Biuletyn Statystyczny województwa małopolskiego, 2003, nr 6

140  Download (0)

Pełen tekst

(1)

INFORMACJE INFORMATION I OPRACOWANIA AND STATISTICAL

STATYSTYCZNE PAPERS URZĄD STATYSTYCZNY

W KRAKOWIE

STATISTICAL OFFICE INKRAKÓW

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN

OF MAŁOPOLSKIE

VOIVODSHIP

WM

CZERWIEC 2003

6

JUNE 2003

(2)

WAŻNIEJSZE SKRÓTY MAJOR ABBREVIATIONS

%

= milion million

= miliard H milliard (billion)

= egzemplarz

= komplet

= kilogram kilogram

= decytona (kwintal) deciton

= centymetr

= kilometr kilometre

= metr kwadratowy square metre

= mililitr millilitre

kto litr (sto litrów) ctolitre hectolit,

= metr sześcienny cubic metre

= powierzchnia użytkowa

= ciąg dalszy

= continued - dokończenie 1 continued

= tablica

= Polska Klasyfikacja Działalnoś

= Nomenclature des Activites de Communaute Europeenne

= not elsewhere classified

- oznacza, że zjawisko nie wystąpiło.

magnitude zero.

- zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5.

magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit.

- oznacza zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

data not available or not reliable.

- oznacza, że wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.

not applicable.

- oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych.

data revised.

- oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji.

categories of applied classification are presented in abbreviated form.

- oznacza, że dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej.

- oznacza „ w tym”, tj. nie podaje się wszystkich składników sumy.

term „of which”: indicates that not all elements of the sum are given.

- analogiczny okres roku poprzedniego = 100 - analogiczny okres roku poprzedniego = 100 corresponding period of previous year = 100

- grudzień roku poprzedniego = 100 December of previous year =100

PRZY PUBLIKOWANIU C

(3)

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE INFORMATION AND STATISTICAL

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN OF MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

Rok V MIESIĘCZNIK CZERWIEC 2003

Volume V MONTHLY JUNE 2003

Kraków, lipiec 2003

(4)

[\y\/|

URZĄD STATYSTYCZNY

W KRAKOWIE

-w

INFORMACJA SYGNALNA

Kraków, czerwiec 2003 r. Nr 6

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 R.

Opiekę medyczną mieszkańców województwa sprawują zakłady stacjonarnej opieki zdrowot­

nej, placówki lecznictwa ambulatoryjnego wraz ze służbami medycyny pracy oraz prywatna praktyka lekarska finansowana ze środków własnych pacjentów.

W końcu roku działalność medyczną w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej prowadziło 57 szpitali oraz 6 oddziałów szpitalnych, a także 23 zakłady opieki zdrowotnej typu opiekuńczo- -leczniczego.

W szpitalach i ich oddziałach znajdowało się 14631 łóżek i było to o 77 łóżek mniej niż w końcu 2001 roku. W ciągu roku 2002 przybyły 2 szpitale i 1 oddział.

W sektorze publicznym funkcjonują 43 szpitale, z których 40 jest prowadzonych przez samo­

rząd terytorialny (16 - samorząd wojewódzki, 23 - samorząd powiatowy, 1 - samorząd gminny), a 3 przez Państwową Uczelnię Medyczną. W gestii samorządu terytorialnego są ponadto 4 oddziały.

W sektorze prywatnym działa 14 szpitali: 1 szpital prowadzony przez fundację, 1 - przez ko­

ściół, 2 - przez spółki niemające osobowości prawnej, 10 - przez inne podmioty.

Najwięcej placówek szpitalnych jest w Krakowie (22 szpitale i 2 oddziały). Na terenie powiatu tatrzańskiego znajdują się 4 szpitale, suskiego - 3 szpitale i 1 oddział, krakowskiego - 3 szpitale, no­

wotarskiego i miasta Tarnów po 2 szpitale i 1 oddział. Po 2 szpitale znajdują się w mieście Nowy Sącz oraz w powiatach: brzeskim, limanowskim, olkuskim, tarnowskim. W powiecie nowosądeckim funkcjo­

nuje 1 szpital i 1 oddział. Pozostałe powiaty dysponują po 1 szpitalu.

W publicznych szpitalach i oddziałach znajduje się 14251 łóżek, natomiast w prywatnych jest ich 380. Największą liczbą łóżek dysponują placówki znajdujące się na terenie Krakowa (5,9 tys.).

Znaczną liczbę łóżek posiadają także szpitale w Tarnowie (977), powiecie tatrzańskim (788) oraz no­

wotarskim (653).

Najwięcej łóżek umieszczonych jest w oddziałach chorób wewnętrznych (2,2 tys.), chirurgii ogólnej (1,6 tys.), ginekologiczno-położniczych (1,5 tys.), urazowo-ortopedycznych (0,9 tys.), pedia­

trycznych (0,7 tys.), rehabilitacyjnych (0,7 tys.), kardiologicznych (0,6 tys.) i neurologicznych (0,6 tys.).

W placówkach szpitalnych hospitalizowano 491,2 tys. pacjentów (w 2001 r. - 459,7 tys.), z czego prawie 41% przebywało w zakładach leczniczych na terenie Krakowa. We wszystkich powia­

tach województwa małopolskiego placówki szpitalne przyjęły więcej pacjentów niż w poprzednim roku (w Krakowie o 14 tys.). Łączny czas leczenia pacjentów w 2002 r. wyniósł 4321,9 tys. osobodni i był o 2,8 tys. dłuższy niż w 2001 roku. Przeciętny pobyt pacjenta w szpitalu trwał 8,8 dnia i był krótszy niż w roku poprzednim o 0,6 dnia.

W ciągu roku ze szpitali wypisano 468,3 tys. pacjentów; zmarło 14,0 tys. W końcu roku w szpitalach przebywało 9,0 tys. pacjentów.

(5)

LECZENI W SZPITALACH OGÓLNYCH WEDŁUG ODDZIAŁÓW

Oddziały:

chorób wewnętrzynych

ginekologiczno- położnicze

chirurgii ogólnej

I#2001 r. B 2002 r. |

a Oddziały: geriatryczne, nefrologiczne, otolaryngologiczne, rehabilitacyjne, dla przewlekle chorych, pielęgnacyjno-opiekuńcze, medycyny paliatywnej, inne.

(6)

Podstawowe dane o szpitalach i ich wykorzystaniu w latach 2001 i 2002 przedstawia tablica:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Łóżka (stan w dniu 31 XII)...

Ruch chorych:

leczeni: w liczbach bezwzględnych ..

na: 10 tys. ludności...

Przeciętny pobyt chorego w dniach...

Przeciętne wykorzystanie łóżka w dniach ..

143l!3

Na terenie województwa małopolskiego, według stanu w końcu roku, działały 23 zakłady -leczniczego: 19 zakładów opiekuńczo-leczniczych, 1 opieki zdrowotnej typu opiekuńczo-

3 zakłady , 1 zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, 3 hospicja. Łącznie zakłady te dysponowały 1523 miejscami, z czego 1415 przypadało na zakłady opiekuńczo-lecznicze. W ciągu roku przybyły 4 zakłady opiekuńczo- -lecznicze, natomiast ubył 1 zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy.

Najwięcej zakładów zlokalizowanych jest na terenie Krakowa (8 zakładów opiekuńczo- -leczniczych, 1 hospicjum), a także w powiatach: oświęcimskim (4 zakłady opiekuńczo-lecznicze), dąbrowskim (1 zakład opiekuńczo-leczniczy, 1 hospicjum), suskim (1 zakład opiekuńczo-leczniczy, 1 zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy). Po 1 zakładzie opiekuńczo-leczniczym posiadają powiaty: chrza­

nowski, krakowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski.

Placówki opieki zdrowotnej typu opiekuńczo-leczniczego w 78% należą do sektora prywatne­

go. Prowadzone są one głównie przez kościół lub związki wyznaniowe (9 placówek), fundacje i związ­

ki zawodowe (4 placówki) oraz przez inne podmioty (4 placówki). W sektorze publicznym działa 5 placówek, z czego 2 prowadzone są przez samorząd województwa a 3 przez samorząd powiatu.

W placówkach tego typu w końcu grudnia przebywało 1456 pacjentów, w tym w zakładach opiekuńczo-leczniczych 1360 osób. Najliczniejsze grupy stanowili: pacjenci powyżej 75 roku życia (54,3%), pacjenci w wieku 61-74 lat (21,8%) oraz w wieku 41-60 lat (17,2%). Osoby nie opuszczające łóżek stanowiły 40% całej zbiorowości. W ciągu roku przybyło 2246 pacjentów, a ubyło z różnych przyczyn 2073.

Ponad 81% pacjentów opłacało swój pobyt w zakładach z emerytury (renty), a prawie 13%

z zasiłku stałego pomocy społecznej. Niespełna 10% pacjentów opłacało swój pobyt w pełnej wysoko-

Opiekę nad pacjentami w zakładach opieki zdrowotnej typu opiekuńczo-lecznicze 10 spraw

stały personel to: opiekunowie (307), psycholodzy (13), pedagodzy (3), salowe (241) oraz pracownicy socjalni (11). W końcu roku na zasadach wolontariatu pracowało 35 osób.

Usługi lecznictwa uzdrowiskowego w końcu 2002 r. świadczyło 12 szpitali uzdrowiskowych, i pracow

vego w końcu 2002

38 sanatoriów uzdrowiskowych, 7 zakładów przyrodoleczniczych, 7 przychodni uzdrowiskowych,

samorząd województwa (5 placówek), związki zawodowe (3 placówki), inne organy i instytut (20 placówek). W ofercie tych zakładów znajdowało się w końcu roku 6,4 tys. łóżek, z których w cią

uzdrowiskowych, 25% (1,6 tys.) w szpitalach uzdrowiskowych.

Najwięcej kuracjuszy korzystało z usług sanatoriów uzdrowiskowych - 71%. Prawie 29% pa­

cjentów skorzystało z usług szpitali uzdrowiskowych. Czasookres pobytu pacjenta w zakładach lecz-

Zakłady przyrodolecznicze przyjęły w ciągu roku 28,9 tys. pacjentów ambulatoryjnych. Zakład;

te oraz inne placówki lecznictwa uzdrowiskowego świadczyły różnorodne zabiegi lecznicze wziewanie (inhalacja), światłolecznictwo, elektrolecznictwo, masaże, wodolecznictwo, zabiegi kinezy­

terapii, zabiegi borowinowe, kąpiele mineralne i inne.

W porównaniu z danymi z poprzedniego roku zwiększyła się liczba łóżek w placówkach lecz­

nictwa uzdrowiskowego (o 338 łóżek) i równocześnie zmniejszyła się liczba kuracjuszy stacjonarnych (o 809 kuracjuszy).

(7)

Obiekty lecznictwa uzdrowiskowego skoncentrowane są na obszarach bogatych w naturalne zasoby surowców leczniczych i ograniczają się do terenów powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego,

i. Krakowa. W powiatach nowotarskim i now ich stacj

nowotarskiego, wielickiego i m. Krakowa. W powiatach nowotarskim i nowosądeckim znajduje się prawie 77% placówek i 86% łóżek w placówkach stacjonarnych.

Podstawową opiekę zdrowotną ludności świadczą zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowot- nej oraz służby medycyny pracy.

Informacje zamieszczone w notatce nie obejmują lekarzy i lekarzy stomatolog«

cych prywatną praktykę lekarską (stomatologiczną) w prywatn;

arzy i lekarzy stomatologów prowadzą- lych gabinetach, w których porady opła-

'odmioty udzielające porad dla ogółu ludności to publiczne i niepubliczne zakłady opieki cane są przez pacjentov

iwotne

praktykę lekarską (stomatologiczną), przy czym udzielanie porad odbywa się w ramacl zdrowotnej, lekarze i lekarze stomatolodzy wykonujący indywidualną praktykę lekarską oraz indywidu­

alną specjalistyczną praktykę lekarską, a także lekarze i lekarze stomatolodzy prowad;lżący grupov h środków p

Na terenie województwa, według stanu w końcu roku, prowadziło działalność 446 przychodni (z tego 405 - dla ogółu ludności, a 41 - w ramach służb medycyny pracy), 282 ośrodki zdrowia, 252 samodzielne poradnie oraz 409 praktyk lekarskich (268 w miastach, 141 na wsi), w tyrr matologicznych. Kraków skupiał ponad 40% wszystkich przychodni i ponad 43% poradni.

Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzieliły w ciągu roku ponad 21,5 min porad, na które składało się 19,3 min porad lekarskich (w tym 7,4 min porad specjalistycznych) oraz 2,2 min porad stomatologicznych. Porady na rzecz służb medycyny pracy stanowiły około 6,5% ogółu udzielo­

nych porad.

W porównaniu do liczby porad udzielonych w poprzednim roku zmniejszyła się liczba porad stomatologicznych (o ponad 261 tys.), a wzrosła liczba porad lekarskich (z 18,5 min w 2001 r. do 19,3 min w 2002 r.).

W placówkach na terenie miasta Krakowa pacjenci uzyskali 30% wszystkich porad lekarskich udzielonych w województwie oraz 29% porad stomatologicznych.

Na 1 mieszkańca województwa przypadało 6,7 porad udzielonych w ciągu roku. Przoc pod tym względem powiaty miejskie: Tarnów ze średnią 12,6 porad na 1 mieszkańca, Nowy : 11,4 i Kraków - 8,7. Najmniej porad w przeliczeniu na 1 mieszkańca udzielono w powiatach: krakow skim (4,3), tarnowskim (4,5) i wielicki(4,3), tarnowskim (4,5) i wielickim (4,9).

W placówkach na terenie miast 98% wszystkich porad udzielono w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, natomiast zaledwie 2% porad przypadało na indywidu­

alne praktyki lekarskie. W placówkach działających na terenach wiejskich (które udzieliły ponad 25%

niż w miastach i wynosił ponad 92% (pozostałe 8% przypadało na porady udzielone w ramach wyko- . nywania indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich).

PLACÓWKI AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2002 R.

Stan w dniu 31 XII

Pomoc medyczną w nagłych przypadkach w końcu 2002 r. świadczyło 41 jednostek pomocy doraźnej, które dysponowały 106 karetkami sanitarnymi z obsadą (w tym 40 zespołów re­

animacyjnych). W ciągu roku karetki sanitarne dokonały 206,4 tys. wyjazdów do zachorowań oraz 35,5 tys. do wypadków. W porównaniu do roku poprzedniego liczba wyjazdów do zachorowań zwięk­

szyła się o 8,8 tys., natomiast do wypadków - o 3,6 tys. wyjazdów.

(8)

Z pomocy medycznej udzielonej przez jednostki pomocy doraźnej w ciągu całego roku sko­

rzystało 484,5 tys. osób. W ambulatorium obsłużono 242,9 tys. osób, w domu chorego lub w innym w miejscu wypadku. W 2001 r. tego typu pomocy me- I00 ludności z medycznej pomocy doraźnej skorzystało miejscu zachorowania 205,9 tys., a 35,6 tys. w miejscu wyp<

dycznej udzielono 586,5 tys. osobom. Na 1000 ludności z n

pomoc

w 2001 r. 181,1 osób, w 2002 r. -149,6.

Placówki pomocy doraźnej działają na terenie każdego powiatu i dysponują co najmniej 2 karetkami z obsadą. Kraków obsługiwany jest przez 25 karetek sanitarnych z obsadą (w tym 11 zespołów reanimacyjnych).

Sprzedaż leków w końcu roku prowadziło 891 aptek oraz 14 punktów aptecznych I typu. Dy­

żury nocne pełniło 431 aptek, z tego stałe dyżury - 20, natomiast dyżury nocne okresowe 411 aptek.

Sprzedaż leków gotowych i recepturowych prowadziło 531 aptek, a wyłącznie leków gotowych - 360 aptek. Na terenach wiejskich prowadziło działalność 206 aptek oraz 14 punktów aptecznych.

W aptekach i punktach aptecznych według stanu w końcu grudnia pracowało 4340 osób, w tym 2055 farmaceutów oraz 1291 techników farmaceutycznych.

W porównaniu do stanu sprzed roku liczba aptek zwiększyła się o 19 placówek. W ciągu roku 2002 przybyły też 4 punkty apteczne.

Najwięcej aptek zlokalizowanych jest na terenie miasta Krakowa (306), miasta Tarnowa (57) i powiatu krakowskiego (47).

Liczba żłobków działających w końcu 2002 roku zmniejszyła się o 1 w porównaniu do liczby tych placówek w roku 2001 i wynosiła 36. Prowadziły również działalność 2 oddziały żłobkowe, po 1 na terenie powiatu krakowskiego oraz oświęcimskiego. Łącznie w dyspozycji żłobków i oddziałów znajdowało się 2,3 tys. miejsc. W ciągu roku w placówkach tych przebywało 3745 dzieci (ponad 7% mniej niż w ciągu 2001), wypisano 2125 (prawie 5% mniej niż w roku poprzednim). W końcu roku z usług żłobków korzystało 1620 dzieci (ponad 10% mniej niż przed rokiem). Najliczniejszą grupę sta­

nowiły dzieci w wieku 2 lat (prawie 47% całej zbiorowości) oraz 3-latki (22%).

Najwięcej żłobków znajduje się na terenie miasta Krakowa (23 placówki) oraz miasta Tarnowa (6 placówek). Miasto Nowy Sącz dysponuje 2 placówkami. Powiaty: bocheński, chrzanowski, lima­

nowski, myślenicki, oświęcimski posiadają po 1 żłobku.

Działalność w zakresie stacjonarnej pomocy społecznej w końcu 2002 roku prowadziło 100 domów lub zakładów (w tym 82 domy pomocy społecznej, 2 środowiskowe domy samopomocy) oraz 10 oddziałów lub filii domów pomocy społecznej. Łącznie we wszystkich placówkach pomocy społecznej znajdowało się 7918 miejsc, w tym w domach pomocy społecznej 7400 miejsc.

W 65% placówki pomocy społecznej należały do sektora publicznego.

iwe informacje o zakładach stacjonarnej pomocy społecznej według stanu w końcu tablica:

estate placov

osłych niepełnospr id i młodzieży niep

a Łącznie z oddziałami lub filiami.

(9)

□nad 15% wszystkich osób przebywających w plac

iszczało łóżek. Mieszkańcy opłacali swój pobyt w placówkach głównie z emerytur i rent W zakładach stacjonarnej pomocy społecznej w ciągu roku przybyły 2083 osoby, ubyły natomiast z różnych przyczyn 1964 osoby. W końcu roku w placówkach przebywało 7839 osób, spośród których

i w placówkach pomocy społecz- 3 grupy

41-60 lat (ponad 27%). Ponad 15% wszystkich osób przebyw nej nie c

(prawie 69% całej zbiorowości) oraz z zasiłku stałego pomocy społecznej (27%). Zaledwie 3% pen­

sjonariuszy (241 osób) pokrywało koszt pobytu w pełnej wysokości, d pensjona

4833 osoby, w tym 43 lekarzy, 856 pielęgniarek, 110 rehabilitantów, 884 opiekunów, 840 salowych, 154 pracowników socjalnych, 21 wychowawców, 57 psychologów oraz 33 pedagogów. Na zasadach Opiekę nad pensjonariuszami placówek pomocy społecznej w końcu 2002 roku sprawowały

... . ... ik, 110 rehal

wolontariatu pracowało 76 osób.

(17 domów lub zakładów oraz 1 oddział lub filia), w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim (po 10 placówek), oraz w powiecie krakowskim (9 placówek).

Podstawowe dane o placówkach służby zdrowia według stanu w końcu roku w przekroju tery­

torialnym przedstawia tablica:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Województwo....2001

Powiaty:

bocheński...

brzeski...

chrzanowski...

dąbrowski...

gorlicki...

krakowski...

limanowski....

miechowski....

myślenicki...

nowosądecki..

nowotarski..

olkuski...

oświęcimski proszowicki.

tarnowski....

tatrzański....

wadowicki...

wielicki...

Miasta na prawach powiatu:

Kraków...

Nowy Sącz...

Tarnów...

Szpitale

obiekty łóżka

459,7 14631 491,2

2 9,5

11,3

]

^4

2 17,1

]

11,110,1

2

2

14.217.2

16 6

4

%

1 5

5895

2

I

m

a W ciągu roku.

b Bez ruchu międzyoddziałowego.

rzycho- Ośrodki zdrowia

Opracowanie: Teresa Puch, Dorota Król - Urząd Statystyczny w Krakowie, Oddział Limanowa.

(10)

I URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE INFORMACJA SYGNALNA

Kraków, czerwiec 2003 r.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 R.

Badanie popytu na pracę jest badaniem cyklicznym przeprowadzanym co 2 lata. Obejmuje podmioty gospodarcze zaliczone do sektora przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzące działalność w zakresie: gospodarki leśnej; górnictwa i kopalnictwa; przetwórstwa przemysłowego; zaopatrywania w energię elektryczną gaz, wodę; budownictwa; handlu i napraw;

hoteli i restauracji; transportu, gospodarki magazynowej i łączności; obsługi nieruchomości i firm; na­

uki; oraz pozostałej działalności usługowej komunalnej, społecznej i indywidualnej.

W województwie małopolskim w badaniu popytu na pracę w 2002 r. uczestniczyło 4648 jed­

nostek, wśród których 91,0% stanowiły przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Liczba pracujących w badanych jednostkach według stanu na 30 listopada 2002 r. wyniosła 338,8 tys. osób, w tym 78,6%

to pracujący w sektorze prywatnym.

Saldo zmian w liczbie pracujących w okresie objętym badaniem (I-XI 2002 r.) było dodatnie i wyniosło +4,2 tys. osób. Oznacza to, że jednostki sprawozdawcze znacznie więcej pracowników przyjęły (75,1 tys. osób) niż zwolniły (70,9 tys. osób).

TABL. 1 SALDO ZMIAN W LICZBIE PRACUJĄCYCH W OKRESIE I-XI WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI I SEKCJI PKD

WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem publicz- prywatny ogółem publicz-prywatny

w osobach

OGÓŁEM... +4210

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ... -7

Górnictwo i kopalnictwo...

Przetwórstwo przemysłowe... -6099 -1534

Zaopatrywanie w energię elektrycz­

ną gaz, wodę...

Budownictwo ...

Handel i naprawy... +7682 +7802 +8814 +8947

Hotele i restauracje ... +133 -6

Transport, gospodarka magazynowa

i łączność... -352 -1076 -204 Obsługa nieruchomości i firm; nauka

Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidu-

(11)

Przed dwoma laty saldo zmian było ujemne i wynosiło -4,8 tys. osób. Wówczas w badanych przedsię­

biorstwach zostało zwolnionych 88,7 tys. pracowników, a przyjęto niespełna 84 tys. osób. Pozytywne zmiany spowodowała sytuacja w podmiotach sektora prywatnego. W tym sektorze także w okresie I-XI 2000 r. saldo zmian było dodatnie (+2,8 tys. osób), jednak w omawianym 2002 r. było zdecydo­

wanie wyższe, gdyż wyniosło +6,7 tys. osób.

W przedsiębiorstwach sektora publicznego saldo zmian w 2002 r. było ujemne i wyniosło -2,5 tys.

osób. Przed dwoma laty przewaga zwolnień nad przyjęciami w podmiotach sektora publicznego była zdecydowanie większa. Wówczas saldo wyniosło -7,5 tys. osób.

Zmiany te wskazują, że proces transformacji gospodarki dobiega końca.

W badaniu popytu na pracę jednostki sprawozdawcze określały główną przyczynę zmiany liczby pracujących, która ich zdaniem była decydująca dla sytuacji zatrudnieniowej przedsiębiorstwa w ciągu 11 miesięcy 2002 r.

Przyczyny fluktuacji pracujących są różnorodne. Niektóre z nich działają dwukierunkowo,

i. racjonalizacja zatrudnienia i zmiany organizacyjne.

czyli nastąpiło zmniejszenie liczby pracujących o 4,5 tys. osób. W stosunku do 2000 r. spadek ten był blisko 3-krotnie mniejszy. Racjonalizacja zatrudnienia w omawianym okresie - podobnie jak w 2000 r.

- dotyczyła głównie podmiotów sektora prywatnego zajmujących się handlem i naprawami. Jednostki te przyjęły 1,3 tys. pracowników, a zwolniły 4,8 tys. osób. W sektorze publicznym racjonalizacja za­

trudnienia dotknęła podmioty zajmujące się budownictwem - przyjęto niespełna 0,7 tys. osób, a zwol­

niono 1,4 tys. pracowników. Świadczyć to może o selektywnym działaniu pracodawców w doborze

Drugim ważnym czynnikiem fluktuacji kadr były zmiany organizacyjne. W ich wyniku liczba pracujących ogółem zmniejszyła się o 2,7 tys. osób (w 2000 r. o ponad 5 tys.). Dotyczyło to głównie przedsiębiorstw sektora prywatnego prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysło-

idownictwa i tra wego oraz jednostek budo\ i transportu.

Rozbudowa przedsiębiorstw oraz wzrost zapotrzebowania na wyroby i usługi, zarówno przez odbiorców krajowych, jak i zagranicznych, są czynnikami działającymi jednokierunkowo, powodu­

jącymi wyłącznie przyjęcia pracowników w badanych przedsiębiorstwach.

Największy wzrost liczby pracujących związany z rozbudową przedsiębiorstw (o ponad 30 tys. osób) wystąpił głównie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie przetwór­

stwa przemysłowego (o blisko 22 tys. osób) oraz handlowych (o blisko 5 tys. osób). Dwa lata wcze­

śniej rozbudowa przedsiębiorstw w tych sekcjach spowodowała zmiany o podobnej skali.

Z powodu wzrostu zapotrzebowania krajowego i zagranicznego na wyroby i usługi przy­

jęto ogółem 7,1 tys. osób i w porównaniu do 2000 r. było to o 2,7 tys. mniej. Niemal 90% ogólnej liczby nowoprzyjętych do pracy z powodu wzrostu popytu to pracownicy prywatnych jednostek działających w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie.

Do czynników wywołujących wyłącznie zwolnienia pracowników należą: spadek popytu na towary i usługi oraz zła sytuacja finansowa przedsiębiorstw.

liczby zwolnionych. Oddziaływanie tych czynników szczególnie zauważalne było w podmiotach sekto- atnego zajmujących się |

Z powyższych powodów w 2002 r. zostało zwolnionych 13,4 tys. osób, czyli co 5 pracownik z ogólnej liczby zwolnionych. Oddziaływanie tych czynników szczególnie zauważalne było w podmiotach sekto­

ra prywatnego zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, gdzie w sumie spowodowały one spa­

dek liczby pracujących o blisko 7 tys. osób, co stanowiło 27% wszystkich zwolnień w tej sekcji PKD.

meryturę lub rentę w niewielkim stopniu Na zwolnione miejsca pracy z powodu c

przyjmowani byli nowi pracownicy. Można stwierdzić, że część jednostek tę formę zwolnień traktuje jako naturalny sposób na ;

w okresie 11 miesięcy 2002 r. 1914 pracowr

iniejszenie poziomu zatrudnienia, bowiem na miejsce zwolnionych

również w badaniu za 2000 r., w którym na miejsce 1674 zwolnionych osób przyjęto tylko 83 osoby.

(12)

TABL 2 SALDO ZMIAN W LICZBIE PRACUJĄCYCH W OKRESIE I-XI 2002 WEDŁUG WYBRA­

NYCH PRZYCZYN I SEKTORÓW WŁASNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE Razem

publiczny prywatny OGÓŁEM ... +4210 -2492 +6702

wzrost popytu na wyroby i usługi ...

spadek popytu na wyroby i usługi ...

zła sytuacja finansowa przedsiębiorstw ...

rozbudowa przedsiębiorstwa...

racjonalizacja zatrudnienia ...

inne zmiany strukturalne ...

zmiany technologiczne...

prywatyzacja...

zmiany organizacyjne...

napływ kapitału...

zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa ...

odejścia na emerytury i renty ...

sezonowość produkcji wyrobów i usług ...

Z punktu widzenia analizy popytu na pracę bardzo ważną informacją jest poziom wykształ-

d pracy. Analizowana popu...

2002 r. z uwzględnieniem przekroju wedłuc cenią oraz struktura zawodowa pracowni szukiwanych do pracy. Analizowani

lików przyjmowanych, zwalnianych, a także osób po­

pulacja osób przyjętych do pracy i zwolnionych w okresie I-XI idług

pełnej liczby osób przyjętych i zwolnionych, gdyż zgodnie intowi

stępującym

reprezentowane wśród osób przyjętych do

zawodów i wymaganego wykształcenia jest mniejsza od założeniami bć

przyjętych do pracy or

;ę miały możliwość podania maksymalnie 8 najczęściej wy­

jadania istotne były zawody zwolnionych. Przedsiębiorstwa

PRACOWNICY PRZYJĘCI DO PRACY W OKRESIE I-IX 2002 WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA

Wśród osób przyjętych do pracy w okresie styczeń-listopad 2002 r. przeważali pracownicy o niskim masadniczyn

»oby podejmujące pracę w przedsiębiorstwach prze­

twórstwa przemysłowego, gdzie stanowili blisko 82% wszystkich osób przyjętych w przetwórstwie poziomie wykształcenia: zasć

70%) ogółu przyjętych do pracy. Były to głównie osoby podejmujące pracę w przedsiębiorstwach p iiczym zawodowym i podstawowym - ponad 64% (w 2000 r. - około

(13)

iziomie co w 2000 r. ukształtował się odsetek osób o n<

a tym samym poziomie co w 2000 r. uks;

iwodowych. Osoby legitymujące się wyks;

:h. Najwięcej tych osób przyjęto w jedno:

tych. Najwięcej ty przyjętych z wyks;

nad 1/4 ogółu c

iztałceniem wyższym oraz w p

iztałceniem wyższym, stanowiły tylko 5,7%

lostkach przetwórstwa przemysłowego - niem<

lach prowadzących działalność handl:ącycl i osób przyjętych legitymujących się wyższym wykształceniem (w 2000 r. odpi

lajwyższych kwalifikacjach (tylko 5,7% ogółu przyję­

ta! 1/3 ogółu Iłową - po- ipowiednio

Analiza przyjęć do pracy w badanych przedsiębiorstwach według zawodów wskazuje, że najczęściej przyjmowani byli pracownicy należący do grup zawodowych; robotnicy przemysłowi

blisko 50% ogólnej liczby przyjęć.

i rzemieślnicy oraz pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. :

wyjętych do pracy. W 2000 r. w obu tych grupach zawodowych odsetek przyjętych do pracy wynosił

W omawianym okresie w grupie zawodowej robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 1/4 przyjętych to

;ć podot nie jak w 2000 r. stanowili murarze i pokrewni oraz cieśle, stolarze budowlani i pokrewni zatrudniał robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni, a wśród nich najliczniejszą zbiorowość podob-

przez przedsiębiorstwa budowlane.

Dość liczna rych naj dowej v\

w 2002 r.

ipa zawodowa wśród przyjętych to pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, wśród których najliczniej zatrudniani byli sprzedawcy i demonstratorzy. Odsetek tych osób w tej grupie za­

wodowej wzrósł z blisko 78% w 2000 r. do 86% ogólnej liczby przyjętych w tej grupie zawodowej

;etek tych osób w tej grupie za-

TABL. 3 PRZYJĘCIA PRACOWNIKÓW W WYBRANYCH SEKCJACH PKO WEDŁUG WYBRA­

NYCH ZAWODÓW W OKRESIE I-XI

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM ...

Specjaliści...

Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi....

Pracownicy usług osobistych . i sprzedawcy Robotnicy przemysłowi...

i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy...

maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach ...

prostych

PRACOWNICY PRZYJĘCI

razem

w tym w sekcji

twórstwo przemy-

budow­

nictwo handel i naprawy

gospo-

magazy- łączność

obsługa

chomo- ści i firm;

68726 12127 21037 2993 6787

63257 24455 5912

3313 869 823

Jednostki objęte badaniem popytu na pracę dług grup zawodowych, w których zanotowano n

wypowiadały się ta ajwięcej zwolnień.

kże na temat odpływu kadr we-

(14)

Analogicznie jak w zakresie przyjęć, także zwolnienia w największym stopniu dotyczyły pracowników w grupie zawodowej robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Pracownicy z tej grupy zawodowej stanowili 28% (w 2000 r. - 35%) ogółu zwolnionych. Duży udział w zwolnieniach ogółem stanowili również pra­

cownicy usług osobistych i sprzedawcy (19,5%) oraz zatrudnieni przy pracach prostych (15,3%).

W ogólnej liczbie niemal 55 tys. osób zwolnionych, wysoki odsetek (56%) stanowiły osoby z wykształ­

ceniem zasadniczym zawodowym. Zwolnienia pracowników najszerzej wystąpiły w jednostkach prze­

twórstwa przemysłowego oraz handlowych, gdzie tych osób pracowało najwięcej.

Relatywnie rzadziej zwalniani byli pracownicy z wykształceniem wyższym - w 2002 r. co 18 zwalniany, a w 2000 r. co 22 legitymował się wykształceniem wyższym.

TABL. 4 ZWOLNIENIA PRACOWNIKÓW W WYBRANYCH SEKCJACH PKD WEDŁUG WYBRA­

NYCH ZAWODÓW W OKRESIE I-XI

WYSZCZEGÓLNIENIE

Technicy i inny śred personel Pracownicy biurowi

/nicy usług osobistych zedawcy

przy pracach

Rezultatem ruchu pracowników w przedsiębiorstwach jest pełne zaspokojenie zapotrzebowa­

nia na siłę roboczą bądź nie - wówczas przedsiębiorstwo dysponuje wolnymi miejscami pracy.

Przy obecnym relatywnie bardzo wysokim bezrobociu wydaje się, że zakłady pracy mogą wybierać

; trudności ze znalezieniem sie dotyczyło to nie

3 w podr

2002 r. istniało 1288 wolnych miejsc pracy, (w 2000 r. - 1675). Miejsca te zadeklarowało tylko 7%

spośród chętnych do pracy. Tymczasem przedsiębiorstwa nadal napotykały trui

pracowników na niektóre stanowiska. W badanym okresie dotyczyło to niemal 2,7 tys. pracowników, wobec blisko 4 tys. przed dwoma laty. Ponadto w podmiotach objętych badaniem w końcu listopada 2002 r. istniało 1288 wolnych miejsc pracy, (w 2000 r. - 1675). Miejsca te zadeklarowało tylko 7%

badanych przedsiębiorstw. Najczęściej były to podmioty gospodarcze sektora prywatnego zajmujące się przetwórstwem przemysłowym oraz handlem (odpowiednio 503 i 493 oferty).

Oprócz liczby wolnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach o określonym rodzaju działalności a jest struktura kwalifikacyjno-zawodowa poszukiwanych pracowników. Najliczniejsza oferta do­

tyczyła pracowników o niskich kwalifikacjach - robotników przemysłowych i rzemieślników oraz pra­

cowników usług osobistych i sprzedawców.

ważna jest struktura kwalifikacyjno-zawoc

(15)

Około 45% nieobsadzonych miejsc pracy w badanych jednostkach przewidzianych było dla osób z wykształceniem zawodowym (głównie robotników przemysłowych i rzemieślników), a tylko 14% dla specjalistów legitymujących się wykształceniem wyższym.

Przy relatywnie niewielkich wymaganiach stawianych kandydatom na stanowiska robotnicze zastana­

wiać musi brak chętnych do pracy w sytuacji, gdy tak wiele osób spełniających zapewne te warunki pozostaje bezrobotnymi. Wydaje się, że przyczyną takiego stanu rzeczy są oferowane nieadekwatne do wymagań wynagrodzenia.

W szerokiej tematyce badania popytu na pracę przedsiębiorstwa przedstawiły przewidywe zmiany w liczbie pracujących na rok 2003. Na tej podstawie można prognozować rozwój sytuacji rynku pracy oraz kondycję poszczególnych sektorów i dziedzin gospodarki.

TABL 5 PRZEWIDYWANE ZMIANY LICZBY PRACUJĄCYCH I SALDO ZMIAN W WYBRA­

NYCH SEKCJACH PKD

Przewidywane

WYSZCZEGÓLNIENIE zwolnienia

OGÓŁEM...

sektor publiczny ...

sektor prywatny...

z ogółem w sekcjach:

Przetwórstwo przemysłowe...

Budownictwo ...

6908 6272 11154 9712 -4246 -3440

Handel i naprawy...

Hotele i restauracje ...

Transport, gospodarka maga­

zynowa i łączność ... 282 537 1393 1289 -1111 -752

Obsługa nieruchomości i firm;

2531 2770 2779 2074 -248 +696

Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i in­

dywidualna ...

W porównaniu do przewidywań na rok 2001 prognozy na rok 2003 są w niektórych rodzajach działal­

ności bardziej optymistyczne. Z badania wynika, że przedsiębiorstwa sektora publicznego planują dalsze zmniejszanie liczby pracujących, saldo zmian w tym sektorze w 2003 r. wyniesie - 3,6 tys. osób (przed dwoma laty - 4,1 tys.). Odmienna sytuacja jest przewidywana w sektorze prywatnym, w którym przyjęcia przewyższą zwolnienia, saldo zmian wyniesie +4,9 tys. osób, wobec +3,3 tys. planowanych na 2001 rok.

W układzie sekcji dodatnie saldo zmian w liczbie pracujących jest przewidywane głównie w handlu, w obsłudze nieruchomości oraz w budownictwie. Natomiast ujemne saldo zmian według przewidywań wystąpi głównie w sekcjach przetwórstwo przemysłowe oraz transport i gospodarka magazynowa.

Opracowała Małgorzata Szopa - Urząd Statystyczny w Krakowie, Oddział Tarnów

(16)

WYDAWCA

Urząd Statystyczny w Krakowie Statistical Office in Kraków ul. Kazimierza Wyki 3 3 Kazimierza Wyki St

31 -223 Kraków 31-223 Kraków

Tel. (0-12) 415-60-11, fax (0-12) 415-40-58 E-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT

Marian Schab

CZŁONKOWIE

Andrzej Binda Mieczysław Kurnik

Cecylia Okólska Barbara Oremus Krzysztof Pawlaczek

Roman Podorski Helena Sienniak Bogumiła Skowronek

Anna Stefan Anna Talarek

SKŁAD KOMPUTEROWY I WYKRESY TYPESETTING AND CHARTS

Wydział Analiz Analysis Division

PROJEKT OKŁADKI - ZWS COVER DESIGN - SPE

ISSN 1508-3373

Uwaga. Niektóre dane liczbowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianom w późniejszych opracowaniach US.

Note. Some figures are provisional and may be subject to revision in subsequent SO publications.

(17)

CONTENTS

SPIS TREŚCI CONTENTS

“a

Z:

x Uwagi ogólne...

x Wyjaśnienia metodyczne... General notes... 5

Methodological notes... 9

x Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie małopolskim... x Rynek pracy... x Wynagrodzenia... x Budownictwo mieszkaniowe... x Podmioty gospodarki narodowej... x Rolnictwo... x Przemysł... x Budownictwo... x Transport... x Handel... x Bezpieczeństwo publiczne... Social and economic situation in Małopolskie voivodship... 17

Labour market... 18

Wages and salaries... 20

Prices... 20

Dwelling construction... 21

National economy entities... 21

Agriculture... 21

Industry... 22

Construction... 22

Transport... 23

Trade... 23

Public security... 23

WYBRANE WSKAŹNIKI WOJEWÓDZKIE SELECTED VOIVODSHIP’S INDICATORS 1. Wybrane dane o województwie... 2. Wybrane dane według sektorów własności.... Selected data on voivodship... 24

Selected data by ownership sectors... 30

LUDNOŚĆ POPULATION 3. Stan i ruch naturalny ludności... Population and vital statistics... 31

PRACA LABOUR 4. Pracujący w sektorze przedsiębiorstw... 5. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw... 6. Bezrobotni zarejestrowani i oferty 7. Bezrobotni zarejestrowani według pozio­ mu wykształcenia, wieku, czasu pozo­ stawania bez pracy i stażu pracy... 8. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL... Employed persons in enterprise sector... 32

Average paid employment in enterprise sector... 37

Registered unemployed persons and job offers... 42

Registered unemployed persons by educational level, age, duration of unemployment and work seniority... 43

Economic activity of the population aged 15 and more by LFS... 44

WYNAGRODZENIA WAGES AND SALARIES 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw... Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector... 45

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW FINANCES OF ENTERPRISES 10.Wyniki finansowe przedsiębiorstw... 11.Wyniki finansowe przedsiębiorstw według sekcji i działów... I.Przychody, koszty, wynik finansowy ze sprzedaży... II.Wynik finansowy brutto... ... III.Wynik finansowy netto... 12.Relacje ekonomiczne oraz struktura przedsiębiorstw według uzyskanych wyników finansowych... :... . 13.Aktywa obrotowe oraz zobowiązania długo i krótkoterminowe przedsiębiorstw... 14.Aktywa obrotowe i zobowiązania przedsię­ biorstw według sekcji i działów... Financial results of non-financial enterprises... 50

Financial results of non-financial enterprises by section and division... 52

I.Income, cost, financial result from II.Gross financial result... 57

III.Net financial result... 62

Economic relations and composition of non- -financial enterprises by obtained financial result... 67

Current assets and short-term and long-term liabilities of non-financial enterprises... 82

Current assets and liabilities of non-financial enterprises by section and division... 83

(18)

Spis treści Contents Tablica

15. Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach... ..™M...

16. Relacje cen w rolnictwie...:... ...

17. Średnie ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych... ...

INWESTYCJE

18. Nakłady inwestycyjne ...

19. Mieszl- arna

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 20. Podmioty gospodarki narodowej według

sektorów i sekcji...J 21. Podmioty gospodarki narodowej według formy prawnej... ...

ROLNICTWO

22. Zwierzęta gospodarskie...

23. Skup ważniejszych produktów rolnych AK...•

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 24. Produkcja sprzedana przemysłu ...

25. Produkcja sprzedana budownictwa...

HANDEL

towarów

TURYSTYKA

27. Wykorzystanie obiektów noclegowych zbioro­

wego zakwaterowania... ...

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Przestępstwa stwierdzeń Wskaźnik wykrywalność Wypadki drogowe z ofia WYBRANE DANE O PODREGIONACH

I POWIATACH

31. Bezrobocie rejestrowane... ...

32. Podmioty gospodarki narodowej w 2003 r...

33. Spółki handlowe w 2003 r...

34. Osoby fizyczne prowadzące działalność gos­

podarczą w 2003 r...

35. Przestępstwa stwierdzone w zakończonych uniach przygotowawczych w okre-

36. Wybrane wskaźniki ogólnopolskie ....■...i

Average market-place prices received by farmers... 88 Price relations in agriculture... 89 Average retail prices of selected consumer

goods and services... 90 INVESTMENTS

Investment outlays... 94 Dwellings... ... 95 NATIONAL ECONOMY ENTITIES National economy entities by sectors and

sections... ... .ÄF' 96 National economy entities by legal

AGRICULTURE

Livestock... 99 Procurement of major agicultural products... 100 INDUSTRY AND CONSTRUCTION Sold production of industry... ... 102 Sold production of construction... 106

Indices of retail sales of goods by type of enterprise activity... 107 TOURISM

Occupancy in collective accommodation establishments... Be..w.ains;nbui1... 109 PUBLIC SECURITY

Ascertained crimes... 110 The rate of detectability of crimes... 111 Road traffic accidents with casualties... 111 SELECTED DATA ON SUBREGIONS

AND POWIATS

Registered unemployment... 112 National economy entities in 2003... . 114 Commercial companies in 2003... 115 Natural persons conducting economic activity

in 2003... 116 Ascertained crimes in completed preparatory

proceedings in the period I- VI2003... 117

Selected indicators for Poland... ... ... 118

Wykaz publikacji będących w sprzedaży

w US w Krakowie... pM|...i... The list of publications being in sale in SO in Kraków... SflUflElfatV) 122

SPIS WYKRESÓW LIST OF CHARTS

x Wybrane wskaźniki... ...

x Stopa bezrobocia rejestrowanego...

x Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw...

Selected indicators... 17 Registered unemployment rate... 19 Average monthly gross wages and salaries

in enterprise sector... 20

(19)

UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES

Dane w Biuletynie Statystycznym prezentuje się ladzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

menclature des Activites de Communaute Europśenne - NACE rev. I". PKD wprowadzona została z dniem 1 I 1998 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829 z później­

szymi zmianami), w miejsce stosowanej Europejskiej Klasyfikacji Działalności.

Dane statystyczne prezentowane są w układzie PKD według sekcji, działów i - w niektórych przypad­

kach - grup.

3rezento

podmiotów gospodarczych prowadzących rachunkowe i zobowiązanych do sporządzę

motow,

ności jest działalność zaklasyfikowana według PKD do sekcji: „Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo",

„Rybołówstwo i rybactwo", „Pośrednictwo finanso­

we”), przy czym dane dotyczą podmiotów, w któ­

rych liczba pracujących przekracza 49 osób;

according to the Polish Classifies (PKD) compiled on the basis of the European Community EUROSTAT publication "Nomenclature des Activites de Communaute Europeenne - NACE, rev. I". PKD was introduced on 1 I 1998 by the decree of the Council of Ministers regarding the Polish Classification of Activities, dated 7 October 1997 (Journal of Laws No. 128, item 829) with later amendments.

Statistical data a

Do sektora publicznego zalicza się podmioty stanowią­

ce własność państwową, jednostek samorządu teryto­

rialnego oraz „mieszaną” z przewagą kapitału podmio­

tów sektora publicznego. Do sektora prywatnego zali­

cza się podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową (m.in.: spółki, spółdzielnie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, organi­

zacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje), zagra­

niczną (m.in.: przedsiębiorstwa zagraniczne drobnej wytwórczości, spółki z wyłącznym udziałem kapitału zagranicznego) oraz „mieszaną” z przewagą kapitału podmiotów sektora prywatnego.

3. Dane opracowano zgodnie z każdorazowym sta­

nem organizacyjnym gospodarki narodowej.

2. Presented data include units of the national economy regardless of ownership, that is, included in the public and private sectors. The public sector includes units of state ownership, units of territorial self-government administration ownership and

“mixed" ownership with a predominance of public sector entity capital. The private sector includes units of private domestic ownership (among others: co- -operatives, natural persons carrying out economic activities, social organizations, associations, foundations), private foreign ownership (amor- others: small-scale foreign enter with exclusive foreign capital i ownership with a predominance entity capital.

3. Data are coi respective organic national economy.

4. The term entities of the national economy is understood as legal entities, i.e.: legal persons, organizational entities without legal personality as II as natural persons conducting economic activity.

zumie się podmioty prowadzące działalność gospodar­

czą, tj. produkcyjną i usługową w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego tę dzia­

łalność.

6. W zależności od częstotliwości i zakresu pozy­

skiwanego materiału źródłowego (sprawozdania, wyni­

ki badań i inne), dane prezentowane w Biuletynie Sta­

tystycznym różnią się zakresem podmiotowym i czasowym, i tak:

1) dane o pracujących, zatrudnieniu i wynagrodze­

niach - w ujęciu miesięcznym - dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracują­

cych przekracza 9 osób, przy czym dane nie obejmują zatrudnionych poza granicami kraju, za­

trudnionych w organizacjach społecznych, poli- mych, związkach zawodowych i innych;

3 Statistical Bulletin differ in

>quency and scope of source documents (reports, research finding and others). Data concerning:

1) data on employees, employment as well as wages and salaries - for monthly periods - concern entities of the national economy which

l data on financial results of non-financial enterprises cover economic units maintaining accounting records and which are obligated to prepare quarterly reports on income, costs and the financial result F-01/1-01 (with the exception of units in which the principal activity is classified as "Agriculture, hunting and forestry", "Fishing", and “Financial intermediation” according to the NACE), furthermore data refer to those units, in which the number of employees exceeds 49 persons;

(20)

6 Uwagi ogólne General notes

3) dane o nakładach inwestycyjnych - w ujęciu kwar­

talnym - dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracujących przekracza 49 osób;

4) dane o skupie produktów rolnych - w ujęciu mie­

sięcznym - dotyczą danych meldunkowych o ilości

dynamiki liczone są w zakresie porównywalnym na bazie danych meldunkowych, a za okresy półroczne - po uwzględnieniu korekt wynikających ze sprawozdawczości;

ane o przychodach ze sprzedaży produkcji prze- lysłu i budownictwa, sprzedaży usług transportu, ospodarki magazynowej i łączności oraz sprze­

daży detalicznej i hurtowej towarów - dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pra­

cujących przekracza 9 osób.

Ilekroć w Biuletynie jest mowa 7. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o sektorze przed­

siębiorstw, dotyczy to podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa, łącznie z działalnością usługową; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i kopalnictwa; przetwórstwa prze­

mysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię -'"ktryczną gaz, wodę; budownictwa; handlu hurt~

go i detalicznego, naprawy pojazdów mechanic

3) data on investment outlays - for quarterly periods - refer to those units, in which the number of employees exceeds 49 persons;

ta on procurement of agricultural products - for wthly periods - concern data reported on the entity of procurement by legal persons and osobowości prawnej (w tym spółki cywilne i ja­

wne), które mają siedzibę na terenie wojewódz­

twa, a prowadzą w ramach działalności gospodar­

czej skup produktów rolnych bezpośrednio od pro­

ducentów niezależnie od miejsca dokonania tran­

sakcji i siedziby dostawcy. W danych za okresy roczne uwzględnia się korekty wynikające ze spra- --- .---a_: „ .---J--- u

wego i detalicznego, naprawy pojazdów mechanicz­

nych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i do­

mowego; hoteli i restauracji; transportu, gospodarki magazynowej i łączności; obsługi nieruchomości, wy­

najmu maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypoży­

czania artykułów użytku osobistego i domowego, in­

formatyki, pozostałych usług związanych z prowadze­

niem działalności gospodarczej; odprowadzania ście­

ków, wywozu odpadów, usług sanitarnych i pokrew­

nych; działalności związanej z kulturą, rekreacją i spor­

tem oraz pozostałej działalności usługowej.

8. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o przemyśle, dotyczy to sekcji PKD: „Górnictwo i kopalnictwo",

„Przetwórstwo przemysłowe" oraz „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę".

9. W tablicach - o ile nie zaznaczono inaczej - dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury poda­

no w cenach bieżących, a wskaźniki dynamiki na pod­

stawie wartości w cenach stałych. Jako ceny stałe w latach 1996-2000 przyjęto ceny stałe 1995 r. (śred­

nie ceny bieżące 1995 r.), a od 2001 r. - ceny stałe 2000 r. (średnie ceny bieżące 2000 r.).

10. W przypadku zmian metodycznych oraz zmian w systemie cen stałych - wskaźniki dynamiki obliczono metodą nawiązania łańcuchowego.

11. Dane według sekcji, działów i grup PKD opra­

cowano metodą przedsiębiorstw.

12. Niektóre dane mają charakter tymczasowy i--- ..i--- :—i- —---- *--- u —ydaniach Biu-

;onality (of which civil associations and

■nited partnership), which have the seat within region and carry out, in the framework of economic activity, procurement of agricultural products direct from producers regardless the place of transaction and the seat of the contractor. Data for annual periods take into consideration revisions resulting from reports on the basis of semi-annual data including also procurement by natural persons when its value exceeds 10 thous. zl as well as reporting range covering only region producers.

Index numbers are compiled in comparable conditions on the basis of data reported; for semi-annual periods - with the correction revisions from reporting system;

5) data on income from the sale of production of industry and of construction, from the sale of transport, storage and communication and wholesale and retail sale of goods cover those economic units, in which the number of employees exceeds 9 persons.

7. The category - enterprise sector - used in the Bulletin, indicates those units which carry out economic activities in the following areas: forestry, logging and related service activities; sea fishing;

mining, quarrying; manufacturing; electricity, gas and water supply; construction; whole sale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods; hotels and restaurants; transport, storage and communication;

real estate activities, renting of machinery and equipment without an operator as well as renting of articles of personal and home use, computers and similar activity, other activity connected with a business; sewage and refuse disposal, , and similar activities; recreational, cultu sporting activities and other service activities.

quarrying", "Mani water supply".

9. In the tables - unless otherwise stated - data in terms of value and structural indicators are presented in current prices and index numbers on the basis of values in constant prices. As constant prices in 1996- -2000 1995 constant prices were adopted (1995 es), and since 2001 - 2000

changes in the system of consta lated using the chain-base in

? figures are provisional and may be revision in next editions of the Statistical Bulletin. Such revised data will be marked with sign "*".

(21)

Uwagi ogólne General notes 7

13. Ze względu na elektroniczną technikę przetwa­

rzania danych, w niektórych przypadkach sumy da­

nych z niższych poziomów klasyfikacji PKD - z tytułu zaokrągleń - mogą się różnić od podanych wielkości

„ogółem" na wyższych poziomach klasyfikacji PKD.

14. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych wyrażo­

nych z większą dokładnością niż podano w tablicach.

15. W tablicach zawierających w boczku okresy miesięczne, w przypadku braku informacji podano dane kwartalne wpisując je na poziomie miesiąca kończącego dany kwartał.

16. W stosunku do obowiązującej Polskiej Klasyfi­

kacji Działalności (PKD) w Biuletynie Statystycznym zastosowano skróty - skrócone nazwy zostały ozna­

czone w tablicach znakiem „A”. Zestawienie zastoso­

wanych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej:

13. Due to electronic data processing technology, in selected cases the grand totals for lower NACE classification levels, due to number roundings, may differ from the figure "total" at higher NACE classifica­

tion levels.

14. Relative numbers (indices, percentages) are calculated, as a rule, on the basis of absolute data expressed with higher precision than that presented in table;

15. In tables presenting monthly data on the side, when such data are not available, quarterly data have been shown in the line of the month ending a given quarter.

16. In regard to NACE abbreviations are used in the Statistical Bulletin - those abbreviations are

skrót pełna nazwa

sekcje PKD handel i naprawy

nych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i d--- obsługa nierui

i firm; nauka

domowego ichomości obsługa nierui

wynajem, nauka i związane z pro\

niem działalności

abbreviation full name NACE sections trade and repair wholesale and retail

vehicles

ługa nieruchomości, lajem, nauka i usługi

administracja publiczna administracja publiczna i obrona narodowa; i obrona narodowa; obo- obowiązkowe ubezpie- wiązkowe ubezpieczenia czenia społeczne i zdro- społeczne i powszechne

wotne ubezpieczenia zdrowotne

działy PKD

x produkcja odzieży i wyro­

bów futrzarskich

produkcja skór wyprawio- produkcja skór wyprawio­

nych i wyrobów z nich nych i wyrobów ze skór wyprawionych

public administration and defence; compulsory so­

cial security

NACE divisions

ting of fur 1 and dressing

omy i material używanych do wyplatania

■)f products of wood and :ork, except furniture;

vanufacture of articles of and plaiting materi-

produkcja masy włóknistej produkcja masy włókni- oraz papieru stej, papieru oraz wyro­

bów z papieru x działalność wydawnicza;

poligrafia i reprodukcja za­

pisanych nośników infor-

produkcja koksu i produk- wytwarzanie koksu, pro- tów rafinacji ropy naftowej duktów rafinacji ropy naf­

towej i paliw jądrowych

manufacture of pulp and manufacture of pulp,

paper paper and paper products

x publishing, printing and reproduction of recorded

refined /

icture of coke, manufacture of coke, r Petroleum produc and nuclear fuel petroleum prod- fined pet

(22)

8 Uwagi ogólne General notes

skrót pełna nazwa

działy PKD (dok.) produkcja wyrobów produkcja metalowych wy-

z metali rabów gotowych, z wyją­

tkiem maszyn i urządzeń

produkcja maszyn produkcja maszyn i urzą- i urządzeń dzeń, gdzie indziej nie-

sklasyfikowana produkcja maszyn produkcja maszyn i apara- i aparatury elektrycznej tury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana produkcja mebli; pozosta­

ła działalność produkcyjna

sprzedaż i naprawa po­

jazdów mechanicznych;

sprzedaż detaliczna paliw

handel hurtowy i komiso-

handel detaliczny, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego

abbreviation full name NACE divisions (cont.) icture of metal manufacture of fabricated

letal product:

metal products, except machinery and equip-

7anufacture <

ry and equipn

produkcja mebli; dzia­

łalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana sprzedaż, obsługa i napra­

wa pojazdów mechanicz­

nych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do poja­

zdów samochodowych handel hurtowy i komi­

sowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami handel detalicż jątkiem sprzedaży poj dów mechanicznych i n tocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domo-

działalność wspomagają­

ca transport; działalność związana z turystyką

tery and apparatus

icture of furnit icturing n.e.c.

aliczny, z wy- zedaży pojaz-

sale and repair of motor sale, maintenance and vehicles; retail sale of repair of motor vehicles automotive fuel and motorcycles; retail sale of automotive fuel

wholesale and commis- wholesale trade and sion trade commission trade, except of motor vehicles and

de, except bides and m torcycles; repair of perso­

nal and household goods

wznoszenie obiektów wznoszenie kompletnych budowlanych; inżynieria obiektów budowlanych lub lądowa i wodna ich części; inżynieria lą­

dowa i wodna 99 r. badanie cen towarów i usług kon- prowadzone jest według zaleconej przez klasyfikacji COICOP/HICR (klasyfikacja konsumpcji indywidualnej według celów - wersja sto­

sowana w obliczeniach zharmonizowanych wskaźni-

idzeniem

>00 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 685).

19. Szersze informacje oraz szczegółowe wyjaśni nia metodyczne publikowane są w zeszytach met dycznych oraz opracowaniach branżowych GUS.

building construct

civil engineering'■tions; building of complete con- - parts thereof;

17. Since 1999 the price survey of consumer roods and services has been conducted according to

fication of individual consum-

uropejskiej Nr 2214/96 opublikowanym w Dzień rzędowym Wspólnot Europejskich Nr L z 21 listopada 1996 r.

18. Dane prezentowane dla podregionów i powia­

tów odpowiadają poziomowi 3 i 4 Nomenklatury Jed-

nised consumer prices indexes), recomendt by EUROSTAT. This classification was introduced in EU countries with European Commision Resolution No 2214/96 published in the Official Journal of European Community No. L 296 of 21 November 18. Data presented for subregions and powiats correspond to levels 3 and 4 of the Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes (NTS) which was introduced on the decree of the Council of Ministers dated 13 VII2000 (Journal of Laws No. 58, item 685).

19. Broader information and detailed metho­

dological description are published in methodological volumes and branch statistical publications of the Central Statistical Office.

(23)

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES

1,\

2) urodzeniach i zgonach (w tym zgonach niemowląt) zostały obliczone zgodnie z kryteriami definicji urodzenie :--- J--- ! ■zenia i zgonu noworodka - rekomendowar przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Dane o pracujących obejmują osoby pełno- zatrudnione i niepełnozatrudnione w głównym miejscu Do pracujących zaliczono:

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy;

2) właścicieli i współwłaścicieli jednostek pro­

wadzących działalność gospodarczą łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin;

3) osoby wykonujące pracę nakładczą;

4) agentów oraz osoby zatrudnione przez agentów;

5) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Prezentowane w Biuletynie dane nie obejmują pracujących w rolnictwie indywidualnym oraz w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa pu­

blicznego.

3. Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

4. Dane o bezrobociu rejestrowanym dotyczą

lenie lub staż u pracodawców.

Bezrobotni nieposiadający prawa do zasiłku to zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy osoby poszukujące pracy, które utraciły bądź nie nabyły pra­

wa do zasiłku.

Stopę bezrobocia obliczono jako udział zareje­

strowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

1. Data concerning:

1) population are compiled as estimates on the basis of results of the 1988 National Population Census and current reporting data on vital statistics and population migration;

2) births and deaths (including infant deaths) - are calculated according to the definition of infant birth and death - recommended by the World Health Organization (WHO).

2. Data on e employed on a place of work.

Employed persons include:

1) persons employed on the basis of a labour contract;

2) owners and co-owners of units engaged in economic activities including contributing family members;

3) outworkers;

4) agents and persons employed by agents;

5) members of agricultural production cooperatives.

Data presented in the Bulletin do not include private farmers or employees of budget entities conducting activity within the scope of national defence and public safety.

3. Data on average paid employment include persons employed on the basis of a labour contract on a full and part-time basis, converted to full-time work period.

4. Data on registered unemployment cover persons registered in powiat labour offices. Since January 1997 registered unemployment has not included persons attending training or an internship with the employer.

The unemployed persons without benefits are the persons registered in local employment offices, in search for work, who either lost or did not acquire rights to benefit.

Unemployment rate was compiled as a ratio of registered unemployed persons to the economically active civil population.

unemployed zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatri

w pełnym wymiarze czasu pracy, nieucz;

w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

ukończyła 18 lat (z wyjątkiem młodocianych absol- WCI UUWy,

kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna - 65 lat, - is agei nie nabyła prawa do emerytury lub renty (forme z tytułu niezdolności do pracy, nie pobiera: zasiłku i niezdolności do pracy, nie pobiera: zasiłku - did no przedemerytalnego, świadczenia przedemerytal­

nego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku cho-mia rehabilitacyjnego, z robowego, macierzyńskiego lub wychowawczego, nie jest właścicielem lub posiadaczem (samo­

istnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha prze­

liczeniowych,

nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub do­

mownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przelicze-

income-generating work, able to work and ready to accept full-time employment, not attending any full- -time school and registered in the powiat labour office corresponding to the person’s permanent or temporary place of residence, if the person:

is aged 18 or more (excluding juvenile school- is aged less than 60 (for women) or less than 65 not acquire the right to retirement pay or pension resulting from an inability to work, does not receive: a pre-retirement benefit, a pre- -retirement allowance, a rehabilitation benefit, a sick, maternity or child-care benefit, is not the owner or holder (sole or dependant) of agricultural real estate with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha, is not subject to retirement insurance from full-time work member of a spouse or a household with ,an area <

wertibte ha, an agricu, agricultural

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :