• Nie Znaleziono Wyników

Afryka - ludność i gospodarka, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Afryka - ludność i gospodarka, test PDF / Memorizer"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Afryka - ludność i gospodarka

Na konkurs geograficzny

1/ Wskaźnik urbanizacji w Afryce wynosi

[ ] 71% [ ] 49%

[X] 39%

[ ] 20%

2/ Przyrost naturalny w Afryce wynosi

[ ] 19%o

[X] 24%o

[ ] 41%o [ ] 30%o

3/ Zaznacz 3 choroby, które stanowią wielki problem w Afryce [X] Malaria

[ ] durnowacizna [ ] choroby krążenia

[X] Gorączka krwotoczna wywoływana przez wirus Ebola

[ ] ptasia grypa

[X] AIDS

4/ Zaznacz 3 państwa lub regiony w których obecnie trwają konflikty

[ ] Madagaskar [X] Republika Środkowoafrykańska [X] Czad [ ] Tanzania [X] Nigeria [ ] Maroko

(2)

Afryka - ludność i gospodarka

https://www.memorizer.pl/nauka/8940/afryka---ludnosc-i-gospodarka/

5/ Połącz państwo z jego cechą

najludniejsze państwo Afryki + Nigeria największe państwo Afryki + Algieria najrzadziej zaludnione + Sahara Zachodnia

najmniejsze państwo Afryki + Seszele najlepiej rozwinięte + RPA najstarsza republika + Liberia najgęściej zaludnione + Mauritius

6/ Wpisz odpowiednią nazwę do określenia

pierwotne religie afrykańskie: animizm koczowniczy tryb życia: nomadyzm

Region na południowym skraju Sahary: Sahel ludność zamieszkująca Madagaskar: Malgasze

7/ Zaznacz odpowiednią odpowiedź dotyczącą struktury religijnej Afryki [X] Chrześcijanie 48%, Muzułmanie 41%, inni 11%

[ ] Chrześcijanie 30%, Muzułmanie 59%, inni 11% [ ] Animizm 33%, Muzułmanie 35%, chrześijanie 32% [ ] Chrześcijanie 41%, Muzułmanie 48%, inni 11%

8/ Afrykanerzy inaczej zwani są:

[ ] masajowie

[X] burowie

[ ] nomadzi [ ] hausa

9/ Słodkie ziemniaki w uprawiane w Afryce to

bataty

10/ Napisz obok cechy odpowiednie państwo

największa produkcja kakao na świecie: Wybrzeże Kości Słoniowej kraj znany z taniej bandery: Liberia

w 1994 miejsce ludobójstwa: Rwanda W tym kraju jest Kanał Sueski: Egipt

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

PROCEEDINGS OF THE ETHICOMP* 2020 18th International Conference on the Ethical and Social Impacts of ICT Logroño, La Rioja, Spain June 15 – July 6 online.. Title Paradigm Shifts in

Można więc zastanowić się, dlaczego Tchorżewski domaga się pod­ jęcia wobec „Gazety Lubelskiej” aż tak drastycznych środków, skoro w uzasadnieniu podaje

From the aspect of wheel-rail dynamic interaction, the wheel-rail vertical and longitudinal forces excited by the different wheel polygons are compared in Figure 13, where

[r]

Autorzy listu wyrażają radość z powodu tej publikacji, której autor „zapisał i ocenił krzywdę zadaną naszemu towarzyszowi broni [...] przez niejakiego

Incorporating the rate of change allows us to classify wave power regions that have good potential while having higher stability, sub- sequently, these can bene fit from future and

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 30/3-4, 9-16 1991.. am bicje tw órcze N

prow adził głośne obserw acje przejścia p lan e ty W enus przed tarczą słońca.. przeniósł sw oje zain teresow ania do W

R ed aktorem naczelnym „G azety W arszaw sk iej” został Józef

Po sam ow iedzy w lite ra tu rz e m usi przyjść sam ow iedza filozoficzna, a więc stw orzenie narodow ej filozofii polskiej, w sk azującej drogi rozw iązania

O dtąd cała jego działalność sk upiła się na poszukiw aniu rozw iązań kom prom i­ sow ych i zapobieżeniu nieprzygotow anem u w ybuchow i pow stania.. założył

De zuurstof die door de onderdeksel de reactor binnen stroomt moet goed gedispergeerd worden in de vloeistof.. autoclaaf te voeren, daar de afdichting dan te

propozycję pisania do „P rzegląd u Tygodniow ego”.. m usiał bulw

Nic więc dziw nego, że w szyscy potem niezależnie od późniejszych anim ozji podziw iali rzutkość, bystrość u m y słu i odw agę red ak to ra. C zystej, dokąd

Zachęcając czytelników tygodnika do pracy ośw iatow ej w ich środow i­ skach, obiecyw ał, że pism o będzie system aty czn ie udzielać p orad w za­ k resie

Do stały ch w spółpracow ników należeli A lek sander Św ięto­ chow ski i Filip Sulim irski.. jaw y życia literackiego i naukow ego na ziem iach

Szym anow ski otaczał m łodych w spół­ pracow ników troskliw ą opieką, służąc im dzienn ik arsk im dośw iadczeniem... stało się p rak ty czn ie

S ensacyjne „N ow iny” przechodziły ew olucję od bezstronności politycznej po w spółpracę z ks.. zaczął ostro atakow ać po litykę

Twórczość jego w tej dziedzinie w yprzedziła pogłę­ bione stu d ia arch iw alne Szym ona Askenazego, a recep cja dzieł L im a­ now skiego nie m iała sobie

Although in Neue Harmonielehre Hába provided a very com- plex way of writing the systems being the multiplicity of 1/12 tone, compositions in 1/6 tone were in practice noted using

means of composing. Nowak very often draws topics or sound material of the composition from his own life experiences. At the same time, he hopes to achieve a certain type of energy or

W parku pojawiają się pierwsze zielone pędy, a zwierzęta gromadzą się wokół wody.. Z reguły jest wtedy również więcej deszczu niż w

RPA, a mianowicie: Rynek RPA jako część regionu afrykańskiego w międzynarodowym ruchu turystycznym, liczba przyjazdów do tego kraju, Kierunki, z których przyjeŜdŜają turyści