• Nie Znaleziono Wyników

">>Kościół na piasku<<. Przyczynek do dziejów poezji politycznej 1788-1792", Teresa Jendrysiak, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1978 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "">>Kościół na piasku<<. Przyczynek do dziejów poezji politycznej 1788-1792", Teresa Jendrysiak, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1978 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Irena Stemplowska

"Kościół na piasku. Przyczynek do

dziejów poezji politycznej

1788-1792", Teresa Jendrysiak, "Prace

Naukowe UŚl." nr 282. Prace

Historycznoliterackie 12. Studia

staropolskie pod red. J.Zaremby,

Katowice 1978 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 23/3 (77), 283

(2)

/11/ JARZĘBSKI Jerzy: "Pornografia" - próba stworzenia no­ wego języka. "Pamiętnik Literacki" 1979 z. 3 s. 45-94.

Szczegółowa analiza "Pornografii", prowadzona z intencją odtworzenia "metody pisarskiej" Gombrowicza. Koncentruje się autor na wpisanym w powieść - na różnych poziomach znaczenio­ wych - modelu aktu komunikacji jako gry łączącej spontaniczność

z poczuciem i presją "formy". W kontaktach wzajemnych postaci nastawienie "reżyserskie" zderzane jest z wyzwoloną autonomią dziania się. Kolizje te odzwierciedlają położenie pisarza, za­ mierzającego uchwycić rzeczywistość w chwili jej przepotwarza- nia się, wymieniania jednej maski literackiej na inną - równie konwencjonalną.

BP/77/47 M.P.

/11/ JENDRYSIAK Teresa: "Kościół na piasku". Przyczynek do dziejów poezji politycznej 1788-1792. "Prace Naukowe UŚ1." nr 282. Prace Historycznoliterackie. T. 12. Studia Staro­ polskie pod red. J. Zaremby. Katowice 1978, s. 142-157*

Autorka ustala autorstwo anonimowych wierszy powstałych w związku ze sporami wokół sprawy lokalizacji kościoła Opatrznoś­ ci w Warszawie, fundowanego dla uczczenia pierwszej rocznicy Konstytucji 3 Maja. Autorami polemicznych wierszy byli: Bene­ dykt Hulewicz, Julian Ursyn Niemcewicz, Stefan Łuskina, Władys­ ław Litawor Chreptowicz.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Autokomentarz

[r]

[r]

Zygmunt

Autor proponuje wyróżnienie minimalnego &#34;poziomu wierszowo- ści&#34;; tyłby &#34;i” wiersz średniowieczny, oparty na dwu zaledwie konstantach, tj..

Jeśli czas ten w utworach Kuśniewicza będzie zawsze pewną niewiadomą, zagadką, wielonurtowym strumieniem faktów o różnej przynależności chronologicznej, to

V oparolu o wcześ- aiejese modele powieści hiatozycsayok sstar »skasuj« zza oryginal­ ność twórczości Parnickiego, polemizując a historiosoficszią i es- tetyoaną

Au­ tor ma przy tym dwa punkty odniesienia: z jednej strony— świat li­ terackiej fikcji i teorię powieści o pracy, z drugiej strony - samą rzeczywistość, równoległą