• Nie Znaleziono Wyników

GEOMETRIA PRZESTRZENNA Lista zadań nr 5 8.1. Kąty trójkąta sferycznego wynoszą

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "GEOMETRIA PRZESTRZENNA Lista zadań nr 5 8.1. Kąty trójkąta sferycznego wynoszą"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

GEOMETRIA PRZESTRZENNA Lista zadań nr 5

8.1. Kąty trójkąta sferycznego wynoszą π/2, π/3 i π/4. Jakie jest jego pole?

8.2. Dwa kąty trójkąta sferycznego wynoszą π/3 i π/4, a jego pole jest równe π/2. Ile wynosi trzeci kąt?

8.3. Czy dwa trójkąty sferyczne o tej samej podstawie i długości wysokości muszą mieć równe pola?

8.4. Czy dwa trójkąty sferyczne o równych polach mają takie same obwody?

8.5. Wysokość CC dzieli trójkąt sferyczny ABC na dwa trójkąty o równych polach. Czy trójkąt ABC musi być równoramienny?

8.6. Dwusieczna CC dzieli trójkąt sferyczny ABC na dwa trójkąty o równych polach. Czy trójkąt ABC musi być równoramienny?

8.7. Środkowa CC dzieli trójkąt sferyczny ABC na dwa trójkąty o równych polach. Czy trójkąt ABC musi być równoramienny?

8.8. Wielokąt sferyczny nazywamy foremnym, jeżeli ma równe wszystkie boki i równe wszystkie kąty. Wyznacz miary kątów oraz obwód n-kąta foremnego jako funkcje pola. (Rozpatrz zwłaszcza przypadki n = 3, 4, 5.) Jakie są przedziały zmienności miar kątów i obwodu?

9.1. W trójkącie sferycznym ABC zachodzi AC = BC. Punkty A i A′′ dzielą bok BC na trzy równe części, podobnie punkty B i B′′ dzielą bok AC na trzy równe części, zaś punkt C jest środkiem boku AB. Które trzy spośród pięciu odcinków (łuków kół wielkich) AA, AA′′, BB, BB′′, CC przecinają się w jednym punkcie? Na ile części te odcinki dzielą trójkąt ABC?

9.2. Przeprowadź alternatywny dowód tego, że wysokości trójkąta sferycznego przecinają się w jednym punkcie, korzystając z wektorów normalnych i iloczynu wektorowego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wiemy, że każdy student, który nie zapisał się na żaden z pozostałych przedmiotów, musi zostać zapisany na przedmiot 1; zaś każdy, który zapisał się na jakiś inny

Dla trójkąta sferycznego ABC wysokość opuszczona z wierzchołka C oznacza naj- krótszy łuk koła wielkiego łączący C z kołem wielkim zawierającym bok AB?. Oblicz

b) złożenie obrotów wokół tej samej osi jest obrotem wokół tej samej osi o kąt równy sumie odpowiednich kątów obrotu. Wywnioskuj z tego, że każdą symetrię obrotową

Jeżeli dwa trójkąty mają kąty odpowiednio równe oraz jeden bok pierwszego trójkąta jest równy pewnemu bokowi drugiego trójkąta, to te trójkąty mogą być:A. PRAWDA

Przedział ten jest dokładniejszy niż standardowy przedział ufności.. Rozwiąż nierówność (2)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym przeciwległe krawędzie boczne przecinają się pod kątem 2α, a wysokość ściany bocznej poprowadzona z wierzchołka ostrosłupa ma

• obliczanie pola narysowanych figur jako sumy lub różnice pól znanych wielokątów.. • rysować wielokąty o

Jeśli dwa boki jednego trójkąta są proporcjonalne do dwóch boków drugiego trójkąta i kąty zawarte między tymi bokami są równe, to te dwa trójkąty są podobne.. Jeśli

Ustalmy promień sfery R > 0. Długość równika wynosi 2πR, a długość jego średnicy d, równa dwóm długościom sferycznego promienia równika, jest połową długości równika,

Czyli we wszystkich punktach, które nie s¡ caªkowit¡ pot¦g¡ 10.. W pozostaªych punktach

W trapezie równoramiennym podstawy mają długość cm i cm, a długość ramienia wynosi cm.. Oblicz pola trójkątów CDE

) siª¡ wprost propor jonaln¡ do wy hylenia, i o zwro ie zawsze do niego prze iwnym. Maksymalna warto±¢ energii kinety znej iaªa wykonuj¡ ego drgania harmoni zne o amplitudzie

10. Dmuchany basen ogrodowy ma dno w kształcie koła o średnicy podanej na rysunku. Wskutek długotrwałego używania basenu trawa znajdująca się pod nim uległa zniszczeniu. a) Jak

Jarosław Wróblewski Koronaliza Matematyczna 2, lato 2019/207. Podaj wartość

Pokazać, że pochodna dowolonej funkcji różniczkowalnej ma własność Darboux, tzn.. Pokazać, że jeśli

Wyznacz wzór

- oblicz pole jednego odcinka koła (wyznacz kąt AOC; oblicz pole wycinka koła o takim kącie; oblicz pole trójkąta o takim kącie; od pola wycinka odejmij pole trójkąta). - od

Spróbuję poniżej wyjaśnić wam w jaki sposób korzystamy z

Średnia ta wzrośnie do 18 lat, jeśli doliczymy wiek nauczyciela.. Ile lat

Wiemy, ˙ze w zbiorze liczb naturalnych wykonalne s¸a dwie operacje arytmetyczne, dodawanie i mno˙zenie, natomiast wynik odej- mowania lub dzielenia dw˙och liczb naturalnych mo˙ze

Ustaw uczniów w pary tak, by suma numerów uczniów każdej pary była podzielna przez 6.. Udowodnij, że

Czy istnieje taki trójkąt ostrokątny, w którym długości wszystkich boków i wszystkich wysokości są liczbami całkowitymi?.

Rozwiązania należy oddać do piątku 15 lutego do godziny 14.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 16 lutego.