• Nie Znaleziono Wyników

X X X X – 24.04.2018 R. 2017/2018 K J R W

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "X X X X – 24.04.2018 R. 2017/2018 K J R W"

Copied!
7
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

W

OJEWÓDZKI

K

ONKURS

J

ĘZYKA

R

OSYJSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W ROKU SZKOLNYM

2017/2018

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

–24.04.2018 R.

1. Test konkursowy zawiera 13 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.

2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.

3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.

4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:

A B C

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem B , po czym skreśl właściwą literę, np.:

A B C

5. W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.

6. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu.

7. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.

8. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.

9. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.

X

X X

X

(2)

Zadanie 1. (4 p.)

Usłyszysz dwukrotnie cztery teksty. Do każdego tekstu dopasuj nagłówek (A-E). Wpisz odpowiednią literę do tabelki.

Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.

A. Награды для победителей B. Правила регистрации C. Конкурсные работы D. Спонсоры проекта E. Цель мероприятия

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Zadanie 2. (5 p.)

Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.–2.5.) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.

Uwaga! Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

активный день игры каждая получать приходить

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ

«Весёлые старты» – это соревнования, которые по случаю Международного Олимпийского 2.1. _______________ проводятся во многих школах 23 июня. Во время игр 2.2. _______________ команде надо придумать своё название. Команды принимают участие в различных спортивных 2.3. _______________. Конечно, на праздник 2.4. _______________ много болельщиков. В конце соревнований самых хороших юных спортсменов награждают медалями и ценными призами. Все участники игр 2.5. _______________ дипломы и сладости.

по http://www.klepa.ru

Zadanie 3.(8 p.)

Ułóż zdania z podanych wyrazów. Tam, gdzie jest to konieczne, wstaw odpowiedni przyimek.

3.1. позвонить/ вечер/родители/ я/ завтра.

3.1. ________________________________________________________________________

3.2. наша/зима/птицы/ученики/заботиться/школа.

3.2. ________________________________________________________________________

3.3. киоск/два/вчера/мама/новая/купить/тетрадь.

(3)

Zadanie 4. (5 p.)

Dla każdej z opisanych sytuacji (4.1.–4.5.) wybierz właściwą reakcję (A–F). Wpisz do tabelki odpowiednią literę obok każdego opisu sytuacji.

Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji.

4.1. Знаешь, Антон, вчера я купил новый журнал о молодёжной музыке.

4.2. Посоветуйте, пожалуйста, как мне отправить эти документы?

4.3. Здравствуйте! Я хочу купить что-нибудь на память о России.

4.4. Садитесь, пожалуйста, в кресло. Какой зуб у вас болит?

4.5. Простите, вы выходите на следующей остановке?

A. Пожалуйста выбирайте. У нас красивые матрёшки, шкатулки...

B. Вот этот. Начал вчера вечером и всю ночь не переставал.

C. И что? Интересный? Дашь почитать?

D. Лучше всего заказным письмом.

E. Спасибо за отличный подарок.

F. Нет, проходите, пожалуйста.

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Zadanie 5. (3 p.)

Uzupełnij poniższe minidialogi (5.1.-5.3.), wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B albo C.

5.1. X: ___________________

Y: Очень приятно с тобой познакомиться.

A. Я о вас уже слышал.

B. И я рад с тобой познакомиться.

C. Будем знакомы. Меня зовут Наталья.

5.2. X: Почему он заболел?

Y:. ________________

А. Лишь бы он выздоровел!

В. Я думаю, что он заболел гриппом.

С. По-моему, он простудился, когда гулял в парке.

5.3. X: Сколько остановок мне надо ехать?

Y: ___________________

A. Метро – самый удобный вид спорта.

B. Вам надо идти метров двадцать.

C. Пять и сойти на конечной.

(4)

Zadanie 6. (5 p.)

Połącz w pary umieszczone poniżej wyrażenia bliskoznaczne. Rozwiązania wpisz do tabelki.

Uwaga! Jedno wyrażenie zostało podane dodatkowo i nie ma pary.

6.1. делать покупки A. успеть

6.2. знать русский язык B. убирать

6.3. навести порядок C. покупать

6.4. надеть блузку D. опоздать

6.5. прийти вовремя E. одеться в кофту

F. говорить по-русски

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Zadanie 7. (8 p.)

Uzupełnij zdania 7.1.–7.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.

7.1. Он меня поздравил (день/ рождения) ________________________________

___________________________________________________________________________.

7.2. Мы ждали (знакомые/ девушки/ полчаса) _________________________

___________________________________________________________________________.

7.3. Ежегодно во время каникул мы ездим (Балтийское/ море) ___________________________________________________________________________.

7.4. (Пятницы) ___________________________________ я с братом ходим на тренировку по баскетболу.

Zadanie 8. (6 p.)

Uzupełnij zdania czasownikami w trybie rozkazującym.

8.1. Андрей, (поставить) ______________________ сапоги в шкаф!

8.2. Саша, (открыть) _____________________________ окно шире!

8.3. Анна Павловна, (повторить) ____________________________, пожалуйста, ещё раз!

8.4. Ребята, (сесть) ____________________________у окна!

(5)

Zadanie 9. (4 p.)

Wybierz i wpisz odpowiedni przyimek.

9.1. Моя соседка работает (в/на) ___________________ университете.

9.2. Ребята (через/за) ______________________ неделю поедут на экскурсию.

9.3. Экскурсия не сотоялась (от/из-за) _________________________плохой погоды.

9.4. Юра завтра придёт (к/до) ___________________________ тебе и всё расскажет.

Zadanie 10. (4 p.)

Przetłumacz na język rosyjski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.

10.1. Мы вернулись с отпуска (o pięć dni wcześniej)________________________________

_______________, чем мы планировали.

10.2. Саша посмотри на пол – (tam coś leży) _____________________________________.

10.3. Мама очень (ucieszyła się z przyjazdu) ______________________________________

детей.

10.4. В театре мы сидели (w trzecim rzędzie)_____________________________________.

Zadanie 11. (5 p.)

Wybierz właściwe odpowiedzi i wpisz je do tabelki.

11.1. Автором «Сказки о рыбаке и рыбке» является

A. А. С. Пушкин. B. Х. К. Андерсен. C. И. А. Крылов.

11.2. Главная площадь Санкт-Петербурга это

A. Красная площадь. B. Дворцовая площадь. C. Манежная площадь.

11.3. Эрмитаж - это

A. крупный музей. B. кукольный театр. C. торговый центр.

11.4. Москва расположена на реке

A. Москва. B. Нева. C. Лена.

11.5. Мария Шарапова - это известная русская

A. певица. B. Актриса. C. Теннисистка.

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5.

(6)

Zadanie 12. (9 p.)

Uzupełnij tekst, wpisując po rosyjsku podane wyrazy w nawiasach w odpowiedniej formie.

У Юры большая (mieszkanie) ____________________, в ней три (pokoje) ____________________. Самая большая – это гостиная. В центре стоит (stół) ____________________, а вокруг него (krzesła) ____________________. В углу стоит (telewizor) ____________________, напротив него два удобных (fotele) ____________________. Слева от двери стенка с (ksiażki) ____________________. На полу лежит разноцветный (dywan) ____________________. Семья Юры очень любит (odpoczywać) ____________________ в гостиной.

Zadanie 13. (4 p.)

Wielkanoc spędziłeś w domu z rodziną. W liście do kolegi/ koleżanki z Rosji:

 napisz, w jaki sposób przygotowywałaś/eś się do świąt,

 opisz jedną tradycję wielkanocną,

 przekaż pozdrowienia rodzinie koleżanki/kolegi.

Oceniana jest umiejętność przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (3 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt). Pamiętaj, aby nie podpisywać się swoim imieniem, tylko XYZ

CZYSTOPIS

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

TREŚĆ POPRAWNOŚĆ

RAZEM

(7)

Z.1. Z.2. Z.3 Z.4 Z.5 Z.6 Z.7 Z.8 Z.9 Z.10 Z. 11 Z.12 Z.13. Razem 70 p.

Brudnopis (nie jest oceniany)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania..

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne

Вчерa после уроков, несмотря на плохую погоду, ко мне пришли школьные друзья.. Мама приготовила вкусные бутерброды

А знаете ли вы, что Биг-Бен – это вовсе не та высокая башня Вестминстерского дворца, которую принято изображать на каждой открытке с

_____ Здесь найдёте газеты не только на русском, но и английском языках.. Музыка подобрана приятная

Большинство «воспитанников» вынуждены работать, чтобы не дать своим семьям умереть от голода, а в свободное время грызут гранит науки в школе

To już zupełnie przestało mu się podobać, zaczął więc przepychać się między płaszczami to w jedną, to w drugą stronę, nawołując:.

Не забудьте взять с собой справку от врача и согласие родителей на ваше участие в занятиях секции, которую вы выбрали.. К сожалению, секция фигурного

Poinformuj kolegę / koleżankę, jaka jest dzisiaj pogoda. Zapytaj kolegę / koleżankę, jaki jest jego / jej nauczyciel

Więc też, kiedy go Fortuna omyli, Wnet głowę zwiesi i powagę zmyli.. Lecz na szczęście wszelakie Serce ma

Es gibt meistens Fleisch mit Kartoffeln, Nudeln oder Reis.. Manchmal essen wir auch Spaghetti oder

Podaj dwa przykłady z tekstu, które wskazują, że narratorem jest dziecko.. Cieszył się

– Семьдесят пять рублей, – бросила она коротко в ответ. Официантка принесла мороженое, бросила на стол счёт и удалилась. _____ Она увидела, что рядом с

The biggest problem for the skiers is wind, because it influences their speed and therefore can change the shape of their jump.. In 1979 the International Ski

Do jakiego tekstu z zakresu lektur konkursowych odwołuje się podmiot liryczny poniższego wiersza.. Uzasadnij

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (5.1.–5.6.) Wpisz odpowiednią formę wybranego

……… (1.) dans les lieux publics dans la plupart des pays francophones en Europe occidentale : jouer dans la rue, se divertir, fumer à l’extérieur, danser dans les

Oczy mieli, lecz byli jak ślepcy. Słysząc, nie słyszeli. b) Odwołując się do fragmentu Prometeusza, wyjaśnij przenośny sens sformułowania: Oczy mieli, lecz byli jak

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. ОПЕКУН

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeśli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne