KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Załącznik 6c

imię i nazwisko nauczyciela

... , ... 2010 r.

pieczęć szkoły miejscowość data

przewodniczący PZE / członek PZE

sprawowana funkcja.

(niepotrzebne skreślić)

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z

...

Poziom podstawowy

nazwa języka obcego nowożytnego

Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego:

Zadanie 1. Zadanie 2.

A. Uzyskiwanie, udzielanie

informacji B. Relacjonowanie

wydarzeń C. Negocjowanie Opisywanie ilustracji

Wyrażanie opinii Pytanie 1. Pytanie 2.

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2 Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2. 0 1 2 3 4 5 punktów suma

Notatki:

Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego:

Zadanie 1. Zadanie 2.

A. Uzyskiwanie, udzielanie

informacji B. Relacjonowanie

wydarzeń C. Negocjowanie Opisywanie ilustracji

Wyrażanie opinii Pytanie 1. Pytanie 2.

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2 Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2. 0 1 2 3 4 5 punktów suma

Notatki:

Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego:

Zadanie 1. Zadanie 2.

A. Uzyskiwanie, udzielanie

informacji B. Relacjonowanie

wydarzeń C. Negocjowanie Opisywanie ilustracji

Wyrażanie opinii Pytanie 1. Pytanie 2.

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2 Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2. 0 1 2 3 4 5 punktów suma

Notatki:

...

podpis nauczyciela

Figure

Updating...

References

Related subjects :