• Nie Znaleziono Wyników

Udowodnić, że jeśli n jest liczbą naturalną i liczba 2n−1 jest pierwsza, to liczba n jest pierwsza

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Udowodnić, że jeśli n jest liczbą naturalną i liczba 2n−1 jest pierwsza, to liczba n jest pierwsza"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Matematyka dyskretna Zestaw 2

Liczby pierwsze

1. Udowodnić, że jeśli n jest liczbą naturalną i liczba 2n−1 jest pierwsza, to liczba n jest pierwsza.

2. Udowodnić, że jeśli n jest dodatnią liczbą naturalną i liczba 2n+ 1 jest pierwsza, to liczba n jest potęgą dwójki.

3. Wyznaczyć wszystkie liczby pierwsze nie większe od 100.

4. Dla dodatniej liczby naturalnej n znaleźć wzór na największą potęgę liczby pierwszej p dzielącą n!.

5. Rozłożyć na czynniki pierwsze liczbę 100!.

6. Iloma zerami zakończone jest rozwinięcie dziesiętne liczby 1000!?

7. Iloma zerami zakończone jest przedstawienie w systemie szesnastko- wym liczby 200!?

8. Iloma zerami zakończone jest przedstawienie liczby 500! w systemie o podstawie 20?

9. Niech p będzie liczbą pierwszą. Udowodnić, że jeśli k ∈ [1, p − 1], to liczba kp jest podzielna przez liczbę p.

10. Udowodnić, że jeśli n jest liczbą złożoną, to n ma dzielnik pierwszy nie przekraczający √

n.

11. Udowodnić, że jeśli najmniejsza liczba pierwsza p dzieląca liczbę całkowitą dodatnią n przekracza √3

n, to np = 1 lub liczba np jest pierwsza.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zapisać zbiór rozwiązań podanej nierówności w postaci przedzia- łu lub uporządkowanej sumy przedziałów (nie używać różnicy zbiorów)... a) log (9/4) x

[r]

Sformułuj poniższe zdania z ukrytymi kwantyfika- torami w podanej postaci symbolicznej i określ ich prawdziwość.. (a) Sześcian liczby nieparzystej jest liczbą

Niech X, Y, Z będą afinicznymi

(Fakt ten nosi nazwę Twierdzenia

(Fakt ten nosi nazwę Twierdzenia

Udowodnić, że dla każdej liczby naturalnej n liczby n!+1 i (n+1)!+1 są względnie

Udowodnij, »e dla ka»dej liczby naturalnej n oraz liczby rzeczywistej x ∈ (−1, +∞) jest speª-.

Udowodnij, że w dowolnym ostrosłupie o podstawie będącej czworokątem wypu- kłym odcinki łączące środki ciężkości ścian bocznych ze środkami przeciwleglych krawę- dzi

Zadania do omówienia na ćwiczeniach w czwartek 28.01.2021 i wtorek 2.02.2021.. Zadania należy spróbować rozwiązać

W każdym z kolejnych zadań zadań podaj granicę (lub granicę niewłaściwą) ciągu. Liczby wymierne podaj w postaci liczby całkowitej lub

Ponieważ prawa strona równości (5) byłaby podzielna przez p, także lewa strona byłaby podzielna przez p, skąd wynika, że liczba m byłaby podzielna

Liczbę naturalną n nazwiemy szczęśliwą, jeżeli istnieją takie dwa trójkąty równoboczne o bokach długości całkowitej, że jeden trójkąt ma pole większe o n% od pola

Na potrzeby tego zadania, liczbę naturalną k nazwiemy ładną, jeżeli istnieje liczb naturalna, której kwadrat ma sumę cyfr równą k.. Wiadomo, że wśród 11 kolejnych

W dowolnym postępie arytmetycznym n-wyrazowym o wyrazach całkowitych, jeżeli suma wyrazów tego postępu jest podzielna przez 7, to co najmniej jeden jego wyraz jest podzielny

W dowolnym rosnącym postępie geometrycznym 10-wyrazowym, w którym wyrazy pierwszy, trzeci i czwarty tworzą (w tej właśnie ko- lejności) rosnący postęp arytmetyczny, także

Dla podanych a, b, c podać takie d, aby istniał czworokąt wy- pukły o bokach długości (z zachowaniem kolejności) a, b, c, d, w który można wpisać okrąg.. Dla podanych a, b,

[r]

Przez funkcję arytmeytczną przyjęło się nazywać dowolną funkcję f : N → C, która wyraża pewne własności arytmetyczne liczb

Proszę uzasadnić, że liczba podzbiorów zbioru n-elementowego o nieparzystej liczbie elementów jest równa liczbie podzbiorów o parzystej liczbie elementów i wynosi 2 n−1...

Wykaż, że zajęcia można było tak poprowadzić, by każdy uczeń przedstawiał jedno z rozwiązanych przez siebie zadań przy tablicy i by każde zadanie zostało w ten

23. Dana jest liczba rzeczywista a. Niech P będzie dowolnym punktem wewnątrz czworokąta wypukłego ABCD. Udowod- nij, że środki ciężkości trójkątów 4P AB, 4P BC, 4P CD, 4P

Rozwiązanie każdego zadania należy podpisać w lewym górnym rogu pierwszej jego strony: imieniem i nazwiskiem, swoim adresem, swoim adresem elektro- nicznym oraz klasą, nazwą i