• Nie Znaleziono Wyników

Program Wychowawczy. Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim na lata Mów dziecku, że jest dobre, że chce, że potrafi J.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Program Wychowawczy. Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim na lata Mów dziecku, że jest dobre, że chce, że potrafi J."

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

Program Wychowawczy

Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim na lata 2015-2018

„Mów dziecku, że jest dobre, że chce, że potrafi”

J. Korczak

Program zatwierdzony przez Radę Rodziców Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim

w dniu 18 września 2015 r. (Uchwała nr 2/2015)

(2)

Program wychowawczy powstał w oparciu o :

1. Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004r. Nr 256, poz.

2572, z późniejszymi zmianami.)

2. Konwencję o prawach dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz.526)

3. Statut Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim.

4. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami )

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z późniejszymi zmianami)

6. Konstytucję RP z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2001r. Nr 78, poz. 483, z późniejszymi zmianami.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r.

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226)

Ogólne uwagi dotyczące realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim

1.Treści programu wychowawczego są realizowane przez wszystkich nauczycieli, wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych, specjalistów szkoły i pracowników niepedagogicznych.

2.W zależności od wyników diagnozy sytuacji wychowawczej i ewaluacji wewnętrznej szkoły rada pedagogiczna z udziałem uczniów i rodziców ustala priorytety w pracy wychowawczej.

3.Na podstawie programu wychowawczego szkoły wychowawca z udziałem uczniów planuje zadania wychowawcze dla danego oddziału na dany rok szkolny. Podstawą do planowania działań wychowawczych są przede wszystkim potrzeby wychowanków oraz diagnoza sytuacji wychowawczej danego oddziału. Plan wychowawczy klasy jest przedstawiany rodzicom wraz z zaproszeniem do włączenia się w realizację zadań.

4.Zadania wychowawcze w klasie realizują wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, uwzględniając specyfikę swoich zajęć edukacyjnych, różnorodność form aktywności uczniów, ich potrzeby i oczekiwania.

Program wychowawczy powstał w oparciu o wizję i misję szkoły i ewaluację przeprowadzoną w czerwcu 2015r.

MISJA SZKOŁY

„Całe życie jest szkołą.”

Jan Amos Komeński

(3)

„Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić.”

Feliks Chwalibóg

WIZJA SZKOŁY Wychowanie człowieka:

Kulturalnego, odpowiedzialnego za słowa i czyny, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego człowieka, odpowiedzialnego za środowisko naturalne, mającego poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem, Ojczyzną.

MODEL ABSOLWENTA

Uczeń kończący Szkołę Podstawową w Stoczku Łukowskim:

• doskonale funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i szkole.

• jest pogodny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi.

• jest aktywny.

• jest ciekawy świata. Interesuje się otaczającym go światem. Stara się poszerzyć swą wiedzę.

• jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu.

• jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale i konsekwentnie szuka innych rozwiązań.

• jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają mu dom i szkoła. Chętnie nawiązuje kontakty, prezentując swój punkt wiedzenia i rozważając poglądy innych.

Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi.

• jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki, w swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

• jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Szanuje czas swój i innych ludzi.

• jest rozważny. Zna zagrożenia występujące w jego środowisku. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny.

• jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. Stara się każdego rozumieć i dostrzec w nim coś dobrego.

Absolwent naszego gimnazjum powinien:

1. posiadać wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym, w szkole przez siebie świadomie wybranej.

2. posługiwać się mediami cyfrowymi do nauki i pracy.

3. prezentować postawę proekologiczną, 4. charakteryzować się:

odpowiedzialnością, co oznacza między innymi rzetelne wywiązywanie się ze swoich

obowiązków w domu, w szkole i grupie, mądre gospodarowanie czasem, dbałość

(4)

o zdrowie, nie narażanie się na sytuacje, które zagrażają życiu, zdrowiu i uczuciom swoich i innych.

samodyscypliną, co oznacza między innymi postępowanie zgodne z przyjętymi wartościami moralnymi, kontrolowanie swoich myśli, emocji zachowania, wyznaczanie sobie racjonalnych celów i konsekwentne ich realizowanie, pracowitość, znajomość swoich możliwości ograniczeń.

odwagą, co oznacza między innymi nie uleganie presji, umiejętność mówienia „nie”

złemu otoczeniu lub złym propozycjom, przeciwstawianie się złu, stojąc w obronie prawdy i dobra, pomaganie słabszym, umiejętność przyznawania się do błędów.

pokojowym nastawieniem, co oznacza między innymi panowanie nad emocjami, czyli najpierw myśli potem działa, nie prowokowanie i nie dawanie się sprowokować, Nie stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej i intelektualnej, dojrzałe i konstruktywne radzenie sobie ze złością i niezadowoleniem.

optymizmem i humorem, co oznacza między innymi umiejętność doceniania tego co posiadamy, wiarę w powodzenie własnych działań, pogodę ducha, brak tendencji do pielęgnowania w sobie urazy.

sprawiedliwością, co oznacza między innymi poszanowanie prawa innych i zasadę równości wobec prawa, postępowanie fair play.

solidarnością co oznacza między innymi znajomość własnych praw jak i obowiązków, dostrzeganie potrzeb innych ludzi i nie pozostawanie wobec nich obojętnym, bezinteresowne pomaganie, umiejętność współpracy dla wspólnego celu.

uczciwością co oznacza między innymi mówienie prawdy, nie ściąganie i nie wykorzystywanie nieuczciwe pracy innych, szanowanie własności innych, dotrzymywanie zobowiązań.

szacunkiem dla siebie i innych co oznacza między innymi szanowanie siebie, dbanie o swoje dobre imię, zdrowie , samopoczucie, rozwój , przyszłość, przestrzeganie zasad prowadzenia rozmowy, wymiany opinii z innymi, szacunek dla pracy innych,.

serdecznością co oznacza między innymi umiejętność okazywania sympatii, dawania wsparcia, mądre dbanie o dobro przyjaciela i osoby kochanej, umiejętność przebaczania.

miłością do ojczyzny co oznacza między innymi znajomość historii i kultury kraju, dbanie o jej dobro i dobre imię a także rzetelne wykonywanie obowiązków, umiejętne korzystanie z dóbr kultury, okazywanie szacunku dla tradycji i symboli narodowych, religijnych własnych i cudzych.

mądrością co oznacza między innymi umiejętność spojrzenia na bliskie i dalekie skutki swoich wyborów i czynów, umiejętność wyciągania wniosków z doświadczeń, pracę nad hierarchią wartości, umiejętność rozróżniania spraw ważnych i pilnych, umiejętność okazywania wdzięczności i wybaczania.

Zadania ogólne szkoły Zadania szczegółowe szkoły

1. Kształtowanie postawy moralnej ucznia.

• wskazywanie postaw moralnie pożądanych,

• uczenie odróżniania dobra od zła,

• reagowanie na przejawy wulgarności, wandalizmu, brutalności i agresji,

• przeciwdziałanie uzależnieniom, wskazywanie

(5)

zdrowego stylu życia bez nałogów,

• zero tolerancji dla przemocy w szkole,

• uczenie poszanowania godności własnej i innych,

• przeciwdziałanie ucieczkom z lekcji (wagarom), bieżące informowanie rodziców za pomocą Systemu Kontroli Frekwencji i postępów w Nauce - „Synergia – Librus”

• jasne definiowanie pojęć: kłamstwo, kradzież,

• wyrabianie odpowiedzialności – samodzielna praca podczas sprawdzianów, egzaminów,

• uczenie panowania nad emocjami,

• włączanie ucznia do akcji charytatywnych na rzecz osób pokrzywdzonych przez los, potrzebujących wsparcia,

• rozbudzanie postaw tolerancji na szeroko rozumianą odmienność kulturową, narodową, religijną, przy poszanowaniu własnych i cudzych tradycji (walka z uprzedzeniami),

• uświadomienie uczniom odpowiedzialności za zatajenie informacji o tym, że komuś dzieje się krzywda,

• dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem i postawą.

2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

• działania na rzecz integracji (wyjścia integracyjne),

• wdrażanie do pracy w zespole,

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za innych (pomoc w nauce, zainteresowanie sytuacją rodzinną),

• przekazywanie zasad współżycia z innymi (w zespole klasowym i społeczności szkolnej),

• wskazywanie istotnej roli rodziny w życiu człowieka, przygotowanie do życia w rodzinie,

• okazywanie szacunku innym osobom,

• kształtowanie samorządności uczniów (samorząd klasowy, SU szkoły podstawowej i SU gimnazjum)

• rozwijanie szacunku dla życia, godności, prawa, instytucji publicznych.

3. Kształtowanie szacunku dla tradycji i historii.

• kultywowanie tradycji związanych z historią miasta i Patronem Szkoły

• organizowanie apeli z okazji rocznic ważnych

(6)

wydarzeń związanych z historią naszego kraju i regionu,

• organizowanie spotkań ze świadkami wydarzeń historycznych,

• wyjazdy na wystawy, do muzeów, miejsc pamięci narodowej,

• otoczenie opieką miejsc pamięci,

• uczenie szacunku i odpowiedniej postawy wobec hymnu państwowego, godła, flagi,

• rozwijanie zainteresowań własnym regionem,

• budzenie szacunku do odmienności regionalnej i narodowej.

4. Wspieranie młodzieży w rozwoju własnej osobowości poprzez korzystanie z dóbr kultury i wykorzystanie własnych talentów.

• organizowanie kół zainteresowań,

• umożliwianie uczniom kl. IV-VI wyboru

dodatkowego lub nadobowiązkowego języka obcego nowożytnego,

• zajęcia z języków obcych, dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania ucznia, jakie uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych,

• organizowanie uroczystości w szkole,

• popularyzacja szeroko pojętej kultury (wyjazdy do muzeów, kina, teatru, na wystawy),

• popularyzacja czytelnictwa,

• wyrobienie nawyku korzystania ze słowników, atlasów, encyklopedii,

• doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno – komunikacyjną w wyszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu informacji z różnych źródeł np. Internet, biblioteka multimedialna, korzystanie z Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce- „Synergia – Librus” w celu wymiany informacji na poziomie uczeń-nauczyciel, uczeń-wychowawca,

• praca z uczniem zdolnym, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (przygotowanie do konkursów kuratoryjnych i innych),

• kształcenie i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.

5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

• uczenie bezpiecznego zachowania się na drodze do i ze szkoły,

• zdobycie karty rowerowej

(7)

• zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły,

• korzystanie z zapisów monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły (kradzieże, agresja), podejmowanie działań

interwencyjnych,

• kształtowanie umiejętności skutecznej odmowy wobec osób nakłaniających do spożywania substancji uzależniających (narkotyki, dopalacze, papierosy, alkohol, leki),

• zapoznanie z zasadami poruszania się po drogach,

• uczenie zasad udzielani pierwszej pomocy,

• wpajanie zasad bezpiecznego zachowania na terenie różnych obiektów,

• wpajanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu (zapobieganie cyberprzemocy).

6. Promocja zdrowia.

• uczenie zasad prawidłowego odżywiania

(prowadzenie programu „Trzymaj formę”, zwrócenie uwagi na choroby charakterystyczne dla wieku dojrzewania, zagrażające zdrowiu i życiu jak:

anoreksja, bulimia na podstawie filmów z serii „Nie zamykaj oczu – anoreksja”,

• rozwijanie u uczniów postaw dbałości o zdrowie własne i innych,

• przeciwdziałanie uzależnieniom (dostarczenie informacji na temat szkodliwości stosowania używek w tym również dopalaczy – filmy profilaktyczne,

• przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport, filmy profilaktyczne „Nie zamykaj oczu – agresja”.

7. Współpraca z domem rodzinnym, instytucjami wspomagającymi wychowanie i opiekę.

• wspieranie rodziców w objęciu ich dzieci pomocą Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

• organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców,

• organizacja nauczania indywidualnego i specjalnego dla uczniów ze szczególnymi problemami –

przewlekle chorych, z zaburzeniami zachowania posiadających orzeczenia PPP o potrzebie nauczania indywidualnego lub specjalnego,

• indywidualizowanie podejścia do uczniów wg zaleceń z opinii PPP i IPET,

• kierowanie uczniów i rodziców do instytucji

(8)

zewnętrznych udzielających pomocy terapeutycznej, wychowawczej, diagnostycznej, takich jak: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, poradnie

specjalistyczne dla zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, poradni zajmujących się terapią rodzin itp. Motywowanie do skorzystania z ich pomocy.

• organizowanie prelekcji, spotkań z rodzicami (pedagogizacja rodziców),

• współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą,

• zainteresowanie sytuacją rodzinną i materialną uczniów i pomoc dziecku potrzebującemu (dofinansowanie obiadów, udostępnienie pomocy naukowych, podręczników),

• udzielanie informacji uczniom co do rozwiązań prawnych i sposobów radzenia sobie w sytuacjach rodzinnych zagrażających zdrowiu, życiu i

zakłócających prawidłowy rozwój (przemoc domowa, nałogi, zaniedbania opiekuńcze ze strony rodziców), rozmowy indywidualne i pogadanki w małych grupach,

• gazetki i ulotki z informacjami dotyczącymi wymienionej tematyki,

• informowanie rodziców na spotkaniach o zachowaniu ucznia i jego postępach w nauce,

• bieżące informowanie rodziców o zachowaniu ucznia i jego postępach w nauce za pomocą Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce –

„Synergia – Librus”

• uczestniczenie w warsztatach, kursach dla nauczycieli,

• ścisła współpraca z Radą Rodziców, aby pomóc uczniom i otoczyć ich opieką,

•otoczenie opieką dziecka, które w wieku sześciu lat rozpoczęło edukację,

• otoczenie opieką dziecka z trudnościami w nauce i zachowaniu; w nauce (zajęcia wyrównawcze, pomoc indywidualna, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

• współpraca z zespołem oddziałowym (klasowym).

8. Przygotowanie uczniów do wyboru przyszłego zawodu.

• zapraszanie na lekcje wychowawcze ludzi (rodziców różnych profesji, studentów różnych kierunków) ,

• zachęcanie do śledzenia sytuacji na rynku,

• organizowanie wyjść i wyjazdów do zakładów

(9)

pracy, na dni otwarte szkół,

• poznanie predyspozycji uczniów do wykonywania określonego zawodu,

• pomoc pedagoga i wychowawcy klasowego w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej,

• współpraca z rodzicami, informowanie rodziców o zainteresowaniach i predyspozycjach, mocnych i słabych stronach ucznia w kontekście wyboru szkoły ponad gimnazjalnej,

• udział naszych uczniów w dniach otwartych organizowanych przez szkoły średnie,

• udostępnienie uczniom i rodzicom pełnej informacji na temat sieci szkół ponad gimnazjalnych.

9. Stworzenie uczniom warunków do wykonywania projektów edukacyjnych.

• poinformowanie uczniów i rodziców na początku roku szkolnego o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,

• przedstawienie uczniom zasad i form realizacji projektu edukacyjnego.

Uroczystości i imprezy wynikające z tradycji szkoły o charakterze wychowawczym, patriotycznym i kulturalnym.

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

2. Sprzątanie świata.

3. Impreza integracyjna „Dzień Pieczonej Kiełbaski’.

4. Dzień Edukacji Narodowej.

5. Ślubowanie klas pierwszych.

6. Dzień Szkolnej Profilaktyki.

7. Wieczór Andrzejkowy – dyskoteka.

8. Dni otwarte szkoły.

9. Święto Odzyskania Niepodległości.

10. Wieczór filmowy, noc filmowa.

11. Spotkania opłatkowe.

12. Jasełka bożonarodzeniowe.

13. Zabawa choinkowa (zabawa integracyjna uczniów, rodziców i nauczycieli).

14. Apel prymusów – podsumowanie I półrocza.

15. Dzień Patrona Szkoły.

16. Ogólnopolskie biegi uliczne ‘Grzmią pod Stoczkiem armaty”

17. Dzień Narodowości i Samorządności.

18. Apel Wielkanocny.

19. Dzień otwarty dla przyszłych pierwszaków.

20. Dzień Ziemi.

21. Dzień Rodziny.

22. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

(10)

Postanowienia końcowe

Szkolny program wychowawczy jest uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną (art.54 ustawy o systemie oświaty).Szkolny program wychowawczy został zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski (na podstawie §2ust.2 rozp. MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów…-Dz.U. Nr 61poz.624 ze zm.)

Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego Ewaluacja będzie prowadzona z wykorzystaniem:

- obserwacji zachowań uczniów,

- analizy dokumentacji wychowawców klasowych oraz pedagoga szkolnego, - ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli, rodziców

- rozmów z rodzicami, wychowawcami i uczniami, - obserwacji dokonań uczniów,

- badanie opinii uczniów na zebraniach Samorządu Uczniowskiego, - metody projekcyjnej- zdjęcia, filmy.

Uzyskane w wyniku ewaluacji informacje będą służyć doskonaleniu szkolnego Programu

Wychowawczego, który będzie modyfikowany w zależności od wyników, ankiet i bieżących

potrzeb.

Cytaty

Powiązane dokumenty

w komunikowaniu się małych dzieci między sobą, a jedynie nietrafnie dobrane!. zadania

Po pierwsze, aktywność placówek, które biorą udział w pilotażu, jest wielokrotnie większa, niż zakładaliśmy, a to oznacza, że proces raportowania i indeksowania

Dzięki sprawnemu zbieraniu danych dotyczących wyników zdrowotnych, możemy budować zrównoważony sys- tem ochrony zdrowia, opierając się na poprawie jako- ści opieki, a

Dwunastu chłopców, wśród których są Kowalski i Nowak losowo dzielimy na trzy równoliczne drużyny.. Odcinek CD jest cięciwą

Mamy obliczyć prędkość ciała poruszającego się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 1,5 po 5 sekundzie ruchu, jeżeli jego prędkość początkowa

Jest pycha udziału w czymś wielkim, nawet, gdy się było tylko biernym statystą.. Oczywistą też jest pycha wywyższania się nad tych, którzy, wedle naszego dzisiejszego

Maja Skibińska, Katedra Sztuki Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Archi- tektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (skibinska_maja@wp.pl)

Zastanów się nad tym tematem i odpowiedz „czy akceptuję siebie takim jakim jestem”?. „Akceptować siebie to być po swojej stronie, być