• Nie Znaleziono Wyników

Aktywność na zajęciach nagradzana jest „plusem”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Aktywność na zajęciach nagradzana jest „plusem”"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

mgr Katarzyna Piątkowska

Katedra Prawa Karnego Materialnego

Zasady zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu „Prawo karne” dla Studiów Stacjonarnych Administracji – semestr zimowy 2016/2017:

1. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium oraz aktywny udział w zajęciach.

2. Nieobecność na zajęciach należy zaliczyć w godzinach konsultacji w ciągu dwóch tygodni od ustania jej przyczyny. Każda niezaliczona nieobecność obniża ocenę o 0,5.

3. Kolokwium odbędzie się na przedostatnich zajęciach i przyjmie formę trzech pytań otwartych z listy zagadnień poruszanych na ćwiczeniach. W razie nieobecności na kolokwium, należy je zaliczyć w ciągu dwóch tygodni na konsultacjach.

4. Poprawa ocen, w tym również pozytywnych, ma miejsce na konsultacjach.

5. Możliwe jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń w formie ustnej na konsultacjach, najwcześniej po czwartych zajęciach. Zakres zagadnień pozostaje ten sam, co na kolokwium.

6. Aktywność na zajęciach nagradzana jest „plusem”. Uzyskanie trzech „plusów”

skutkuje podwyższeniem oceny końcowej o 0,5.

7. Zainteresowane osoby mogą przeprowadzić prezentację na zajęciach z zakresu przestępstw znajdujących się w części szczególnej Kodeksu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych znajdujących się w rozdziale XXIX.

8. Na każdych zajęciach należy mieć aktualny Kodeks karny!

9. Proszę z dużą dozą ostrożności podchodzić do tzw. „skryptów” dostępnych w punktach ksero – zawierają dużo nieprawdziwych lub nieaktualnych treści.

Zagadnienia omawiane na zajęciach:

1. Prawo karne jako część systemu prawa – pojęcie i funkcje prawa karnego, zasady i źródła prawa karnego.

2. Czyn zabroniony a przestępstwo; struktura przestępstwa.

3. Podmiot, przedmiot, strona podmiotowa i strona przedmiotowa przestępstwa.

4. Pojęcie i podział stadialnych i zjawiskowych form popełnienia przestępstwa.

5. Kontratypy z części ogólnej Kodeksu karnego – obrona konieczna, stan wyższej konieczności, eksperyment.

6. Wina i okoliczności ją wyłączające, ze szczególnym uwzględnieniem niepoczytalności.

7. Kary i środki karne.

8. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego – uwagi ogólne, łapownictwo, przekupstwo, płatna protekcja bierna i czynna, przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza.

Zalecana literatura:

1. M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2015 lub nowsze.

(2)

2. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010 lub nowsze.

3. J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2012.

4. J. Giezek (red.), Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz, Warszawa 2014.

5. A. Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. I i II, Warszawa 2012 lub nowsze.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Obniżenie oceny o 0,5 następuje w przypadku każdorazowego niezaliczenia nieobecności na zajęciach we wskazanym terminie (por. b) oraz w przypadku

A) Na niektórych zajęciach może zostać przeprowadzona kartkówka. Kartkówka będzie trwać pierwszych 10 minut zajęć. B) Kartkówka składać się będzie z 2

a) Warunkiem zaliczenia semestru jest brak nieodrobionych nieobecności poza jedną nieobecnością dopuszczalną (zgodnie z zasadami określonymi w literze I) oraz uzyskanie pozytywnej

Zaliczenie nieobecności następuje w czasie zajęć, w formie pisemnej odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których

Marek Sponsor, będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, posiada 75% udziałów spółki A, której obroty w każdym

Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy: prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; dział IV ordynacji

Niezaliczenie przedmiotu następuje także w sytuacji, gdy student pomimo pozytywnej oceny z kolokwium nie zaliczy w terminie nieobecności na zajęciach i z tego względu

Prawo karne jako część systemu prawa – pojęcie i funkcje prawa karnego, zasady i źródła prawa karnego.. Czyn zabroniony a przestępstwo;