 Wyr^oy przemysłu

metalurgicznego ... 105590 210,7 16,1 18,5

Wyroby przemysłu chemicznego ...

Wyroby przemysłu xm in er al ne go ...

16523 4154

200,2 216,2

2.7 0,6

2.9 0.7

(12)

Tabl. 2. EKSPORT WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO WEOLUG GRUP GAtĘZI W Y R O ­ BÓW /dok./

1988 1987 1938

WYSZCZEGÓLNIENIE I - VI

w min zł I - VI

1987=100 w odsetkach Wyroby przemysłu

drzewno-papierni-

czego ... 1232

202,0

4

0,2 0,2

Wyroby przemysłu

lekkiego ... 8309 174,7

1,5 1.5

Wyroby przemysłu spożywczego 1 produkty rol-

1433 130,3 .0,4 0/3

Towary pozostałe 1783 204,2 0,3 0,3

Tabl. 3. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO NA TLE KRAJU W I P Ó Ł R O ­ CZU 1988 R.

Województwo Kraj W o j e w ó ­ dztwo Kraj

W Y S Z C Z E ­ GÓLNIENIE

wartość e k s ­ portu w c e ­ nach tr ansak­

cyjnych w min zł

udział w e k ­ sporcie kraju w V

wartość e k s ­ portu w cenach tr a n s a k ­ cyjnych w min zł

w odsetkach

O G Ó Ł E M . . . ' . 571590 22,5 2536347 100,0 100,0

Obszar p ł a t ­

niczy I ... 177248 17,8 995715 31.0 39,3

Obszar p ł a t ­

niczy II ... 394342 25,6 1540632 69,0 N

60,7

(13)

T a b l . 4. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEOŁUG WALUTY PŁATNOŚCI /ceny bieżące/

WYSZCZEGÓLNIENIE a - w min zł b - w min rubli c - w min doi. USA

1986 1987 1988

I - VI

w liczbach bezwzględnych I - VI 1987*100 O G Ó Ł E M ... . a 223026 311715 571590 183,4 Obszar płatniczy I a 80738 97825 177248 181,2

b 892 877 1000 114,0

Obszar płatniczy II a 142288 213890 394342 184,4

c 872 901 1021 113,3

Tabl. 5. EFEKTYWNOŚĆ EKSPORTU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE

1986 1907 1988

I - VI

wskaźnik efektywności finansowej /WF/

O G Ó Ł E M ... 0,95 1,05 1,04

Obszar płatniczy I 1,10 1,15 1,14

Obszar płatniczy II 0,86 1,00 1 ,00

Tabl. 6. EKSPORT WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW SPRZEDA2Y

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I-VI 1987 b - I-VI 1988

Wartość w c e ­ nach tran­

s ak ­ cyjnych

Wynik fi na n­

sowy

/saldo/ WF

Wartość w c e ­ nach transak­

cyjnych I-VI 19e7

= 100 w min zł /ceny bie2ące/

O G Ó Ł E M ... a 311715 -14449 1 ,05 V

X

b 571590 -24232 1 ,04 183.4

OBSZAR I ... a 97825 -14628 1,15 X

b 177248 -24636 1,14 iei ,2

w t y m :

ZSRR ... a 50888 -8871 1,17 X

b 101119 -18878 1,19 198.7

(14)

12

Tabl. 6. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW SPRZEDAŻY /cd/.

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I - VI 1987 b - I - VI 1988

Wartość w ce ­ nach tran­

s ak ­ cyjnych

Wynik finan­

sowy

/saldo/ WF

Wartość w c e ­ nach tr an s ak ­ cyjnych I-VI 1987 w min zł /ceny bieżęce/ »100

OBSZAR I /dok./

Czechosłowacja .. a 16204 -1B65 1.12 X

b 27B36 -3258 1,12 171,8

NRO •... a 12803 26 1,00 X

b 22518 861 0,96 175,9

Węgry ...a 6545 -809 1,12 X

b 10183 -725 1,07 155,6

Rumunia ... a 7027 -2535 1,36 X

b 9828 -1897 1,19 139,9

Bułgaria ... a 2634 -61 1,02 X

b 2467 -49 1,02 93,7

OBSZAR II ... a 213980 179 1,00 y

b 394342 404 1,00 184,3

w tym:

RFN ... a 21744 122 0,99 X

b 44313 869 0,98 203,6

Szwajcaria ... a 12704 -426 1,03 X

b 36475 -2403 1,07 287,1

Wielka Brytania a 15079 -67 1,00 X

b 33524 ’ -70 1,00 222,3

Austria ... a 15769 -90 1,01 X

b 28364 -35 1,00 179,9

Brazylia ... a 12346 -1 1,00 X

b 25370 175 0,99 \ 205,5

Włochy ... a 14624 -256 1,02 X

b 20003 -1968 1,10 136,8

Chiny ... a 20256 1792 0,91 X

b 18404 2644 0,86 90,9

(15)

15 T a b l . 6. EKSPORT WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW SPRZE0A2Y

/ d o k ./

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I ę VI 1987 b - I - VI 1988

Wartość

« c e ­ nach t ran ­ s ak­

cyjnych

Wynik finan­

sowy

/saldo/ WF

Wartość w c e ­ nach transak­

cyjnych I-VI 1987

= 100 w min zł /ceny bieżące/

8457 6 1,00 X

b 17611 • 250 0,99 208,2

7584 3 1,00 X

b 14934 10 1,00 196,9

Finlandia ... a 5535 20 1,00 X

b 14666 -79 1 ,01 265,0

5866 0 1,00 X

b 10123 - 1,00 172,6

ZSRR ... a 11839 - 1,00 X

b 20274 - 1,00 171,2

1285 16B 0,87 X

b 3146 1 1,00 244,8

1116 56 0,95 X

b 1066 91 0,91 95,5

19 - 1,00 X

b 537 -8 1,01 28 razy

Czechosłowacja a 296 -1 1,00 X

b 451 18 0,96 152,4

Tabl 7. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO DO WYBRANYCH KRAJÓW WE- OtUG WALUTY PŁATNOŚCI

KRAJE

a - I - VI 1988 b - I - VI 1987*100

Obszar płatniczy I w min rubli

Obszar p ł a t ­ niczy II w min d o i . USA

ZSRR ... a 570,5 52,5

b 127,8 105,3

Czechosłowacja ... a 157,0 1.2

b 108,1 93,5

Nf>0 ... 3 127,0

b 110,7 X

(16)

Tabl. 7. EKSPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO DC WYBRANYCH KRAJÓW W E ­ DŁUG WALUTY PŁATNOŚCI /dek./

KRAJE a - I - VI 1988 b - I - VI 1987*100

Obszar płatniczy I w min rubli

Obszar p ł a t ­ niczy II w min doi. USA

Węgry ... .... a 57,4 2,8

b 97,9 58,7

Rumunia ... 55,4 8,1

b 88,0 150,5

13,9 1,4

b 59,0 17 razy

RFN-... 114,7

b X 125,3

_

94,4

b X 176,5

Wielka Brytania ...

_

86,8

b X 136,7

Austria ... . n s , *

b X 110,6

Brazylia ... . 65,7

b X 126,3

Wiochy ... _ 51,8

b < 84,1

Chiny ...

_

47,7

b X 55,9

Belgia ... / 45,6

b X 128,0

Dania ...

_

38,7

b X 121,1

? inlandi a ... ... • 38,0

b _x 162,9

Irlandia ... - 26,2

b X 106,1

(17)

15 Tabl.8. NAOWIĘKSI EKSPORTERZY WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE a - I - VI 1987 b - I - VI 1988

Wartość w c e­

nach tran- sak- cyj- nych

N ale ­ żność do st aw ­ cy

Zysk"*"

stra­

ta

W F J/

Wartość eks- uortu w c e­

nach tran­

s a k ­ cyjnych I - VI 1987=100 w min zł /ceny u e ż ą c e /

Centrala Zbytu Węgla, a 125845 .120144 -771 1 ,01 X

Katowice b 216582 206046 -861 1,00 172,1

Kombinat Urządzeń

30359

Mechanicznych "Bumar- a . -241 1 .01 X

Labędy", Gliwice b 52722 49364 833 0,98 173,7 Huta "Katowice", a 18228 23190 -5970 1.33 X

Dąbrowa Górnicza 47111 53717 -10265 1,22 258,5 Zakłady Metalurgiczne a 21142 20476 -26 1 ,00 X

"Trzebin i a".Trzebinia b 34541 33786 -143 1,00 .16 3,4 Fabryka Samochodów

11182 111613

Małolitrażowych a -783 1 ,07 X

Zakład Nr 2 w Tychach b 23251 27371 -4812 1,21 207,9 Zakłady Urządzeń

4529 4178 1,00

Komputerowych a . X

" M e r a -E lz ab ", Zabrze b 7787 7046 - 1,00 171,9 Huta Metali Nieżelaz­

nych "Szopienice", a 2466 2887 -504 1,20 X

Katowice b 7128 8037 -1195 1,17 289,1

Kombinat Koksochemicz­ a 4266 5055 -931 1 , 2 2 X

ny "Zabrze", Zabrze b 6689 8452 -1940 1,29 156,a Fabryka Zmechanizo­

wanych Obudów

ścianowych "Fazos", a 2600 2455 1 1,00 X

Tarnowskie Góry b 4372 4167 - 1 ,00 168,2

Huta Cynku

1408 -149

"Miasteczko śląskie". a 1296 1 , 1 2 \

Tarnowskie Góry b 4264 3510 -84 1 , 0 2 329,0

Chorzowska Wytwórnia

Konstrukcji Stalowych a 1343 1369 -'108 i ,oe X

"Konstal", Chorzów b 4261 4207 -238 1,06 317,3 Huta im.E. Cedlera a 2528 2477 - 1 2 0 1,05 X

Sosnowiec b 4246 4567 -659 1,16 ’ 16B.C

1/ Koszt uzysku 1 zł w eksporcie przez jednostki handlu zagranicz- nego.

i

(18)

T a b 1 . 9 . EKSPORT ;. '-GLA

!>'VS,!CZf GÓLMIElilE

a - w tys. t 1966 1987 1988

h - analogiczny okres

ub. r. = 100 ( 1 - VI

n G Ó t E M ... 16 750 1 4323 15671

. b 102,4 85,5 109,4

Obszar płatniczy I ... 6592 5851 6466

b 116,9 88,8 110,5

Obszar płatniczy II ... 10158 8472 9205

b 94,5 83,4 108,7

Tafii. 10. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W:DŁUG RODZAJÓW OBROTU W I PÓŁROCZU 1968R. (ceny bieżące transakcyjne CIF)

R00ZAJ OBROTU Ogółem Obszar

I .Obszar

II ;Ogółem Obszar

I Obszar

II

w min zł w odsetkach

O G 5 Ł E M .... 223762 90550 133112 100,0 100,0 100,0 l-rsiort r a p otrze­

by bieżącej

produkcj i ... 184027 78423 105604 82,2 06,5 79,3 l-TDort na potrzeby

1nwes tycy jne ... 18909 8821 9988 8,4 9,7 7.5 Imoort towarów

13293 3404 9889 6,0 3,8 7,4

Imocrt antycypa­

cyjny ... 7337 ■ - 7397 3,3 X 5,6

l—oort na

reeksport p o ś r e ­

dni ... 236 2 234 0,1 0,0 •0,2

%

• -

1 / Zakupy awansowe dokonywane'w roku sprawozdawczym z prawem r oz ­ dysponowania tych towarów na odbiorców krajowych w n as tępnym roku sp> a wo zdawczym..

(19)

Tabl.ll. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG GRUP GAŁĘZI WY RO ­ BÓW /ceny bieżące/

WYSZCZEGÓLNIENIE a- I-VI 1987

b- I-VI 1980 c- I-VI 1987=100

Wartość w cenach transakcyjnych CIF

Wartość w ce ­ nach sprze­

daży w min zł

0 G Ó Ł c. M ... 127801 157087

b 223762 267373

c 175,1 170,2

obszar płatniczy I a 57340 72826

b • 90650 112150

c 158,1 154,0

obszar płatniczy II ... 70461 84261

b 133112 155223

c 188,9 104,2

Wyroby przemysłu ... 45129 55730

elektromaszynowego b 78489 98420

c 173,9 176,6

Paliwa i energia ... 6853 10142

b 9572 13339

c 139,7 136,4

Wyroby przemysłu ... 46714 53596

metalurgicznego b 77256 82019

c 165,3 153,1

Wyroby przemysłu ... 16415 19459

chemicznego b 32550 37854

c 198,3 194,5

Wyroby przemysłu ... 3841 4654

mineralnego b 7249 8073

c 188,7 190,7

Wyroby przemysłu ... 904 1503

drzewno-papierniczego b 1574 2208

c 160,0 152,2.

Wyroby przemysłu ... 4600 0121

lekkiego b 7625 12040

c 165,8 140,3

1988 236G

spożywczego i prokukty b 7350 9620

rolnictwa c 369,7 406 ,3

1277 154 1

b 2097 2412

c 164,2

156,5

(20)

Ta.-l.ir. STRUKTURA IMPORTU WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO ORAZ JEGO EFEKTYWNOŚĆ WEOLUG- GRUP GAL?ZI WYROOÓW

• 1907 1988

WYSZCZEGÓLNIENIE I - VI

w ooset-

kach®/ WF w odser tkactf WF 0 G Ó Ł E M ... 100,0 1,23 100,0 1,19

obszar płatniczy I ...

obszar płatniczy II ...

44,9 1,27 40,5 1,24

55,1 1,20 59,5 1,17

Wyroby orzemysłu

elektormaszynowego ... 35,3 1,23 35,1 1,25 Paliwa i energia ... 5,4 1,48 4,3 1,45 Wyroby przemysłu

metalurgicznego ... 36,5 1,15 34,5 1,06 Wyroby przemysłu

c ’ Jtiicznego ... 12,0 1,19 14,6 1,16 Wyroby przemysłu

mineralnego ... 3.0

i 1,21 3,2 1,22

Wyroby przemysłu

crzewno-papierniczego ... 0,8 1,53 0,7 1,45 Uyrooy przemysłu

3,6 1,77 3,4 1,58

Wyroby przemysłu spożywczego

1 produkty rolnictwa ... 1,6 1,19 3,3 1,31 Towary pozostałe ... 1,0 1,21 0,9 1,15 a/ Obliczona weJług cen transakcyjnych CIF

Tł bl .13. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW ZAKUPU WYSZCZEGÓLNIENIE

a- I-VI 1968 b- I-VI 1987*100

Wartość w ce- - nach transa­

kcyjnych CIF

Wartość w c e ­ nach s p r z e ­

daży WF

w min zł / ceny bieżące /

1 *

O G Ó Ł E M ... 223762 267373 1,19

175,1 170,2 X

KRAJE SOCJALISTYCZNE ... a 102729 125900 1,24

w ty*: b 163,0 159,0 X

ZSRR ... a 52327. 63965 1,22

b 154,4 149,3 X

(21)

Tabl.13. IMPORT WOJEWÓOZTWA KATOWICKIEGO WEDŁUG KRAJÓW ZAKUPU/cd./

WYSZCZEGÓLNIENIE a- I-VI 1908 b- I-VI 1987»100

Wartość w ce ­ nach transa­

kcyjnych CIF

Wartość w c e ­ nach sprze- *

daźy WF

w min zł / ceny bieżące / KRAJE SOCJALISTYCZNE /dok./

13944 17564 1 ,2S

b 171,1 170,7 X

NRD ... a 13264 15623 1,13

b 165,6 158,9 X

7234 9219 1,27

b «177,5 176,7 X

Rumunia ... a 47B0 5958 1,25

182,0 169,6 X

Węgry ... ... ai 4670 6512 1,39

b 190,6 184,1 X

3625 4254 1,17

b 254,7 268,1 *

1687 2242 1 ,33

b 112,0 120,3 X

KRAJE KAPITALISTYCZNE.. a 121033 140473 1 ,16

b 186,8 101, C X

36386 46007 l ,26

b' * 1 6 , 1 223,3

15700 9 2 9 4 a, 59

b 246,2 194,5 X

(22)

Tabl.lJ. IMPORT WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO WECLUG KRAJÓW ZAKUPU/dok./

WYSZCZEGÓLNIENIE a- I-VI 19CB b- I-VI 1987=100

Wartość w ce ­ nach transa­

kcyjnych CIF

Wartość w c e ­ nach sp r z e ­

daży WF

w min zł / ceny bieżące / KRAJE KAPITALISTYCZNE /dok./

■\uEtria ... 1 ... a 12640 16451 1,30

b 182,1 189,2 X

Francja ... a 9835 11858 1,21

b 205,6 211,0 X

Szwajcaria ... a 8398 10144 1,21

b 175,2 162,8 X

Wielka Brytania ... a 8212 9453 1,15

b 128,9 133,9 X

'¿lochy ... a 8043 10074 1,25

b 96,2 98,8 X

T ab l. 1 4 . IMPORT WOJEWÓDZTWA

/ceny bieżące/ KATOWICKIEGO WEDŁUG WALUTY P Ł A T N O Ś C I 1^

1/ Wartość 4 rublach 1 dolarach obliczono według średnich kursów rubla i dolara. 2/ Według cen transakcyjnych CIF.

\

(23)

f4

y

\ ■

.

V-

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :