• Nie Znaleziono Wyników

Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: 40 lat polskiej pedagogiki pracy, 23-25.09.2012 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: 40 lat polskiej pedagogiki pracy, 23-25.09.2012 r."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

156

Ryszard Gerlach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ogólnopolska konferencja naukowa

na temat: 40 LAT POLSKIEJ PEDAGOGIKI

PRACY, 23-25 września 2012 r.

Jedlnia Letnisko k. Radomia

40 lat nie jest okresem długim w funkcjonowaniu nauki. Umożliwia już jed-nak dokonywanie pewnych refleksji, formułowanie ocen dotychczasowego do-robku, a także wytyczanie kierunków dalszego rozwoju. Okazją do takich działań są z pewnością publikacje, ale także seminaria i konferencje naukowe. Środowisko polskich pedagogów pracy postanowiło wykorzystać obie te formy, zorganizować spotkanie naukowe oraz opublikować prace naukowe prezentujące problematykę pedagogiki pracy w ujęciu jej przedstawicieli, a także osób reprezentujących inne dyscypliny naukowe tą problematyką też się zajmujące.

Konferencja, która odbyła się we wrześniu 2012 roku, miała szczególny cha-rakter. Z jednej strony traktowano ją jako kontynuację organizowanych od wielu lat przez różne ośrodki naukowe spotkań poświęconych problematyce pedagogiki pracy. Z drugiej, była ona związana z tą szczególną rocznicą, 40-leciem funkcjo-nowania w Polsce pedagogiki pracy jako samodzielnej subdyscypliny pedago-gicznej. Zasadne więc było przypomnienie okoliczności jej powstania, zastano-wienie się nad aktualną jej kondycją naukową, a przede wszystkim perspektywami i szansami rozwoju. Analiza dotychczasowego dorobku pozwala z pewnością wskazać wiele osiągnięć badawczych, organizacyjnych, dydaktycznych oraz w zakresie kształcenia kadr. Robiono to – co prawda – już wielokrotnie podczas licznych konferencji i seminariów naukowych organizowanych przez różne ośrodki naukowe, a także w wielu publikacjach. Prowadzone rozważania skupiały się jednak najczęściej wokół poszczególnych problemów szczegółowych, wcho-dzących w zakres zainteresowań pedagogiki pracy. 40-lecie tej subdyscypliny pe-dagogicznej stwarzało natomiast doskonałą okazję do przeprowadzenia refleksji w miarę całościowej i pogłębionej. Dyskusję na ten temat zainicjowano w 2010 roku w Bydgoszczy podczas konferencji nt. Pedagogika pracy. Dyskurs o przy-szłości. Podczas wrześniowego spotkania naukowego przeprowadzono rozważa-nia teoretyczne, a także zaprezentowano wyniki badań empirycznych podczas

(2)

Ryszard Gerlach, Ogólnopolska konferencja naukowa…

obrad plenarnych oraz prac w zespołach problemowych. W pierwszym przypadku skupiły się one w pięciu sesjach:

– teoretyczne podstawy pedagogiki pracy;

– pedagogika pracy w zakresie przygotowania do zatrudnienia;

– pedagogika pracy w kontekście społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy;

– pedagogika pracy w badaniach międzynarodowych;

– szanse, możliwości i perspektywy rozwoju pedagogiki pracy.

W każdej z wymienionych sesji wygłoszono interesujące referaty dotyczące szerokiej gamy zagadnień wchodzących w zakres pedagogiki pracy. Dotyczyły one zarówno problemów bardzo szczegółowych, jak i takich, które akcentowały dotychczasowy dorobek tej subdyscypliny, jej dylematy oraz pobudzały do re-fleksji nad jej przyszłością. W trakcie obrad plenarnych odbyła się też dyskusja, stawiano wiele pytań na dziś i na dalsze lata.

Z kolei praca w czterech zespołach problemowych koncentrowała się wokół takich zagadnień, jak:

– szkoła i nauczyciel; – praca ludzka; – kariera zawodowa; – edukacja ustawiczna.

I w tym przypadku zaprezentowano interesujące referaty i komunikaty nau-kowe, oparte bardzo często na wynikach badań empirycznych oraz prowadzona była dyskusja. Poruszane zagadnienia wpisywały się w problematykę pedagogiki pracy, a czasami ją poszerzały, ukazując tym samym nowe obszary badawcze dla tej subdyscypliny.

Komitet naukowy i organizacyjny konferencji tworzyli: – prof. dr hab. Henryk Bednarczyk,

– prof. dr hab. Ryszard Gerlach, – prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczor, – prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, – prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski, – prof. dr hab. Franciszek Szlosek.

Do udziału w konferencji zaproszone zostały przede wszystkim osoby, które utożsamiają się z tą subdyscypliną pedagogiczną. Wzięli w niej udział jednak także reprezentanci innych subdyscyplin pedagogicznych oraz innych nauk, w tym przede wszystkim filozofii, psychologii, socjologii, a także nauk ekono-micznych, technicznych i innych.

Podczas konferencji odbyła się także sesja okolicznościowo-wspomnieniowa poświęcona osobom, które były uczestnikami legendarnego już Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Pracy i/lub pracownikami Instytutu Kształcenia Zawodowego w Warszawie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przemoc ekonomiczna to jedna z form przemocy, z jaką spotykają się przeważnie kobiety za- równo w związkach małżeńskich i partnerskich (przemoc domowa), jak i na rynku

Kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji jest tego wyrazem, co ma potwierdzenie również w moich badaniach, ponieważ 20% badanych wskazuje

The results of the present study show that Buckfast bees meet the requirements of beekeepers in the Lublin region as to the spring colony development, specifically since

Dlatego recepcja malarstwa sakralnego była nie tylko cofaniem sie˛, ale i aktualizowaniem programu sztuki narodowej na przyszłos´c´, tym bardziej z˙e „religijne i nacjonalistyczne

Travelers are presented with MaaS bundles that vary in accessibility to transport services and price and they respond to a range of questions about bundle adoption, change in

Bij het quadrupelpunt (701 , 5 OK) constateert men de vormin g van een donker rood gekleurde vloeistof en vanaf dat punt m e et men het genoemde

W artykule przedstawiono koncepcję prowadzenia robót rozcinkowych, wydzielających filary wielkogabarytowe w caliźnie, znajdującej się w strefie ochronnej wiązki

Z przeprowadzonej analizy wynika jednak, że po- jawienie się niestateczności stropu możliwe jest przede wszystkim w warstwie brek- cji położonej 94 m ponad stropem wyrobisk, na