• Nie Znaleziono Wyników

Egzamin z mechaniki teoretycznej - część pisemna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Egzamin z mechaniki teoretycznej - część pisemna"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Egzamin z mechaniki teoretycznej - część pisemna

22 czerwca 2013

Student: ……….

Grupa: ……….

Rok akademicki: 2012/2013

Zadanie 1.

Wyznaczyć równania i narysować wykresy sił wewnętrznych w belce. Dokonać sprawdzenia równań na podstawie warunków różniczkowych równowagi dla odcinka A-B belki.

Zadanie 2.

Wyznaczyć równania i narysować wykresy sił wewnętrznych w ramie. Dokonać sprawdzenia równowagi sił wewnętrznych (siły normalne i tnące, momenty zginające) w węźle A.

5 kN/m

2 m 2 m 1,5 m

A B

A

20kN

4m 2m 2m

2kN/m

4m

Punktacja

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 SUMA

/10 /10 /10 /10 /10

/50

(2)

Zadanie 3.

Obliczyć siły wewnętrzne w zaznaczonych prętach kratownicy.

Zadanie 4.

Wyznaczyć równania i narysować wykresy sił wewnętrznych w łuku parabolicznym.

 

2

( ) 4f

y x x l x

l

2

sin tg

1 tg

 

2

cos 1

1 tg

Zadanie 5.

Narysować wykresy sił wewnętrznych w ramie przestrzennej.

25 kN

20 kN

2 m 2 m 1,5 m 2 m

1,5 m

2 m

7m

3m

5kN/m

x y

3 kN m

5m 10kNm

10kN

3m

3m

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jak widać, wyniki otrzymane metodą Eulera i metodą Rungego-Kutty są do siebie podobne, aby jednak podobieństwo to stało się wyraźniejsze (i aby dokończyć rozwiązywania

Czy zagadnienie Dirichleta dla równania Laplace’a jest dobrze postawione w obszarach nieograniczonych?.

Podać przykład zewnętrznego zagadnienia Neumanna dla równania hiperbolicznego w przypadku n=2.. Opisać interpretację (fizyczną, chemiczną, lub dowolną inną) dla

Należy w każdym zadaniu wykonać jedynie podpunkt zgodny z numerem na liście obecności na zajęciach (osoby nieobecne proszone są o kontakt mailowy w celu ustalenia numeru)..

Zmniejszenie kroku h istotnie polepsza dokładność metody łamanych, przy czym należy pamiętać, że nadmierne zmniejszenie kroku daje efekt odwrotny do spodziewanego.

Nawet jeżeli dla pewnej funkcji f rozwiązanie istnieje to nie zależy w sposób ciągły od parametrów zadania (czyli funkcji f ).. 4.4

By stage 2, the sleeper has entered a period of light sleep, perhaps best explained as a time when the muscles of the body hover between being completely relaxed and being

Wyka˙z, ˙ze dla ka˙zdej liczby rzeczywistej λ problem powy˙zszy posiada niezerowe gÃladkie rozwi azania.. , Wskaz´ owka: metoda