• Nie Znaleziono Wyników

Obecność na zajęciach 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Obecność na zajęciach 1"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

******************************************************************************************************

mgr Angelika Drelichowska

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

******************************************************************************************************

Warunki zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Postępowanie sądowoadministracyjne

w grupie 3, 4, 5, 6 SSA (II stopnia)

w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

I. ocena z kolokwium zaliczeniowego i ewentualnej poprawy, II. obecność na zajęciach,

III. aktywność merytoryczna na zajęciach.

Ocena końcowa wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej elementu nr I z uwzględnieniem obecności i aktywności na zajęciach.

I. Obecność na zajęciach

1. Obecność na każdych zajęciach jest obowiązkowa, ale student ma prawo do jednej nieobecności.

2. W przypadku pozostałych nieobecności student jest zobowiązany zaliczyć ją na następnych zajęciach.

(2)

2

3. Zaliczenie nieobecności następuje w czasie zajęć, w formie pisemnej odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student był nieobecny.

4. Każda niezaliczona w terminie nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5.

5. Spóźnienie na zajęcia dłuższe niż 15 minut od momentu rozpoczęcia zajęć jest traktowane jak nieobecność na zajęciach.

II. Kolokwium zaliczeniowe

1. W trakcie semestru odbędzie się jedno kolokwium zaliczeniowe, a mianowicie dla:

1) gr. 3 – 29.04.2016 r. / poprawa – 13.05.2016 r.

2) gr. 4 – 6.05.2016 r. / poprawa – 20.05.2016 r.

3) gr. 5 – 21.04.2016 r. / poprawa – 5.05.2016 r.

4) gr. 6 – 28.04.2016 r. / poprawa – 26.05.2016 r.

Zakres materiału na kolokwium i jego poprawę obejmuje zagadnienia omówione w rozdziałach od I do XVIII oraz rozdziałach XXXVIII i XXXIX z podręcznika pt. „Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne”, B. Adamiak, J. Borkowski.

(3)

3

2. W trakcie semestru odbędzie się jedna poprawa kolokwium zaliczeniowego, zgodnie z harmonogramem wskazanym wyżej.

Poprawie podlegają jedynie oceny niedostateczne (2,0). Oceny pozytywne nie podlegają poprawie.

3. Każdy student dysponuje możliwością przystąpienia do kolokwium w terminie pierwszym albo drugim.

4. Nieobecność na kolokwium jest równoznaczna z utratą pierwszego terminu kolokwium, co oznacza, że student ma już tylko jedną szansę na zaliczenie kolokwium.

5. Kolokwium odbywa się w formie pisemnej i składa się z kilku pytań opisowych.

6. Każde z pytań wchodzących w skład kolokwium podlega odrębnej ocenie.

7. Pozytywną ocenę z kolokwium student otrzymuje, jeżeli odpowiedział na każde pytanie, które zostało ocenione na co najmniej ocenę dostateczną (3,0).

8. Ostateczna ocena z kolokwium jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne pytania, przy założeniu, że każde z pytań zostało ocenione co najmniej na ocenę dostateczną.

9. Oceny z kolokwium podlegają poprawie w terminie wskazanym przez prowadzącą powyżej. Nie przewiduje się wyznaczania dodatkowych terminów poprawy kolokwium.

10. Powyższe uregulowanie dotyczy także studentów posiadających prawo do eksternistycznego zaliczenia ćwiczeń.

11. Do poprawy kolokwium stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące kolokwium pisanego w pierwszym terminie.

(4)

4

12. Student ma prawo zaliczyć kolokwium w terminie wcześniejszym na zajęciach gr. 3 – 6 SSA (2), po uprzednim (co najmniej siedmiodniowym) poinformowaniu prowadzącej.

13. Przyjmuje się, że ocena uzyskana z kolokwium pisanego w terminie wcześniejszym jest oceną z pierwszego terminu kolokwium.

14. Student nie ma możliwości zaliczania kolokwium na konsultacjach, gdyż wszystkie zaliczenia odbywają się w trakcie zajęć w formie pisemnej.

3.Aktywność na zajęciach

1. Student ma obowiązek przygotowywać się do zajęć z zadanej partii materiału oraz ma prawo, stanowiące zarazem obowiązek, aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

2. Prowadząca zastrzega sobie możliwość bieżącego weryfikowania wiedzy studentów w formie odpowiedzi ustnych bądź w formie kartkówek.

3. Aktywność studenta jest oceniana w formie ocen bądź plusów i minusów. Jeżeli w trakcie semestru student otrzyma trzy plusy, to zostaje zwolniony z jednego, wybranego przez siebie pytania na kolokwium. Jeżeli zaś otrzyma jeden bądź dwa plusy, to może to mieć wpływ na podwyższenie oceny końcowej, jednakże nie więcej niż o 0,5. Każdy minus powoduje zaś obniżenie oceny końcowej o 0,5.

*******************************************************************************

(5)

5

Kwestie nieuregulowane będą rozstrzygane indywidualnie przez prowadzącą zajęcia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zamawiający w załączniku nr 2 do umowy (str. 36) oraz załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia część II (str. 81) w kolumnie „Rodzaj materiału” wskazał jedynie

Ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania ćwiczenia, sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia, o ile jest

 zaliczenie nieobecności odbywa się w formie ustnej bądź pisemnej odpowiedzi z zakresu materiału omawianego na zajęciach opuszczonych przez studenta,.  brak

 zaliczenie nieobecności odbywa się w formie ustnej bądź pisemnej odpowiedzi z zakresu materiału omawianego na zajęciach opuszczonych przez studenta,.  brak

Przyjmuje się, że ocena uzyskana z kolokwium pisanego w terminie wcześniejszym jest oceną z pierwszego terminu kolokwium.. Student nie ma możliwości zaliczania

Zaliczenie przedmiotu obejmuje sprawdzenie przez prowadzącego wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta; sprawdzenie wiedzy i umiejętności

 zaliczenie nieobecności odbywa się w formie ustnej bądź pisemnej odpowiedzi z zakresu materiału omawianego na zajęciach opuszczonych przez studenta,.  brak

Obniżenie oceny o 0,5 następuje w przypadku każdorazowego niezaliczenia nieobecności na zajęciach we wskazanym terminie (por. b) oraz w przypadku

 zaliczenie nieobecności odbywa się w formie ustnej bądź pisemnej odpowiedzi z zakresu materiału omawianego na zajęciach opuszczonych przez studenta,.  brak

W przypadku nieuzyskania z kolokwium oceny pozytywnej student ma prawo do jednokrotnego przystąpienia do kolokwium poprawkowego na ostatnich zajęciach lub na

A) Na niektórych zajęciach może zostać przeprowadzona kartkówka. Kartkówka będzie trwać pierwszych 10 minut zajęć. B) Kartkówka składać się będzie z 2

Marek Sponsor, będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, posiada 75% udziałów spółki A, której obroty w każdym

Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy: prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; dział IV ordynacji

Zaliczenie nieobecności następuje w formie pisemnej albo odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student był

Zaliczenie nieobecności następuje w formie pisemnej albo odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student był

Brak poprawnej odpowiedzi na zadane pytania podczas drugiego dyżuru konsultacyjnego, jest równoznaczny z koniecznością trzeciego stawiennictwa się na dyżurze

•Odgrywa decydującą rolę w mikroświecie, w zjawiskach, takich jak emisja i absorpcja światła, sprężystość, tarcie, spójność; leży u podstaw procesów chemicznych

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Zajęcia dydaktyczne z Fizjologii i Patofizjologii obejmują: wykłady i zajęcia kontrolowane (seminaria/ćwiczenia i sprawdziany). Nieobecności: dopuszcza się maksymalnie 2

-Wykonywanie zadań podczas lekcji on-line oceniane na plusy w ramach aktywności (uzyskanie 5 plusów daje ocenę bardzo dobrą, za 10 plusów jest

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji komunalnych, do których będzie przekazywał odpady komunalne

 zaliczenie nieobecności odbywa się w formie ustnej bądź pisemnej odpowiedzi z zakresu materiału omawianego na zajęciach opuszczonych przez studenta,.  brak

b) obecność Studenta na zajęciach w semestrze zimowym, na zasadach określonych w pkt II, c) aktywność na zajęciach oceniana w toku prowadzonych zajęć w semestrze zimowym,