• Nie Znaleziono Wyników

Pokazać, że dla każdej popdrzestrzeni domkniętej M zachodzi wzór H = M ⊕ M⊥

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pokazać, że dla każdej popdrzestrzeni domkniętej M zachodzi wzór H = M ⊕ M⊥"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

ANALIZA FUNKCJONALNA LISTA 6

1. Wykazać, że w nierówności Schwarza równość zachodzi wtedy i tylko wtedy gdy wektory x, y, które się w niej pojawią są liniowo zależne.

2. Załóżmy, że przestrzeń Hilberta H jest algebraiczną sumą prostą podprzestrzeni liniowych H1 oraz H2. Mówimy, że H jest sumą prostą przestrzeni Hilberta H1 oraz H2 jeżeli iloczyn skalarny na H spełnia warunek

h(x1, y1), (x2, y2)i = hx1, x2i + hy1, y2i

gdzie (x1, y1) = x1 + y1, (x2, y2) = x2 + y2 dla x1, x2 ∈ H1, y1, y2 ∈ H2, co oznaczamy H = H1 ⊕ H2. Pokazać, że dla każdej popdrzestrzeni domkniętej M zachodzi wzór H = M ⊕ M.

3. Niech H = M ⊕ M będzie rozkładem na sumę prostą z poprzedniego zadania.

Uzasadnić, że jeżeli PM oraz PM sę operatorami rzutów ortogonalnych na M oraz M, to KerPM = M oraz KerPM = M .

4. Pokazać na przykładzie przestrzeni Hilberta H = l2 i jej podprzestrzeni M = c00, która nie jest domknięta, że istnieją w H wektory, które nie posiadają jednoz- nacznego rozkładu w postaci sumy wektora z M i wektora do niego ortogonalnego Wsk: można wybrać np. wektor

x =

X

n=1

en n i zbadać jego rozkłady.

5. Pokazać, że każdy zbiór ortogonalny jest liniowo niezależny.

6. Korzystając z zupełności zbioru zespolonych funkcji trygonometrycznych w ze- spolnej przestrzeni L2[0, 2π], uzasadnić zupełność zbioru rzeczywistych funkcji trygonometrycznych w rzeczywistej przestrzeni L2[0, 2π] (zadania 16-17, lista 4).

7. Rozwinąć w rzeczywisty szereg trygonometryczny Fouriera (rozwinięcie w sz- ereg względem bazy ortonormalnej złożonej z rzeczywistych funkcji trygonome- trycznych, którego współczynnikami są współczynniki Fouriera) funkcję f (x) = x jako funkcję z L2[−π, π] (zastosować tę samą bazę co w zadaniu 17 z listy 4).

Następnie wyprowadzić wzór na

X

n=1

1 n2 przy użyciu tożsamości Parsevala.

1

(2)

8. Niech (en)n=1 będzie bazą ortonormalną w przestrzeni Hilberta H. Pokazać, że operatory zadane wzorami

T1(x) =

X

n=1

hx, enien+1

T2(x) =

X

n=1

hx, en+1ien

są dobrze zdefiniowanymi operatorami liniowymi na H i że są one ograniczone.

9. Niech (en)n=1 będzie bazą ortonormalną w przestrzeni Hilberta H i niech (λn)n=1 będzie ograniczonym ciągiem liczb zespolonych. Pokazać, że

T (x) =

X

n=1

λnhx, enien

jest dobrze zdefiniowanym operatorem liniowym na H i że jest on ograniczony z normą k T k= supnn|.

R. Lenczewski

2

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zadanie domowe: zadania 7, 10 i 11 należy rozwiązać na

Zadania do omówienia na ćwiczeniach w piątek 4.12.2020 i poniedziałek 7.12.2020.. Zadania należy spróbować rozwiązać

Wskazać ideał maksymalny M pierścienia 2Z taki, że 2Z/M nie

Pokazać, że wtedy całą przestrzeń można zapisać w postaci sumy mnogościowej dwu rozłącznych, gęstych i wypukłych

Zestaw zadań 1:

Kierowca otrzymał mandat od poli- cjanta, który stwierdził, że w pewnym momencie nastąpiło przekroczenie prędkości o dokładnie 10km/h.. Pokazać, że wielomian stopnia

Jak zmieni się odpowiedź, gdy wykonamy rysunek biorąc za jednostkę na osiach śred- nicę atomu (10 −8 cm) lub średnicę jądra atomowego (10 −13

Rzucamy 10 razy