• Nie Znaleziono Wyników

Charakterystyka pana Kleksa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Charakterystyka pana Kleksa"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Charakterystyka pana Kleksa

1. Cele lekcji

a) Wiadomości Uczeń:

• zna zasady tworzenia charakterystyki oraz opisu.

• zna charakterystyczne elementy i zwroty wchodzące w strukturę opisu postaci,

• zna treść lektury,

• rozumie przeznaczenie opisu oraz charakterystyki oraz zna różnice istniejące między nimi.

b) Umiejętności Uczeń:

• potrafi wskazać podobieństwa i różnice między wizją filmową a książkową „Akademii Pana Kleksa”,

• potrafi samodzielnie, własnymi słowami opisać bohatera wskazując jego cechy wyglądu oraz charakteru,

• potrafi wyodrębnić charakterystyczne słowa, zwroty, cytaty najtrafniej oddające wygląd i charakter opisywanej postaci,

• potrafi namalować bajkową postać Kleksa z uwzględnieniem jego faktycznego wyglądu popartego odpowiednimi cytatami wypisanymi z lektury,

• zdobywa umiejętności pracy w zespole.

2. Metoda i forma pracy

Burza mózgów, praca z całą klasą, praca w grupach, elementy heurezy, praca z tekstem.

3. Środki dydaktyczne

Fragmenty lektury opisujące Kleksa, które będą pomocne przy tworzeniu wizerunku bohatera.

Fragment filmu, w którym pojawia się cała postać Kleksa, pomocny przy wizualizacji bohatera.

Materiały z definicją opisu i charakterystyki przygotowane przez nauczyciela.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Prosi o wyjaśnienie za pomocą luźnych skojarzeń definicji charakterystyki oraz opisu. Następnie rozdaje kartki z definicjami

(2)

omawianych pojęć. Uczniowie próbują samodzielnie wyjaśnić definicje w odniesieniu do Pana Kleksa.

b) Faza realizacyjna

1. Wykorzystując uzyskane wcześniej informacje, nauczyciel wspólnie z uczniami tworzy poprawne definicje opisu i charakterystyki. Uczniowie zapisują je na otrzymanych wcześniej kartkach, po czym wklejają je do zeszytu.

2. Prowadzący zajęcia prosi uczniów o przeczytanie kilku fragmentów tekstu oddających trafnie wygląd bohatera.

3. Przy pomocy nauczyciela uczniowie wypisują z tekstu lektury charakterystyczne zwroty i wyrażenia opisujące wygląd oraz charakter Kleksa. Skojarzenia uczniów zostają zapisane na tablicy w formie równoważników zdań.

4. Nauczyciel objaśnia uczniom zapis charakterystyki oraz opisu.

5. W tekście Brzechwy (lub w materiałach przygotowanych wcześniej przez nauczyciela)

uczniowie samodzielnie wyszukują fragmenty, w których znajdują się opisy wyglądu bohatera.

6. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 3–4-osobowe. Zespoły redagują wspólnie krótki opis lub charakterystykę Kleksa, wzbogacając go oprawą plastyczną.

c) Faza podsumowująca

1. Uczniowie czytają na forum klasy napisane i samodzielnie zilustrowane opisy. Nauczyciel ocenia najciekawsze prace uczniów.

2. Uczniowie oglądają wraz z nauczycielem fragmenty filmu, w których wyeksponowana jest postać Kleksa. Po obejrzeniu wskazują różnice i podobieństwa w opisie Kleksa proponowanym przez reżysera oraz przez Jana Brzechwę.

5. Bibliografia

1. Bilingam Jo., Redagowanie tekstów, PWN, Warszawa 2005.

2. Brzechwa J., Akademia pana Kleksa, Siedmioróg, Warszawa 1996.

3. Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1975.

4. Markowski A., Kultura języka polskiego, PWN, Warszawa 2005.

6. Załączniki

brak

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Najlepsze prace uczniów są czytane na głos na kolejnej godzinie lekcyjnej. Jeżeli istnieje taka możliwość, można wydrukować je w gazetce szkolnej, ocenić oraz wywiesić w gablotach.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na trzecim piętrze przechowywano ta- jemnicze i nikomu nieznane sekrety pana Kleksa, do których przedostawał się przez komin, ponie- waż schody kończyły się na drugim piętrze..

Miejsce to bowiem pozostawia dla Pana Boga, którego spotyka zarówno podczas intym ­ nych rozm ów na modlitwie, ja k i w czasie prozaicznych posług wobec bliźniego (s. Autor

Badane przez autora okazy znajdowały się około 40 lat w Muzeum i w skutek tego zawartość wody tych minerałów jest wybitnie mniejsza aniżeli tych samych

Zasługuje na uwagę, że ilość składników sygnalizowanych w asfalty- cie przy pomocy analizy chromatograficznej jest praw ie zgodna z ilością w ynikającą z

Początkowo też nie byłam przekonana do tego przedmiotu, ale, jak teraz prowadzę lekcje, to bardzo mi się to podoba i przychodzi mi nawet do głowy szalona myśl, że kiedyś może

Kiedy dłoń wyciągam doń, Grzecznie liże moją dłoń I zabawnie szczerzy kły, Choć nie bywa nigdy zły!. Gdy psu kość dam, pies ją ssie, Bo to są

Kiedyś słyszałam też, bodaj od Ann Riddley, ciekawą propozycję — aby lekcje w wakacje odbywały się rano albo przed południem, bo zazwyczaj wtedy ludzie najbardziej

-kaligraficzne przepisanie fragmentu zaproponowanego tekstu piórem lub piórkiem (Jan Brzechwa - AKADEMIA PANA KLEKSA “OSOBLIWOŚCI PANA KLEKSA “) załącznik nr 3.. -wykonanie

W przypadku określonej liczby zleceń zyskownych okres średniej kroczącej jest zmniejszany, co prowadzi do zmniejszenia odległości pomiędzy wskaźnikiem a wykresem i w konsekwencji

Osoba, która zaczyna jako pierwsza, rzuca kostką i posuwa się o wylosowaną ilość oczek.. Każde pole ma swój inny

W tym celu włożył do dużej brytfanny jeden płomyk świecy, położył na nim maleńki kawałeczek mięsa, wrzucił dwa szkiełka: jedno czerwone i

Uczniowie klas III Technikum Pojazdów Samochodowych realizowali projekt na terenie firmy Mobilis Group PKS w 0stródzie .Zapoznali się z funkcjonowaniem zakładu, stacją

Słysząc taką pogawędkę Rybak złowił go na wędkę Dusił całą noc w śmietanie I zjadł rano na śniadanie. Akademia Pana Kleksa - Ksiezyc raz odwiedzil staw

términus ad quem – termin końcowy (do którego trwają skutki czynności prawnej) 130. términus ante quem – termin, przed którym coś nastąpiło lub

actio, actionis – działanie, czynność procesowa, skarga sądowa, powództwo 14.. actio ad exhibendum – powództwo (skarga) o okazanie rzeczy

Kiedy zespoły przygotują się do wystąpień (posiadają argumenty opracowane na podstawie lektury), nauczyciel rozpoczyna rozprawę sądową, prosi woźnego sądowego o zamknięcie drzwi

Na początku zajęć nauczyciel odczytuje fragment lektury, opisujący zwykły dzień w akademii. Następnie dzieli uczniów na grupy. W każdym zespole nie powinno być więcej niż 4

Ustalenie celu i obiektu prowadzonych badań: Celem jest obserwacja porównawcza interaktywnych modeli czaszek: szympansa, australopiteka Australopithecus afarensis,

Magiczne przedmioty przygotowane przez nauczyciela (szkatułka z sekretami, świece, kolorowe szkiełka, złoty kluczyk, piegi, żabka, gwizdek, lusterko, pigułki na porost włosów,

Przedmioty (przygotowane w domu przez nauczyciela) potrzebne do odgadywania i łączenia ich z treścią lektury: lusterko, kłębek nici, globus, kartka z rozmazanym kleksem, magiczne

Nauczyciel czyta głośno wiersz ”Dzień dobry królu Zygmuncie” , a uczniowie wypisują wyrazy dla nich niezrozumiałe.. Następnie wyrazy zostają zapisane na tablicy i

Nauczyciel prosi, aby uczniowie zastanowili się, czy przepis kulinarny także jest instrukcją.. Nauczyciel prosi kilkoro uczniów o przeczytanie przyniesionych

https://www.youtube.com/watch?v=3Zdt_WV_TT0&list=PLpZ81D-sBsJ-wlqdSON3uPBl3weKBl34X Jeśli chcesz możesz posłuchać innych piosenek np.,, Zaklęcie doktora Paj-Chi –Wo”-prawda,