• Nie Znaleziono Wyników

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

Prowadzący:

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) Świadczenia nieodpłatne

Daniel Więckowski

DORADCA PODATKOWY / PARTNER LTCA

Warszawa, 2021

(2)

ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNE

2

(3)

Dostawę towarów stanowi również przekazanie nieodpłatnie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika, na cele osobiste podatnika lub:

• jego pracowników lub byłych pracowników,

• jego udziałowców, wspólników, akcjonariuszy, członków zarządu lub rad nadzorczych,

• członków spółdzielni i ich domowników,

• członków stowarzyszenia.

Oraz wszelkie inne darowizny.

Pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

NIEODPŁATNA DOSTAWA TOWARÓW

3

(4)

Art. 16 Dyrektywy VAT:

Wykorzystanie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, które przekazuje nieodpłatnie lub, w ujęciu ogólnym, które przeznacza do celów innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy VAT od powyższych towarów lub ich części podlegał w całości lub w części odliczeniu, jest uznawane za odpłatną dostawę towarów.

NIEODPŁATNA DOSTAWA TOWARÓW

4

(5)

Opodatkowanie nie dotyczy prezentów o małej wartości i próbek

Prezenty i próbki

• łączna wartość prezentów w roku podatkowym do 100 zł

(o ile podatnik prowadzi ewidencję obdarowanych)

• jednostkowa wartość* prezentu w momencie przekazania do 20 zł

(brak ewidencji obdarowanych)

*cena nabycia lub koszt wytworzenia

Próbka - egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, powalająca na ocenę cech i właściwości towaru w jego

końcowej postaci.

Jeżeli przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą

NIEOPDŁATNA DOSTAWA TOWARÓW

5

„Próbka to egzemplarz okazowy produktu, mający na celu promocję jego sprzedaży i pozwalający na ocenę jego cech i właściwości bez wykorzystania końcowego innego niż nieodłącznie powiązane z takimi działaniami promocyjnymi.”.

Wyrok TSUE w sprawie C-581/08 EMI Group Ltd

TSUE

(6)

PROMOCJA I REKLMA ZWIĄZANA Z DZIAŁANOŚCIĄ PODATNIKA

„Nie jest więc opodatkowane podatkiem od towarów i usług przekazanie odbiorcom towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania towaru, nie przekracza 10,00 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100,00 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Spełnienie zatem powyższych przesłanek pozwala na nieopodatkowywanie nieodpłatnych przekazań. Natomiast jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100,00 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia. (…) nieodpłatne przekazanie prezentów o jednostkowym koszcie nabycia poniżej 10 zł, nie stanowiło/nie stanowi/nie będzie stanowić dostawy towarów i nie podlegało/nie podlega/nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wynika to z tego, że przekazywane towary stanowią prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy, a ich przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 8 października 2018 r.

0113-KDIPT1-3.4012.570.2018.3.JM

MF MF

„…nieodpłatne przekazanie Towarów promocyjnych w ramach Modelu I, z uwagi na fakt, iż Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ich otrzymaniem nieodpłatnie od dostawców, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wyklucza bowiem możliwość uznania czynności nieodpłatnego przekazania za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu.”

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 19 czerwca 2017 r.

0112-KDIL4.4012.94.2017.2.NK

(7)

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 września 2017 r. 0114-KDIP1-1.4012.447.2017.l.AO

„W analizowanych okolicznościach, nieodpłatne wydanie Kontrahentom Materiałów reklamowych wskazanych w treści wniosku nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT pomimo, że Materiały te nie stanowią prezentów o małej wartości w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy VAT i próbek, o których mowa w art. 7 ust. 7 tej ustawy. Przyczyna pozostawienia poza zakresem podatku VAT tych wydań jest brak ich konsumpcyjnego charakteru. Z wniosku wynika, że wydawane przez Wnioskodawcę Materiały reklamowe w postaci flag, banerów, "standów", stojaków, kasetonów, plakatów, ulotek, naklejek są/będą ustawiane, wystawiane lub uwidoczniane w inny sposób na terenie punktów sprzedaży Kontrahentów. Mają one na celu zwrócenie uwagi na aktualna ofertę Spółki oraz promocję jej produktów w punktach handlowych Kontrahentów.

Oznacza to, że odbiorca wydawanych towarów nie konsumuje ich, nie jest też w wyniku dokonanej dostawy zaspokojona jakakolwiek potrzeba, ani też nie pojawia się wskutek tego przysporzenie majątkowe. Wskazane we wniosku Materiały reklamowe nie posiadają więc wartości konsumpcyjnej, użytkowej. Materiały te spełniają rolę informacyjną dystrybuowanych w Polsce produktów Spółki, co ma prowadzić do zwiększenia ich sprzedaży. W konsekwencji, nieodpłatne wydanie Kontrahentom przedmiotowych Materiałów reklamowych w postaci flag, banerów, "standów", stojaków, kasetonów, plakatów, ulotek, naklejek opatrzonych logo Spółki oraz markami produktów sprzedawanych przez Spółkę w celu reklamowania produktów Spółki oraz ich odpowiedniego eksponowania, nie mających dla Kontrahentów wartości konsumpcyjnej ani też użytkowej nie podlega/nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.”

NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE CHARAKTER KONSUMPCYJNY

MF

(8)

OPODATKOWANIE NIEODPŁATNIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Art. 8 ust. 2 ustawy o VAT

UE PL

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się każdą z następujących czynności:

a) użycie towarów stanowiących część majątku przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników lub, bardziej ogólnie, do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa, w przypadkach kiedy VAT od takich towarów podlegał w całości lub w części odliczeniu;

b) nieodpłatne świadczenie usług przez podatnika na prywatny użytek jego lub jego pracowników, lub bardziej ogólnie, do celów innych niż działalność jego przedsiębiorstwa.

Art. 26 Dyrektywy VAT

(9)

Użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika

do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika

(o ile przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia)

Wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług

do celów osobistych oraz innych niż działalność gospodarcza podatnika

(bez względu na przysługujące prawo do odliczenia)

01

03 02

Użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika

do celów osobistych

(o ile przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia)

OPODATKOWANIE NIEODPŁATNIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

9

„Dla ustalenia, czy ww. nieodpłatne świadczenie podlega opodatkowaniu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Przez nieodpłatne usługi służące do celów działalności podatnika należy rozumieć takie, które są wykonywane bez wynagrodzenia, ale w związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Świadczenie ich ma dominujący charakter w stosunku do korzyści osiąganej w tym przypadku przez odbiorcę tych świadczeń - np. pracownika.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 24 lipca 2018 r.

0113-KDIPT1-3.4012.422.2018.4.JSO

„…głównym celem udostępnienia znaków są korzyści wynikające z działalności na globalnym rynku poprzez możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności.

Ponadto, Wnioskodawca dopuszcza na nieodpłatne korzystanie ze znaków w celu zwiększenia jego rozpoznawalności i renomy, co pozwala również na wzrost wolumenów produkcji, a tym samym zwiększenia sprzedaży produktów finalnych, będących efektem ciągu produkcyjnego funkcjonującego w ramach Grupy. Zatem, nieodpłatne używanie przez spółki zależne będące członkami Grupy Nazwy A, Logo A lub Logo Grupa A nie stanowi odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust.

2 pkt 2 ustawy, ponieważ wykonywanie przez Wnioskodawcę ww. świadczenia ma związek z realizacją jego celów gospodarczych.”

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 12 czerwca 2018 r.

0112-KDIL1-3.4012.245.2018.1.KB

MF

(10)

Wykorzystanie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa przez podatnika lub jego pracowników (lub inne osoby) do celów innych niż działalność nie ma zastosowania do użycia pojazdów samochodowych.

Dotyczy to także pojazdów przyjętych do używania na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT.

NIEODPŁATNE ŚWIADCZENIE USŁUG

10

„…nieodpłatne udostępnianie wspólnikom pojazdów stanowiących część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do celów osobistych jego wspólników nie stanowi/nie będzie stanowić świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy - i nie podlega/nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli Wnioskodawcy w części przysługuje/będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych samochodów (50%).”

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 2 lipca 2018 r.

0112-KDIL2-1.4012.223.2018.1.MK

MF

(11)

Świadczenia nieodpłatne

Nieodpłatna dostawa towarów

Podlega opodatkowaniu

VAT

Jeżeli przysługiwało

prawo do odliczenia

Nie podlega opodatkowaniu

VAT

Jeżeli nie przysługiwało

prawo do odliczenia

Prezenty o małej wartości oraz

próbki

Nieodpłatne świadczenie usług

Podlega opodatkowaniu

VAT

Do celów niezwiązanych z

DG

Nie podlega opodatkowaniu

VAT

Do celów związanych z DG

Używanie pojazdów jeżeli

przysługiwało prawo do odliczenia

ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNE

11

Cytaty

Powiązane dokumenty

● użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany

• z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,. •

Co do zasady jest to wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju dokonany między podatnikami podatku VAT (dostawca nie

Zasady rozliczania przychodów ( moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego).. Zasady rozliczania wynagrodzeń z tytułu

W przypadku, gdy zamawiający na skutek niesolidności wykonawcy zleca wykonanie robót osobom trzecim, nie dochodzi do wykonania usługi na rzecz niesolidnego wykonawcy ani

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych