• Nie Znaleziono Wyników

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii

i Informatyki Stosowanej

Piotr Szubiakowski

Nr albumu: 168543

Praca magisterska na kierunku informatyka

Bezpieczeństwo systemów komputerowych i lokalnej sieci komputerowej

Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Jacka Kobusa Zakład Mechaniki Kwantowej

TORUŃ 2007

(2)

Spis treści

Wstęp 4

1 Sieci komputerowe 5

1.1 Model OSI . . . 5

1.2 Protokół ARP . . . 9

1.2.1 Działanie protokołu ARP . . . 10

1.2.2 Zatruwanie tablicy ARP i metody ochrony . . . 12

1.2.3 Zarządzanie tablicami ARP . . . 14

1.3 Netfilter i iptables . . . 16

1.3.1 Tablice i łańcuchy . . . 16

1.3.2 Protokół IP . . . 19

1.3.3 Protokoły TCP i UDP . . . 22

1.3.4 Moduł conntrack i śledzenie stanu połączeń . . . 25

1.3.5 Budowa reguł filtrowania . . . 25

2 Architektura modułu FOLA::Security 2.0 29 2.1 Zadania serwera i klientów . . . 29

2.2 Struktura katalogów . . . 31

2.3 Komunikacja między serwerem i klientami . . . 33

2.4 Narzędzia i biblioteki . . . 33

2.5 Konfiguracja . . . 35

2.5.1 Konfiguracja serwera . . . 35

2.5.2 Konfiguracja klienta . . . 36

3 Implementacja modułu FOLA::Security 2.0 38 3.1 Instalacja . . . 38

3.2 Rejestracja klienta . . . 40

3.3 Zarządzanie tablicami ARP . . . 41

3.3.1 Definiowanie zleceń . . . 42

3.3.2 Wykonywanie zleceń . . . 44

3.4 Konfiguracja zapory ogniowej . . . 45

3.4.1 Definiowanie zapory ogniowej . . . 46

3.4.2 Definiowanie superusług . . . 48

3.4.3 Tworzenie i wykonywanie zleceń . . . 49

Podsumowanie 50

2

(3)

Spis literatury 52

A Dokumentacja FOLA::Security 53

B CD-ROM 61

(4)

Wstęp

Celem projektu FOLA (ang. the Friend of a Lazy Administrator ) jest stworze- nie platformy wspomagającej pracę administratorów sieci. Składa się na nią szereg modułów, z których każdy realizuje część zadań związanych z auto- matyzacją zarządzania siecią oraz systemami komputerowymi. Platforma ta jest przeznaczona dla systemu GNU/Linux.

Celem tej pracy jest rozbudowa modułu FOLA::Security, który jest od- powiedzialny za zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa kompu- terom osobistym oraz stacjom roboczym pracujących w lokalnej sieci kompu- terowej. W skład systemu FOLA::Security wchodzi serwer oraz stacje klienc- kie. Serwer jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo stacji klienckich. Główną funkcją poprzedniej wersji modułu było nadzorowanie nienaruszalności wy- branych plików i katalogów na stacjach klienckich. Obecna wersja modułu do- starcza narzędzi, które ułatwiają korzystanie ze statycznych tablic ARP (ang.

Address Resolution Protocol ) oraz konfigurowanie zapory ogniowej na maszy- nach klienckich. Oprogramowanie FOLA::Security zostało napisane w języ- ku Perl i udostępniane jest na zasadach ogólnej licencji publicznej GNU GPL (ang. General Public License).

Plan pracy jest następujący. Rozdział pierwszy zawiera opis protokołu ARP oraz systemu netfilter, który jest filtrem pakietów w systemie Linux.

W rozdziale tym znajdują się również podstawowe informacje na temat funk- cjonowania sieci komputerowych. Rozdział drugi opisuje architekturę modu- łu FOLA::Security, w tym sposób komunikacji między serwerem a stacjami klienckimi, strukturę katalogów oraz zadania realizowane przez serwer i klien- tów. Rozdział trzeci opisuje sposób zarządzania statycznymi tablicami ARP oraz zaporą ogniową. Zawiera on również informacje na temat instalacji pro- gramów klienta i serwera oraz rejestracji klienta w systemie FOLA::Security.

Dodatek A zawiera dokumentację oprogramowania, a Dodatek B opisuje za- wartość płyty CD-ROM dołączonej do niniejszej pracy.

4

Cytaty

Powiązane dokumenty

W pierwszym rozdziale omawiane są struktury wykorzystywane przy tworzeniu konfiguracji kontroli ruchu, czyli dyscypliny kolej- kowania, klasy oraz filtry. Następnie opisano

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest rozwinięcie tego pomysłu przez zbudowanie interfejsu graficznego w oparciu o bibliotekę GTK w wersji 2 dla Perla 5.8.x (program

UMK należy wypełnić za pomocą generatora wniosków w systemie USOS (na stronie internetowej UMK, w zakładce Studenci / Stypendia, kredyty / Fundusz pomocy

Edward Jasiński (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) - przewodniczący Izabela Symonowicz (Wydział Humanistyczny) - wiceprzewodniczący C złonkow ie:. Monika

prof. Zygmunt Churski prof. Ryszard Paczuski prof. Jerzy Tomaszewski dr Andrzej Kentzer. dr hab. Leon Andrzejewski mgr Wiesław Tomaszewski mgr Jolanta

kiedy nastąpił podział Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego na dwa odrębne Wydziały: Biologii i Nauk o Ziemi oraz Matematyki, Fizyki i Chemii.. zostały utworzone

Eugenia Samsel Helena Skrobacka Halina Sulecka Gertruda Szamot Krystyna Tomaszewska Eugenia Wagner Elżbieta Winiarska Irena Wissman Maria Witkowska Teresa 'Witkowska

4 Inauguracjaroku akademickiego1968/69 Złożeniekwiatów