Apothecarius, 2006, R. 15, nr 15

Pełen tekst

(1)

ISSN 1232-7220 Nr 15, Rok XV (ŚFF13) 20 grudnia 2006

str. 81

Mikołaj w Wiśle

- szczegóły w następnym numerze

A pothecarius

(2)

Koleżankom i Kolegom spokojnych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w 2007 roku

życzy:

Okręgowa Rada Aptekarska Przewodnicząca Sądu Aptekarskiego Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Kolegium Biuletynu Apothecarius Pracownicy i Współpracownicy Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach

Przygotowania Mikołaja oraz jego pomocników do Świąt

(3)

Spis treści

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE ... 2

Podsumowanie mijającego roku - Stanisław Piechula ... 2

Fakty z otoczenia transatlantyckiego - Andrzej Deląg ... 3

Historia aptekarstwa śląskiego - Dionizy Moska ... 7

Kronika - Dionizy Moska ... 10

Z historii farmacji - Dionizy Moska ... 11

APOTHECARIUS - BIULETYN ŚIA W KATOWICACH ... 12

Teleinformator ŚIA w Katowicach ... 12

KAPSIA ... 13

Pisma ... 14

Protokoły ... 39

Opinia prawna - Krystian Szulc ... 60

Sprawozdanie Komisji Nauki i Szkolenia Śląskiej Izby Aptekarskiej za październik i listopad - Andrzej Deląg ... 63

RUCH MŁODYCH APTEKARZY ... 67

Jak dobrze ubezpieczyć aptekę - Jolanta i Sebastian Sienkiewicz ... 68

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ... 70

PYTANIA I ODPOWIEDZI ... 74

LISTY DO REDAKCJI ... 75

STRONA Z UŚMIECHEM ... 76

OGŁOSZENIA... 78

Na okładce: Mikołaj w Wiśle (wręczenie prezentów dzieciom) - 9.12.2006 r.

Wydawca: Okręgowa Rada Aptekarska w Katowicach ul. Kryniczna 15, 40-637 Katowice

tel.: (032) 608 97 60 fax.: (032) 608 97 69

e-mail: redakcja@katowice.oia.pl http://www.katowice.oia.pl Kolegium:

Dionizy Moska - Redaktor Naczelny

Damian Nowak - Zastępca Redaktora Naczelnego Stanisław Piechula - Prezes ORA w Katowicach Lech Wróblewski - Redaktor prowadzący

Redakcja czeka na korespondencję dotyczącą problemów środowiska farmaceutycznego

Druk: drukarnia WY-DRUK Katowice, www.drukarniawydruk.com.pl Nakład: 2300 egz.

Redakcja nie identyfikuje się ze wszystkimi przedstawionymi poglądami autorów, niektóre z nich traktujemy jako zaproszenie do dyskusji

e-mial: redakcja@katowice.oia.pl

(4)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

c Stanisław Piechula

dr farm. Stanisław Piechula

Spokojnych Świąt i Szczęśliwego

Nowego Roku …

nych informacji wprowadzono Katowickiego Goń- ca Aptecznego.

Główne jednak zaangażowanie skierowano na obronę indywidualnych aptek, a co za tym idzie, miejsc pracy dla farmaceutów. Jedną z pierwszych znaczących uchwał podjętych w tych tematach było zerwanie wszelkiej współpracy z hurtowniami rozwijającymi sieci aptek (takimi jak PGF, Farma- col, ACP Pharma) oraz uświadamianie aptekarzy o niebezpieczeństwach płynących z utrzymywania współpracy z hurtowniami, które uzyskiwane ze współpracy zyski wykorzystują na przejmowanie rynku aptecznego.

Poza działaniami informacyjnymi znaczący nacisk położyliśmy na zapewnienie farmaceutom jak najlepszego dostępu do porad prawnych (3 dni w tygodniu, w czym pomaga hurtownia Prosper), a także jako Izba zdecydowanie zaangażowaliśmy się w działania prawne w tematach nieuczciwej konkurencji (mi. podpisaliśmy ugodę w sprawie przeciwko Aptekom 21, wygraliśmy sprawę w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów z firmą Phoenix Pharma Polska), a także podejmując wiele innych zdecydowanych i odważnych będą- cych w trakcie realizacji.

W tematyce gospodarczej podjęliśmy temat konsolidacji aptek inicjując powstanie Korporacji przy Izbie, która pomaga zainteresowanym apte- kom negocjować wspólne zakupy.

W stałym doszkalaniu rozwinęliśmy wspólnie z lokalnymi środowiskami farmaceutów system szkoleń organizowanych w powiatach naszej Izby, a także zapoczątkowaliśmy możliwość korzystania ze szkoleń rozsyłanych do każdego farmaceuty na płycie CD.

Dalszych planów i rozwijania zapoczątkowa- nych inicjatyw mamy jeszcze bardzo wiele i z pew- nością będziemy je wspólnie realizować.

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr farm. Stanisław Piechula Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Na-

rodzenia, życzę wszystkim wytchnienia i od- poczynku w gronie rodziny. Z okazji Nowego Roku natomiast, życzę wszystkim by wykazali się w tym kolejnym roku większą odwagą, sa- mozaparciem, determinacją i zdrowym rozsąd- kiem, co powinno się przejawiać w: 1 – zama- wianiu towaru w tych hurtowniach, które nie tworzą i nie zaopatrują sieci aptek; 2 – zdecy- dowanej obronie własnych aptek; 3 – mądrym wyborze przedstawicieli do izb aptekarskich w nadchodzących wyborach, by izby zgodnie z ustawą jak najlepiej reprezentowały i broniły interesów swoich Członków.

To każdy z nas może zadecydować o po- wyższym, tylko zamiast narzekać i chować głowę w piasek, należy zdecydowanie dokonać właściwych wyborów.

Podsumowanie mijającego czasu

Podsumowując natomiast upływający rok i IV kadencję w Śląskiej Izbie Aptekarskiej, można za- uważyć, że nasze działania zaowocowały wieloma nowymi pomysłami i dużą aktywnością Izby. Pod- jęto wiele nowych inicjatyw i usprawniono działal- ność samej Izby, by jak najlepiej służyła i opieko- wała się Członkami samorządu, zapewniając m.in.

dobrą organizację biura, przepływ informacji oraz zaangażowanie we wszystkie problemy środowiska i możliwie najlepszą obsługę prawną.

Po pierwsze postawiliśmy znaczący nacisk na przepływ informacji, co zaowocowało pełną infor- matyzacją Izby, rozwinięciem witryny internetowej i rozwijaniem łączności z Członkami poprzez In- ternet. Biuletyn Izby wypełniono najważniejszymi informacjami, zaczęto wydawać go systematycz- nie jako dwumiesięcznik i otwarto jego łamy dla wszystkich podmiotów śląskiej farmacji. Dla pil-

(5)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

c Andrzej Deląg

dr farm. Andrzej Deląg

Fakty

z otoczenia transatlantyckiego

- miejsce Polski, a medialna aberracja!

„Im bardziej jest chore państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń” Tacyt

Skarby wolności

Adam Mickiewicz pozostał we wspomnie- niach ludzi i z Rzymu 1830r. nt. niewoli „Dłu- ga niewola, ciężkie jarzmo obce, narzucone jakiejś narodowości, nie tylko są strasznym ogromem nieszczęścia, mieszczącego się w słowie Niewola, lecz tem straszniejszy ich sku- tek, że gdy długo trwają, upadlają naród cały, odbierają mu cechy szlachetności, czynią go złośliwym, brudnym, chciwym, materialnym, zawistnym”. (1)

Rzadziej jednak uświadamiamy sobie, jakie szkody naród ponosi na swojej duszy.

NIEWOLA ludzi upadla do tego stopnia, że tracą to, co najpiękniejsze i co jeszcze w tra- dycji greckiej uchodziło za przejaw wysokiej kultury. Jest tym szlachetność. To wyraża się w delikatnym podejściu do tych którzy są słabi i na szanowaniu tego, co wspaniałe. Człowiek zniewolony Myśli głównie o przetrwaniu,

A tu liczy się tylko Prawo silniejszego, słab- szym się pomiata. LUDZIE ZNIEWOLENI są Złośliwi. Złośliwość jest wyrazem małodusz- ności. Nie mogąc zdobyć się na rzeczy ambit- ne, znajdujemy radość w wykpiwaniu tych, którzy przekraczają próg przeciętności. NIE- WOLA czyni ludzi brudnymi. LUDZIE Znie- woleni są chciwi - to swego rodzaju pazerność, która nie cofnie się przed niczym, aby tylko zaspokoić swoje żądze. Muszę MIEĆ! Choćby ze szkodą dla innych, nawet najbliższych. Tym samym NIEWOLA czyni z ludzi materialistów.

Poddani niewoli ludzie są Zawistni. ZAWIŚĆ to nie zazdrość. Idzie o krok dalej: drażni nas to, co ktoś ma, a czego my albo nie chcemy,

albo nie możemy mieć - nie znosimy cudzego dobra, gotowi jesteśmy nawet ponieść szkodę na własnym dobru, byle innym zaszkodzić.

Do tej drugiej Natury musimy się przy- znać, tak nie potępiajmy Innych, tak również Samych siebie! Zwłaszcza uważajmy na tych, którzy współpracowali z systemem, wszystko robili, aby Nas popsuć, a teraz się wymądrzają, wytykając Nam nasze wady. Raczej musimy zobaczyć, jak wielka czeka Nas Praca napra- wy narodowego charakteru, którą możemy i musimy wykonać abyśmy znowu umieli być ludźmi szlachetnymi, życzliwymi, hojnymi. To Najważniejsze!

To praca nad odzyskaniem polskiej Duszy.

Demoralizacja jest ideologią

Skala demoralizacji, zwłaszcza medialnej jest tak ogromna, że trudno tu mówić o przy- padku. Dzisiejsza pornografia jest gorsza od ideologii - akcja ta prowadzona jest głęboko przemyślana, z cwaniacką przebiegłością, na jaką stać tylko zło. Demoralizacja wyrządza największą krzywdę dzieciom i młodzieży. Pa- miętajmy, że w XIX wieku socjalizm zapuścił głęboko korzenie w warstwie biednych ludzi, którzy opuścili rodzinne wioski by przenieść się do miasta w poszukiwaniu Pracy. Powstały dzielnice robotnicze, ani miejskie, ani wiejskie - to środowisko ludzi coraz bardziej z tradycji rodzinnych i religijnych wykorzenionych.

Rodził się Proletariat, rodziła się komuna, w którą zaczęto zaszczepiać hasła rewolucyj- ne, by następnie przy ich pomocy rozsadzić struktury Państwa i Kościoła - i to się w jakiejś

(6)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE

mierze udało. Ten proletariat spełnił swoją rolę, stał się nie tylko w swojej masie niepotrzeb- ny, ale zaczął stanowić zagrożenie dla nowej władzy, dlatego należało go nawet zniszczyć (ZSRR).

Dziś nowym Proletariatem jest ... młodzież.

Robotnicy okrzepli, mają pracę lepiej płatną i mieszkają w lepszych warunkach niż nieje- den inteligent - wielkie hasła nie robią na nich wrażenia, a młodzież? Młodzież w coraz więk- szym stopniu jest bezdomna - Rodzice długo pracują, po pracy są zbyt zmęczeni, by zająć się dziećmi - coraz więcej małżeństw jest roz- bitych. Na to tylko czyhają socjaliści, inżynie- rowie dusz, utopiści, komuniści by zawładnąć Duszą młodzieży, jej wrażliwością, niepokoja- mi, jej otwartością i niestety Naiwnością - bo nie ma jeszcze życiowego doświadczenia. Mło- dzież sama nie obroni się przed demoralizacją - tu największą rolę odgrywają Rodzice. Jeśli rodzice godzą się na demoralizację, to muszą pamiętać, że ponoszą pełną odpowiedzialność za zmarnowanie własnego potomstwa. Jeśli na- tomiast zrozumieją, jaka jest ich rola, to wtedy można uruchomić dalszy proces ochrony dzie- ci włączając w to polityków, dziennikarzy, na- uczycieli i osoby duchowne. Bez Rodziców jest na szerszą skalę praktycznie niemożliwe.(2)

Różne zderzenia cywilizacji

Dobrze jest przywołać historyczną po- stać Ignacego J. Paderewskiego, prekursora i patrona PARTNERSTWA europejsko-ame- rykańskiego, bo dziś to partnerstwo słabnie.

„Partnerstwo” to współuczestnictwo w pracy, zabawie, czy nawet w walce, to również sojusz, opierający się na zaufaniu i równości stron.

Dziś mamy świat wielocywilizacyjny i zja- wisko tzw. zderzenia cywilizacji. Historycznie była to dominacja Europy i podległość krajów amerykańskich - bezwzględnie wyzyskiwa- nymi koloniami. USA - największe państwo amerykańskie potrzebowało ponad 100 lat, by wznieść się do pozycji równorzędnego part- nera mocarstw europejskich, co nastąpiło do- piero w drugiej fazie I Wojny Światowej. Obie wojny światowe z punktu widzenia EUROPY to wojny domowe cywilizacji zachodniej i one pozwoliły USA osiągnąć najpierw pozycję partnerstwa, a potem partnerstwa z przewagą.

W II WŚ brała już udział cywilizacja nieza- chodnia - Związek Sowiecki - to była wojna mieszana - częściowo była wojną domową we- wnątrz cywilizacji zachodniej anglosasko-nie- miecką, a częściowo wojną między cywiliza- cyjną niemiecko-sowiecką.

Dopiero okres „zimnej wojny” uświadomił cywilizacyjny charakter podziałów w II poło- wie XX wieku i umożliwił pełne ukształtowa- nie się partnerstwa amerykańsko-zachodnioeu- ropejskiego.

Partnerstwo europejsko - amerykańskie Wielka trwałość 45-letniego Zbrojnego Po- koju pokazuje, iż może on być pouczającym Modelem do urządzenia świata w obecnej epo- ce, wielocywilizacyjnej i może wskazać, jakie warunki muszą być spełnione:

- daleko posunięta integracja wewnątrz ze- społu partnerskiego - Pierwszy !

- świadomość różnic w stosunku do otocze- nia zewnętrznego i zagrożenia ze strony tego otoczenia - II Warunek !

- tym zwornikiem i płaszczyzną integracji, zapewniającej trwałe i pełnowymiarowe Part- nerstwo narodów, krajów czy kontynentów może być Wspólny Zespół Wartości, który na- zywamy CYWILIZACJĄ

- JEDNOŚĆ CYWILIZACJI.

Najstarszy polski cywilizacjolog Feliks KONIECZNY definiuje Cywilizację jako jed- nolity system norm społecznych, określających metodę życia zbiorowego społeczeństwa. Hun- tington Samuel - Amerykanin - to obiektywne wspólne elementy, takie jak historia, religia, obyczaje, instytucje społeczne, ale także przez subiektywną samoidentyfikację ludzi. Co do określenia „Cywilizacja Zachodu” do niedaw- na była odpowiedź twierdząca. Dziś na począt- ku XXI wieku jak pisze Huntington - grupy intelektualistów i publicystów głoszą hasła wielokulturowości, negują istnienie wspólnej amerykańskiej kultury, a zwłaszcza jej identy- fikowania się z cywilizacją zachodnią i jej eu- ropejskimi korzeniami i tradycjami.

W Europie zaś, w nowo tworzonej i roz- szerzanej UE, traktuje się Ideologię narodo- wą jako głównego wroga i pod pretekstem walki z ksenofobią, rasizmem i antysemity-

(7)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

zmem, walczy się z kulturą narodową i mar- ginalizuje się chrześcijaństwo, które stanowi religijny wyraz tożsamości cywilizacyjnej Europy.

Partnerstwo w rozsypce

Mieszanka wielokulturowości i wzmożo- nej aktywności środowisk żydowskich tworzą nową cywilizację z nowymi wartościami - na- czelną pozycje zajmuje hedonistyczny libera- lizm jednostki, oparty na RELATYWIZMIE Moralności i Prawdy. A więc „Cywilizacja Za- chodu” jest w odwrocie - tzw. postzachodnia.

Tak więc pierwszy warunek twórczego, ży- wego partnerstwa jest w rozsypce, w drugim - świadomość zagrożenia - nastąpiły wielkie zmiany.

W pierwszych dziesięcioleciach XX wie- ku kraje Cywilizacji Zachodu, a więc Europa i USA - nie odczuwały żadnego zagrożenia z zewnątrz - pełne panowanie w skali globalnej.

W 1920r. w Cywilizacji Zachodu żyło ok. 20%

ludności Świata, pod polityczną kontrolą 48%

globu. Kraje te wytwarzały 80% światowych wyrobów przemysłowych, ich udział w świa- towym produkcie brutto wynosił 75%, a udział w całokształcie światowych Sił Zbrojnych ok.

50%.W 1995r. ludność krajów C. Zach. stopniała do 13%, udział w pr. przemysł. i w brutto nie przekracza 50%, a udział w całokształcie Sił światowych nie sięga 20%. (wg.Huntingtona) A więc w zakresie wymiarów potęgotwórczych kraje C. Zach., w tym głównie USA i Europa, przekształciły się w wyżyny panującej nad ota- czającym światem - w obszar oblężonej twier- dzy, której tereny są atakowane coraz większy- mi falami świata zewnętrznego, świata innych Cywilizacji. Wzniesione wokół obszarów Cy- wilizacji Zachodniej mury wysokiej techniki i efektywnej gospodarki jeszcze się bronią, ale potężne fale Tsunami - najpierw Demograficz- ne, a potem gospodarczo-produkcyjne, atakują obszar transatlantycki. Szczególnie dynamicz- ne są Tsunami o wymiarach demograficznych.

W ciągu II połowy XX wieku ludność Eu- ropy wzrosła o 32 %, ludność USA wzrosła dwukrotnie, Chin 2,5 krotnie, Indii i Indone- zji 3 krotnie, Meksyku i Brazylii 3 krotnie, a Afryki 4 krotnie.

Naruszenie równości

Gigantyczny wzrost gospodarczy Chin, trwający już trzecie dziesięciolecie, zmienił zupełnie sytuację w gospodarce globalnej - ot- worzył nowe, ogromne obszary inwestycyjne, a w przyszłości i konsumpcyjne. Gdy 1,5 mld CHINY stają się dziś „fabryką świata”, a ich rząd rzuca hasło gospodarczo-konsumpcyjne:

„samochód dla każdego” to obecne 0.5 mld sa- mochodów, które jeżdżą po świecie, staje się tylko niewielką częścią przyszłej globalnej mo- toryzacji, a w kolejce czeka już 250 mln Indo- nezja, 200 mln Brazylia, 1000 mln Indie.

Równość stron coraz mniejsza

17.09.2002r., w rok po ataku na wieże WTC w Nowym Jorku, Ameryka ogłosiła nową dok- trynę wojenną - Narodową Strategię Bezpie- czeństwa USA tj. prawo do zbrojnych operacji prewencyjnych wobec każdego kraju, który chciałby dorównać Ameryce przez rozbudowę własnych sił zbrojnych. To jest polityka Unila- teralna - partnerstwo oparte na równości stron jest niemożliwe, prowadzą swoją tzw. misję demokratyzacyjną z jednym tylko celem: przy- gotowania hegemonii wielkiego Izraela na ca- łym obszarze Bliskiego i Środkowego Wscho- du. Świat innych cywilizacji czeka na swoją kolejkę w Historii. Chiny, Indie, Świat Islamu, Ameryka Łacińska przejmują technikę Zacho- du, ale nie przejmują jego wartości cywiliza- cyjnych, zwłaszcza gdy są one kwestionowane i podważane w samych społeczeństwach Euro- py i Ameryki.

Europa bez Ameryki będzie mało znaczyć, stanie się mało znaczącym półwyspem na skra- ju euroazjatyckiego masywu lądowego, nato- miast USA będą już tylko dużą wyspą najeżoną rakietami. Północny Atlantyk przestanie być Morzem Śródziemnym współczesności.

A jak na tym tle wygląda partnerstwo pol- sko-amerykańskie. Ignacy J. Paderewski spo- wodował wraz z prezydentem Wilsonem 13pkt.

wzrost w 14-punktowym programie dot. urzą- dzenia Europy po I Wojnie Światowej. Gdy Polska wydobyła się w 1989r. z sowieckiego wasalstwa i wkroczyła w ostatnie dziesięcio- lecie XX wieku to zaskoczyła Europę i Świat.

Jesteśmy wśród krajów nowej Europy „naj-

(8)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE

większym i najbardziej lojalnym sojusznikiem Ameryki, wbrew całej Starej UE”. (4)

Dziś polska gospodarka jest na rozdrożu -

„nasz pieniądz umacnia się kosztem słabości gospodarki, jest ona uzależniona od zagranicz- nego kapitału spekulacyjnego, który skupuje nasze instrumenty dłużne”. (5-2006r.)

Wg GUS-u (dane za 2004 r.) wartość pol- skiego eksportu przypadającego na jednego obywatela wynosi: RP - 1932 dolary, gdy w Estonii - 4374, w Słowacji - 5160, u Węgrów 5433, u Czechów - 6546, a u Irlandczyków - 25895! Czy to nie jest katastrofa? Sukcesem Polski również na podstawie GUS-u za 2004r jest fakt iż 23 miliony rodaków żyje w Ubó- stwie, 6 milionów żyje w Nędzy, a ponad 3 miliony wegetuje w skrajnej, biologicznie wyniszczającej Nędzy - a światowe ośrodki monitorujące wskazały Polskę jako marudera gospodarczego Europy. W Polsce, gdzie Za- chód robi lukratywne interesy, gospodarka ma być otwarta, całkowicie liberalna. Natomiast w krajach zachodnich dopuszcza się szeroko poj- mowany interwencjonizm państwa, koncesje, kontyngenty oraz inne instrumenty regulacji i ochrony rodzimych gospodarek. (5-2005r.)

Czyż nie jest absurdem, że w tak bied- nym kraju jak Polska, gdy obywatele nie mają oszczędności, ceny leków nie odbiegają od cen europejskich, że ilość Aptek w swoich wskaźnikach dorównuje Niemcom, a chaos li-

beralizacyjny i prawny nie ma końca. Bądźmy konsekwentni i w postępowaniu ratunkowym dotyczącym polskiego aptekarstwa, prawa, szczególnie jego zrozumiałych zapisów i wy- magań odnoszących się do usług Farmaceu- tycznych i umiejętności komunikowania się z pacjentem tj. Nasza wiarygodność - powiedz- my NIE dla sklepów aptekarskich.

„W wychowaniu nie tyle dają się ocenić korzyści dobrej edukacji, ile - następstwa złej”

Adolf Dygasiński

Z-ca Prezesa Śląskiej Izby Aptekarskiej

dr farm. Andrzej Deląg

Źródła:

1. Skarb Wolności - Piotr Jaroszyński - Przeciw duchowej emigracji.

2. Perspektywy partnerstwa europejsko-amery- kańskiego - prof. dr Stefan Kurowski - Funda- cja Odbudowy Demokracji im I. J. Paderew- skiego.

3. Różne zderzenia cywilizacji - Stefan Kurow- ski.4. International Herald Tribune - Richard Bernstein.

5. Rocznik GUS za 2004r. - wydanie 2005r.

Szkolenie w Katowicach - Dom Lekarza

15.11.2006 r.

dr farm. Andrzej Deląg, dr Beata Ziemkiewicz

(9)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

Dionizy Moska

c

Historia

Aptekarstwa Śląskiego

Wacław Mroziński (1890 – 1973) apte- karz aprobowany, zasłużony analityk sanitarny.

Urodził się 22 czerwca w Różanie na Pomorzu, jako syn Walentego i Joanny z domu Krzyża- nowskiej. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1911r., w gimnazjum poznańskim. Odbył praktykę w aptece „Nowej” we Wrześni, a na- stępnie w Poznaniu. W 1913r. uzyskał dyplom pomocnika aptekarskiego. Podjął studia farma- ceutyczne na Uniwersytecie w Berlinie, gdzie w 1919r. uzyskał dyplom aptekarza aprobowa- nego. Był współorganizatorem Towarzystwa Farmaceutów Polaków byłego zaboru pruskie- go, w którym pełnił funkcję skarbnika.

W latach 1920 – 1922 pracował jako asy- stent, a następnie adiunkt w Zakładzie Chemii Organicznej Uniwersytetu Poznańskiego. Na podstawie rozprawy pt. „Nowe czynniki ka- talityczne przy rozkładzie związków dwuazo- wych” i przedstawionej na Wydziale Filozo- ficznym Uniwersytetu Poznańskiego, otrzymał w 1921r. stopień doktora filozofii.

W 1922r. przeniósł się na Górny Śląsk, gdzie pełnił funkcję kierownika Działu Żyw- ności Wojewódzkiego Zakładu Higieny z

siedzibą w Pszczynie (przeniesionego w la- tach późniejszych do Katowic) do roku 1957 (z przerwą okupacyjną). W 1927r. otrzymał koncesję na aptekę „Mariańską” w Rybniku.

Kierownictwo apteki powierzył farmaceucie – Stefanowi Ringerowi. W czasie okupacji hit- lerowskiej prześladowany, pozbawiony stano- wiska w Zakładzie Higieny i prawa do apteki, pracował dorywczo w katowickich aptekach.

Po 1945 roku wrócił na dawne stanowisko, organizując od nowa Dział Badania Żywności i Ochrony Środowiska. W latach 1957 – 1961 kierował Kolejową stacją Sanitarno – Epide- miologiczną w Katowicach, w której zorga- nizował Dział Higieny Komunalnej wraz z Pracownią Wód i Ścieków. Był odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 5 maja 1973r.

prof Dionizy Moska

Źródła:

Fr. Nowak: Wspomnienie, Farm. Pol. 1973, nr 11, str. 1042; Curriculum vitae.

Wacław Mroziński

(1890 – 1973)

(10)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMA CJE Florian Jankowiak (1907 – 1988)

Florian Jankowiak (1907-1988), farma- ceuta, działacz społeczny. Urodził się 2 maja w Pleszewie, w woj. poznańskim, gdzie ukończył szkołę średnią w 1929r.

W latach 1930 – 1931 odbył czynną służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Jarocinie i Krotoszynie, awansując do stopnia podporucz- nika rezerwy. W paź- dzierniku 1931r. podjął studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Po-

znańskim. Dyplom magistra farmacji otrzymał 28 listopada 1935r. Od grudnia 1935r. pracował kolejno w aptekach w Rogoźnie (woj.poznań- skie), Siemianowicach Śląskich, Brzezinach Śląskich, Katowicach, Chorzowie i Strumieniu Śląskim.

Przed II wojną światową czynnie pracował społecznie w Związku Zawodowym Farmaceu- tów Pracowników, Oddział w Katowicach.

Kampanię wrześniową 1939r. Jankowiak przeżył w Warszawie, biorąc czynny udział w obronie stolicy. W czasie okupacji pracował w kierowanych przez Niemców aptekach na Górnym Śląsku. Organizował zbiórkę środ- ków leczniczych i opatrunkowych dla rodaków przebywających w więzieniach, a szczególnie w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Za tę działalność okupacyjną otrzymał w 1945r.

Brązowy Krzyż Zasługi. Po wyzwoleniu na- leżał do grupy farmaceutów organizujących służbę aptekarską na Górnym Śląsku i Śląsku Opolskim. Był współorganizatorem Okręgo- wej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Przez dwie kadencje pełnił w niej funkcję sekretarza (1945 – 1951). Wchodził w skład Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

Jankowiak był współzałożycielem i człon- kiem zarządu Oddziału Katowickiego Polskie- go Towarzystwa Farmaceutycznego oraz za- rządu Banku Spółdzielczego Farmaceutów w Katowicach. Należał do założycieli Spółdzielni Chemiczno – Farmaceutycznej „Vis” w Kato- wicach i wchodził w skład jej zarządu. Należał do organizatorów Sekcji Historii Farmacji Od- działu Katowickiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i pełnił w niej, w pierwszym okresie, obowiązki sekretarza. Jankowiak przez szereg lat był członkiem Miejskiej Rady Naro- dowej w Chorzowie, uczestnicząc w pracach Komisji Zdrowia. Był wieloletnim działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża. Wchodził w skład Zarządu Miejskiego PCK w Chorzowie, a następnie Zarządu Wojewódzkiego PCK w Katowicach. Za zasługi w tej pracy otrzymał w 1953r. Srebrną Odznakę Honorową PCK, a w 1957r. - Złotą Odznakę,

W Chorzowie, przez wiele lat, pełnił funkcję kierownika apteki „Pod Lwem”. Był aktywnym członkiem zarządu Sekcji Historii Farmacji Oddziału Katowickiego PTFarm. Uczestniczył też w pracach Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji w Katowicach oraz Ka- towickiego Towarzystwa Społeczno – Kultu- rowego. Był aktywnym członkiem Klubu Se- niora przy zarządzie Oddziału Katowickiego PTFarm.

Odznaczony był: Odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Złotym Krzyżem Za- sługi, Złotą Odznaką „Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego”. Zmarł 30 listopada 1988r.

w Chorzowie.

prof Dionizy Moska Źródło:

Farmacja Polska, 45 (6), 426-427, 1989.

(11)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

Krystyna Wejmerowa

60 lat czynnej pracy zawodowej w aptece

Krystyna Wejmerowa urodziła się 25.08.1923r. w Gnieźnie, w rodzinie inteligen- ckiej. Szkołę średnią ukończyła we Lwowie, gdzie też w II R.P. podjęła studia farmaceu- tyczne. W roku 1945 przyjechała do Krakowa i kontynuowała dalsze studia farmaceutyczne.

14 października 1946r. otrzymała dyplom ma- gistra farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W 1939r., w czasie wojny obronnej, praco- wała jako sanitariuszka w Szpitalu Wojskowym nr 601 we Lwowie.

W latach 1946-1951 podjęła pracę jako re- ceptariusz w aptece w Niwce. Od 1951r. objęła funkcję zastępcy kierownika apteki nr 27-217 w Sosnowcu-Niwce, w Katowickim Zarządzie Aptek (późniejsze przedsiębiorstwo Zaopa- trzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Kato- wicach).

Była zasłużoną działaczką Związku Za- wodowego Pracowników Służby Zdrowia. W latach 50-tych, przez cztery kadencje (ok. 12 lat) pełniła funkcję przewodniczącej Rady Za- kładowej Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia przy Katowickim Zarządzie Aptek i późniejszym „Cefarmie”. Mgr Krysty- na Wejmerowa była bardzo aktywna, broniąca spraw farmacji i pracowników aptek, co dla bezpartyjnej, przewodniczącej w czasach na- cjonalistycznych, nie było sprawą łatwą, wręcz trudną. Była narażałona na różne sankcje i szy- kany.

Mgr Krystyna Wejmerowa pełniła również funkcję Wiceprzewodniczącej Sekcji Farma- ceutycznej przy Zarządzie Okręgu ZZPSZ w Katowicach (przez dwie kadencje). Była wie- loletnim członkiem Zarządu Oddziału Polskie- go Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowi- cach.

W 1973r. uzyskała II stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. Mgr Krystyna

Wejmerowa jest obecnie właścicielką apte- ki „Szczęść Boże” w Sosnowcu-Niwce, którą otrzymała jako spadkobierca po swoim mężu mgr farm. Bojomirze Wejmerze.

W 1951r. apteka została upaństwowiona . Mgr Wejmerowa wykupiła ją od „Cefarmu” w latach 90-tych , mimo iż rodzina Wejmerów była jej prawowitym założycielem i właścicie- lem.Krystyna Wejmerowa posiada liczne wy- różnienia i odznaczenia, w tym: Odznakę re- sortową „Za wzorową pracę w Służbie Zdro- wia”, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP, Złotą Odznakę „Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego”, Odznakę Tysiąclecia Pań- stwa Polskiego.

Magister ukończyła 83 lata i nadal pra- cuje. Może być wzorem dla młodego pokole- nia farmaceutów.

Życzymy dobrego zdrowia, zadowolenia i radości z każdego dnia oraz Błogosławieństwa Bożego. Ad multos annos!

prof. Dionizy Moska

(12)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

c Dionizy Moska

prof. Dionizy Moska

Kronika

Jubileusz XV-lecia

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej

W dniu 25 listopada 2006r. w pięknej siedzibie Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej odbyła się przemiła uroczystość 15-lecia.

W części oficjalnej wykład na temat „Samorząd aptekarski w Regionie Śląskim (wybrane zagadnienia)” wygłosił Dionizy Moska (honorowy członek Polskiego Towarzystwa Farmaceu- tycznego).

Prawa Wykonywania Zawodu magistrom farmacji wręczył Prezes BOIA mgr Piotr Molin.

Wręczenie Odznaczeń 15-lecia dla zasłużonych dla samorządu aptekarskiego dokonał Prezes Na- czelnej Izby Aptekarskiej mgr Andrzej Wróbel.

W części artystycznej miał miejsce wspaniały koncert skrzypcowo-fortepianowy.

W kuluarach, przy lampce szampana i zimnym bufecie uczestnicy uroczystości długo wspo- minali przeżyte lata.

Szczegółowe sprawozdanie z tej podniosłej uroczystości znajdą Państwo w Biuletynie Be- skidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

prof. Dionizy Moska

fot. z archiwum BOIA

Siedziba Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

(13)

ST ANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

Z historii farmacji

- nowa propozycja książkowa

„Pamiętnik XV Sympozjum Historii Farmacji Stargard 2006”

Ukazał się w ramach programu obchodów 50-lecia Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego pod redakcją Ryszarda Kalinowskiego.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyj- nego i Sekcji Historii Farmacji Oddziału Szcze- cińskiego był mgr farm. Jerzy Kaliszewski.

Książkę – Pamiętnik estetycznie wydało Wydawnictwo Kontekst z Poznania. Pozycja liczy 288 stron.

W Pamiętniku znajdują się teksty referato- we, ułożone w kolejności alfabetycznej auto- rów.Książka zwiera 30 wygłoszonych referatów z historii farmacji i medycyny.

Tematykę dotyczącą regionu śląskiego i nie tylko przedstawili m.in.:

- S. Kucharski, M. Kucharski: „Farmaceu- ta Oskar Troplowitz (1863-1918) – wybitny twórca współczesnej kosmetologii (wynalazki, przemysł, reklama). Jego wielorakie związki z Polską”;

- Dionizy Moska: „Próba analizy zawarto- ści treści czasopisma zawodowego - Wiadomo- ści Aptekarskie (1940-1944)”;

- Barbara Nowak: „Hermann Reineck – za- łożyciel Stowarzyszenia Byłych Więźniów Auschwitz-Birkenau”.

Wygłoszone referaty na XV Sympozjum Historii Farmacji był na wysokim poziomie merytorycznym.

Ciekawym i interesującym doniesieniem naukowym był temat: „Specyfika rynku farma- ceutycznego osiemnastowiecznej Europy na podstawie informacji zawartych w korespon- dencji rodziny Mozartów” wygłoszony przez Joannę Nieznanowską.

Przewodniczący Sekcji Historycznej Od- działu Szczecińskiego – Jerzy Waliszewski opublikował pracę: „Regionalizm pomorski, a

dzieje kultury farmaceutycznej na Ziemi Gry- fitów”.

Omówiona wybiórczo pozycja książkowa jest godna zainteresowania nie tylko dla farma- ceutów i historyków farmacji.

XV Sympozjum Historii Farmacji Stargard 2006 było wspaniałą ucztą intelektualną i spot- kaniem przyjaciół, pasjonatów. Wielkie dzięki Organizatorom!

Koledze mgr Ryszardowi Kalinowskiemu dziękujemy za trudną i owocną pracę nad re- dakcją Pamiętnika.

prof. Dionizy Moska

(14)

APOTHECARIUS - BIULETYN ŚIA W KA TOWICACH

TELEINFORMATOR

Telefon główny: (32) 608 97 60 Fax: (32) 608 97 69

Komórka: 668 220 354 (zmiana numeru !!!) E-mail: katowice@oia.pl

Witryna: www.katowice.oia.pl

Konto: 59 1020 2313 0000 3002 0019 3508

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej

- dr farm. Stanisław PIECHULA

Kontakt bezpośrednio przez biuro Izby lub przez aptekę w Mikołowie, ul. Rynek 5.

Tel.: (32) 738 10 10 Fax: (32) 738 10 11 kom. 601 55 44 11

(wyłącznie w sprawach PILNYCH !)

Wiceprezes ds. aptek szpitalnych

– mgr farm. Maria BILIŃSKA

Kontakt przez biuro Izby.

Wiceprezes ds. nauki i szkolenia

– dr farm. Andrzej DELĄG

Kontakt przez biuro Izby.

Wiceprezes ds. organizacyjnych

– mgr farm. Piotr KLIMA

Kontakt przez biuro Izby.

Wiceprezes ds. prawnych

– mgr farm. Anna ŚLIWIŃSKA Kontakt przez biuro Izby.

Dyrektor Biura ŚIA

- mgr farm. Leszek DUSIK

Prowadzi biuro Izby.

Tel.: (32) 608 97 66

E-mail: dusik.leszek@farmaceuta.pl Gadu-Gadu: 7863620

Tlen: dusik-leszek@tlen.pl

Barbara WASIAK

Prowadzi w szczególności: komputerowy rejestr członków i aptek, rejestracje człon- ków, prawa wykonywania zawodu oraz kontakt w sprawach bieżących.

Tel.: (032) 608 97 62

E-mail: wasiak.barbara@farmacja.pl Gadu-Gadu: 7588393

Tlen: wasiak-barbara@tlen.pl Skype: wasiak-barbara

Katarzyna SZYMAŁA

Prowadzi w szczególności: składki, przyj- mowanie i wysyłanie korespondencji oraz kontakt w sprawach bieżących.

Tel. (032) 608 97 61

E-mail: szymala.katarzyna@farmacja.pl Tlen: szymala-katarzyna@tlen.pl Skype: szymala-katarzyna

mgr inż. Lech WRÓBLEWSKI

Prowadzi w szczególności: szkolenia far- maceutów, biuletyn Apothecarius, kontakty z firmami, zakładanie kont internetowych, konserwacja komputerów i oprogramowa- nia w Izbie, sprawy techniczne, aktualiza- cja strony WWW.

Tel.: (32) 608 97 67 E-mail: wroblewski.lech@farmacja.pl Gadu-Gadu: 1855885

Tlen: wroblewski-lech@tlen.pl Skype: wroblewski-lech

Współpracownicy:

Prawnik ŚIA

– mec. Krystian SZULC

Prowadzi sprawy Izby i udziela porad praw- no - podatkowych dla Członków Izby, do- tyczących tematyki farmaceutycznej oraz problemów związanych z prowadzeniem aptek. Przyjmuje Członków w czwartki od 10.00 do 14.00. Porady telefoniczne wyłącznie przy braku osób umówionych w Izbie. Proszę o wcześniejsze ustalanie spotkań.

Tel.: (32) 608 97 65

E-mail: szulc-krystian@farmacja.pl Gadu-Gadu: 6490601

Tlen: szulc-krystian@tlen.pl Skype: szulc-krystian

(15)

APOTHECARIUS - BIULETYN ŚIA W KA TOWICACH

A KORPORACJA PTEKI POLSKIE

przy Śląskiej Izbie Aptekarskiej

Osoby prowadzące naszą Korporację w Izbie Aptekarskiej:

Beata KONIECZNY

kom. 668 220 317 tel.: (032) 608 97 57 fax: (032) 608 97 59

e-mail: konieczny.beata@farmacja.pl

Krzysztof MAŃKA

kom. 668 220 318 tel.: (032) 608 97 58 fax: (032) 608 97 59 e-mail: manka.krzysztof@farmacja.pl

Zapraszamy do współpracy

Doradca podatkowy

– mgr Ewa KŁODA

Prowadzi księgi rachunkowe Izby i udziela porad prawno - podatkowych dla Człon- ków Izby, dotyczących tematyki farma- ceutycznej oraz problemów związanych z prowadzeniem aptek. Przyjmuje Członków w czwartki od 9.00 do 12.00. Porady tele foniczne wyłącznie przy braku osób umówionych w Izbie. Pro- szę o wcześniejsze ustalanie spotkań.

Tel.: (32) 608 97 64 lub przez biuro Izby E-mail: kloda.ewa@farmacja.pl

Aplikant

– mgr Adam RAUER

Prowadzi sprawy Izby i udziela porad prawno - podatkowych dla Członków Izby, dotyczących tematyki farmaceutycznej oraz problemów związanych z prowadze- niem aptek. Przyjmuje Członków w dwie pierwsze środy miesiąca od 10.00 do 14.00. Porady telefoniczne wyłącznie przy braku osób umó- wionych w Izbie. Proszę o wcześniejsze ustalanie spotkań.

Tel.: (32) 608 97 65

(16)

APOTHECARIUS - BIULETYN ŚIA W KA TOWICACH

PISMA

wybrane ...

Nasz znak: SIAKat-0388-2006

Katowice, 2006-10-12 Maksymalna ilość środków odurzających, które można wydać na jedną receptę !

Szanowni Państwo

Przypominam, że od 2006-10-10 obowiązuje nowe rozporządzenie MZ (DU-2006-169-1216) w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, które określa nowy sposób obli- czania ilości tych środków, które lekarz może zapisać pacjentowi na jednej recepcie.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, (§7.1.) re- cepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropo- we grupy II-P, może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na miesięczną kurację.

(§7.2.) Jeżeli przepisana dawka jednorazowa lub dobowa leku zawierającego w swoim składzie środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P przekracza dawkę maksymalną określo- ną w Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej lub odpowiedniej farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej albo w Charaktery- styce Produktu Leczniczego, a także w przypadku, gdy dawki maksymalnej nie określa Farmakopea Europej- ska, Farmakopea Polska lub odpowiednia farmakopea uznawana w państwach członkowskich Unii Euro- pejskiej albo Charakterystyka Produktu Leczniczego, osoba wystawiająca receptę zobowiązana jest obok przepisanej dawki postawić wykrzyknik i zapisać ją słownie oraz umieścić swój czytelny podpis i pie- częć.

Gdyby wziąć pod uwagę Farmakopeę Polską VI i nową zasadę, że wydajemy maksymalnie na jednomie- sięczną kurację (uwzględniając dobową dawkę maksy- malną), to warto pamiętać, że dawka jednorazowa lub dobowa przepisanego leku (z zastrzeżeniem §7.2.) oraz sumaryczna ilość leku na jeden miesiąc nie mogłaby przekroczyć wielkości, które zebrałem w załączonych

tabelach.

W tabelach w kolumnie OPRACOWANIE poda- łem kilka wartości w następującym układzie: dobowa dawka maksymalna = ddm // sumaryczna ilość danej substancji, którą można wydać na jednej recepcie na miesięczną kurację // ilość jednostek leku, których do- tyczy ddm // ilość jednostek leku, które można wydać na jednej recepcie na miesięczną kurację. Oczywiście wartości te dotyczą sytuacji, gdy lekarz nie przekracza dawek.

(Całość informacji, wraz z tabelkami są dostępne na stro- nie ŚIA www.katowice.oia.pl)

Dodatkowe WAŻNE uwagi:

Proszę zwrócić uwagę, że zebrane w kolumnie OPRACOWANIE dane, są jedynie moimi obliczeniami i kompilacją, która powinna Państwu ułatwić pracę, jednak to każdy z Państwa ponosi odpowiedzialność za wydawa- nie tych leków i sprawdzenie ich ilości i zgodności z prze- pisami, Proszę więc potraktować przesłane zestawienia tylko jako pomoc, która nie jest żadną podstawą prawną, czy która by zwalniała Państwa od odpowiedzialności za wydawane ilości leków I-N i II-P.

W obliczeniach ilości jednostek leku, które można wydać na jedną dobę, wychodzą czasami wartości ułam- kowe, które pozostawiłem by było jasne, z czego wzięła się wyliczona sumaryczna ilość leku, którą można wydać na miesiąc. Trzeba jednak pamiętać, że przy wypisywaniu dawkowania w pełnych jednostkach (tabletkach, ampuł- kach), sumaryczna ilość wyjdzie mniejsza, tym bardziej, że tych jednostek nie można lub nie powinno się dzielić, jednak jest to już sprawa lekarza.

*Dolargan ampułki (Pethidini hydrochloridum) Podwójne ilości wynikają z dawek zróżnicowanych w zależności od drogi podania. Jeżeli lekarz zaznaczy na recepcie rodzaj iniekcji należy wziąć pod uwagę właści- wą ddm (ddm podskórnie lub domięśniowo – 0,5g; ddm dożylnie – 0,3g), co uwzględniono w tabeli.

Co do ilości leku, którą można wydać, gdy nie okre- ślono drogi podania, zdania są podzielone, gdyż nie ist- nieje obowiązek zaznaczania na recepcie drogi podawa- nia leku. Tak więc, jedni uważają, że wtedy należy uznać, że obowiązuje ilość mniejsza, zaś drudzy, że lekarz wypi- sał receptę w oparciu o znaną sobie drogę podania i obo- wiązujące przepisy, więc należy wydać to, co przepisał, jeżeli oczywiście nie przekroczył dawki największej.

MST Continua 0,2 g tabl. (Morphini sulfas capsu- lae prolongatae) ddm 0,1g

ddm zawsze przekroczona! Lekarz zawsze musi za- znaczyć na recepcie przekroczenie dawki i wypisać ilość leku mieszczącą się w miesięcznej kuracji.

Durogesic (Fentanylum)

BRAK dawki maksymalnej. Lekarz zawsze musi postawić wykrzyknik, swój podpis, pieczątkę i okre- ślić wypisywaną dawkę słownie.

Ponadto plaster wymienia się co 3 dni, więc nie moż- na przy mniejszych dawkach wydać na 1 miesiąc więcej niż 10 sztuk.

W dawce największej 100µg/h może się zdarzyć, że lekarz wypisze więcej niż 2 opakowania na miesiąc ale wtedy musi to wynikać z dawkowania na jednomiesięcz-

(17)

APOTHECARIUS - BIULETYN ŚIA W KA TOWICACH

Nasz znak: SIAKat-0391-2006

Katowice 2006-10-13 Sz. Pan

Zbigniew Niewójt

Główny Inspektor Farmaceutyczny

Dotyczy uzupełnienia informacji w sprawie działal- ności niezgodnej z Prawem farmaceutycznym, pro- wadzonej w aptekach będących w programie „Dbam o Zdrowie”

Szanowny Panie Inspektorze

Dnia 12 września 2006r. przesłałem informacje o ła- maniu Prawa farmaceutycznego przez apteki prowadzą- ce program „Dbam o Zdrowie” firmy PGF.

Podtrzymując twierdzenie, że prowadzenie na tere- nie apteki działalności polegającej na wykonywaniu prac na zlecenie obcej firmy jest niezgodne z Prawem farma- ceutycznym, zwracam uwagę na dodatkowe aspekty tej działalności, które w szczególności dowodzą o ich nie-

zgodności z czynnościami, które dopuszcza Prawo far- maceutyczne w aptece.

W załączeniu dosyłam materiały zebrane w trakcie kontroli apteki przez Śląską Wojewódzką Inspekcję Far- maceutyczną, która wykazała, że na terenie apteki pro- wadzącej program DoZ, są prowadzone działania nie- zgodne z Prawem farmaceutycznym, a mianowicie:

1 – na terenie apteki przez 2 miesiące pracowała osoba nie będąca pracownikiem apteki a skierowana do tej apteki przez firmę PGF promowała w tej aptece program DoZ a także zbierała dane pacjentów dla firmy PGF (zaznaczono w protokole numerem 1);

2 – apteka uczestnicząca w programie DoZ nadal trudni się zbieraniem danych pacjentów na terenie apteki i przekazywaniem ich obcej firmie – PGF (zaznaczono w protokole numerem 2);

3 – umowa zawarta pomiędzy apteką a firmą PGF obliguje aptekę do prowadzenia tych działań a więc tak- że jest niezgodna z ustawą Prawo farmaceutyczne i po- winna zostać rozwiązana.

Powyższe i wcześniej przesłane fakty świadczą nie- zbicie o łamaniu prawa przez apteki prowadzące program DoZ dla firmy PGF i dlatego zwracam się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, by podjął działania mają- ce na celu jak najszybsze doprowadzenie do przestrzega- nia prawa w tym zakresie w aptekach w całej Polsce.

Dopuszczanie do prowadzenia takich programów prowadzi do tolerowania łamania Prawa farmaceutycz- nego w wybranych aptekach i przez wybrane firmy, co jest jednocześnie szkodliwe i dyskryminujące dla aptek przestrzegających prawo. Inne apteki także by chciały udostępnić lokal apteki np. do prowadzenia zapisów do przychodni czy gabinetu lekarskiego, ewentualnie pro- wadzenia dowolnych działań na zlecenie firm zewnętrz- nych i przez ich pracowników.

Wskazując na obowiązki Głównego Inspektora Far- maceutycznego proszę o podjęcie niezbędnych działań lub ich zlecenie inspektoratom wojewódzkim.

Z uszanowaniem dr n. farm. Stanisław Piechula Prezes ORA w Katowicach

Nasz znak: SIAKat-0395-2006

Katowice 2006-10-13 Szanowni Właściciele aptek – WSZYSCY ! Do naszej izby trafia coraz więcej skarg na apteki, które wprowadzają metody marketingowe niezgodne z prawem podatkowym.

Chciałem Państwa poinformować, by nie było za- skoczenia, że wszystkie sprawy trafiające do naszej izby ną kurację.

Proszę zwrócić uwagę, że konieczność wypisywa- nia dawki słownie przy przekraczaniu ddm jest do- datkowym obowiązkiem poza każdorazową koniecz- nością wypisywania ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej słownie

**************************************

Książka narkotyczna

Rozporządzenie zmienia także mi. ilość rubryk w książkach ewidencji przychodu i rozchodu środków odu- rzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P oraz preparatów zawierających te środki i substan- cje.Z otrzymanego jednak wyjaśnienia Ministra Zdrowia wynika, że osoby prowadzące książki nar- kotyczne według starego wzoru nie muszą ich wymie- niać aż do czasu wypełnienia książki i wymiany jej na nową.

Dane, które są dodatkowo wymagane w nowym roz- porządzeniu, czyli kolumna z „imieniem, nazwiskiem i numerem lekarza wystawiającego receptę lub zapotrze- bowanie”, proszę wpisywać w obecnie nieużywaną ko- lumnę „uwagi”.

Dla osób, które będą musiały wymienić książkę, będziemy posiadali niebawem w izbie książki według nowego wzoru.

Opracowanie to powstało w oparciu o obowią- zujące dzisiaj przepisy i znane mi fakty. Gdyby co- kolwiek w najbliższym czasie się zmieniło, przekażę Państwu osobną informacją.

Z uszanowaniem Prezes ORA - dr farm. Stanisław Piechula

(18)

APOTHECARIUS - BIULETYN ŚIA W KA TOWICACH

a dotyczące manipulowania cenami w taki sposób, że odpłatność pobierana od pacjenta różni się od odpłatno- ści, na którą opiewa paragon fiskalny, będą kierowane do właściwych urzędów skarbowych z prośbą o skon- trolowanie tych aptek pod kątem łamania przepisów po- datkowych.

Ponadto kierownik apteki zostanie skierowany do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Obecnie kierujemy kilka takich spraw jak powyżej opisałem, w związku z dostarczeniem do izby parago- nów fiskalnych z aptek, które prowadząc marketing w formie sprzedaży leków ryczałtowych za jeden grosz lub bezpłatnie, pobierają od pacjenta inną kwotę, niż wyni- kającą z wręczanego kupującemu paragonu fiskalnego.

Proszę zwrócić uwagę, że co do możliwości sprze- daży leków np. za 1 grosz zdania były podzielone, jed- nak nikt nawet nie poruszał tematu od strony możliwości pobierania od pacjenta innej kwoty niż wynikającej z pa- ragonu fiskalnego, gdyż jest to nie do pomyślenia a dzia- łania takie są niezgodne z przepisami. Jeżeli natomiast ktoś stosuje w aptece robienie darowizny pacjentom, to także taka forma działalności podlega odpowiednim przepisom i wymogom podatkowym.

W naszej opinii, działania prowadzone przez wiele aptek zakrawają na nierzetelność księgową lub omijanie przepisów podatkowych, czym muszą się zająć poinfor- mowane urzędy skarbowe.

Z uwagi na powyższe zachęcam do zweryfikowa- nia swojej działalności i przestrzegania przepisów, gdyż nasza izba informowana przez swoich Członków będzie podejmowała działania mające na celu przestrzeganie prawa przez wszystkie apteki.

Z uszanowaniem Prezes ORA dr farm. Stanisław Piechula

Nasz znak: SIAKat-402-2006

Katowice 2006-10-18 Aneks do umowy z NFZ

Informacja w sprawie aneksu do umowy o udzie- lanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne, który zostały przesłany do aptek prowadzących w/w świadczenia.

PO PIERWSZE NALEŻY WSZYSTKO DO- KŁADNIE PRZECZYTAĆ !

Do Państwa aptek, posiadających już umowy w tej sprawie z NFZ trafiły dokumenty w sprawie podpisania aneksu.

Poniżej przedstawiam wszystkie szczegóły, które udało mi się zebrać, by Państwu ułatwić aneksowanie umowy. Ogólnie opracowuję wzory dla pojedynczych aptek prowadzących podstawową sprzedaż środków pomocniczych. Załączam jednak pliki, które osoby pro- wadzące szerszy zakres świadczeń mogły je sobie łatwo dopracować.

UWAGI GŁÓWNE !

1 - Proszę zwrócić szczególną uwagę, że w Wa- runkach zawarcia umowy zapisano: Rozdział 4, art. 14, punkt 6. Świadczeniodawca ma obowiązek przedstawić w załączniku nr 1 do Informacji, przynajmniej jeden pro- dukt z danego kodu, którego cena nie przekracza limitu ceny określonego w odrębnych przepisach.

OZNACZA TO, ŻE APTEKA CHCĄC REALI- ZOWAĆ DALEJ TĄ UMOWĘ MUSI posiadać na stanie przynajmniej jeden produkt z danego kodu w cenie nie przekraczającej limitu! Czyli jak sprzedaje- my Pieluchomajtki, to możemy posiadać w sprzedaży pieluchomajtki w różnych cenach i różnych produ- centów, ale zawsze musimy mieć na stanie przynaj- mniej jedne, które nie przekraczają limitu cenowe- go.

Z uwagi na powyższe, po ustaleniu z SOW NFZ, w wykazie w kolumnie cena, zrobiłem widełki cenowe, których dolna granica jest limitem i w takiej cenie musi- cie Państwo mieć w aptece przynajmniej po jednej pozy- cji z danego numeru.

Jak postąpić z aneksem:

1 – wypełnić dwa egzemplarze przesłanego aneksu w celu przesłania lub dostarczenia zgodnie z pismem i datą (do 10 listopada 2006r.) oraz miejscem – Katowice, ul. Jankego 15A;

2 – załączonej umowy nie musimy wypełniać, gdyż jest ona, dla Państwa, czyli posiadających już umowę z NFZ, tylko do wglądu.

Należy natomiast do Aneksu, zgodnie z pismem przewodnim, dołączyć wymienione załączniki:

3 – załącznik 1 - Wykaz przedmiotów ortopedycz- nych i środków pomocniczych będących przedmiotem umowy, opracowując go tak, by zaoferować z danego kodu przynajmniej jeden w cenie, która nie przekracza limitu określonego w przepisach (załączam Państwu DU-2004-275-2732 oraz wykazy).

Wykazu nie trzeba dołączać na dyskietce – wystar- czy tylko forma papierowa.

W załączniku opracowałem dla Państwa w porozu- mieniu z SOW NFZ przykładowe wykazy dla standar- dowej apteki, różniące się nieznacznie ilością pozycji w trzech kombinacjach. Możecie je użyć jako gotowce, o ile odpowiadają Państwu ceny i wymienione pozycje.

Jeżeli chcecie Państwo tam dopisać więcej przed- miotów, to można skorzystać z pliku XLS i dołączonych rozporządzeń Ministra Zdrowia, by dołożyć do wykazu interesujące Państwa pozycje.

(19)

APOTHECARIUS - BIULETYN ŚIA W KA TOWICACH

4 – załącznik nr 5 - raczej aptek nie dotyczy, jeżeli ktoś prowadzi te przedmioty tylko w swojej aptece;

5 – załącznik nr 2 – Oświadczenie Świadczeniodaw- cy – załączam Państwu prosty do wypełnienia wzór;

6 – załącznik nr 4 – Harmonogram pracy –załączam druki, które należy wypełnić w poniższy sposób. Proszę zwrócić uwagę, że w załączeniu macie Państwo to samo w pliku PDF, co sobie można wydrukować a następnie trzeba wypełnić ręcznie, a także w pliku DOC, co mo- żecie sobie Państwo dowolnie dodatkowo modyfikować, jeżeli ktoś prowadzi szerszy zakres i w wielu miejscach.

6a – w kolumnę 1 wpisać wybrane nazwy, które nam podano w piśmie przewodnim, np.: środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne, …

6b – w kolumnie 2 wpisać kody tych świadczeń, które także podano w piśmie przewodnim z NFZ, np.:

środki pomocnicze – kod: 12.2971.033.09, itd…

6c – kolumna 3, 4, 5, …., 18 to znane Państwu dane;

6d – w kolumnie 19 wpisać kolejno dane personalne magistrów farmacji, którzy będą realizowali wnioski;

7 – aktualny odpis z KRS tylko dla tych aptek, które wcześniej go nie dostarczały;

8 – kopia polisy OC – tylko dla tych aptek, które wcześniej nie składały;

Tak wypełnione dokumenty wysłać lub doręczyć zgodnie z informacją w piśmie przewodnim SOW NFZ.

W załącznikach zamieszczam Państwu wszelkie dodatkowe pomoce, które są potrzebne do właściwego wypełnienia załączników.

Z uszanowaniem Prezes ORA, dr farm. Stanisław Piechula

Nasz znak: SIAKat-403-2006

Katowice 2006-10-19 Ewidencja środków odurzających grupy II-N, substancji psychotropowych grup III-P i IV-P

oraz prekursorów kategorii 1.

Szanowni Państwo

Przypominam, że od 2006-10-10 obowiązuje nowe rozporządzenie MZ (DU-2006-169-1216) w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

Przesyłamy je Kierownikom wszystkich aptek w ramach uzupełnienia segregatora z przepisami prawny- mi – LexPharma, zwracając przy okazji uwagę na ko- nieczność właściwego ewidencjonowania.

Dodatkowo załączmy aktualny spis pozycji, które należy ewidencjonować jako środki odurzające gru- py II-N, substancje psychotropowych grup III-P i IV- P oraz prekursory kategorii 1.

1. Apteka prowadząca obrót środkami odurzający-§ 3.

mi, substancjami psychotropowymi, preparatami za- wierającymi te środki lub substancje oraz prekursorami kategorii 1 jest obowiązana do prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu tych środków, substancji, prepara- tów oraz prekursorów kategorii 1.

7. Ewidencja przychodu i rozchodu środków odu- rzających grupy Il-N, substancji psychotropowych grup III-P i IV-P oraz prekursorów kategorii 1 jest prowadzo- na w postaci comiesięcznych zestawień, zawierających:

1) międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlo- wą, jeżeli taka istnieje, dawkę, postać farmaceutyczną i wielkość opakowania;

2) stan magazynowy na początku danego miesiąca;

3) łączny przychód w ciągu danego miesiąca z poda- niem ilości preparatu;

4) łączny rozchód w ciągu danego miesiąca z poda- niem ilości preparatu i ilości recept lub zapotrzebowań;

5) stan magazynowy na koniec danego miesiąca.

9. Prowadzenie ewidencji, o których mowa w ust. 1, należy do obowiązków kierownika apteki.

10. Kierownik apteki może upoważnić do prowa- dzenia ewidencji zatrudnionego w aptece farmaceutę posiadającego co najmniej 2-letni staż pracy w aptece.

Farmaceuta ten musi wyrazić pisemnie zgodę na przeję- cie obowiązków.

11.Kierownik apteki na czas nieobecności spowodo- wanej urlopem lub chorobą może wyznaczyć farmaceutę upoważnionego do prowadzenia ewidencji. Farmaceuta ten musi spełniać wymagania przewidziane dla osoby upoważnionej do prowadzenia ewidencji oraz wyrazić pisemnie zgodę na przejęcie obowiązków.

(Pełna informacja znajduje się na stronie ŚIA www.katowice.oia.pl)

Z uszanowaniem Prezes ORA w Katowicach dr farm. Stanisław Piechula

Nasz znak: SIAKat-408-2006

Katowice 2006-10-20 Apteka POWINNA (MUSI) zapewnić lek ! Szanowni Kierownicy i Właściciele aptek

W związku z trafiającymi coraz częściej do Izby skargami aptekarzy a także pacjentów, że wiele aptek odmawia wykonania leku recepturowego, przypominam Państwu fragment Prawa farmaceutycznego: „jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak poszukiwanego produk-

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :