Historia parafii, klasztorów, kościołów

W dokumencie Zaranie Śląskie. Seria druga, 2015, R. 1 (Stron 92-97)

60 la t P a ra fii R z y m s k o k a to lic k ie j W n ie ­ b o w zię c ia N a jśw ię tsz e j M a r y i P a n n y w K a to w ica ch . 1952-2012, [red. W an­

da Niedzielowa, Beata Urban], Parafia

R zym skokatolicka W niebow zięcia N M P w Katowicach, Katowice 2012, s. 80, ilustracje.

Archidiecezja Częstochowska. K a ta lo g 2011, red. Paweł W olnicki, współpr. Józef Mielczarek i in„ Kuria M etropolitalna - Częstochowskie Wydaw. Archidiece­

zjalne „Regina Poloniae”, Częstochowa 2012, s. 816, ilustracje.

D ola K azim ierz, K a p u c y n i w N y s ie . 1658-1810, Redakcja Wydaw. Wydziału Teologicznego U O - Wydaw. i D ru ­ karnia Świętego Krzyża, Opole 2012, s. 3 0 0 , ilustracje (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku, n r 71).

Dudek Jerzy, Czyżow ice. M onografia p a ra ­ f i i i kościoła C hrystusa Króla, Jan i Kazi­

mierz Kwaśniewicz D rukarnia Baterex, Racibórz [2012], s. 143, ilustracje.

G órecki Piotr, C y ste rsk ie d z ie d z ic tw o ru d zkieg o sa n k tu a r iu m . Z a ry s d z ia ła l­

ności C ystersów w R u d a c h i k ró tk i p r z e ­ w o d n ik p o S a n k tu a r iu m , Epigraf Jan Kalnik, Teresa Kalnik, na zlec. Parafii Rzymskokatolickiej pw. W niebowzię­

cia NMP, Rudy-Gliwice 2012, s. 189, ilustracje (Collectanea Rudiensis, nr 1).

Graca Zofia, D z ie je p a r a fii p o d w e z w a ­ n ie m ś w ię te g o F r a n c is z k a z A s y ż u w C h o r z o w ie K lim z o w c u , Parafia Rzymskokatolicka Świętego Franciszka z Asyżu - D rukarnia Archidiecezjalna, Katowice - Chorzów Kłimzowiec 2012, s. 202, ilustracje.

Gröger Josef, Z h is to r ii k la s z to r u f r a n ­ c iszk a n ó w m in o r y tó w w K o źlu (G ó rn y Śląsk). P r z y c z y n e k do p o n o w n e g o w y ­ św ięcenia kościoła pw . W n ieb o w zięcia N a jś w ię ts z e j M a r ii P a n n y , d a w n ie j kościół m in o rytó w , w K o źlu 2010. S tu ­ d iu m h istoryczne, Wydaw. i D rukarnia Świętego Krzyża, Opole [2012], s. 141, ilustracje.

Koczur Mateusz, D zieje K la szto ru i B iblio­

teki 00. F ra n ciszka n ó w w Pilicy, Koło Nauk. Sodahtas Bibliologica Silesiana, Pilica-Katowice 2012, s. 110, ilustracje.

K o śc ió ł M a r ia c k i w K a to w ic a c h . F a k ty i lu d zie, cz. 5: O becność. B łogosław iony ks. E m il S zr a m e k w X X I w ie k u , [m a te ­ ria ły d o dr. p rzy g o t. R u d o lf B ro m i in .], G ó rn o ś lą s k ie T P N im . W. R o ź d z ie ń - sk ieg o - D r u k a r n i a A rc h id ie c e z ja ln a , K ato w ice 2012, s. 38, ilu stra c je . K ościół na Śląsku. Z dziejów ku ltu ry i życia

religijnego. Księga p a m ią tk o w a d e d y k o ­ w a n a k się d zu b isk u p o w i Janow i K opco­

w i z o k a zji 65-lecia u ro d z in , 40-lecia p r e z b ite r a tu , 2 0 -lecia s a k r y b is k u p ie j i 3 0 -lecia p r a c y n a u k o w e j, re d . F r a n ­ ciszek W o ln ik , R e d a k c ja W ydaw . W y ­ d z ia łu T eo lo g iczn eg o U O , O p o le 2012, s. 351, ilu s tra c je ( O p o ls k a B ib lio te k a T eo lo g iczn a, n r 127).

K o śc ió ł św. A n to n ie g o z P adw y. P arafia rz ym sko ka to licka . 1912-2012 [red. M a ł­

g o rz a ta P le s z y n ia k ], A la tu s - P a ra fia R zym skokatolicka Św iętego A n to n ieg o z Padwy, K atow ice - K atow ice D ą b ró w ­ k a M a ła 2012, s. 95, ilu stra c je .

K o w a ls k i Ja n , O s ie m d z ie s ią t tr z y la ta (1926 -2 0 0 9 ) p o s łu g i S ió str H o n o ra te k (M a ły c h S ió s tr N ie p o k a la n e g o Serca M a r y i) w C z ę s to c h o w s k im S e m in a ­ riu m D u c h o w n y m w K ra k o w ie i C zę ­ sto ch o w ie, W y d aw . A rc h id ie c e z ja ln e

„R e g in a P o lo n ia e ”, C z ę s to c h o w a 2012, s. 55, ilu stra c je .

K u re k Jacek, M a ch a b e u sze . Bł. ks. J ó z e f C zem piel w śród chorzow skich „ tow arzy­

szy", M u z e u m w C h o rz o w ie , C h o rz ó w 2012, s. 59, ilu stra c je .

M onografia pa ra fii Biestrzykowice, [red. Ta­

d eu sz W in ce w icz], N am islavia T adeusz W in ce w icz i S-ka, n a zlec. Stow arzysze­

n ia W s p ó ln o ta P a ra fia ln a B ie strz y k o ­ w ice, N a m y słó w 2012, s. 248, ilustracje.

P ałaszew sk i R o m a n , B racia M n ie jsi K o n ­ w e n tu a ln i w archidiecezji w rocław skiej w la ta c h 1945-1972, d o d r. p rz y g o t.

Z d zisław G o g o la, Jó zef M a n d z iu k , W y ­ daw . N au k . U n iw e rs y te tu P ap iesk ieg o Jana Paw ła II w K rakow ie, K raków 2012, s. 268, ilu stra c je .

P o lo k Jan, D o b rzeń skie p a n n y kla szto rn e, W ydaw . i D r u k a r n ia Ś w iętego K rzyża, D o b rz e ń W ie lk i - O p o le 2012, s. 143, ilu stracje.

P o sp isz y l B e n e d y k t, Bp. Joseph M a r tin N a th a n . F un d a cja N M P w B ranicach w latach 1904-1949, ID P roject, B ranice 2012, s. 559, ilu stra c je .

P o sp iszy l B en e d y k t, M o n o g ra fia p a ra fii W niebow zięcia N ajśw iętszej M a r y i P a n ­ n y w Branicach. 1248-2011, ID P ro je c t, B ra n ic e 2012, s. 414, ilu stra c je . R o g a c z e w s k i Jerzy, M a s ta le r z Ja c e k ,

Z dziejów pierw szego Z b o ru B aptystycz- nego w K atow icach, K o śció ł C h rz e ś c i­

ja n B ap ty stó w w RP - P ie rw sz y Z b ó r w K a to w ic a c h , K a to w ic e 2012, s. 57, ilu stracje.

S o b e c z k o M a te u s z , M ie js c e d e k a n a tu pszow skiego w diecezji ka to w ickiej w la­

tach 1924-2004, S tu d io N o a Ire n e u sz

O lsza, K atow ice 2012, s. 178, ilu stra c je . s S o ch ack i A n d rzej, K ościół i kla szto r ka n o - ^ n ik ó w regularnych laterańskich w M sto - c wie. S a n ktu a riu m M aryjne. P rzew odnik. y N a p a m ią tkę ju b ileu szu 800-lecia zja zd u Є

b isk u p ó w w M s to w ie 1212-2012, n a k ł. ■-K la s z to ru ■-K a n o n ik ó w R e g u la rn y c h

L a te r a ń s k ic h - W y d a w „ C z u w a jm y ”, ^ K ra k ó w -M stó w 2012, s. 46, ilustracje. ^ S ta n o s z e k P aw eł, H isto ria p a r a fii Stare e Olesno. 1911-2011, Z a k ła d P o lig raficzn e- ° -P a p ie rn ic z y „ K lu c z -D ru k ”, K lu c z b o rk и

20X2, s. 139, ilu stra c je .

-Szczech B e rn a rd , Z d a w n ych d zie jó w ko - <

ścioła i p a ra fii św. K a ta r z y n y w W o ź­

n ik a c h do 1800 ro k u , [W ydaw . P io tr K alin o w sk i], W o ź n ik i 2012, s. 137, ilu ­ stracje (B iblioteczka W ied z y o M ieście i G m in ie W o źn ik i).

T r ą b a M a r iu s z , Ź r ó d ła d o d z ie jó w p a ­ rafii N ajśw iętszego Serca P ana Jezusa w D ąbrow ie G órniczej-Strzem ieszycach, [eSPe, K rak ó w 2012], s. 280, ilu stra c je (Ź ró d ła i M ateria ły d o D ziejów K o ścio ­ ła K ato lick ieg o n a T e re n a c h D iecezji S o sn o w ieck iej, 1).

91

Śląsku...

W a lte r M a re k , D z ie je Z b o r ó w K o ścioła A d w e n ty stó w D n ia Siódm ego na Śląsku w latach 1898-1945,Z n a k i C zasu , W a r­

szaw a 2012, s. 297, ilu stracje.

H isto ria d o 1742

B a rc ia k A n to n i, M ię d z y P olskę a C zech a ­ m i. Ś lęsk i jeg o m ie szk a ń c y w źró d ła ch czeskich d o b y śred n io w iecza , O fic y n a W ydaw . A tu t - W ro c ła w s k ie W ydaw . O św iato w e, W ro c ła w 2012, s. 233, ilu ­ stra c je (C zesk i H o ry z o n t, t. 2).

K azim ierz W ielki wobec Ślęska - Ślęsk w o­

bec K a zim ierza Wielkiego,red. D a m ia n H alm er, S to w arzy szen ie H u m a n is ty c z ­ n e „ E u ro p a , Śląsk, Ś w iat N a jm n ie js z y ” - S tu d e n c k ie K o ło N a u k . H isto ry k ó w , IH , UŚ, R y b n ik -K a to w ic e 2012, s. 108, ilu stra c je .

O g ó re k M a g d a le n a , B e g in k i i w a ld e n si n a Śląsku i M o ra w a c h do k o ń ca X I V w ieku,W ydaw . i A gencja In fo rm acy jn a W A W G rz e g o rz W aw oczny, R a c ib ó rz 2012, s. 291.

P s y k E w a, F o r m u ła d a ta ln a w ś r e d n io ­ w ie c z n y c h d o k u m e n ta c h ślą skich do k o ń c a X I I I w ie k u ,E te rn u m , Z ie lo n a G ó ra 2012, s. 309.

S ęk o w sk i R o m a n , N ie ła tw e są sied ztw o . S zk ic e i w y p is y ź r ó d ło w e do d z ie jó w s to su n k ó w są sied zkich n a p o g ra n ic zu ś lę s k o -p o ls k im w X V I i X V I I w ie k u , s ta ra n ie m a u to r a - [W ydaw . P io tr K a­

lin o w s k i], O p o le -K a le ty 2012, s. 136, ilu s tra c je (S tu d ia i T e k sty Ź ró d ło w e z D z ie jó w K sięstw O p o lsk ie g o i R a c i­

b o rsk ie g o , n r 2).

S p y ra Ja n u s z , Ś lą s k C ie s z y ń s k i w o k r e ­ sie 1653-1848, S ta r o s tw o P o w ia to w e , C ieszy n 2012, s. 463, ilu stra c je (D zieje Ś ląsk a C ie sz y ń s k ie g o o d Z a r a n ia d o C zasó w W s p ó łc z e sn y c h , t. 4).

S ta tu t zie m s k i księstw opolskiego i racibor­

skiego i innych zie m do nich należących, o p ra ć , i w s tę p O lg ie r d K n ie js k i, R o ­ m an Sękowski, W ojew ódzka B iblioteka

P u b lic z n a im . E. S m ó łk i, O p o le 2012, s. 106, ilu stracje.

Ż e r e lik R o śc is ła w , N a js ta r s z y k o p ia r z k s ią ż ą t oleśnickich i k o z ie ls k o -b y to m - skich , W y d aw . U W r., W ro c ła w 2012, s. 234, ilu s tra c je (A c ta U n iv e rs ita tis W ratislav ien sis. H is to ria , 185).

H isto ria 1742-1918

B o rk o w sk a E lż b ie ta , R o la W ie lk o p o la n w ż y c iu n a r o d o w y m G órnego Ś lą ska w końcu X I X i n a p o c z ą tk u X X w ieku.

Z a r y s p r o b le m a ty k i. M u z e u m w G li­

w icach , G liw ice 2012, s. 614, ilu stra c je (S eria M o n o g ra fic z n a M u z e u m w G li­

w icach , n r 18).

B u r g h a r t G o t t f r i e d H e in r i c h , P o d r ó ż na Górę Ślężę, O fic y n a W ydaw . A tu t - W ro c ła w s k ie T o w a r z y s tw o O ś w i a ­ tow e, W ro c ła w 2012, s. 252, ilu stra c je (B ib lio tek a Ś lężańska).

C z a p liń sk i M a re k , E p id e m ie cholery w re- je n c ji opolskiej w latach 1831-1894, S to ­ w arz y sz e n ie H u m a n is ty c z n e „ E u ro p a , Śląsk, Św iat N a jm n ie jsz y ”, R y b n ik 2012, s. 333, ilu stra c je .

K achel Jacek, B yć kobietą. Sto la t te m u na Śląsku A u str ia c k im i w G alicji,Ż yw ią, Ż yw iec 2012, s. 125, ilu stracje.

K u ja t J a n u s z A d a m , P ie n i ą d z z a s tę p ­ c zy w rejen cji w ro c ła w sk ie j w la ta ch 1914-1924, P H U K u y at M a łg o rz a ta K u ­ jat, Ś w ieb o d zice 2012, s. 224, ilu stracje.

R o s e n b a u m S e b a s tia n , G e rm a n ia . N ie ­ m iecka p o lityczn o ść n a G ó rn y m Śląsku 1871-1945, M u z e u m w G liw icac h , G li­

w ice 2012, s. 291, ilu stra c je .

S z u b e rt Jan, P a m ię tn ik częstochow ianina -p o w s ta ń c a styczn io w eg o ,o p ra ć . Z o fia Strzyżewska, M u z e u m C zęstochow skie, C z ę sto c h o w a 2012, s. 174.

Ż y d zi na G órnym Śląsku w X I X i X X wieku, red. B a rb a ra K alin o w sk a-W ó jcik , D a ­ w id Keller, M u zeu m w R ybniku - IH UŚ, R ybnik-K atow ice 2012, s. 734, ilustracje (Z eszyty R ybnickie, 14. K o n feren cje).

Historia 1918-1939

9 0 rocznica I I I P o w sta n ia Śląskiego. M a te ­ ria ły z sesji na u ko w ej, która odbyła się 11 czerw ca 2011 r. w M u z e u m im . Jana P aw ła I I w W arszaw ie, In ic ja ty w a W y ­ d a w n ic z a „ A d A stra ”, W a rsza w a , cop.

2012, s. 173, ilu stracje.

D a n o w s k a - P ro k o p B a rb a ra , S ytu a cja g o ­ spodarcza i społeczna na G órnym Śląsku w okresie m ię d z y w o je n n y m i je j w p ły w n a u b ezp ieczen ia brackie, W ydaw . U E, K ato w ice 2012, s. 222, ilu stra c je (P race N a u k . U n iw e rs y te tu E k o n o m ic z n e g o w K a to w icach ).

M a r c o ń W ito ld , A u to n o m ia Śląska. P ro­

ces u n ifik a c ji w o je w ó d z tw a śląskiego z I I R zeczypospolitą, W ydaw . In s ty tu tu T a rn o g ó rs k ie g o - M u z e u m In s ty tu tu T arno g ó rsk ieg o , T arnow skie G ó ry 2012, s. 48 (Z e sz y ty T a rn o g ó rs k ie , n r 67).

M ie d n ia k W ładysław A ugust, G órny Śląsk, L ib ra PL, R zeszów 2012, s. 59, ilustracje (P r z e d w o je n n a P o lsk a w K ra jo b ra z ie i Z a b y tk a c h , 1 .13).

Plebiscyt i p o w sta n ia śląskie 1919-1921 - p o 9 0 la ta ch , re d . M ic h a ł Lis, L e o k a d ia D ro ż d ż , W ydaw . IŚ, O p o le 2012, s. 151, ilu stra c je .

R e m isz e w sk i R y szard M ., Śląsk C ieszyń ­ sk i (1918-1920), O ś r o d e k K u ltu r y T u ­ ry s ty k i G ó rsk ie j P T T K w P ie n in a c h , S zczaw n ica 2012, s. 41, ilu stra c je (S eria z O k ie n k ie m , 37).

Historia 1939-1945

B a rtk ó w M aciej, T a jem n ica S zy b u P o łu ­ dniow ego. N a tropie s k a r b ó w I I I R z e ­ sz y w B y to m iu , T ech n o l, K ra k ó w 2012, s. 164, ilu s tra c je (M ilita rn e S ekrety).

B ę b n ik G rzeg o rz, W rzesień 1939 r. w K a to ­ wicach, O d d z ia ł IP N - K ŚZ pN P w K ato­

w icach, K atow ice 2012, s. 450, ilustracje.

H a lu s i a k Józef, Z z ie m i w ie lu ń s k ie j do W r o c ła w ia , N o r to m , W r o c ła w 2012, s. 122, ilu stra c je .

J a n ic k i A d a m M ic h a ł, J a n ic k i M ic h a ł M au ry cy , G óry Sow ie. „Riese”. W stęp do n a jb a rd ziej skry w a n e j ta jem n icy SS, n ak ł. au to ró w , [W arszaw a] 2012, s. 319, ilu stra c je .

J a n ic k i A d a m M ic h a ł, J a n ic k i M ic h a ł, G ó ry Sow ie. Ś w ia t ta je m n ic y I I I R z e ­ szy. P ro je k t „Riese” dla p o czą tku ją cych , [L ight R e fre s h m e n t - Ja n ic k i M ic h a ł, W a rszaw a 2012], s. 204, ilu stra c je . K a c z m a r e k R y s z a rd , G ó r n o ś lą z a k ó w

ż y w o ty ró w n o leg łe, [te k sty : R y s z a rd K ac z m a re k , M ic h a ł J. W itk o w sk i, Ire ­ n a P re n e z ], M Ś, K ato w ice 2012, s. 71, ilu stra c je .

K lis ta ła Jerzy, K o szm a ry z hitlerow skich polenlagrów , w ię zie ń i k o n z e n tr a tio n - lagrów w latach 1939-1945, Stow arzysze­

n ie „W szech n ica”, C ieszy n 2012, s. 464, ilu stra c je .

O rlik Z y g m u n t J., P a m ię tn y rok 1945 na Z ie m i P szczyń skiej, S ta ro stw o P o w ia ­ to w e , P szczy n a 2012, s. 102, ilu stra c je (B ib lio teczk a Z ie m i P szczy ń sk iej).

T o p o l A n d rz e j, L u d zie „ O jczyzn y”. Ś lą z a ­ cy w organizacji na ro d o w ej „O jczyzn a ” w la ta ch 1939-1949, „ Ś lą s k ” W y d aw . N a u k ., K atow ice 2012, s. 199.

W r z e s iń s k i S z y m o n , T a jn e b a d a n ia L u ftw a ffe n a D o ln y m Śląsku. Z a k u lisa ­ m i eksp erym en tó w H u b ertu sa Strughol- da, A g e n c ja W y d a w n ic z a „ C in d re lla B o o k s ” A n d r z e j Z a sie c z n y , W a r s z a ­ w a 2012, s. 100, ilu stra c je (T aje m n ice II W o jn y Św iatow ej).

W s p o m n ie n ia w o je n n e 1 9 3 9 - 1 9 4 5 k s ię ży d ie c e z ji c z ę s to c h o w s k ie j, o p r a ć . Ja ­ c e k K a p u śc iń sk i, Jan Z w iązek , K u ria M e tro p o lita ln a - T y g o d n ik K ato lick i

„ N ie d z ie la ”, C z ę sto c h o w a 2012, s. 356, ilustracje (B iblioteka „N iedzieli”, t. 292).

Historia 1945-1989

A d a m ia k R adosław , P a lk a M a rc in , Repre­

sje w obec ka tech iza cji w diecezji k a to ­ w ickiej w latach 1945-1989, S tu d io N o a

Śląsku...

Ire n e u s z O lsza, K ato w ice 2012, s. 168 (B iblioteka T eo lo g iczn a W y d zia łu T eo ­ lo g iczn eg o - U Ś w K ato w icach , n r 18).

B u r z liw a d e k a d a . N Z S w e W r o c ła w iu 198 0 -1 9 8 9 , [w y b r a ł i o p ra ć .] K a m il D w o raczek , IP N - K ŚZpN P, W arszaw a 2012, s. 263, ilu stracje.

D u c h o w n i greckokatoliccy i p ra w o sła w n i w C e n tra ln y m O bozie P racy w Ja w o rz­

nie (1947-1949). D o k u m e n ty i m ateriały, z e b r a ł i o p ra ć . Ig o r H a ła g id a , I P N - K Ś Z p N P - Z w iązek U k ra iń c ó w w P o l­

sce, W a rszaw a 2012, s. 272, ilu stracje.

D z iu ro k A d a m , K ru ch to iza cja . P olityka w ła d z p a r ty jn o - p a ń s tw o w y c h w o b ec Kościoła katolickiego w latach 1945-1956 w w o je w ó d z tw ie ślą s k im /k a to w ic k im , IP N - K Ś Z pN P O d d z ia ł w K atow icach, K ato w ice 2012, s. 750, ilu stracje.

G a łw ia c z e k T o m a sz , U rzą d B e zp ie c ze ń ­ s tw a w O ła w ie 1945-1956, O d d z ia ł IP N - K Ś Z pN P O d d z ia ł w e W rocław iu, W ro c ła w 2012, s. 213, ilu stracje.

K o m u n is ty c z n y ap a ra t represji i życie sp o ­ łeczne O polszczyzny w latach 1945-1989.

Stu d ia i m ateriały, red. K saw ery Jasiak, IP N - K Ś Z p N P O d d z ia ł w e W r o c ła ­ w iu , D e le g a tu r a , O p o le 2012, s. 542, ilu stracje.

K u r p ie r z T o m a sz , N e ja Jaro sław , „ Soli­

d a rn o ść” ślą sko -d ą b ro w ska 1980-1981.

Szkic do monografii i d o ku m en ty własne, IP N - K Ś Z pN P O d d z ia ł w K atow icach, K atow ice 2012, s. 534.

K urpierz Tom asz, Zbuntow ani. N iezależne Z rzeszen ie S tu d e n tó w w w o jew ó d ztw ie ka to w ic k im 1980-1989, IP N - K Ś Z pN P O d d z ia ł w K atow icach, K atow ice 2012, s. 407, ilu stracje.

N a m y sło A le k sa n d ra , U tracone nadzieje.

L u d n o ść żyd o w ska w w o jew ó d ztw ie ślą­

s k im /k a to w ic k im w latach 1945-1970, IP N - K Ś Z pN P O d d z ia ł w K atow icach, K atow ice 2012, s. 186, ilu stra c je . N o w a k E d m u n d , R o zra c h u n k i z p rz e s z ło ­

ścią. Ś le d z tw a i procesy o ra z in n e n a ­ stępstw a fu n k c jo n o w a n ia p o w o jen n ych

obozów na G órnym Śląsku, Wydaw. U O , O p o le 2012, s. 288, ilu s tra c je (S tu d ia i M o n o g ra fie U O , n r 474).

R o z p ło c h o w s k i A n d r z e j, P o s ta w ią ci szu b ien icę... N S Z Z „ S o lid a rn o ść ”M K Z K atow ice 1980-1981. W sp o m n ie n ia , t. 2, S to w arzy szen ie „ P o k o le n ie ”, K atow ice 2012, s. 360, ilu s tra c je (B ib lio te k a E n ­ c y k lo p e d ii S o h d a rn o ś c i).

„ So lid a rn o ść”, o p o zy c ja i o p ó r sp o łeczn y w R e g io n ie C z ę s to c h o w s k im w d o ­ k u m e n ta c h S łu ż b y B e z p ie c z e ń s tw a (1 9 8 0 -1 9 9 0 ). W y b ó r d o k u m e n tó w , w stęp, w y b ó r i o p rać. W ła d y s ła w P io tr W la ź la k , C z ę sto c h o w a 2012, s. 515.

U rząd B e zp ie c ze ń stw a n a D o ln y m Śląsku 1944-1956. Z b a d a ń n a d o rg a n iza c ją i d ziałalnością ap a ra tu bezpieczeństw a, re d . R o b e rt K le m e n to w s k i, K rz y sz to f S z w ag rzy k , IP N - K Ś Z p N P O d d z ia ł w e W ro c ła w iu , W ro c ła w 2012, s. 379, ilu stra c je (S tu d ia i M a te ria ły IP N ).

H is to ria p o 1989

C o llo q u iu m O pole 2010. P olsko-niem iecki tr a k ta t g r a n ic z n y z 14 listo p a d a 1990 roku - g e n e za i s k u tk i, re d . M ic h a ł Lis, A l e k s a n d r a T r z c i e liń s k a - P o lu s , L e ­ o k a d ia D ro ż d ż , W ydaw . IŚ, P IN - IŚ w O p o lu , O p o le 2012, s. 181, ilu stra c je (C o llo q u iu m O p o le . P o la c y - N ie m c y - C zesi. S ą sie d z tw o w X X I w iek u ).

C o llo q u iu m O pole 2011. O d w o jn y o g ra n i­

ce do dobrego są sie d ztw a , re d . M o n ik a C h o ro ś [i in .], W ydaw . IŚ - P IN - IŚ w O p o lu , O p o le 2012, s. 247, ilu stra c je (C o llo q u iu m O p o le . P o la c y - N ie m c y - C zesi. S ą sie d z tw o w X X I w iek u ).

K a m iń s k i A rtu r, S a m o rzą d o w a p o lity k a regionalna na p r z y k ła d z ie s e jm ik u sa ­ m o rzą d o w eg o w e W ro cła w iu w latach 19 9 0 -1 9 9 8 , W y d a w . U W r., W r o c ła w 2012, s. 576 (A c ta U n iv e rs ita tis W ra - tislav ien sis, n r 3388).

O polska w ieś 1997-2012. L eksyko n . O p o l­

sk ie s o łe c tw a n a le ż ą c e d o P ro g ra m u

O d n o w y W s i, [o p ra ć . M a r ia S z w e d ], U M W O - W y d a w . IŚ, O p o le 2012, s. 2 0 0 , ilu stra c je .

Etnologia

B a z ie lic h B a rb a ra , P r z y p a d k i etn o g ra fa z p r z y p a d k u ,M G , B y to m 2012, s. 199, ilu stra c je .

M alick i L o n g in , Strój górali śląskich.D r u ­ k a r n ia In te rfo n , C ie sz y n [2012], s. 102, ilu s tra c je (A tlas P o lsk ich S tro jó w L u ­ d o w y ch , cz. 3: Śląsk, z. 3).

O dioble z ło ś liw y m i u to p k u ż y c z liw y m , czyli legendy i w ierzen ia p o w ia tu gliw ic­

kiego,[red. te k stó w : J o a n n a Ś w ieb o d a, Ewa Pieszka, M ag d alen a Fiszer-R ębisz], S taro stw o Pow iatow e w G liw icach, G li­

w ice 2012, s. 64, ilu stra c je .

O d w ieńca adw entow ego do dożynkow ego, czyli tradycje, zw yczaje i obrzędy pow iatu gliwickiego, [red. tekstów : Jo a n n a Św ie­

b o d a , M a g d a le n a F iszer-R ęb isz, E w a P ieszka], S ta ro stw o P o w iato w e w G li­

w icach, G liw ice 2012, s. 64, ilu stracje.

P io tro w sk i M arek , Z ie m ia B ędzińska. W a­

lo ry e tn ic z n e M a ło p o ls k i Z a c h o d n ie j, M u z e u m Z ag łęb ia, B ęd zin 2012, s. 265, ilu stra c je .

Ś w itała-M astalerz Joanna, Św itała-T rybek D o ro ta , N a placu, w sieni i piw nicy. Ślą­

ski św iat graczek i baw idołków,M u zeu m M iejskie im . M a k s y m ilia n a C h ro b o k a , R u d a Śląska 2012, s. 197, ilustracje.

Językoznawstwo

K ędziora K am ila, N azew nictw o ulic Wrocła­

w ia w latach 1945-1994, IP N - KŚZpNP, W arszaw a 2012, s. 238 (M onografie IP N - KŚZpN P, t. 81).

M u s io łe k - C h o i ń s k i K a r in , G a w lic z e k K rzysztof, S ło w n ik g w a r y Żor. W k o n ­ tekście śląskiej p r o b le m a ty k i społeczno -ję zy k o w e ). In s ty tu t N e o filo lo g ii P a ń ­ stw o w ej W y ższej S zk o ły Z a w o d o w e j, R a c ib ó rz 2012, s. 518.

N ow ak Józef Karol, Słow nik gw ary górali ż y ­ wieckich. Objaśnienia, przykłady, słownik alfabetyczny i tem atyczny, w yd. 2 (uzup.

i p o p r.), Ż yw ią, Ż y w ie c -G ro je c - W a r­

szaw a 2012, s. 534, ilustracje (B iblioteka Żyw iecka, n r 20).

S ło w n ik g w a r śląskich, t. 13: H y ro -J u ży - neczki, re d . n a u k . B o g u sław W y d erk a, P IN - IŚ, E D J E d y to rstw o , O p o le 2012, s. X X X i 202.

W itc z a k R o m u a ld , N iem iecko-polski słow ­ n ik n a z w m iejscowości i obiektów f i z j o ­ graficznych K otliny Jeleniogórskiej i gór ją otaczających. Towarzystw o Przyjaciół Jeleniej G óry, Jelenia G ó ra 2012, s. 95.

W dokumencie Zaranie Śląskie. Seria druga, 2015, R. 1 (Stron 92-97)