Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Download (0)

Full text

(1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA - WZÓR

zawarta w dniu ……… w Zawierciu, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu mającym swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie, identyfikującym się numerem NIP: 6491629614, w imieniu którego działa:

mgr Zygmunt Knopik – Dyrektor MOPS Zawiercie,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………..

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

o następującej treści:

Strony umowy oświadczają, że:

1. umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);

2. umowa dotyczy projektu: „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

§1

1. Na podstawie art. 39 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń (kursów) zawodowych w projekcie „Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 1) Kurs fryzjerski: damsko – męski I stopnia – 1 osoba,

2) Pracownik kadrowo - płacowy – 2 osoby.

3) Kurs na kucharza i organizację imprez okolicznościowych – 1 osoba, 4) Masażysta – 1 osoba.

5) Palacz CO – 1 osoba.

6) Nowoczesny sprzedawca – 7 osób,

7) Technolog wykańczania wnętrz – 6 osób,

(2)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanym dalej „Zakresem przedmiotu zamówienia” oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy, zwaną dalej „Ofertą Wykonawcy”.

§ 2

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 24 grudnia 2013 r.

2. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych po podpisaniu umowy szczegółowy harmonogram szkolenia (zawierający harmonogram i szczegółowy zakres tematyczny dostosowany do celu i programu szkolenia) uwzględniający założenia, że zajęcia muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku (w godz.

8.00-20.00), przy czym jedno spotkanie nie może trwać co do zasady dłużej niż 6 godzin.

Harmonogram szkolenia zostanie ustalony przez Wykonawcę z uwzględnieniem potrzeb uczestników i zaleceń Zamawiającego. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie integralną część umowy (załącznik nr 3 do niniejszej umowy).

3. W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec zmianie (po uzgodnieniach Wykonawcy z Zamawiającym) w terminie realizacji zamówienia w niezbędnym zakresie - związanym z dostosowaniem go do potrzeb uczestników. Zmiana harmonogramu nie powoduje zmiany umowy.

§ 3

Szkolenie będzie odbywało na terenie województwa śląskiego (za wyjątkiem technologa wykańczania wnętrz - miejsce zajęć praktycznych wyznaczy w dniu podpisania umowy Zamawiający na terenie miasta Zawiercia), przy czym w przypadku, gdy zajęcia będą odbywały się poza Zawierciem Wykonawca zapewni transport osób z Zawiercia (spod siedziby MOPS) i powrót lub zwróci uczestnikom szkolenia koszty przejazdu w obie strony.

§ 4

1. Usługa będąca przedmiotem umowy zostanie zrealizowana z zachowaniem należytej staranności, efektywnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

2. Uczestnicy szkolenia nie będą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

3. Wykonawca zapewni odpowiednią kadrę trenerską, osobę dokonującą obsługi technicznej.

4. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania obecności uczestników szkolenia na każdych zajęciach – obecność na zajęciach uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście obecności.

5. Wykonawca zapewni niezbędne materiały dydaktyczne (szkoleniowe) - do zajęć teoretycznych i praktycznych, odzież ochronną.

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia poczęstunek kawowy.

7. Wykonawca zapewni sale z odpowiednim zapleczem technicznym i sanitarnym, obsługę techniczną szkoleń.

8. Wykonawca ubezpieczy uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (w trakcie zajęć, jak również na dojazd i powrót).

9. Wykonawca wyda uczestnikom szkolenia certyfikaty zgodne ze wzorem MEN oraz dyplomy oznaczone zgodnie z wymogami wytycznych o promocji w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

(3)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10. Wykonawca udostępni niezwłocznie Zamawiającemu na każde jego żądanie wszelkie informacje i dokumenty dotyczące wykonywania niniejszej umowy.

11. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest oznakować miejsce realizacji szkolenia oraz wszelkie materiały powstające w związku ze szkoleniem zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą POKL.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w całkowitej (maksymalnej) kwocie ……….… PLN brutto (słownie: ……….….. PLN brutto).

2. Wynagrodzenie za 1 osobę w zakresie kursu (szkolenia):

1) Kurs fryzjerski: damsko – męski I stopnia wynosi…………. PLN brutto (słownie:

……….. PLN brutto),

2) Pracownik kadrowo - płacowy wynosi…………. PLN brutto (słownie: …………. PLN brutto),

3) Kurs na kucharza i organizację imprez okolicznościowych wynosi…………. PLN brutto (słownie: ………. PLN brutto),

4) Masażysta wynosi…………. PLN brutto (słownie: ………. PLN brutto), 5) Palacz CO wynosi…………. PLN brutto (słownie: ……..………. PLN brutto), 6) Nowoczesny sprzedawca wynosi…………. PLN brutto (słownie: ……. PLN brutto), 7) Technolog wykańczania wnętrz wynosi…………. PLN brutto (słownie: ……….

PLN brutto).

3. Strony umowy oświadczają, iż wyrażają zgodę na obniżenie wynagrodzenia (w stosunku do całkowitego wynagrodzenia brutto) proporcjonalnie do liczby osób, które ukończą szkolenie, maksymalnie jednak o 2 osoby (po 1 osobie, które nie ukończą szkolenia (kursu): Nowoczesny sprzedawca, Technolog wykańczania wnętrz), tym samym Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za nie mniej niż 17 osób; za osobę, która ukończyła szkolenie uznany zostanie uczestnik szkolenia, który uczestniczył w co najmniej 80% zajęć.

4. Wynagrodzenie umowne płatne będzie w terminie do 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy, przy czym możliwe jest wystawienie faktury częściowej po zakończeniu każdego z osobna ze szkoleń, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1-7 niniejszej umowy.

5. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 47, NIP 6491629614, płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy nr ……….

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy –

(4)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jego realizacji, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie lub zwłokę w wykonywaniu czynności stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia lub

zwłoki,

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niedochowania przez Wykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu poszczególnych czynności stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 10%

wartości tych czynności, z jednoczesnym zobowiązaniem do powtórzenia tego zakresu czynności z należytą starannością na jego koszt z sankcjami jak w pkt 1),

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W przypadku powstania szkody przekraczającej wartość kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wartości powstałej szkody.

4. Kary umowne za opóźnienie lub zwłokę oraz za nieodpowiadającą postanowieniom umowy jakość wykonywanych czynności Zamawiający może potrącić z płatności należnych Wykonawcy.

§ 9

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym zmiany istotnych jej postanowień mogą nastąpić (na warunkach j/w) w następujących przypadkach:

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,

(5)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości,

4) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

5) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy.

§ 10

1. Wykonawca nie może udostępniać informacji w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

2. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:

1) dostępnych publicznie,

2) uzyskanych niezależnie z innych źródeł,

3) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie,

4) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

§11

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednio Kodeksu cywilnego.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

1) Zakres przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) 2) Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 2)

3) Szczegółowy harmonogram szkolenia (Załącznik nr 3)

Podpisy:

Ze strony Zamawiającego: Ze strony Wykonawcy:

(podpis) (podpis)

Figure

Updating...

References

Related subjects :