• Nie Znaleziono Wyników

LISTA 17 Zadanie 1. Miary dwóch kątów trójkąta wynoszą

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LISTA 17 Zadanie 1. Miary dwóch kątów trójkąta wynoszą"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

LISTA 17

Zadanie 1.

Miary dwóch kątów trójkąta wynoszą 𝜋

6 i 𝜋

5. Oblicz miarę trzeciego kąta. Odpowiedź podaj w stopniach.

Zadanie 2.

Wykaż, że prawdziwa jest nierówność: √250+ 1 + √250− 1 < 226 Zadanie 3.

Rzucamy cztery razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że iloczyn liczb oczek otrzymanych we wszystkich czterech rzutach będzie równy 60.

Zadanie 4.

Liczby 𝑎, 𝑏, 𝑐 tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny. Suma tych liczb jest równa 93. Te same liczby, w podanej kolejności są pierwszym, drugim i siódmym wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz 𝑎, 𝑏 i 𝑐.

Zadanie 5.

Wyznacz wzór na 𝑛-ty wyraz ciągu arytmetycznego wiedząc, że suma pierwszych pięciu jego wyrazów jest równa 10, a wyrazy trzeci, piąty i trzynasty tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny.

Zadanie 6.

Dany jest trójkąt prostokątny 𝐴𝐵𝐶, w którym |𝐵𝐶| = 30, |𝐴𝐶| = 40, |𝐴𝐵| = 50. Punkt 𝑊 jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt. Okrąg wpisany w trójkąt 𝐴𝐵𝐶 jest styczny do boku 𝐴𝐵 w punkcie 𝑀. Oblicz długość odcinka 𝐶𝑀.

Zadanie 7.

Rozwiąż równanie: log5(log4(log2𝑥)) = 0 Zadanie 8.

Pole wycinka koła o promieniu 3𝑐𝑚 jest równe 2𝑐𝑚2. Oblicz miarę łukową kąta środkowego tego wycinka.

Zadanie 9.

Dla jakich wartości parametru 𝑚 reszta z dzielenia wielomianu 𝑥17− 𝑚𝑥15+ (𝑚 − 2)𝑥10+ 2𝑥 + 𝑚2− 2 przez dwumian 𝑥 − 1 jest równa 3?

Zadanie 10.

Wyznacz równanie okręgu o środku 𝐴 = (2, 3), stycznego do prostej o równaniu 𝑥 − 2𝑦 + 1 = 0.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[...] wszystko, co człowiek «ma», o tyle jest ważne dla kultury, o tyle jest kulturotwórcze, o ile człowiek poprzez to, co posiada, może równocześnie pełniej «być»

Wykonawca zobowiązuje do nieodpłatnego usunięcia usterek (wad) bądź wymiany wadliwego towaru na.. nowy w terminie 5 dni od otrzymania powiadomienia o wadach, w uzasadnionych

Sposób dostarczenia Kupującemu oprogramowania/programów, o których mowa powyżej określa Sprzedawca (w szczególności dostarczenie to może nastąpić w sposób

Wyznacz miary kątów trójkąta równoramiennego, wiedząc, że miara kąta przy- ległego do kąta przy podstawie jest trzy razy większa od miary kąta między ramionami tego

Określ wymiary prostopadłościanu o zadanej objętości V, który ma najmniejsze pole

Następnie obliczamy pochodną względem zmiennej y traktując zmienną x jako stałą.. Zadania do

Dwa kąty trójkąta sferycznego wynoszą π/3 i π/4, a jego pole jest równe π/2?. Czy dwa trójkąty sferyczne o tej samej podstawie i długości wysokości muszą mieć

Policz w jakiej odległości od brzegu znajdowała się łódka, kiedy wypłynęła z mgły oraz jak daleko znajdowała się w kierunku X od miejsca wypłynięcia.. Oznaczenie

Jeżeli zdający popełni błąd rachunkowy przy obliczeniu jednej z odległości AC lub BC i na tym poprzestanie, to otrzymuje 2 punkty. Rozwiązanie pełne ... Jeżeli zdający

Z jakim przyspieszeniem porusza się autobus, gdy działa na niego niezrównoważona siła o

Jaką powierzchnię ma działka w kształcie trójkąta równobocznego, którego wysokość jest o

Jakie jest prawdopodobieństwo, że przy trzykrotnym rzucie sześcienną kostką, iloczyn oczek, które wypadną będzie mniejszy

Podstawy trapezu prostokątnego mają długości 6 i 10 oraz tangens jego kąta ostrego jest równy 3.. Oblicz wysokość

Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że otrzymamy liczbę spełniającą jednocześnie trzy

Wówczas za kwotę równą

Oblicz, ile jest liczb ośmiocyfrowych, w zapisie których nie występuje zero, natomiast wy- stępują dwie dwójki i występują

Jeżeli zaś do ostatniej liczby nowego ciągu arytmetycznego dodamy 64, to tak otrzymany ciąg będzie znów geometryczny.. Znajdź te

Ostrosłup przecięto płaszczyzną przechodzącą przez krawędź podstawy i środek przeciwległej jej krawędzi bocznej.. Sporządź rysunek ostrosłupa i zaznacz

Wśród wszystkich graniastosłupów prawidłowych trójkątnych o objętości równej

Wyznacz wszystkie trójwyrazowe ciągi geometryczne, których pierwszy wyraz i iloraz są liczbami naturalnymi, a suma wszystkich wyrazów ciągu wynosi 91.. W trapezie

W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym pole podstawy równa się 12√3, a pole narysowanego przekroju 20√3.. Oblicz sinus kąta nachylenia płaszczyzny tego

Którego dnia wypadnie największa liczba przyjęć i ile ich będzie?. Podaj całkowitą liczbę przyjęć w czasie

Oblicz pole przekroju sześcianu o