• Nie Znaleziono Wyników

Przekątne prostokąta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przekątne prostokąta"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

Przekątne prostokąta 𝐴𝐵𝐶𝐷 przedstawionego na rysunku przecinają się pod kątem 100°.

Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

Kąt 𝐷𝐵𝐴 ma miarę 80°. P F

Kąt 𝐴𝐷𝐵 ma miarę 50°. P F

(2)

Bok kwadratu ma długość 18 cm. Każdy z boków kwadratu podzielono na trzy równe części. Sąsiednie punkty podziału połączono odcinkami i otrzymano ośmiokąt. Oblicz pole i obwód tego ośmiokąta, zapisz obliczenia i zaznacz zdanie prawdziwe

Które z poniższych zdań jest prawdziwe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych:

A. Ośmiokąt jest foremny.

B. Wszystkie boki ośmiokąta mają taką samą długość.

C. Każdy kąt wewnętrzny ośmiokąta ma miarę 135°.

D. Obwód ośmiokąta jest większy od obwodu kwadratu.

miejsce na obliczenia:

(3)

Dany jest trójkąt równoboczny 𝐴𝐵𝐶 i wysokości 𝐶𝐷 równej 3 cm. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Obwód trójkąta 𝐵𝐶𝐷 jest równy:

A. 6√3 cm B. 4√3 + 3 cm C. 3(1 + √3) cm D. 7√3 cm

Pole trójkąta 𝐴𝐶𝐷 jest równe:

A. 32√3 cm2 B. 3√3 cm2 C. 23√2 cm2 D. √3 cm2

(4)

Jeden z kątów wewnętrznych trójkąta ma miarę 𝛼, a drugi ma miarę o 20° większą niż kąt 𝛼, a trzeci ma miarę trzy razy większa niż drugi. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Trójkąt ten jest:

A. równoboczny B. równoramienny C. rozwartokątny D. prostokątny

(5)

Na rysunku przedstawiono kwadrat i trójkąt równoboczny.

Miara kąta to:

A. 55°

B. 65°

C. 95°

D. 100°

(6)

Pole prostokąta wynosi 36 cm2. Jego szerokość stanowi 4/9 długości. Obwód tego prostokąta wynosi:

A. 26 cm B. 81 cm C. 34 cm D. 32 cm

(7)

W równoległoboku jeden bok ma długość 0,5 dm, a opuszczona na ten bok wysokość jest o 40%

dłuższa. Drugi bok jest o 250% dłuższy od pierwszego. Oblicz wysokość opuszczoną na drugi bok.

Zapisz obliczenia.

(8)

Trapez równoramienny 𝐴𝐵𝐶𝐷, którego pole jest równe 60 cm2, podzielono na trójkąt 𝐴𝐸𝐷 i trapez 𝐸𝐵𝐶𝐷. Odcinek 𝐷𝐶 ma długość równą 9 cm, a odcinek 𝐴𝐸 jest od niego trzy razy krótszy. Oblicz pole trapezu 𝐸𝐵𝐶𝐷. Zapisz obliczenia.

(9)

Zosia wycięte z kolorowego papieru trójkąt prostokątny 𝐴𝐵𝐶 o przyprostokątnych 6 cm i 8 cm.

Następnie połączyła środki dłuższej przyprostokątnej i przeciwprostokątnej linią przerywana

równoległą do krótszej przyprostokątnej, a potem rozcięła trójkąt 𝐴𝐵𝐶 wzdłuż linii na dwie figury. Z tych figur złożyła trapez 𝐷𝐸𝐹𝐺. Oblicz różnicę obwodów trójkąta 𝐴𝐵𝐶 i trapezu 𝐷𝐸𝐹𝐺. Zapisz obliczenia.

(10)

Sprawdź się!

Zadanie 1

W trójkącie równoramiennym miara kąta przy podstawie jest trzy razy mniejsza od miary kąta zawartego między ramionami. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

(11)

Na ułożenie prostokątnego chodnika, którego długość jest pięć razy większa od szerokości, zużyto 1000 płyt chodnikowych o polu 0,02 m2 każda. Zaznacz właściwą odpowiedź. Obwód chodnika jest równy

A. 2 m B. 5 m C. 10 m D. 24 m

(12)

Jeżeli w prostokącie, którego długości boków wynoszą 15 cm i 20 cm, każdy bok skrócimy o 20%, to przekątna zmniejszy się o:

A. 9 cm B. 10 cm C. 5 cm D. 20 cm

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jaka jest najmniejsza dodatnia liczba całkowita, która w zapisie dziesiętnym zawiera wyłącznie cyfry 2 i 9, ma nieparzystą liczbę cyfr i jest podzielna przez

• obliczyć brakujące miary kątów trójkąta z wykorzystaniem miar kątów przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających oraz sumy miar kątów

6.Uczniowie obrysowują duży klocek prostokątny w zeszytach, zamalowywują jego powierzchnię, zaznaczają kolorami boki i wierzchołki figury – każdy bok innym kolorem,

-potrafi za pomocą kwadratów jednostkowych obliczyć pole prostokąta, -oblicza, ile kwadratów jednostkowych można zmieścić w danym prostokącie;.. -oblicza pole prostokąta

1. Nauczyciel wyjaśnia, że to, co uczniowie zmierzyli, to obwód prostokąta. Następnie uczniowie z pomocą nauczyciela formułują wniosek, że obwód prostokąta to suma długości

Jaką miarę mają pozostałe kąty tego trapezu?. Jakie miary mają kąty

W trójkącie prostokątnym miara kąta utworzonego przez wysokość opuszczoną z wierzchołka kąta prostego i jedną z przyprostokątnych jest równa 32 o.. Oblicz miary

Wiadomo, że chłopiec zaznaczył punkt, którego odległość od prostej AC jest dwa razy mniejsza od jego odległości od prostej AG.. Zaznacz poprawną odpowiedź i

ZałóŜmy, Ŝe wykonamy 3 repetycje w I i 3 w II połoŜeniu lunety W tym celu zaciskamy sprzęg repetycyjny i celujemy ponownie na lewę ramię kąta, czyli

a) Trzeci kąt tego trójkąta ma miarę 70°. Jeden z kątów wewnętrznych trójkąta równoramiennego ma miarę 80°. Jakie miary mogą mieć pozostałe kąty tego trójkąta?..

Wyznacz miary kątów trójkąta, jeżeli jeden z nich ma miarę trzykrotnie większą od miary dru- giego kąta, natomiast miara kąta trzeciego jest równa średniej arytmetycznej

Jeden z kątów pewnego trójkąta ma miarę dwa razy większą niż najmniejszy kąt tego trójkąta, a równocześnie trzy razy mniejszą niż największy kąt tego trójkąta.. W

Warstwy Igockie i cieszyńskie tworzyły się więc niekiedy w strefie prądowania dennego, zatem dość płytko, gdyż wpływ prądów, zwłaszcza o regularniejszym

W wielokątach o parzystej liczbie wierzchołków wszystkie przekątne co

Z pozostałych dwóch kątów tego trójkąta jeden jest 6 razy większy od drugiego.. Miary pozostałych kątów

Uzasadnij, że suma miar kątów wewnętrznych pięciokąta wypukłego jest równa

Zmierz długości boków prostokątów i

Wyznacz wzór

Nierówność trójkąta jest jednym z podstawowych narzędzi w geometrii. Stosowana jest często wtedy, gdy w zadaniu należy wykazać pewną nierówność, zwłaszcza jeśli jest to

Oblicz pole trójkąta równobocznego, jeżeli jego wysokość ma długość 10... Na podstawie tego przykładu proszę o zrobienie poniższego zadania

Takie liczby x, y, z zawsze istnieją, są to bowiem długości odcinków stycznych do okręgu wpisanego w trójkąt (rysunek).. Liczby a, b, c są długościami boków

Pan Fabian do użyźniania pola stosuje saletrę amonową w ilości 25 g na jeden metr..

Ostatnia część publikacji zaw iera rozważania n a tem at kierunków dalszego rozwoju działalności UIT, wzrostu społecznego znaczenia telekom unikacji i jej