• Nie Znaleziono Wyników

Na poniższym rysunku Wyznacz długość boku AB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Na poniższym rysunku Wyznacz długość boku AB"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

TRYGONOMETRIA- karta pracy

Przykład1.

Wiedząc, że tgα= oraz że a= 4cm (patrz rysunek poniżej) oblicz pozostałe boki trójąta prostokątnego.

c a=4

Rozwiązanie: b

Z treści zadania wiemy, że tgα= . Tangens to stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta α do przyprostokątnej leżącej przy kącie α. Możemy zatem zapisać:

(z rysunku) tgα=

mnożymy na skos

8b=15∙4 8b=60 /:8 b=7,5 cm

Dalej korzystamy z tw. Pitagorasa:

42+(7,5)2=c2 16+56,25=x2 72,25=x2 x=

x=8,5 cm

Na podstawie powyższego przykładu proszę o zrobienie poniższych zadań:

1. Przeciwprostokątna BC trójkąta prostokątnego ABC ma długość 50 cm, a cosinus kąta ACB jest równy . Oblicz długości przyprostokątnych tego trójkąta.

2. Na poniższym rysunku

Wyznacz długość boku AB.

3. Wyznacz długość boku AC trójkąta prostokątnego ABC, jeżeli przeciwprostokątna AB tego trójkąta ma długość 12 cm, a sinus kąta CBA jest równy

α

Cytaty

Powiązane dokumenty

 Zastanów się, czy mierzenie za pomocą zapałki

dr Krzysztof Żyjewski MiBM; S-I 0 .inż... dr Krzysztof Żyjewski MiBM; S-I

Jaka jest długość boku tego trójkąta.. Wskaż parę

Punkt B, który jest końcem tego odcinka ma współrzędne:A. Wysokość tego

 Przy podnoszeniu liczby do potęgi (głównie przy podnoszeniu do kwadratu lub sześcianu) wynik końcowy powinien mieć tyle cyfr znaczących, ile ma liczba potęgowana, np.:.. 26,83

Dany jest trójkąt ABC, w którym bok AB jest dwa razy dłuższy od boku AC, sinus kąta BAC jest równy 2 3 , a pole trójkąta jest równe 54. Oblicz długości boków AB i AC

Znaleźć długość najkrótszego boku trójkąta o kątach , , wiedząc, że promień okręgu opisanego na tym trójkącie

Na pionowo wiszącej sprężynie zaczepiano obciążniki o różnych masach i mierzono długość sprężyny pod obciążeniem uzyskując wyniki przedstawione w tabeli..