PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Pełen tekst

(1)

ZADANIE INWESTYCYJNE :

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA

PRZEBUDOWA ULICY KMICICA W ZAWIERCIU WRAZ Z ODWODNIENIEM

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

DLA ROBÓT PROWADZONYCH W PASIE DROGOWYM

INWESTOR :

GMINA ZAWIERCIE ULICA LEŚNA 2 42 –400 ZAWIERCIE

OPRACOWAŁ : Łukasz SZCZEPAŃSKI

KIER. PRACOWNI : inż. Władysław ŻYWCZOK

Zawiercie, grudzień 2013 r. EGZ. ELEKTRONICZNY

(2)

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Część opisowa :

1. Strona tytułowa.

2. Zawartość opracowania.

3. Klauzula.

4. Opis techniczny.

4.1. Dane ogólne.

4.2. Podstawa opracowania.

4.3. Cel i zakres opracowania.

4.4. Położenie.

4.5. Stan istniejący.

4.6. Stan projektowany.

4.7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4.8. Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym.

4.9. Uwagi i zalecenia dla Wykonawcy.

II. Część rysunkowa :

1.

2.

3.

Orientacja

Istniejące oznakowanie Projektowane oznakowanie

rys. nr OR-01 rys. nr OR-02

skala 1 : 10 000 skala 1 : 500 skala 1 : 500

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu

(3)

K L A U Z U L A

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” stwierdza, że opracowanie projektowe pn.:

Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa.

Przebudowa ulicy Kmicica w Zawierciu wraz z odwodnieniem.

w tym

Projekt czasowej organizacji ruchu dla robót prowadzonych w pasie drogowym

jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, sporządzone prawidłowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. Nr 177, poz.1729), przepisami ruchu drogowego oraz zasadami wiedzy technicznej i może być skierowane do realizacji.

Zawiercie, grudzień 2013 r.

(4)

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu

4. OPIS TECHNICZNY.

4.1. DANE OGÓLNE.

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania pn :

Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa.

Przebudowa ulicy Kmicica w Zawierciu wraz z odwodnieniem.

INWESTOR:

Gmina Zawiercie ul. Leśna 2 42 – 400 Zawiercie

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

PPU „Budremex” w Zawierciu ul. Górnośląska 24 tel/fax 32 67 27 527 42 – 400 Zawiercie

4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie projektowe wykonane zostało na podstawie :

4.2.1. Zlecenia i umowy na opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym dla zadania pn:

Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa.

Przebudowa ulicy Kmicica w Zawierciu wraz z odwodnieniem.

4.2.2. Inwentaryzacji istniejącego oznakowania pionowego oraz poziomego.

4.2.3. Szczegółowych warunków technicznych dla znaków pionowych i warunków ich umieszczania na drogach.

4.2.4. Szczegółowych warunków technicznych dla znaków poziomych i warunków ich umieszczania na drogach.

4.2.5. Szczegółowych warunków technicznych dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

4.2.6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. Nr 177, poz.1729).

4.2.7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 1997 Nr 98, poz. 602).

MATERIAŁY POMOCNICZE : Instrukcje i Katalogi

4.2.8. Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym - załącznik nr 1 do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1990r (poz. 184)

4.2.9. Katalogu typowych projektów organizacji ruchu stosowanych w okresie prowadzenia robót drogowych zatwierdzonych przez Ministerstwo transportu, Żeglugi i Łączności, Departament Administracji Ruchu Drogowego, Warszawa 1988 r.

(5)

Przebudowa ulicy Kmicica w Zawierciu wraz z odwodnieniem PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu

4.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych przebudową ulicy Kmicica w Zawierciu w zakresie przebudowy (wymiany) istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz żużlowo - żwirowej utwardzonej nawierzchni jezdni wraz z dobudową chodnika, przebudową indywidualnych zjazdów na posesje, budową kanalizacji deszczowej, regulacją wysokościową istniejących elementów w ciągu pasa drogowego, a także uzupełnieniem istniejącego oznakowania..

Opracowanie obejmuje przebudowę pasa drogowego w ciągu ulicy Kmicica w zakresie :

jezdni - ciąg główny o szerokości 5,50 odcinek od skrzyżowania z ulicą Turystyczną tj. od włączenia do drogi powiatowej nr 1725 S HM 0 - do ok. HM 5 - przebudowa jezdni poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni z asfaltobetonu na długości ok. 320 mb oraz istniejącej nawierzchni żużlowo - żwirowej

utwardzonej na długości ok. 180 mb o szerokości 4,00 - 5,50 m, na jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu na pełnej podbudowie wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki betonowej o długości ok. 500 mb,

jezdni - ciąg główny o szerokości 3,50 odcinek od ok. HM 5 - do HM 5 + 50,00 - tj. końca opracowania i włączenia do istniejącej gruntowej drogi polnej - przebudowa jezdni poprzez rozbiórkę istniejącej

nawierzchni żużlowo - żwirowej utwardzonej o szerokości 2,50 - 3,50 m na jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu na pełnej podbudowie o długości ok. 50 mb,

jezdni - ciąg boczny o szerokości 3,00 odcinek od ok. HM 0 tj. od włączenia do projektowanej krawędzi jezdni ciągu głównego do HM 2 + 96,50 tj. do włączenia do projektowanej krawędzi jezdni ciągu głównego - przebudowa jezdni poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni gruntowej utwardzonej ruchem pojazdów o szerokości zmiennej, na jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej na pełnej podbudowie wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki betonowej o długości 296,5 mb,

chodnika - szerokości 1,50 m (strona prawa) przyległego bezpośrednio do jezdni na odcinku od HM 0 + 9,50 (koniec wyłukowania włączenia do DP 1725 S) do 5 + 50,00 - przebudowa pasa zieleni

poprzez dobudowę chodnika o szerokości 1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej,

zjazdów na posesje (indywidualnych - bramowych) strona prawa i lewa zarówno wzdłuż ciągu głównego z asfaltobetonu jak i bocznego z kostki betonowej - przebudowa istniejących zjazdów o nawierzchni różnej na zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej,

dojść do posesji - szerokości 1,00 m do istniejących furtek w ciągu ogrodzeń,

budowy kanalizacji deszczowej,

malowanie oznakowania poziomego tj. linii P-4, P-13 oraz P-1e w rejonie skrzyżowania z DP 1725 S,

regulacji wysokościowej istniejących żeliwnych skrzynek zasuw lub hydrantów wodociągowych umieszczonych w projektowanym chodniku.

zabezpieczeń ochronnych - zabezpieczenia istniejących kabli elektroenergetycznych dwudzielnymi rurami osłonowymi

(6)

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu

4.4. POŁOŻENIE.

Przedmiotowa droga gminna ulica Kmicica położona jest w północno - wschodniej części Zawiercia w dzielnicy Skarżyce. Ulica Kmicica jest drogą gminną o numerze 320 097 S i odgałęzia się bezpośrednio

od drogi powiatowej nr 1725 S ulicy Turystycznej, która należy do grupy dróg zbiorczych komunikujących dzielnice Zawiercia - Centrum z dzielnicą Skarżyce . Drugostronne zakończenie ulicy Kmicica stanowi włączenie do drogi polnej. Całkowita długość ulicy wynosi ok. 850 mb.

Ulica Kmicica stanowi drogę dojazdową umożliwiającą dojazd mieszkańcom do posesji i na liczne niezagospodarowane działki. Ulica Kmicica należy do dróg VII klasy technicznej tj. dojazdowych "D"

administrowanej przez Gminę Zawiercie.

Szczegół wzajemnych połączeń i relacji między poszczególnymi ulicami wskazany na Orientacji.

4.5. STAN ISTNIEJĄCY.

4.5.1. Geometria drogi gminnej ulicy Kmicica.

Istniejąca droga na odcinku stanowiącym przedmiot opracowania nie odbiega od działek stanowiących pas

drogowy, a istniejący pas drogowy w tym przede wszystkim jezdnia, i pasy zieleni zawierają się w ewidencyjnym pasie drogowym. Geometria ulicy jest nieuporządkowana i nienormatywna z licznymi

zawężeniami szerokości, nierównymi krawędziami oraz niemiarodajnymi łukami poziomymi bez wymaganych poszerzeń

Droga na wysokości planowanej przebudowy jezdni ma przekrój drogowy.

Droga nie posiada utwardzonych poboczy. Całkowita długość ulicy Kmicica wynosi ok. 850 mb.

Zgodnie z planowaną przebudową jezdni, istniejąca prawa i lewa krawędź drogi zostanie wyregulowana, tak aby projektowana oś drogi zawierała się w "osi" działki drogowej, z możliwie jak najdłuższymi odcinkami prostymi bez zbędnych załomów. Przyjęto taki zakres prac budowlanych, który zapewni, iż zaprojektowana przebudowa jezdni wraz z prawostronną dobudową chodnika spełni wymagania normatywne.

4.5.2. Profil drogi gminnej ulicy Kmicica.

Niweleta drogi na głównym odcinku o długości 550 mb posiada zasadnicze nachylenie w dwóch kierunkach tj. od włączenia do ulicy Turystycznej do istniejącego przepustu na wysokości HM 2 + 68,00 oraz od ok. HM 5 w kierunku istniejącego przepustu na wysokości HM 2 + 68,00.

Końcowe 50,0 mb drogi posiada istniejące (jak i projektowane) pochylenie w kierunku drogi polnej. Boczny

odcinek w formie "pętli" ma pochylenie w kierunku drogi głównej, z przełamaniem niwelety na wysokości HM 1 + 40,00.

Teren, na którym zlokalizowana jest ulica Kmicica jest terenem znacznie zróżnicowanym wysokościowo "jest pagórkowaty", ale o średnio stromych podjazdach i zjazdach, a spadki podłużne i pochylenia poprzeczne jezdni jak i przyległych terenów zapewniają sprawne powierzchniowe odwodnienie. Istniejące rzędne na długości ok. 550 mb wahają się od 392,0 m.n.p.m. ( w rejonie skrzyżowania z ulica Turystyczną) do ok.

381,5 m.n.p.m. (w rejonie istniejącego przepustu). Istniejące pochylenie poprzeczne jezdni bitumicznej jest dwukierunkowe daszkowe o wartości 1,0 - 1,5 %.

(7)

Przebudowa ulicy Kmicica w Zawierciu wraz z odwodnieniem PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu

4.5.3. Charakterystyka pasa drogowego .

PARAMETRY ULICY Kmicica

4.5.3.1. Zagospodarowanie pasa drogowego :

Istniejący pas drogowy drogi gminnej ulicy Kmicica aktualnie stanowią :

Jezdnia na odcinku zasadniczym o szerokości 4,00 - 5,50 m o nawierzchni z asfaltobetonu oraz żużlowo - żwirowej,

na odcinku bocznym o szerokości zmiennej o nawierzchni gruntowej utwardzonej,

Pasy zieleni Szerokości zmiennej, nieregularnej tj. do granicy pasa drogowego lub ogrodzeń, Ewidencyjny pas

drogowy

Szerokości 5,00 - 11,00 m na odcinku prostym z poszerzeniem na łukach i włączeniu do ulicy bocznych,

Zjazdy na posesję obustronne głównie gruntowe nieulepszonej lub utwardzone o nawierzchni kostki betonowej lub granitowej, wykonane indywidualnie przez właścicieli posesji prywatnych,

Skrzyżowania z drogami na włączeniu do drogi głównej DP 1725 S ulicy Turystycznej, Zagospodarowanie

terenu poza pasem drogowym:

Budynki mieszkalne, domy letniskowe, nieużytki, niezagospodarowane, ale w przeważającej części ogrodzone działki,

4.5.3.2. Istniejące parametry ruchowe drogi gminnej ulicy Kmicica:

 Natężenie ruchu kołowego: małe, (KR 1)

Natężenie ruchu pieszego: małe,

 Organizacja ruchu : ruch dwukierunkowy,

 Ograniczenie prędkości : 50 km/h "w terenie zabudowanym"

 Funkcja : droga gminna,

 Klasa techniczna drogi : VII klasa - dojazdowa "D",

Zagosp. terenów przyległych : budynki mieszkalne, ogrodzone działki, nieużytki.

 Stan nawierzchni jezdni : zły

 Pochylenie poprzeczne jezdni : daszkowe 2,0 % na odcinku z asfaltobetonu,

 Pochylenie podłużne jezdni : 1,5 - 5,0 %,

 Widoczność : średnia, ograniczona zwartą zabudową oraz ostrymi łukami poziomymi i pionowymi

4.5.4. Oznakowanie ulicy.

Ulica Kmicica w chwili obecnej posiada jedynie oznakowanie pionowe na włączeniu do ulicy Turystycznej w postaci znaku A-7.

Istniejące oznakowanie przedstawiono na rys. nr OR-1

(8)

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu

4.6. STAN PROJEKTOWANY

Dla wykonania robót związanych z przebudowa ulicy Kmicica w Zawierciu przewidziano:

całkowite zajęcie jezdni wraz z pasami zieleni,

częściowe zajęcie jezdni ( pasa drogowego ) max. 1,00 m od krawędzi jezdni ulicy Turystycznej,

ustawienie oznakowania ostrzegawczego na drodze powiatowej w postaci znaków A - 12a, A - 12b, A - 12c "zwężenie jezdni - obu-, prawo- lub lewostronne" + A - 14 "roboty na drodze" w odległości 70,0 od frontu robót,

wprowadzenie ograniczenia prędkości na drodze powiatowej do 30 km/h w postaci znaku pionowego B - 33 "ograniczenie prędkości" oraz B - 25 "zakaz wyprzedzania" ( aktualnie obowiązująca prędkość to 50 km/h „teren zabudowany” ) umiejscowionych w odległości 40,0 m od frontu robót ,

wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów w postaci znaku pionowego B - 1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" wraz z tabliczką "Nie dotyczy mieszkańców",

zabezpieczenie obszaru robót za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. U - 3d

"tablica prowadząca ciągała w lewo", oraz U - 20b "zapora drogowa pojedyncza szeroka",

zapewnienie przejazdu awaryjnego dla pojazdów specjalnych przez całą dobę,

zapewnienie ciągłości dojazdu do posesji mieszkańcom,

zapewnienie ciągłości dojść do istniejących budynków,

Czasowe oznakowanie pionowe należy zastosować z grupy wielkości średnie ( S ) lub o jedną grupę wielkości wyższą niż zastosowane na danym odcinku drogi.

Do wykonania lic znaków stosowanych do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym należy zastosować folię odblaskową typu 2, a tarcze znaków należy wykonać z podwójnie giętymi krawędziami na całym obwodzie.

Dla wykonania robót w ramach projektu pn: Przebudowa ulicy Kmicica w Zawierciu wraz z odwodnieniem w zakresie nawierzchni jezdni, przewidziano zastosowanie schematu oznakowana i zabezpieczenia robót prowadzonych przy całkowitym zamknięciu jezdni.

4.6.1. ETAPY ROBÓT BUDOWLANYCH

Przyjęto założenie, że zasadnicze roboty związane z przebudową jezdni zostaną wykonane w jednym zasadniczym etapie, a prace prowadzone będą zgodnie z zasadą "pod górę" dla zapewnienia płynnego odwodnienia wybudowanego odcinka ulicy.

roboty zasadnicze

przebudowa jezdni ciągu głównego o nawierzchni z asfaltobetonu wraz z budową kanalizacji, przebudową zjazdów na posesję, oraz dobudową prawostronnego chodnika na całym odcinku od początku przebudowy z włączeniem do skrzyżowania do włączenia do istniejącego nawierzchni jezdni gruntowej oraz ciągu bocznego o nawierzchni z kostki betonowej wraz z przebudową zjazdów na posesję oraz zabezpieczeniem istniejących kabli energ. rurami ochronnymi tj. na łącznej długości ok. 850 mb

(9)

Przebudowa ulicy Kmicica w Zawierciu wraz z odwodnieniem PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu roboty

wykończeniowe

Ustawienie oznakowania pionowego

Sposób oznakowania miejsca prowadzonych robót przedstawiono na rys. nr OR-02

4.7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.

4.7.1. Zasady ogólne.

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym te roboty.

Oprócz podstawowych znaków drogowych określonych w instrukcji o znakach drogowych pionowych do oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się dodatkowe znaki pionowe, tabliczki do znaków oraz Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:

 tablice prowadzące (U-3d, ),

 zapory drogowe (U-20b,),

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót. Dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosuje się odpowiednio barwy białą, czerwoną, żółtą i czarną lub dowolną jaskrawą dla taśmy ostrzegawczej U-22. Jeżeli urządzenia te zawierają elementy odblaskowe powinny być one w kształcie koła lub prostokąta i widoczne w okresie od zmroku do świtu z odległości co najmniej 150 m przy oświetleniu ich światłami drogowymi.

Konstrukcja stojaków użytych do urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinna zapewniać ich stabilność.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej. Zaleca się wyposażenie odzieży w elementy odblaskowe o barwie żółtej lub pomarańczowej ułatwiające spostrzeganie przez kierujących.

4.7.2. Tablice prowadzące.

Tablice prowadzące stosuje się w celu uprzedzenia kierującego pojazdem o koniczności zmiany

kierunku jazdy na szczególnie niebezpiecznych łukach poziomych i na skrzyżowaniach typu "T" oraz np. przy zwężeniu jezdni, zamknięciu drogi. Tablice prowadzące dzielą się na:

 pojedyncze w prawo U-3a,

 pojedyncze w lewo U-3b,

 ciągłe w prawo U-3c,

 ciągłe w lewo U-3d,

 dwustronne U-3e.

Tło tablic ma barwę białą, strzałki czerwoną. Zarówno tło jak i strzałki powinny być wykonane z materiałów odblaskowych o parametrach odpowiadających znakom drogowym pionowym. Dopuszcza się

stosowanie aktywnych tablic prowadzących U-3 z pulsującym żółtym lub białym światłem. Pulsujące światło powinno być emitowane przez co najmniej jeden szereg źródeł światła, ułożony wzdłuż białej i czerwonej krawędzi tablicy.

(10)

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu

Tablice U-3 umieszcza się w taki sposób, aby ich odległość od jezdni, mierzona od bliższej pionowej krawędzi tablicy w kierunku prostopadłym do jezdni, była jednakowa; chyba że niektóre z nich byłyby przez inne zasłonięte, w przypadku umieszczania ich na łuku, gdy w pobliżu znajdują się przeszkody.

Wysokość ustawienia tablic, licząc od płaszczyzny stanowiącej przedłużenie płaszczyzny jezdni od dolnej krawędzi tablicy, powinna wynosić 0,90 m. Jeżeli tablica powinna być umieszczona wyżej niż 1,50 m, to umieszcza się dwie tablice jedna na drugą, przy czym dolna znajduje się na wysokości 0,90 m. Tablice ciągłe powinny być ustawiane w taki sposób, aby były dobrze i w całości widoczne z odległości nie mniejszej niż 200 m. Płaszczyzny tablic wszystkich rodzajów powinny być pionowe, a ich dolne i górne krawędzie poziome. Długość tablicy kierującej powinna być dostosowana do występujących potrzeb, lecz nie może być krótsza niż 1,20 m. Dopuszczalne długości tablic kierujących L wynoszą : 1200, 1800, 2400 i 3000 mm.

4.7.3. Zapory drogowe.

Do wygradzania miejsca robot prowadzonych w pasie drogowym jako podstawowe urządzenie stosuje się zapory drogowe (U-20a, U-20b, U-20c, U-20d). Zapory drogowe pojedyncze U-20a i U-20b stosuje się do wygrodzenia miejsc robót prowadzonych w pasie drogowym.

Do wygrodzenia wzdłuż jezdni stosuje się zapory drogowe U-20a, a do wygrodzeń poprzecznych U-20b, z wyjątkiem przypadków, w których stosuje się tablice prowadzące ciągłe U-3c lub U-3d. Przy wygrodzeniach wzdłuż jezdni nie dopuszcza się przerw w ciągu zapór.

Do wygrodzenia poprzecznego jezdni dopuszcza się zapory pojedyncze szerokie U-20b.

Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w miejscach zwiększonego natężenia ruchu dzieci, np. w pobliży szkół podstawowych, przedszkoli, itp. zaleca się stosowanie zapory drogowej potrójnej U-20d, w której dolna krawędź dolnego pasa zapory powinna znajdować się na wysokości około 15 cm nad

poziomem nawierzchni.

Zapory drogowe zabezpieczające miejsca robót należy umieszczać na wysokości od 0,9 m do 1,1 m mierząc od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapór. W terenie zabudowanym należy zwrócić uwagę, aby zapora drogowa umieszczona bezpośrednio na skrzyżowaniu dróg nie ograniczała kierującym widoczności innych kierunków ruchu. W takich sytuacjach dopuszcza się umieszczenie zapory na wysokości poniżej 0,9 m. Jeżeli zachodzi konieczność umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawędź znaku nie może znajdować się poniżej górnej krawędzi zapory.

Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygrodzenia części jezdni powinny mieć lica wykonane z foli odblaskowej i mogą być wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.

W przypadku wykopów w jezdni większych niż 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni należy zastosować osłony energochłonne lub pryzmy piasku. Zapory drogowe U-20 zastosowane go wygradzania części jezdni powinny być zawsze wyposażone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze.

Zapory drogowe powinny być pokryte po obu stronach pasami białymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie

zapory rozpoczynają się i kończą polem czerwonym. Dopuszczalne długości zapór drogowych L wynoszą : 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm.

Zapory drogowe muszą być wykonane z materiałów nie stanowiącego zagrożenia dla osób i mienia.

Zabrania się wykonywania zapór drogowych bez wyokrąglonych naroży minimum promieniem R30 mm.

Zaleca się stosowanie zapór drogowych wykonywanych z tworzyw sztucznych.

(11)

Przebudowa ulicy Kmicica w Zawierciu wraz z odwodnieniem PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu

4.8. OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE ROBÓT PROWADZONYCH W PASIE DROGOWYM

4.8.1. Zasady ogólne.

Wykonywane w obszarze pasa drogowego roboty związane zarówno z samą drogą jak również z urządzeniami i obiektami znajdującymi się na niej lub obok niej powodują niejednokrotnie istotne

utrudnienia i zagrożenia dla ruchu. Prawidłowe oraz staranne oznakowanie i zabezpieczenie tych robót ma więc zasadniczy wpływ na bezpieczne i sprawne prowadzenie ruchu. Stosowane w czasie robót rozwiązania mają charakter tymczasowy i sprowadzają się do właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w istniejącej organizacji ruchu i wyznaczenia objazdów.

Niniejszy punkt określa zasady oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym, a możliwe do zastosowania typowe projekty organizacji ruchu zostały przedstawione w części rysunkowej. Używane do oznakowania i zabezpieczenia robót znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy, a ich stosowanie i umieszczenie na drodze powinno być zgodne z zasadami określonymi w instrukcji o znakach drogowych pionowych.

Wymiary znaków używanych w związku z robotami wykonywanymi w pasie drogowym powinny być z grupy wielkości średnie (S) lub większe o jeden rozmiar od innych istniejących znaków drogowych tej

samej kategorii stosowanych na danej drodze. Nie dotyczy to znaków umieszczanych na pojazdach.

Na drogach krajowych o numeracji jednocyfrowej należy stosować znaki wielkie o wymiarach określonych w instrukcji o znakach drogowych pionowych.

Do oznakowania robót należy stosować wyłącznie znaki drogowe pionowe odblaskowe. Nie dotyczy to znaków z grupy F-8. Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być usuwane w miarę ich postępu.

4.8.2. Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych przy zamknięciu drogi ( jezdni ) dla ruchu.

Zamknięcie drogi dla potrzeb prowadzenia robot może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki drogowe lub względy techniczno-technologiczne uniemożliwiają wykonanie robót przy utrzymaniu ruchu pojazdów.

Zamknięcia drogi należy dokonać przez wygrodzenie jej w poprzek zaporami drogowymi oraz umieszczenie znaków B - 1 „zakaz ruchu". Na zaporach drogowych należy umieścić światła ostrzegawcze U - 35 w kolorze czerwonym.

W przypadku zamknięcia drogi bezpośrednio przy skrzyżowaniu lub kierowania ruchu na drogę zastępczą wybudowaną obok zamiast zapór drogowych należy ustawić tablice kierujące.

Jeżeli na drodze pomiędzy zamknięciem a najbliższym skrzyżowaniem ruch został dopuszczony, to przy skrzyżowaniu tym należy umieścić odpowiednio znaki D-4a i D-4b „droga bez przejazdu''.

Należy w trakcie prowadzenia robót zapewnić stałą możliwość dojazdów i dojść, w tym szczególnie dla służb ratowniczych i komunalnych, do posesji oraz obiektów objętych frontem robót (o terminie i zakresie robót powiadomić użytkowników poszczególnych budynków i posesji objętych zakresem prowadzonych prac)

(12)

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu

4.9. UWAGI I ZALECENIA DLA WYKONAWCY :

W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić możliwość dojazdów i dojść, w tym szczególnie dla służb ratowniczych i komunalnych, do posesji oraz obiektów objętych frontem robót (o terminie i zakresie robót powiadomić użytkowników poszczególnych budynków i posesji objętych zakresem prowadzonych prac)

Wykonawca prowadzący roboty w pasie drogowym zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie

środków technicznych użytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót ( oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym musi zapewniać bezpieczeństwo

uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonującym roboty).

Miejsce prowadzonych robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z niniejszym typowym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Natychmiast po zakończeniu robót należy przystosować pas drogowy do prowadzenia ruchu kołowego i pieszego.

Dla zajęcia pasa drogowego należy:

- uzyskać u Zarządcy drogi pisemne zezwolenie na wejście w teren, uzgadniając termin i okres wykonywania robót.

- następnie należy wykonać i ustawić oznakowanie w miejscach określonych projektem. Oznakowanie to do czasu jego odbioru i dokonania wspólnie z Zarządcą drogi sprawdzenia prawidłowości ustawienia projektowanego oznakowania winno być zasłonięte.

Za oznakowanie na placu budowy odpowiada kierownik budowy.

(13)

O R I E N T A C J A

SKALA 1 : 10 000

Skala 1 : 50 000 Morsko

Zawiercie

Zawiercie

Zawiercie dz. Blanowice

Kroczyce

Zawiercie

(14)

istn.A - 7

GMINNEJ ULICY KMICICA

(KR 1)

Organizacja ruchu : ruch dwukierunkowy,

50 km/h "w terenie zabudowanym"

Funkcja : droga gminna,

Klasa techniczna drogi : VII klasa - dojazdowa "D",

Pochylenie poprzeczne jezdni : daszkowe 2,0 %, oraz jednostronne 2,0 %

PIONOWE

istn.

A - 7

OZNACZENIA :

DOT. OZNAKOWANIA

POZIOMEGO NA DALSZYM ODCINKU ULICY KMICICA

KIERUNEK : ZAWIERCIE ( centrum )

Droga Powiatowa nr 1725 S ULICA TURYSTYCZNA

INWESTOR

SKALA

OR-01

BUDREMEX

ZADANIE INWESTYCYJNE

NAZWA RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

CZASOWA ORG. RUCHU

1:500

UPRAWNIENIA DATA PODPIS

KIER. PRACOWNI

ZADANIE PN: "DOKUMENTACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA"

LOKALIZACJA OBIEKTU :

GMINA : Zawiercie ULICA : Kmicica

ULICA KMICICA G 320 097 S

PRZEBUDOWA ULICY KMICICA W ZAWIERCIU WRAZ Z ODWODNIENIEM

(15)

istn.A - 7

proj.

B - 25 proj.

B - 33 proj.

B - 25 proj.

B - 33 proj.

A - 14

proj.

A - 12b

proj. U - 20b

proj. B - 1 proj. tabl.

proj. U - 20b

proj. U - 20bL = 1,75 m

proj. U - 3d

L = 1,8 m

proj. A - 14

GMINNEJ ULICY KMICICA

(KR 1)

Organizacja ruchu : ruch dwukierunkowy,

50 km/h "w terenie zabudowanym"

Funkcja : droga gminna,

Klasa techniczna drogi : VII klasa - dojazdowa "D",

Pochylenie poprzeczne jezdni : daszkowe 2,0 %, oraz jednostronne 2,0 %

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Droga Powiatowa nr 1725 S ULICA TURYSTYCZNA

INWESTOR

SKALA

OR-02

BUDREMEX

ZADANIE INWESTYCYJNE

NAZWA RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

CZASOWA ORG. RUCHU

1:500

UPRAWNIENIA DATA PODPIS

KIER. PRACOWNI

ZADANIE PN: "DOKUMENTACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA"

PRZEBUDOWA ULICY KMICICA W ZAWIERCIU WRAZ Z ODWODNIENIEM

LOKALIZACJA OBIEKTU :

GMINA : Zawiercie ULICA : Kmicica

ULICA KMICICA G 320 097 S

SKALA 1 : 500

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

PIONOWE

proj.

A - 7

OZNACZENIA :

DOT. OZNAKOWANIA

istn.

A - 7

UWAGI I ZALECENIA :

A - 14 + A - 12b ,

A - 14 + A - 12c ,

A - 14 - ,

B - 25 + B - 33 - min. 40,0 m ,

U - 3d ,

U - 20b

3. Czasowe oznakowanie pionowe z grupy

( S ) lub o

zastosowane na danym odcinku drogi;

4. Do wykonania lic stosowanych do oznakowania prowadzonych w pasie drogowym

typu 2, a tarcze z

max. 1,0m Przejazd min. 2,75 m

chodnika, budowa kanalizacji deszczowej TEREN ZABUDOWANY

V max 50 km/h

dojazdowa droga gminna

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :