• Nie Znaleziono Wyników

Sympozjum historyczne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poświęcone pamięci Profesora Antoniego Czubińskiego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sympozjum historyczne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poświęcone pamięci Profesora Antoniego Czubińskiego"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Maurycy Gorczyński

Sympozjum historyczne w

Uniwersytecie im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu poświęcone

pamięci Profesora Antoniego

Czubińskiego

Echa Przeszłości 5, 504-506

(2)

504 Maurycy Gorczyński

Jasiń sk i w w ystąpieniu „Polscy czy niemieccy ewangelicy - Kościół ewangelic­ ko-augsburski wobec w iernych n a M azurach po 1945 r .” naw iązał do skom ­ plikowanych stosunków wyznaniowych w tym czasie. D r Igor H ałagida przedstaw ił losy ludności przesiedlonej w 1947 r. w referacie „Ludność u k raiń sk a n a W arm ii i M azurach - pierwsze la ta ”. Jako o statn i głos zabrał D yrektor Archiw um Państw owego w Olsztynie Jó zef Judziński, który naw ią­ zał do 55 rocznicy utw orzenia archiw um oraz dużej roli, ja k ą odgrywa ono zarówno w życiu społecznym, ja k i naukow ym regionu. W dyskusji zwracano uwagę n a konieczność prow adzenia dalszych badań, w ykorzystania szansy, ja k ą daje udostępnienie przez IPN m ateriałów archiw alnych, które do tej pory były utajnione oraz przekazyw ania wyników badań społeczeństwu, a w szcze­ gólności nauczycielom i uczniom w celu pogłębienia i aktualizacji wiedzy.

Maurycy Gorczyński

(Olsztyn)

S Y M P O Z JU M H IS T O R Y C Z N E W U N IW E R S Y T E C IE IM . A D A M A M IC K IE W IC Z A W P O Z N A N IU P O Ś W IĘ C O N E

P A M IĘ C I P R O F E S O R A A N T O N IE G O C Z U B IŃ S K IE G O

W sobotę 22 listopada 2003 r. w Collegium H istoricum In sty tu tu H istorii U niw ersy tetu im. A dam a Mickiewicza w P oznaniu odbyło się sympozjum poświęcone om ówieniu dorobku naukowego i postaci zm arłego w lutym tr. wybitnego historyka dziejów najnowszych Polski i powszechnych, a u to ra wielu znakom itych m onografii i syntez historycznych a także wychowawcy całej olbrzymiej rzeszy doktorantów i m agistrantów , profesora profesorów, A ntonie­ go Czubińskiego. Datę spotkania związano z 75 rocznicą urodzin prof. A. Czubińskiego. Uczestniczył w nim syn Profesora - Piotr.

Spotkanie prow adził główny jego inicjator, uczeń zmarłego Profesora, prof. d r hab. Stanisław Sierpowski a słowo w stępne wygłosił także uczeń Profesora prodziekan W ydziału Historycznego UAM prof. d r hab. Tadeusz Kotłowski. R eferaty m erytoryczne n a tem a t w kładu prof. A. Czubińskiego w b adania naukow e wygłosili: nad h isto rią Polski - prof. dr hab. Michał M usielak, h isto rią Niemiec prof. d r hab. Tadeusz Kotłowski, h isto rią po­

(3)

K ronika naukow a 505

w szechną prof. d r hab. S tanisław Sierpowski, ruchem robotniczym prof. d r hab. J a n Sobczak, regionalistyką prof. d r hab. Zygm unt Kaczm arek. S charak­ teryzowano w nich różne obszary aktyw ności badawczej, dydaktycznej i o r­ ganizacyjnej A. Czubińskiego, wszystkie m ają być opublikowane w postaci książkowej wraz z pełną bibliografią jego prac.

Było to zarazem spotkanie założycieli powoływanego F un du szu im. A n ­ toniego Czubińskiego, który będzie działał w ram ach Fundacji U niw ersytetu im. A dam a Mickiewicza w Poznaniu. Celem F unduszu m a być:

1) popieranie problem atyki badawczej upraw ianej przez Antoniego Czu­ bińskiego poprzez fundow anie stypendiów i w spieranie finansowe wydaw­ nictw;

2) ustanow ienie nagrody naukowej Antoniego Czubińskiego; 3) Popularyzacja osiągnięć Antoniego Czubińskiego.

F undusz tworzyć m ają wpływy ze sprzedaży biblioteki Antoniego Czubiń- skiego, przekazanej n a te n cel przez Jego spadkobierców, darow izny rodziny i przyjaciół Profesora, wpływów i darow izn uczniów oraz osób związanych z jego szkołą oraz darow izny i wpływy innych osób fizycznych i prawnych. Książki z jego biblioteki już zostały kupione przez biblioteki K órnika, Leszna, Piotrkow a Trybunalskiego, Poznania i Szczecina. Fundusz będzie działał do w yczerpania posiadanych środków finansowych.

N a czele F u n duszu stoi Rada złożona z Założycieli oraz profesorów - uczniów, k tó ra nim zarządza i dysponuje. Pierw szym przewodniczącym Rady został prof. dr hab. Stanisław Sierpowski, dyrektor Biblioteki w Kórniku.

Projektow ana książka, m ająca ukazać się n a 76 rocznicę urodzin A. Czubińskiego w listopadzie 2005 r., nosić m a - ja k ustalono ostatecznie niedaw no - tytuł: A ntoni Czubiński 1928 - 2003. Zycie i dzieło. N a jej treść złożyć się m ają następujące części:

Cz. 1:

Stanisław Sierpowski - Szkic do p o rtre tu Antoniego Czubińskiego; H enryk Olszewski - Sylwetka Uczonego (wzbogacona w spom nieniam i uczniów i współpracowników z bogatą ikonografią).

Cz. 11: Efekty drogi naukowej Antoniego Czubińskiego: M ichał M usielak - H istoryk dziejów narodowych; Tadeusz Kotłowski - Niemcoznawca;

Stanisław Sierpowski - Tw órca syntez dziejów powszechnych;

J a n Sobczak - H istoryk polskiego i m iędzynarodowego ru ch u robo­ tniczego;

Benon Miśkiewicz - H istoryk wojskowy; Zygm unt K aczm arek - Regionalista;

(4)

506 Dorota P uza Cz. III: Nauczyciel i organizator:

R yszard W ryk - K oordynator program ów badawczych;

H enryk C hałupczak - Sem inarium poznańskie z lubelskiej perspektywy; Inne tek sty o charak terze wspomnieniowym;

Spis doktorantów .

Cz. IV: Pełna Bibliografia prac Antoniego Czubińskiego

Cz. V: D okum entacja dotycząca F u n du szu im. prof. Antoniego Czubińskiego: sta tu t;

regulam in;

skład współtwórców Funduszu;

protokół z posiedzenia inauguracyjnego z 22 listopada 2003 r.

K siążka ta uk azała się ostatnio - już w to k u d ru k u niniejszej informacji - pod redakcją S tanisław a Sierpowskiego (Poznań 2004, W ydawnictwo Po­ znańskie, ss. 376).

Prof. A ntoni Czubiński był poza wszystkim innym także związanym z olsz­ tyńskim środowiskiem historycznym . Występował w roli recenzenta przewodów kwalifikacyjnych - profesorskich i habilitacyjnych, recenzenta publikacji nauko­ wych historyków olsztyńskich (także jako wieloletni członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. stopni i tytułów naukowych), au to ra artykułów w księgach jubileuszowych i referenta n a sesjach i konferencjach naukowych, organizowa­

nych przez OBN i In sty tu t H istorii olsztyńskiej WSP a następnie UWM. O statnio w listopadzie 2001 r. wystąpił w tej roli n a konferencji naukowej w Mrągowie zorganizowanej przez In sty tu t H istorii i Stosunków M iędzynarodo­ wych UWM nt. Europa i Rosja (opinie, konflikty, współpraca).

Opisane powyżej, precyzyjnie przem yślane przedsięwzięcie je s t godnym środow iska poznańskiego, niejako wzorcowym sposobem naukowego uczczenia pamięci zm arłego zasłużonego Profesora przez jego rodzim e środowisko akade­ mickie.

Dorota Puza

V r o k h is to r ii U W M

W A R M IA I M A Z U R Y W L A T A C H S T A L IN IZ M U O L S Z T Y N 15-16 S T Y C Z N IA 2 0 0 4 R .

W dniach 15-16 stycznia 2004 ro k u w olsztyńskim Archiw um P aństw o­ wym odbyła się konferencja naukow a n a tem at: „W arm ia i M azury w latach stalin izm u ”. Sesję naukow ą zorganizow ała K atedra H istorii Najnowszej In ­

Cytaty

Powiązane dokumenty

le probleme de la descente du Christ aux enfers dans la 1 epitre de

We compare three different source-independent misfit functions on synthetic data and show that they can be used for Q estimation in a viscoelastic medium.. We use 3- D complex

skumulowana moc badań, korelacja między wielkością próby i wielkością efektu, analiza rozkładu wartości p. Ćwiczenie stosowania w/w metod na wybranych

Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi: Metoda weryfikacji za pomocą analizy regresji wielorakiej dokonać oceny istotności i. jakości wielu predyktorów zmiennej zależnej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym podaniu dla potrzeb procesu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w UAM zgodnie z Ustawą z dnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym podaniu dla potrzeb procesu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w UAM zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.

kowa obejmująca ruchomości stanowiące własność małżonków w chwili zawarcia małżeństwa oraz majątek dorobkowy, w skład którego wchodziło mienie nabyte w czasie

Analiza wybranych źródeł pozwala stwierdzić, że nie we wszystkich z nich pojawia się znaczenie lingua franca jako języka wspólnego, a tylko nieliczne