• Nie Znaleziono Wyników

Tropimy czarne charaktery w powieści „Akademia pana Kleksa”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tropimy czarne charaktery w powieści „Akademia pana Kleksa”"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Tropimy czarne charaktery w powieści „Akademia pana Kleksa”

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

• zna treść lektury,

• zna zasady działania bohaterów negatywnych.

b) Umiejętności

Uczeń:

• potrafi odróżnić bohatera pozytywnego od negatywnego,

• umie uzasadnić swoją opinię.

c) Postawy

Uczeń:

• zastanawia się nad skutkami postępowania, neguje postawy antyspołeczne, egoistyczne,

• stara się pracować nad sobą i doskonalić się.

2. Metoda i forma pracy

• Symulacja procesu sądowego,

• praca w grupach.

3. Środki dydaktyczne

• Wizytówki z nazwami urzędników sądowych,

• mały drewniany młotek (do uciszania publiczności).

(2)

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

1. Na wstępie nauczyciel omawia zasady prowadzenia symulacji rozprawy sądowej.

Wymienia wszystkie osoby uczestniczące w rozprawie oraz informuje o ich obowiązkach.

2. Następnie dzieli uczniów na 4 zespoły:

• skład sędziowski,

• obrońcę z aplikantem,

• prokuratora z aplikantem,

• zespół porządkowy (woźny sądowy oraz strażnicy).

b) Faza realizacyjna

1. Sala musi na czas tych zajęć nieco zmienić swój wygląd. Ławki należy ustawić w taki sposób, aby każda z wyżej wymienionych grup mogła spokojnie usiąść i pracować, nie przeszkadzając sobie wzajemnie.

2.

3. Następnie nauczyciel przydziela uczniów (najlepiej w drodze losowania) do pracy w poszczególnych zespołach, a po ich ustaleniu poleca przygotować się każdej grupie do rozprawy sądowej.

4. Oskarżonym jest Filip Golarz. Prokurator zarzuca mu umyślne zabijanie w chłopcach fantazji,

5. dobroci i wrażliwości.

6. Każdy zespół gromadzi argumenty dotyczące Golarza. Prokurator próbuje udowodnić mu winę, zaś obrońca szuka usprawiedliwienia dla jego czynów.

7. Pomocą dla dzieci może być karta pracy, która uporządkuje notatki zespołów 8. (załącznik 1). Na przygotowanie się do procesu uczniowie mają 20 minut.

9.

10. Kiedy zespoły przygotują się do wystąpień (posiadają argumenty opracowane na podstawie lektury), nauczyciel rozpoczyna rozprawę sądową, prosi woźnego sądowego o zamknięcie drzwi i dopilnowanie, by nikt nie zakłócał prac składu sędziowskiego.

(3)

11. Przewodniczący składu przedstawia temat rozprawy i oddaje głos prokuratorowi, który przedstawia akt oskarżenia. Następnie głos zabiera obrońca, który powołuje świadków i próbuje uratować oskarżonego przed karą.

12. Następuje dyskusja, którą zamykają mowy końcowe prokuratora i obrońcy. Decyzję podejmuje skład sędziowski.

13. Decyzja musi być uzasadniona.

14. Po ogłoszeniu werdyktu sprawy przewodniczący zamyka posiedzenie.

c) Faza podsumowująca

Na zakończenie zajęć nauczyciel omawia przebieg lekcji, ocenia i nagradza uczniów za pracę oraz omawia pracę domową.

5. Bibliografia

J. Brzechwa, Akademia pana Kleksa, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1999.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia załącznik 1.

Cecha charakteru Czyn Uzasadnienie

postępowania

(4)

b) Zadanie domowe

Przygotuj notatkę, w której przedstawisz przebieg zdarzeń procesu sadowego, mającego miejsce na dzisiejszej lekcji.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Scenariusz przeznaczony do realizacji w klasie 4.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na trzecim piętrze przechowywano ta- jemnicze i nikomu nieznane sekrety pana Kleksa, do których przedostawał się przez komin, ponie- waż schody kończyły się na drugim piętrze..

Zgodnie z artykułem 8 OWU MetLife nie wypłaci świadczenia z tytułu umowy dodatkowej, jeżeli uszkodzenie ciała (złamanie, oparzenie, zwichnięcie lub skręcenie) lub pobyt w

z wirtualne- go Monitora dowiemy się również czy kurs jest obsługiwany pojazdem niskopodłogowym, czy tylko z niską podłogą w środkowym części (Mo- derus Beta), czy

A semantic and morphological analysis аз well as an analysis of the.nominal group are un­ dertaken in order to reduce the equivocalnesB of the group and of the localiz­ er -

Kiedy dłoń wyciągam doń, Grzecznie liże moją dłoń I zabawnie szczerzy kły, Choć nie bywa nigdy zły!. Gdy psu kość dam, pies ją ssie, Bo to są

Także zakres wiedzy i zainteresowanie tą problematyką wśród nauczycieli oraz podejmowane działania wobec środowiska przyrodniczego okazały się nieodpowiednie i

ściowy przekaz wersji hebrajskiej nie różni się bardzo od kanonicznego tekstu greckiego Mt. W obu tekstach pojawia się silna opozycja pomiędzy królestwem Bożym i królestwem złego

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową

Nauczyciel zadaje pomocnicze pytania: co trzeba zrobić przed jedzeniem, czy można jeść niemyte owoce, czy można jeść palcami, do czego służy serwetka, czy można głośno się

Osoba, która zaczyna jako pierwsza, rzuca kostką i posuwa się o wylosowaną ilość oczek.. Każde pole ma swój inny

W tym celu włożył do dużej brytfanny jeden płomyk świecy, położył na nim maleńki kawałeczek mięsa, wrzucił dwa szkiełka: jedno czerwone i

A czas to pieniądz, i to kur* dobrze wiem od lat Więc go nie tracę, jak zobaczę ze mi nie chcą dać Lubię bawić się do zgonu, Koko, Benzo, Wlad Ty swoje dobre rady możesz

W  kolejnym etapie długą koszulkę naczyniową, w  rozmiarze odpowiednio dobranym do planowanego zestawu zamykającego, wprowadza się od strony żyły udo- wej przez prawe

W lutym 1962 roku zostaje utworzona Grupa Organizacyjna – „Wojskowe Zakłady Naprawcze”, której zadaniem jest przystosowanie obiektów budowlanych do uruchomienia remontu

ł na płaskiej siatce trójkątów rów nobocznych, pow stałej z rów no oddalonych od siebie trzech grup prostych rów noległych, przecinających się pod kątem

efekty przede wszystkim w postaci udrożnienia i wyremontowania rowów melioracyjnych. Dzięki składkom członkowskim oraz dotacjom pozyskiwanym m.im. od samorządu gminne- go,

Słysząc taką pogawędkę Rybak złowił go na wędkę Dusił całą noc w śmietanie I zjadł rano na śniadanie. Akademia Pana Kleksa - Ksiezyc raz odwiedzil staw

Przy pomocy nauczyciela uczniowie wypisują z tekstu lektury charakterystyczne zwroty i wyrażenia opisujące wygląd oraz charakter Kleksa.. Skojarzenia uczniów zostają zapisane na

Na początku zajęć nauczyciel odczytuje fragment lektury, opisujący zwykły dzień w akademii. Następnie dzieli uczniów na grupy. W każdym zespole nie powinno być więcej niż 4

Magiczne przedmioty przygotowane przez nauczyciela (szkatułka z sekretami, świece, kolorowe szkiełka, złoty kluczyk, piegi, żabka, gwizdek, lusterko, pigułki na porost włosów,

Przedmioty (przygotowane w domu przez nauczyciela) potrzebne do odgadywania i łączenia ich z treścią lektury: lusterko, kłębek nici, globus, kartka z rozmazanym kleksem, magiczne

https://www.youtube.com/watch?v=3Zdt_WV_TT0&list=PLpZ81D-sBsJ-wlqdSON3uPBl3weKBl34X Jeśli chcesz możesz posłuchać innych piosenek np.,, Zaklęcie doktora Paj-Chi –Wo”-prawda,

Napięcia społeczne z powodu lokalizacji w cyberprzestrzeni procesów związanych z władzą, zasobami materialnymi i infor­ macjami a przywiązaniem do tradycyjnej