• Nie Znaleziono Wyników

Pierwsze kroki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pierwsze kroki"

Copied!
29
0
0

Pełen tekst

(1)

Podstawy programowania

Podstawy programowania

w j

w języku C dla środowiska Windows

ęzyku C dla środowiska Windows

Windows API — pierwsze kroki

Część druga Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Autor Kontakt

(2)

Obsługa wybranych komunikatów — WM_CREATE

Obsługa wybranych komunikatów — WM_CREATE

LRESULT CALLBACK WndProc01( HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam ) {

switch( uMsg) {

case WM_CREATE:

MessageBox( NULL, "Uwaga - rodzi si okno", "Info", MB_OK );ę break; case WM_CLOSE: DestroyWindow( hWnd ); break; case WM_DESTROY: PostQuitMessage( 0 ); break; default:

return DefWindowProc( hWnd, uMsg, wParam, lParam); }

return 0; }

Obsługa komunikatu generowanego w trakcie tworzenia okna

Komunikat WM_CREATE jest wysyłany podczas wykonania CreateWindowEx lub CreateWindow. Procedura obsługi komunikatów nowego okna otrzymuje ten komunikat po utworzeniu okna ale przed jego wyświetleniem.

(3)

Obsługa wybranych komunikatów — WM_CREATE, przykład

Obsługa wybranych komunikatów — WM_CREATE, przykład

Centrowanie okna względem ekranu:

newx = scrwidth / 2 – ( right – left + 1 ) / 2 = ( scrwidth – ( right – left + 1) ) / 2 newy = scrhight / 2 – ( bottom – top + 1 ) / 2 = ( scrwidth – ( bottom – top + 1 ) ) / 2

(4)

Obsługa wybranych komunikatów — WM_CREATE, przykład

Obsługa wybranych komunikatów — WM_CREATE, przykład

wysokości i szerokości ekranu,

wysokości i szerokości okna, które można wyznaczyć na podstawie

współrzędnych przeciwległych narożników prostokąta opisującego okno,

funkcji pozwalającej na ustawienie okna na zadaj pozycji ekranowej,

wywołanie tej funkcji umieścimy w obsłudze komunikatu WM_CREATE. Potrzebujemy:

(5)

RECT rc;

. . .

case WM_CREATE: . . .

break;

Obsługa wybranych komunikatów — WM_CREATE, przykład

Obsługa wybranych komunikatów — WM_CREATE, przykład

Rekord opisu prostokątnego obszaru ekranowego

RECT — określa współrzędne lewego górnego

i prawego dolnego rogu prostokąta.

Uwaga — zgodnie z konwencją prostokąt

opisuje zewnętrzny obrys obszaru, tzn. piksele opisujące narożniki nie wchodzą w skład

rozważanego obszaru prostokątnego.

typedef struct _RECT { LONG left; LONG top; LONG right; LONG bottom; } RECT, *PRECT;

(6)

RECT rc; . . . case WM_CREATE: GetWindowRect( hWnd, &rc ); . . . break;

Obsługa wybranych komunikatów — WM_CREATE, przykład

Obsługa wybranych komunikatów — WM_CREATE, przykład

Pobranie informacji o położeniu okna hWnd do rekordu rc

BOOL GetWindowRect( HWND hWnd, LPRECT lpRect ) — pobiera rozmiary prostokąta w który jest wpisane okno identyfikowane pierwszym parametrem i zapisuje te informacje do rekordu opisu prostokąta, wskazywanego prze drugi parametr.

Współrzędne są liczone w współrzędnych ekranowych odniesionych do lewego górnego narożnika ekranu.left corner of the screen.

(7)

RECT rc ; . . . case WM_CREATE: GetWindowRect( hWnd, &rc ); SetWindowPos( hWnd, 0,

( GetSystemMetrics( SM_CXSCREEN ) - ( rc.right - rc.left + 1 ) ) / 2, ( GetSystemMetrics( SM_CYSCREEN ) - ( rc.bottom - rc.top + 1 ) ) / 2, 0, 0, SWP_NOZORDER|SWP_NOSIZE );

break;

Obsługa wybranych komunikatów — WM_CREATE, przykład

Obsługa wybranych komunikatów — WM_CREATE, przykład

Ustalenie położenia okna centralnie względem ekranu

BOOL SetWindowPos( HWND hWnd, HWND hWndInsertAfter,

int X, int Y, int cx, int cy, UINT uFlags);

Zmienia pozycję, rozmiar oraz kolejność okna na osi Z.

GetSystemMetrics — pobiera określone informacje o rozmiarach i ustawieniach systemu liczone w pikselach. Parametry SM_CXSCREEN i SM_CYSCREEN pozwalają na pobranie szerokości i wysokości ekranu podstawowego wyświetlacza.

(8)

Obsługa wybranych komunikatów — WM_CREATE, przykład

Obsługa wybranych komunikatów — WM_CREATE, przykład

BOOL SetWindowPos( HWND hWnd, HWND hWndInsertAfter,

int X, int Y, int cx, int cy, UINT uFlags ); hWnd — identyfikator pozycjonowanego okna.

hWndInsertAfter — identyfikator okna poprzedzającego na osi Z, lub

HWND_BOTTOM, HWND_NOTOPMOST, HWND_TOP, HWND_TOPMOST,

X, Y — nowa pozycja x i y lewego górnego rogu,

cx, cy — nowa szerokość i wysokość okna liczona w pikselach,

uFlags — Określa sposób zmiany rozmiaru i pozycjonowania okna, wiele

możliwości np. kombinacja: SWP_NOSIZE | SWP_NOZORDER zachowuje aktualną kolejność na osi Z i bieżacy rozmiar (parametry cx i cy są ignorowane).

(9)

Obsługa wybranych komunikatów — WM_CREATE, ładniejszy przykład

Obsługa wybranych komunikatów — WM_CREATE, ładniejszy przykład

void CenterWindow( HWND hWnd ) { RECT rc ; GetWindowRect ( hWnd, &rc ) ; SetWindowPos( hWnd, 0,

( GetSystemMetrics( SM_CXSCREEN ) – ( rc.right - rc.left + 1 ) ) / 2, ( GetSystemMetrics( SM_CYSCREEN ) – ( rc.bottom - rc.top + 1 ) ) / 2, 0, 0, SWP_NOZORDER|SWP_NOSIZE );

}

LRESULT CALLBACK WndProc01( HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam ) { switch( uMsg) { case WM_CREATE: CenterWindow( hWnd ); break; . . . } }

(10)

Obsługa wybranych komunikatów — WM_KEYDOWN

Obsługa wybranych komunikatów — WM_KEYDOWN

. . . switch( uMsg ) { case WM_KEYDOWN: . . . break; . . . } . . .

Pobranie informacji o położeniu okna hWnd do rekordu rc

WM_KEYDOWN — ten komunikat jest wstawiany do kolejki gdy naciśnięto

niesystemowy klawisza wirtualnego (bez Alt). Ten komunikat ma dwa parametry,

wParam określa tzw. kod naciśniętego klawisza, lParam określa dodatkowe informacje związane z naciśniętym klawiszem.

Klawisz wirtualny (ang. virtual-key) ma swój niezależny od platformy identyfikator (np. VK_ESCAPE, VK_SPACE, VK_PRIOR (PageUp), VK_NEXT (PageDown),

VK_END, VK_HOME, VK_LEFT, VK_UP, VK_RIGHT, VK_DOWN, VK_RETURN (Enter)).

(11)

Jak zamknąć okno naciskając klawisz Escape?

Jak zamknąć okno naciskając klawisz Escape?

. . .

switch( uMsg ) {

case WM_KEYDOWN:

if( wParam == VK_ESCAPE ) { . . . } break; . . . } . . . Identyfikacja klawisza

(12)

Jak zamknąć okno naciskając klawisz Escape?

Jak zamknąć okno naciskając klawisz Escape?

. . .

switch( uMsg ) {

case WM_KEYDOWN:

if( wParam == VK_ESCAPE ) {

int ret = MessageBox( NULL, "Ko czymy robot ?", "Jedno pytanko", MB_OKCANCEL );ń ę if ( ret == IDOK ) . . .; } break; . . . } . . .

(13)

Jak zamknąć okno naciskając klawisz Escape?

Jak zamknąć okno naciskając klawisz Escape?

. . .

switch( uMsg ) {

case WM_KEYDOWN:

if( wParam == VK_ESCAPE ) {

int ret = MessageBox( NULL, "Ko czymy robot ?", "Jedno pytanko", MB_OKCANCEL );ń ę if ( ret == IDOK ) SendMessage( hWnd, WM_CLOSE, 0, 0 ); } break; . . . } . . .

Wyślij komunikat WM_CLOSE

LRESULT SendMessage( HWND hWnd, UINT Msg,

WPARAM wParam, LPARAM lParam );

SendMessage — funkcja wysyła komunkat określony paramtrami Msg i wParam, wParam do okna określonego hWnd. Funkcja wywołuje procedurę obsługi

komunikatów okna i czeka na zakończenie jej wywołania (czyli aż obsłużony zostanie komunikat).

(14)

Jak przechwycić klawisz Enter?

Jak przechwycić klawisz Enter?

. . .

switch( uMsg ) {

case WM_KEYDOWN:

if( wParam == VK_RETURN )

MessageBox( NULL, "Poco wciskasz ten Enter!", "Ostrze enie", MB_OK );ż break;

. . . }

. . .

(15)

Rozpoznawania większej liczby klawiszy

Rozpoznawania większej liczby klawiszy

. . . switch( uMsg ) { case WM_KEYDOWN: switch( wParam ) { case VK_RETURN :

MessageBox( NULL, "Poco wciskasz ten Enter!", "Ostrze enie", MB_OK );ż break;

case VK_ESCAPE :

MessageBox( NULL, "Okno zamyka Alt-F4", "Ostrze enie", MB_OK );ż break; } break; case WM_CLOSE: DestroyWindow( hWnd ); break; . . . } . . .

(16)

Taki sobie dziwny przykład

Taki sobie dziwny przykład

. . .

switch( uMsg ) {

case WM_KEYDOWN: switch( wParam )

if( wParam == VK_SCROLL ) {

char szFileName[ MAX_PATH ];

HINSTANCE hInstance = GetModuleHandle( NULL );

GetModuleFileName( hInstance, szFileName, MAX_PATH );

MessageBox( hWnd, szFileName, "To program z pliku", MB_OK ); } break; case WM_CLOSE: DestroyWindow( hWnd ); break; . . . } . . .

Pobranie identyfikatora aktualnie działającego modułu

GetModuleHandle(NULL) — te szczególny przypadek wywołania funkcji

(17)

Taki sobie dziwny przykład

Taki sobie dziwny przykład

. . .

switch( uMsg ) {

case WM_KEYDOWN: switch( wParam )

if( wParam == VK_SCROLL ) {

char szFileName[ MAX_PATH ];

HINSTANCE hInstance = GetModuleHandle( NULL );

GetModuleFileName( hInstance, szFileName, MAX_PATH );

MessageBox( hWnd, szFileName, "To program z pliku", MB_OK ); } break; case WM_CLOSE: DestroyWindow( hWnd ); break; . . . } . . .

Pobierz i wyświetl nazwę pliku, z którego został uruchomiony aktualnie działający kod

GetModuleHandle(NULL) — pobranie pełnej nazwy pliku zawierającego moduł określony pierwszym parametrem wywołania do tablicy identyfikowanej drugim parametrem (nie więcej znaków niż wskazuje ostatni parametr).

(18)

Identyfikowanie komunikatów pochodzących od myszy

Identyfikowanie komunikatów pochodzących od myszy

. . .

switch( uMsg ) {

case WM_LBUTTONDOWN:

MessageBox( hWnd, "Lewy przycisk klikni ty", "", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);ę break;

case WM_RBUTTONDOWN:

MessageBox( hWnd, "Prawy przycisk klikni ty", "", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);ę break; case WM_CLOSE: DestroyWindow( hWnd ); break; . . . } . . .

(19)

Identyfikacja pozycji wskaźnika myszy względem obszaru klienta

Identyfikacja pozycji wskaźnika myszy względem obszaru klienta

. . . POINTS p; char mess[ 128 ]; switch( uMsg ) { case WM_LBUTTONDOWN: p = MAKEPOINTS( lParam );

sprintf( mess, "Prawy przycisk naci ni ty na pozycji x = %d i y = %d", p.x, p.y );ś ę MessageBox( hWnd, mess, "", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);

break; case WM_CLOSE: DestroyWindow( hWnd ); break; . . . } . . .

Parametr lParam zawiera pozycje punktu centralnego wskaźnika myszy w trakcie zajścia zdarzenia.

Młodszy bajt zawiera współrzędną x, starszy zawiera współrzędną y.

Współrzędne zapisane w parametrze lParam wyrażone są w układzie

współrzędnych obszaru klienta — (0, 0) znajduje się w lewym górnym rogu obszaru klienckiego okna.

(20)

Identyfikacja pozycji wskaźnika myszy względem obszaru klienta

Identyfikacja pozycji wskaźnika myszy względem obszaru klienta

. . . POINTS p; char mess[ 128 ]; switch( uMsg ) { case WM_LBUTTONDOWN: p = MAKEPOINTS( lParam );

sprintf( mess, "Prawy przycisk naci ni ty na pozycji x = %d i y = %d", p.x, p.y );ś ę MessageBox( hWnd, mess, "", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);

break; case WM_CLOSE: DestroyWindow( hWnd ); break; . . . } . . .

Makro MAKEPOINTS wydobywa ze parametru lParam współrzędne centralnego punktu wskaźnika myszy i tworzy rekord opisu punkty

typu POINTS.

Parametr wParam opisuje stan klawiszy Ctrl i Shift oraz pozostałych klawiszy myszy w trakcie zaistnienia zdarzenia — to czasami jest istotne.

(21)

Identyfikacja podwójnego kliknięcia

Identyfikacja podwójnego kliknięcia

. . . POINTS p; char mess[ 128 ]; switch( uMsg ) { case WM_LBUTTONDBLCLK: p = MAKEPOINTS( lParam );

sprintf( mess, "Prawy przycisk naci ni ty na pozycji x = %d i y = %d", p.x, p.y );ś ę MessageBox( hWnd, mess, "", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);

break; case WM_CLOSE: DestroyWindow( hWnd ); break; . . . } . . .

Aby ten komunikat dotarł do procedury obsługi komunikatów, okno musi zostać zdefiniowane w wykorzystaniem stylu CS_DBLCLKS

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrev, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow ) {

WNDCLASSEX winClass; HWND hWndMain;

winClass.cbSize = sizeof( WNDCLASSEX ); winClass.cbClsExtra = 0;

winClass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_DBLCLKS ;

. . . }

(22)

Komunikat WM_PAINT — informacje wprowadzające

Komunikat WM_PAINT — informacje wprowadzające

Operacje graficzne realizowane w ramach okna odbywają się z wykorzystaniem tzw. kontekstu urządzania graficznego (ang. device context), zwanego dalej DC. Intuicyjnie DC jest to narzędzie pozwalające na realizację operacji graficznych w ten sam sposób, niezależnie od „płótna” na jakim się to odbywa i niezależnie od specyficznych jego właściwości.

Formalnie DC to struktura definiująca zbiór graficznych obiektów oraz

związanych z nimi atrybutów — obejmują one pióra do kreślenia linii, pędzle do malowania i wypełniania obszarów, mapy bitowe, palety kolorów, oraz inne

(23)

Komunikat WM_PAINT — informacje wprowadzające

Komunikat WM_PAINT — informacje wprowadzające

Wyróżnia się cztery typy DC:

Display — przeznaczony do realizacji operacji na ekranie.

Printer — przeznaczony do realizacji operacji na drukarce lub ploterze. Memory — przeznaczony do realizacji operacji na mapach bitowych. Information — przeznaczony do pobierania informacji o danych DC.

Przy okazji — dwa istotne pojęcia:

obszar obcinania (ang. clipping region) — wszystkie operacje wykonywane przez

aktualnie stosowany obiekt graficzny realizowane są tylko w ustalonym obszarze obcinania.

obszar aktualizacji (ang. update region) — obszar określający tę część okna, która

wymaga aktualizacji. Jeżeli system wykryje konieczność aktualizacji przynajmniej części okna, ustali odpowiedni obszar aktualizacji w wyśle komunikat

(24)

Komunikat WM_PAINT — informacje wprowadzające

Komunikat WM_PAINT — informacje wprowadzające

Kontekst wyświetlacza — DDC (ang. display device contexts)

Program otrzymuje kontekst DDC poprzez wywołanie funkcji BeginPaint, GetDC lub GetDCEx.

Zwykle wykorzystuje się otrzymany DDC do wykonywania operacji graficznych w obszarze klienckim okna.

Po zakończeniu operacji graficznych należy wywołać funkcje EndPaint or

(25)

Komunikat WM_PAINT — pobieranie kontekstu wyświetlacza

Komunikat WM_PAINT — pobieranie kontekstu wyświetlacza

Funkcja BeginPaint jest dedykowana dla realizacji operacji graficznych podczas obsługi komunikatu WM_PAINT.

Funkcja BeginPaint ustala obszar obcinania na taki jak obszar aktualizacji. Każda operacja graficzna wykonana po BeginPaint będzie od razu widoczna na ekranie.

Funkcja BeginPaint wysyła komunikat WM_ERASEBKGND, który spowoduje wyczyszczenie obszaru klienckiego przy użyciu pędzla określonego

w zarejestrowanej klasie okna.

Funkcja BeginPaint wypełnia danymi rekord PAINTSTRUCT, jej rezulataem jest identyfikator DDC lub NULL gdy nie jest on dostępny.

(26)

Komunikat WM_PAINT — wywołanie BeginPaint

Komunikat WM_PAINT — wywołanie BeginPaint

. . . PAINTSTRUCT ps; HDC hdc; switch( uMsg ) { case WM_PAINT: hdc = BeginPaint( hWnd, &ps );

TextOut( hdc, 0, 0, "Dzie dobry", 11 ); ń EndPaint( hWnd, &ps );

break; . . .

Definicja rekordu PAINTSTRUCT — zawiera on informacje wykorzystywane do rysowania w obszarze klienckim okna aplikacji.

(27)

Komunikat WM_PAINT — wywołanie BeginPaint

Komunikat WM_PAINT — wywołanie BeginPaint

. . . PAINTSTRUCT ps; HDC hdc; switch( uMsg ) { case WM_PAINT: hdc = BeginPaint( hWnd, &ps );

TextOut( hdc, 0, 0, "Dzie dobry", 11 ); ń EndPaint( hWnd, &ps );

break; . . .

(28)

Komunikat WM_PAINT — wywołanie TextOut

Komunikat WM_PAINT — wywołanie TextOut

. . . PAINTSTRUCT ps; HDC hdc; switch( uMsg ) { case WM_PAINT: hdc = BeginPaint( hWnd, &ps );

TextOut( hdc, 0, 0, "Dzie dobry", 11 )ń ; EndPaint( hWnd, &ps );

break; . . .

Wykonanie przykładowej operacji graficznej — narysowanie na hdc, na pozycji x = 0 oraz y = 0, tekstu ”Dzień dobry”, liczącego 11 znaków.

OutText wykorzystuje font, kolor pierwszego planu i tła ustawiony dla wykorzystywanego kontekstu identyfikowanego przez parametr hdc.

(29)

Komunikat WM_PAINT — wywołanie EndPaint

Komunikat WM_PAINT — wywołanie EndPaint

. . . PAINTSTRUCT ps; HDC hdc; switch( uMsg ) { case WM_PAINT: hdc = BeginPaint( hWnd, &ps );

TextOut( hdc, 0, 0, "Dzie dobry", 11 ); ń EndPaint( hWnd, &ps );

break; . . .

Funkcja EndPaint sygnalizuje, że operacja rysowania w oknie identyfikowanym przez hWnd została zakończona.

Cytaty

Powiązane dokumenty

– Kliknij prawym przyciskiem myszy na utworzonym rysunku 3D, a następnie wybierz polecenie Otwórz w 3D Panel Manufacturing.. Wyświetlone zostanie okno Wybierz szablon rysunku

W pracy przedstawiono charakterystyczne cechy architektury karty sterow nika wizji EGA oraz przykłady elementarnych procedur graficznych w języku C dla trybów

W podobny sposób jak uzyskaliśmy pochodne drugiego i trzeciego rzędu poprzez dwu- i trzykrotne różniczkowanie funkcji, możemy zdefiniować 1 pochodną dowolnego rzędu 2 naturalnego

Wyróżnienie powyższych elementów składających się na funkcję jest o tyle istotne, że kwestie (pewne trudności, problemy, dysfunkcje związane z funk­ cją

Rozwiązania proszę starannie zredagować w zeszycie zadań domowych.. Punktacja według reguł Klubu

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi rozwiązywać zarówno problemy praktyczne jak i teoretyczne w sposób twórczy, jest otwarty na przyjęcie

Na zajęciach dowiemy się jak odczytać z wykresu dziedzinę funkcji, zbiór wartości, monotoniczność, wartości dodatnie, ujemne, wartość największą i najmniejszą,

Na zajęciach zajmiemy się rysowaniem wykresów i odczytywaniem z nich własności funkcji: dziedziny funkcji, zbioru wartości, monotoniczności, wartości dodatnich,

3) nie jestem i w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem (-am) zatrudniony (-a), w tym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, u Wnioskodawcy, 4) nie pozostaję z Wnioskodawcą

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P3 Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: P4 Specify a second extension

Funkcja impresywna występuje w wypowiedziach, którymi nadawca chce wywołać w odbiorcy reakcję – przekonać, nakłonić go do czegoś, poprosić o coś.. • Bezpośrednie zwroty

Czy każdą funkcję ciągłą na odcinku domkniętym można przedłużyć do funkcji ciągłej na całej

Jeżeli wartość w komórce A2 będzie słowem Warszawa, to w komórce, w której ma być wprowadzona funkcja JEŻELI pojawi się słowo stolica, jeśli będzie to inne miasto,

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym przez firmę Prywatna Szkoła Kierowców Jan Wasilewski w celach związanych z

 upewnij się, czy wszyscy mogą być do końca, jeśli trzeba będzie podejmować decyzje grupowe..  pilnuj dyscypliny dyskusji; jeśli zaistnieje taka potrzeba, to

Menadżer ma wpływ na kulturę pracy w zespole, na poziom zaangażowania pracowników i na ich rozwój, na wartości panujące w zespole, wreszcie na organizacje pracy i jej

Jedynym punktem przegięcia z tej trójki może być x=1, pozostałe są wykluczone z dziedziny, ale te punkty uwzględniamy przy analizie znaków pochodnej... Rozgraniczenia w tych

Inflacja, kredyt, pożyczka, rzeczywista roczna stopa oprocentowania, realna stopa zwrotu, zysk a ryzyko, lokata bankowa, instrument finansowy, obligacja, obligacje jednostek

W ka»dym podpunkcie w poni»szych pytaniach prosimy udzieli¢ odpowiedzi TAK lub NIE, zaznaczaj¡c j¡ na zaª¡czonym arkuszu odpowiedzi.. Ka»da kombinacja odpowiedzi TAK lub NIE w

Uwaga 0.1.1 Zachodzi oczywista inkluzja D ⊂ Φ, bowiem każda funkcja o nośniku zwartym jest szybkomalejąca. jednostajna).. Definicja 0.1.3 Dystrybucją wolnorosnącą

[r]

[r]

[r]