gwarancje wynikające z arT. 12 kOnwencji na kanwie

In document 100 Lat Odrodzonego Sądownictwa Polskiego (Page 76-79)

prawO dO zawarcia związku małżeńskiegO w warunkach pOzbawienia wOlnOści

3. gwarancje wynikające z arT. 12 kOnwencji na kanwie

spraw przeciwkO pOlsce 3.1. Wyrok etPCz w sprawie Frasik przeciwko Polsce (skarga nr 22933/02) Krótka charakterystyka stanu faktycznego omawianej sprawy jest następująca. Skarżącemu został przedstawiony zarzut gwałtu i pobicia po­

krzywdzonej, a następnie zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie. W trakcie sto­

sowania tego środka zapobiegawczego skarżący starał się najpierw doprowadzić do jego uchy­

lenia w związku z deklarowanym zamiarem za­

warcia związku małżeńskiego z pokrzywdzoną.

Następnie został złożony wniosek o udzielenie zgody na zawarcie małżeństwa w warunkach zakładu karnego. Wniosku nie uwzględniono, powołując się na specyficzne okoliczności spra­

wy, w szczególności na wątpliwości co do rze­

czywistych zamiarów stron, które to wątpliwości mogły być dyktowane zamiarem skorzystania przez pokrzywdzoną z prawa do odmowy skła­

dania zeznań w sprawie. Jednocześnie stwier­

dzono, że zakład karny nie jest odpowiednim miejscem do odbywania ceremonii ślubnych.

W tej sprawie Trybunał stwierdził narusze­

nie art. 12 Konwencji i wskazał, że wolność osobista nie jest obligatoryjnym warunkiem do skorzystania z prawa do zawarcia związku mał­

żeńskiego i sam fakt pozbawienia wolności nie ma wpływu na wskazaną gwarancję29. Ponad­

to w oparciu o Europejskie Reguły Więzienne ETPCz wskazał, że wszelkie ograniczenia nakła­

dane na osadzonego winny być proporcjonalne do celu, który ma zostać osiągnięty30.

Po przeanalizowaniu tej sprawy nasuwa się kilka wniosków. Po pierwsze, każdy osadzony korzysta z przyrodzonych praw fundamental­

nych, do jakich niewątpliwie zalicza się art. 12 Konwencji. Ponadto, jak już było wskazywa­

ne na tle wcześniejszych orzeczeń Trybunału, wszelkie ingerencje lub ograniczenia winny zostać w sposób przekonujący uzasadnione przez władze krajowe i – w zasadzie – winny wynikać z konieczności zapobiegania popeł­

nianiu przestępstw lub naruszeń porządku i bezpieczeństwa. Co więcej, ograniczanie prawa osadzonego do zawarcia małżeństwa nie może być uzasadnione brakiem akceptacji władz krajowych dla takiego związku bądź też niechęcią opinii publicznej31.

Podkreślenia wymaga, że zarówno wybór

27 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, A/RES/45/111, Basic Principles for the Treatment of Prisoners, Nowy Jork, 14 grudnia 1990 r.

28  Ibidem.

29 Wyrok ETPCz z 5 stycznia 2010 r. w sprawie Frasik przeciwko Polsce, skarga nr 22933/02, ust. 88.

30 Rekomendacja Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Wię-ziennych.

31 Wyrok ETPCz w sprawie Frasik przeciwko Polsce, ust. 92.

partnera, jak i podjęcie decyzji o wstąpieniu w związek małżeński jest sprawą prywatną i osobistą, a przede wszystkim nie zależy od tego, czy jednostka pozostaje na wolności, czy też przebywa w warunkach izolacji więziennej.

Gdyby nie fakt pozbawienia wolności, prawo nie stwarzałoby żadnych przeszkód w zawar­

ciu związku małżeńskiego w jakimkolwiek momencie podczas toczącego się postępowa­

nia karnego32.

3.2. Wyrok etPCz w sprawie Jaremowicz przeciwko Polsce (skarga nr 23023/03) W stanie faktycznym niniejszej sprawy skarżący odbywał karę pozbawienia wolności za usiłowanie włamania. W trakcie osadzenia najpierw złożył wniosek o udzielenie zgody na przepustkę w celu odbycia wizyty u innej osoby osadzonej, a po otrzymaniu decyzji odmownej złożył wniosek o przyznanie prze­

pustki w celu zawarcia związku małżeńskiego z tą osobą. Wniosek ten również nie został uwzględniony, a w uzasadnieniu wskazano, że skarżący nie jest w stanie udowodnić, że strony pozostawały w związku nieformalnym przed znalezieniem się w zakładzie karnym, a nadto że znajomość rozwijała się poza formalnym obiegiem, tj. za pomocą grypsów.

Trybunał, podobnie jak we wcześniej oma­

wianej sprawie, stwierdził naruszenie art. 12 Konwencji, wskazując brak zasadności podnie­

sionego przez władze więzienia wymogu wol­

ności osobistej jako warunku do skorzystania z prawa do zawarcia związku małżeńskiego33. Podkreślił przy tym, że ograniczenia tego prawa mogłyby zostać uzasadnione względami porząd­

ku i bezpieczeństwa w zakładzie karnym, przy czym decyzja w żadnej mierze nie powinna do­

tyczyć kwestii „jakości” związku pomiędzy nup­

turientami. W przedmiotowej sprawie źródłem naruszenia Konwencji był arbitralny charakter zapadłych decyzji. Podobnie jak w przypadku sprawy Frasik przeciwko Polsce, arbitralność ta

wyrażała się w braku zastosowania zasady pro­

porcjonalności w zakresie wyrażenia interesu publicznego i indywidualnego stron34.

4. pOdsumOwanie

Niewątpliwie prawo do zawarcia związku małżeńskiego, gwarantowane w art. 12 Kon­

wencji, jest podstawowym prawem przysłu­

gującym każdemu człowiekowi. Pozbawienie wolności jest szczególnym stanem, w którym także istnieje możliwość, aby osadzony wstąpił w związek małżeński na terenie danej jednost­

ki penitencjarnej. Bogate orzecznictwo Trybu­

nału w tym zakresie utrwaliło pogląd, że osoba przebywająca w zakładzie karnym zachowuje wszystkie przysługujące jej prawa, oczywiście z wyjątkiem prawa do wolności. W związku z tym nie ma przeszkód, aby na terenie dane­

go zakładu możliwe było zawarcie związku małżeńskiego.

Orzecznictwo ETPCz w sposób jasny i pre­

cyzyjny potwierdziło oraz rozwinęło zasady dotyczące interpretacji art. 12 w aspekcie osób pozbawionych wolności. Znalazło to również odzwierciedlenie w sprawach przeciwko Pol­

sce, co pozwala sformułować kilka wniosków.

Po pierwsze, należy wskazać, że źródłem naruszenia Konwencji w tym zakresie jest przede wszystkim arbitralny charakter zapad­

łych decyzji. Arbitralność wyrażała się w nie­

zastosowaniu zasady proporcjonalności przy wyważeniu interesu publicznego i prywatnego stron.

Ponadto w polskim ustawodawstwie wła­

dze mają zbyt daleko idącą swobodę w za­

kresie udzielania bądź odmowy udzielenia zgody na zawarcie przez osadzonych związ­

ku małżeńskiego. Poza tym brak jest regulacji dotyczących terminu rozpoznania wniosku czy też brak skonkretyzowanych przesłanek ewentualnej odmowy. Mając to na uwadze,

32  Ibidem, ust. 96.

33 Wyrok ETPCz z 5 stycznia 2010 r. w sprawie Jaremowicz przeciwko Polsce, skarga nr 24023/03, ust. 63.

34  Ibidem, ust. 93.

7

można dostrzec potrzebę uwzględnienia pew­

nych zasad dotyczących regulacji możliwości zawarcia związku małżeńskiego w warunkach pozbawienia wolności w ustawodawstwie kra­

jowym. Przede wszystkim niezbędne wydaje się ścisłe określenie warunków odmowy udzie­

lenia zgody na wstąpienie w związek małżeń­

ski przez osobę pozbawioną wolności.

s u m m a r y

Kornelia Anna Grabowska

thE right to marry undEr thE condition of imprisonmEnt

The right to marry and found a family belongs to the catalog of civil and political rights, and is therefore confirmed in many documents of international rank. This issue is also regulated by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which states in Article 12 that „married men and women have the right to marry and to found a family in accordance with national laws governing the exercise of this right.”

The right to marry has been recognized as the fundamental right of every human being. On the other hand, the state of deprivation of liberty does not constitute a negative condition for exercising this right. The Court’s extensive case law in this regard has maintained the view that an imprisoned person retains all his rights, of course except the right to liberty. Therefore, there is no obstacle to the possibility of marriage in the area of the penitentiary.

This article analyzes the regulation contained in Art. 12 conventions based on the selected ECHR case law and issues related to Polish law as well as the practice of marrying in prison.

Keywords: the European Convention of Human Rights, the right to marriage, deprivation of liberty, national regulations, Frasik vs. Poland, Jaremowicz vs. Poland

Pojęciakluczowe: Europejska Konwencja Praw Człowieka, prawo do małżeństwa, pozbawienie wolności, przepisy krajowe, Frasik vs. Poland, Jaremowicz vs. Poland

zgOdnOść z prawem decyzji

In document 100 Lat Odrodzonego Sądownictwa Polskiego (Page 76-79)