Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Download (0)

Full text

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ekonomik.edu.pl

Skierniewice: Usługi szkoleniowe obejmujące prowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów ostatecznych projektu Będę profesjonalistą

Numer ogłoszenia: 326715 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Wincentego Rzymowskiego , ul. Działkowa 10, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 35 19 46 833 35 19 , faks 46 833 35 19.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekonomik.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe obejmujące prowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów ostatecznych projektu Będę profesjonalistą.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na przeprowadzeniu kursów zawodowych w projekcie Będę profesjonalistą, realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Skierniewicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Część 1 - Kurs Obsługa kas fiskalnych - 60 osób Część 2 - Kurs Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów - 40 osób Część 3 - Kurs Zarządzanie sekretariatem - 60 osób Część 4 - Kurs Barmański 1 stopnia - 40

(2)

osób Część 5 - Kurs Barista- 40 osób Część 6 - Kurs Kasjer walutowo - złotowy - 40 osób Część 7 - Kurs Obsługa programu hotelarskiego ReHot i gastronomicznego GaH -20 osób.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.53.31.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia moga ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniaja warunki określone w art. 22 ust. 1, pkt 1-4 ustawy Pzp oraz Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz dostarczą dokumenty wymagane w SIWZ. Na dowód tego Wykonawca winien załączyć do oferty oświadczenia - załącznik nr 3 i 4 do SIWZ oraz dokumenty wymagane w SIWZ. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzony w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, metodą warunku granicznego spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

(3)

o Wykonawca istnieje na rynku usług szkoleniowych w tym zakresie nie krócej niż 3 lata, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem konkursu wykonał należycie szkolenia z zakresu objętego zamówieniem. Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca złoży informacje o przeprowadzonych szkoleniach/ kursach wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ podając nazwę, dane teleadresowe klienta, dla którego świadczona była usługa.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i/lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - tj.

trenerami z udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu objętego tematyką szkolenia/kursu, na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca załączy do oferty życiorysy zawodowe trenerów prowadzących szkolenie/kurs - załącznik nr 6 do SIWZ,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie

przeprowadzona na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

(4)

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

(5)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ, 3.Oświadczenie wg załącznika nr 4 do SIWZ, 4.

Wykaz kursów wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zawierający daty wykonania, liczbę godzin szkoleniowych i odbiorców, sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ. 5. CV trenerów z informacjami na temat wykształcenia, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a w szczególności informacją na temat zrealizowanych szkoleń/warsztatów rozwoju osobistego sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ. 6. Oświadczenie o liczbie lat funkcjonowania na rynku szkoleń (nie krócej niż 3 lata) 7.

Program szkoleń - zawierający rozkład materiału kursu. 8. Listę materiałów szkoleniowych do szkolenia zawierającą wyszczególnienie materiałów dla uczestników kursu, prezentację multimedialną lub inne.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 1 - Cena - 20

 2 - Doświadczenie w realizacji szkoleń - 30

 3 - Działalność na rynku usług szkoleń (min 3 lata) - 20

 4 - Doświadczenie kadry realizującej szkolenia - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

(6)

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.ekonomik.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, Skierniewice 95-063, ul. Działkowa 10, sekretariat szkoły, I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, Skierniewice 95-063, ul. Działkowa 10, sekretariat szkoły, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs Obsługa kas fiskalnych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowane jest przeszkolenie 60 uczniów w 6 grupach po 10 osób każda. W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 15 godzin dydaktycznych. Razem 90 godzin.Miejsce realizacji: siedziba beneficjenta, ZSZ Nr 3 Skierniewice ul. Działkowa 10. Termin realizacji: 3 grupy w okresie styczeń 2012 r. - czerwiec 2012 r., 3 grupy w okresie wrzesień 2012 r. - czerwiec 2013 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 20

o 2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 30

o 3. Działalność na rynku usług szkoleń (min 3 lata) - 20 o 4. Doświadczenie kadry realizującej szkolenia - 30

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

(7)

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs prowadzony będzie dla 40 osób podzielonych na cztery 10 osobowe grupy. W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 20 godzin dydaktycznych.

Razem 80 godzin dydaktycznych. Miejsce realizacji: siedziba beneficjenta, ZSZ Nr 3 Skierniewice ul. Działkowa 10. Termin realizacji: 2 grupy w okresie styczeń 2012 r. - czerwiec 2012 r., 2 grupy w okresie wrzesień 2012 r. - czerwiec 2013 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 20

o 2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 30

o 3. Działalność na rynku usług szkoleń (min 3 lata) - 20 o 4. Doświadczenie kadry realizującej szkolenia - 30

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs Zarządzanie sekretariatem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowane jest przeszkolenie 60 uczniów w 6 grupach po 10 osób każda. W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 10 godzin dydaktycznych. Razem 60 godzin. Miejsce realizacji: siedziba beneficjenta, ZSZ Nr 3 Skierniewice ul. Działkowa 10. Termin realizacji: 3 grupy w okresie styczeń 2012 r. - czerwiec 2012 r., 3 grupy w okresie wrzesień 2012 r. - czerwiec 2013 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 20

o 2. doświadczenie w realizacji szkoleń - 30

o 3. Działalność na rynku usług szkoleń (min 3 lata) - 20 o 4. Doświadczenie kadry realizującej szkolenia - 30

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kurs Barmański 1 stopnia.

(8)

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowane jest przeszkolenie 40 uczniów w 4 grupach po 10 osób każda. W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 25 godzin dydaktycznych. Razem 100 godzin. Miejsce realizacji: siedziba beneficjenta, ZSZ Nr 3 Skierniewice ul. Działkowa 10. Termin realizacji: 2 grupy w okresie styczeń 2012 r. - czerwiec 2012 r., 2 grupy w okresie wrzesień 2012 r. - czerwiec 2013 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 20

o 2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 30

o 3. Działalność na rynku usług szkoleń (min 3 lata) - 20 o 4. Doświadczenie kadry realizującej szkolenia - 30

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kurs Barista.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowane jest przeszkolenie 40 uczniów w 4 grupach po 10 osób każda. W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 20 godzin dydaktycznych. Razem 80 godzin. Miejsce realizacji: siedziba beneficjenta, ZSZ Nr 3 Skierniewice ul. Działkowa 10. Termin realizacji: 2 grupy w okresie styczeń 2012 r. - czerwiec 2012 r., 2 grupy w okresie wrzesień 2012 r. - czerwiec 2013 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 20

o 2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 30

o 3. Działalność na rynku usług szkoleń (min 3 lata) - 20 o 4. Doświadczenie kadry realizującej szkolenia - 30

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kurs Kasjer walutowo - złotowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowane jest przeszkolenie 40 uczniów w 4 grupach po 10 osób każda. W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 20 godzin dydaktycznych. Razem 80

(9)

godzin. Miejsce realizacji: siedziba beneficjenta, ZSZ Nr 3 Skierniewice ul. Działkowa 10. Termin realizacji: 2 grupy w okresie styczeń 2012 r. - czerwiec 2012 r., 2 grupy w okresie wrzesień 2012 r. - czerwiec 2013 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 20

o 2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 30

o 3. Działalność na rynku usług szkoleń (min 3 lata) - 20 o 4. Doświadczenie kadry realizującej szkolenia - 30

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Kurs Obsługa programu hotelarskiego ReHot i gastronomicznego GaH.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowane jest przeszkolenie 20 uczniów w 2 grupach po 10 osób każda. W każdej z grup przeprowadzonych zostanie 10 godzin dydaktycznych. Razem 20 godzin. Miejsce realizacji: siedziba beneficjenta, ZSZ Nr 3 Skierniewice ul. Działkowa 10. Termin realizacji: 1 grupa w okresie styczeń 2012 r. - czerwiec 2012 r., 1 grupa w okresie wrzesień 2012 r. - czerwiec 2013 r..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.31.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o 1. Cena - 20

o 2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 30

o 3. Działalność na rynku usług szkoleń (min 3 lata) - 20 o 4. Doświadczenie kadry realizującej szkolenia - 30

Figure

Updating...

References

Related subjects :