Pole prostokąta – wprowadzenie pojęcia.

Download (0)

Full text

(1)

Pole prostokąta – wprowadzenie pojęcia.

1. Cele lekcji

a) Wiadomości Uczeń:

-rozumie pojęcie pola prostokąta, -zna sposób obliczania pola prostokąta;

-wie, co jest jednostką pola powierzchni.

b) Umiejętności Uczeń:

-potrafi za pomocą kwadratów jednostkowych obliczyć pole prostokąta, -oblicza, ile kwadratów jednostkowych można zmieścić w danym prostokącie;

-oblicza pole prostokąta mając długości jego boków.

2. Metoda i forma pracy

Wykład, praca samodzielna w zeszycie, wspólna praca w zeszytach i na tablicy.

3. Środki dydaktyczne

Kwadraciki jednostkowe do wyklejania prostokątów (przygotowane przez uczniów w domu), klej, przyrządy geometryczne do kreślenia.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Sprawdzenie pracy domowej, przypomnienie własności prostokąta.

b) Faza realizacyjna

1. Uczniowie kreślą w zeszytach prostokąty i wyklejają je kwadratami jednostkowymi.

2. Obliczają, ile kwadratów jednostkowych może się zmieścić w każdym prostokącie.

3. Formułują wniosek, jak obliczyć, ile kwadratów jednostkowych można nakleić (sposób obliczania pola prostokąta).

4. Rozwiązują zadania dot. obliczania pola prostokąta.

c) Faza podsumowująca

Przypomnienie podstawowych wątków tematu lekcji. Zadanie pracy domowej.

5. Załączniki

a)Karta pracy ucznia

(2)

b) Zadanie domowe Zadanie z podręcznika

6. Czas trwania lekcji

45 minut

7. Uwagi do scenariusza

brak

Figure

Updating...

References

Related subjects :