• Nie Znaleziono Wyników

Atomy mają moment pędu i moment magnetyczny

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Atomy mają moment pędu i moment magnetyczny"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Rys. 41.2. Wykres zależności energii jonizacji pierwiastków od ich liczby ato- mowej, ujawniający okresową powta- rzalność tej właściwości dla sześciu okresów układu okresowego. Na wy- kresie zaznaczono liczbę pierwiastków w każdym z tych okresów

hν= Ew− En. (41.1)

Tak więc wyznaczenie częstości światła emitowanego lub pochłanianego przez atom sprowadza się do wyznaczenia energii stanów kwantowych tego atomu. Fizyka kwantowa pozwala nam — przynajmniej teoretycznie — obliczyć te energie.

Atomy mają moment pędu i moment magnetyczny

Na rysunku 41.3 pokazano naładowaną ujemnie cząstkę, która porusza się po orbicie kołowej dookoła ustalonego centrum. Jak to rozważaliśmy w paragra- fie 32.4, cząstka poruszająca się po orbicie ma zarówno moment pędu EL, jak i (ponieważ jej tor jest równoważny maleńkiej pętli z prądem) magnetyczny mo- ment dipolowy Eµ. (Dla uproszczenia opuszczamy indeks orb, którego używaliśmy w rozdziale 32). Jak to pokano na rysunku 41.3, oba wektory EL i Eµ są prostopa- dłe do płaszczyzny orbity, ale ponieważ ładunek cząstki jest ujemny, ich zwroty są przeciwne.

Rys. 41.3. Klasyczny model przedsta- wiający cząstkę o masie m i ładunku −e poruszającą się z prędkością v po okręgu o promieniu r. Poruszająca się cząstka ma moment pędu EL równyEr× Ep, gdzie Ep jest pędem m Ev. Ruch cząstki jest równo- ważny pętli z prądem, z którą związany jest moment magnetyczny Eµ skierowany przeciwnie do momentu pędu EL

Model z rysunku 41.3 jest czysto klasyczny i nie odzwierciedla dokładnie zachowania się elektronu w atomie. W fizyce kwantowej model orbitalny zo-

68 41. Wszystko o atomach

Cytaty

Powiązane dokumenty

Momenty magnetyczne atomów zmieniły orientację i ustawiły się wzdłuż tego pola oznacza to że wektory momentów pędu ustawiają się antyrównolegle do pola o indukcji

minimalny moment pędu na orbicie kołowej Cząstka spadająca z nieskończoności z mniejszym momentem pędu spada bezpośrednio (niemal radialnie) do czarnej dziury, nie ma dla niej

W pewnej chwili student obraca koło w wyniku czego student, stołek i środek masy koła zaczynają się obracać razem wokół osi obrotu stołka.. Wprowadzamy również

Możesz się łatwo przekonać, że jeśli dla tych samych trzech sił obliczylibyśmy momenty sił względem punktu A (czyli punktu, w którym znajduje się cząstka), to dla

Jeśli koło obraca się wokół osi, która ma stałe położenie względem ziemi, to punk- tem odniesienia w równaniu (12.29) może być dowolny punkt, którego położenie względem

Ramka umieszczona jest w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji E B w taki sposób, że jej dłuższe boki, oznaczone jako 1 i 3, są prostopadłe do kierunku wektora indukcji

Protony i neutrony również mają swój własny moment pędu zwany spinem i związany z nim własny spinowy moment magnetyczny. Dla protonu te dwa wektory mają taki sam kierunek, a

Jak to rozważaliśmy w paragra- fie 32.4, cząstka poruszająca się po orbicie ma zarówno moment pędu EL, jak i (ponieważ jej tor jest równoważny maleńkiej pętli z