• Nie Znaleziono Wyników

V Ogólnopolski Rajd Pieszy Adwokatów : Roztocze '87

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "V Ogólnopolski Rajd Pieszy Adwokatów : Roztocze '87"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Stanisław Rymar

V Ogólnopolski Rajd Pieszy

Adwokatów : Roztocze ’87

Palestra 32/1-2(361-362), 178-179

(2)

178 Sport ł Turystyka N r 1-2 (361-362)

Sport i Turystyka

1 .

V Ogólnopolski Rajd Pieszy Adwokatów — Roztocze ’87 Dzięki Kolegom z Izby lubelskiej adwokaci i członkowie ich rodzin mogli spędzić cztery wrześniowe dni: od 9 do 13 na Roz­ toczu. Uczestnicy Rajdu zwiedzili Zamość, który oczarował ich pięknem odnowionych, zabytkowych kamieniczek i Ratusza. Ich koloryt podkreślało jesienne słońce. Liczne zabytki i dzieła sztuki Zamościa, a także pamiątki bardziej współczesnych wyda­ rzeń związanych z; ostatnią wojną i okupacją skłaniały do głębo­ kich refleksji nad losami Polaków. O historii i dniu dzisiejszym 'tych rdzennie polskich stron interesująco opowiadał przewodnik PTTK, towarzyszący nam przez cały czas rajdu. Zakończyło dzień ognisko w starych kazamatach, a potem jeszcze spotkanie w Klu­ bie Inteligencji Katolickiej.

Piesza wędrówka zaczęła się w Szczebrzeszynie, skąd przeszli­ śmy do Zwierzyńca. Po południu autokarem uczestnicy rajdu udali się do miejscowości Osuchy, upamiętnionej walkami party­ zanckimi w okresie ostatniej wojny. Tam spotkaliśmy się z adwo­ katem drem Jerzym Markiewiczem, który niezwykle interesująco opowiadał o historii tych ziem, związanej tak silnie z wojną i okupacją. Był to bardzo wzruszający wieczór autorski połączo­ ny z wpisywaniem — przez autora dzieła „Paprocie zakwitły krwią partyzantów” dra J. Markiewicza — dedykacji dla uczes­ tników rajdu na egzemplarzach tej książki.

Następnego dnia przeszliśmy do Krasnobrodu, zwiedzając miejscowy zabytkowy klasztor. Rajd zakończył się tego dnia ory­ ginalnym zielonym kuligiem i ogniskiem. Podczas ogniska zorga­ nizowano dla dzieci konkurs ze znajomości współczesnej historii Roztocza i jego atrakcji krajoznawczych. Wszystkie dzieci otrzy­ mały upominki.

Rajd dostarczył nam wielu niezapomnianych przeżyć, wzboga­ cił naszą wiedzę, pozwolił nawiązać nowe i umocnić poprzednie przyjaźnie. Wszystko to zawdzięczamy troskliwej opiece i zna­ komitej organizacji Rajdu przez Koleżanki i Kolegów z Komite­ tu Organizacyjnego, a mianowicie adw. adw. Jolantę Tarkiewicz, Leszka Bindasa, Leszka Pasiecznego, Stanisława Estraicha, An­ drzeja Hussara, Jolantę Kosowską, Mieczysława Jurkiewicza, Mi­ rosławę Ledwójcik, a także przewodnikom PTTK p.p. Edwardowi Słoniewskiemu i Zbigniewowi Stankiewiczowi. Na podkreślenie

(3)

N r 1-2 (361-362) S p o rt i Turystyka 179

zasługuje serdeczność i gościnność Kolegów z Izby lubelskiej, czego wyrazem była także obecność przez cały pierwszy dzień Rajdu dziekana ORA w Lublinie adwokata Jana Czyżewskiego.

adw. Stanisław Rymar

2.

VI Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Adwokatury

Jak co roku, w drugą sobotę października Zespół d/s Sportu NRA zorganizował w Grzegorzewicach „Biegi Przełajowe” o Pu­ char ufundowany przez adwokata Witolda Bayera. W tym roku adw. Witold Bayer już po raz drugi ufundował Puchar, gdyż pop­ rzedni, zgodnie z regulaminem Biegów, otrzymała na własność Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi. W tym roku Puchar zdoby­ ła ORA w Warszawie, która pod nieobecność Koleżanek i Kole­ gów z Izby łódzkiej nie ipiała rywala mogącego jej zagrozić. Punkty dla Warszawy zdobyli kol. kol.: Lidia Zakrzewska Anto­ ni Zakrzewski, Wiesław Błasiak i Stanisław Rymar. W poszcze­ gólnych kategoriach odnieśli zwycięstwa: wśród pań — adw. Te­ resa Kurcyusz-Hofman z ORA w Katowicach; wśród panów — adw. adw.: Andrzej Kujawa z ORA w Płocku, Andrzej Tarnawski z ORA w Krakowie i Wojciech Pawlak z ORA w Poznaniu. Kon­ kurencję rodzinną wygrała zdecydowanie rodzina L. A. Zakrzew­ skich. Pogoda, jak zwykle, dopisała.

Zapraszamy za rok.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra

Nie wspomnę na przykład o całej historii rozwoju koncepcji języka i kultury, którą określa się mianem etnolingwistyki kognitywnej, uprawianej obecnie także w

Klub Motocyklowy Adwokatury Polskiej, Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej, ORA w łodzi, ORA w Olsztynie byli

2.4 Narysuj wykres zawierający dane (body, surface) z punktami o róż- nych kolorach dla grup equake i explosn.Narysuj na wykresie prostą dyskry- minacyjną, oddzielającą obie

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Przypomnę tutaj przede wszystkim telewizyjne: „Poznajmy się” i „Małżeństwo doskonałe”, które miały taki duży oddźwięk i tak dobrze sprawdziły się w szerokich

Wrześniowe posiedzenie rady odbyło się, zgodnie z zapo- wiedzią, w nowej siedzibie Delegatury WIL w Kaliszu.. Byłam tam drugi raz po otwarciu i muszę przyznać, że podo- ba mi

Była grupa Żydów, którzy mieli podwójną rolę – jako partyzanci, którzy walczą z Niemcami, ale najważniejsze dla nich było ratowanie Żydów.. Oni przyjmowali do