Biuletyn Statystyczny województwa małopolskiego, 2003, nr 8

139  Download (0)

Pełen tekst

(1)

INKRAKÓW

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN

OF MAŁOPOLSKIE

VOIVODSHIP

SIERPIEŃ 2003 AUGUST 2003

(2)

WAŻNIEJSZE SKRÓTY MAJOR ABBREVIATIONS

Ł

= thousand

= milion million

= miliard

= milliard (billion)

= egzemplarz

= komplet

= kilogram

= decytona (kwintal) ieciton

= centymetr centimetre

= kilometr kilometre

= metr kwadratowy square metre

= mililitr millilitre

- hektolitr (sto litrów) hectolitre

= metr sześcienny cubic metre

= powierzchnia użytkowa

= ciąg dalszy

= continued

= dokończenie

= continued

pkt = punkt tabl. = tablica

PKD = Polska Klasyfikacja Działalności NACE = Nomenclature des Activites de

Communaute Europeenne n.e.c. = not elsewhere classified

magnitude zero.

(0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5.

magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit.

- oznacza zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

data not available or not reliable.

- oznacza, że wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.

not applicable.

- oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych.

data revised.

na konieczność zachowania

in accordance with the Law on Public Statistics.

[g - oznacza „ w tym”, tj. nie podaje się wszystkich składników sumy.

term „of which’’: indicates that not all elements of the sum are given.

- analogiczny okres roku poprzedniego = 100 corresponding period of previous year -100 - okres poprzedni = 100

previous period =100 - grudzień roku poprzedniego = 100

December of previous year = 100

PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH URZĘDU STATYSTYCZNEGO - PROSIMY O PODANIE ŹRÓC WHEN PUBLISHING THE STATISTICAL OFFICE DATA - PLEASE INDICATE THE SOURCESTATYSTYCZNEGO - PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA

(3)

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE INFORMATION AND STATISTICAL

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN OF MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

Rok V MIESIĘCZNIK SIERPIEŃ 2003

Volume V MONTHLY AUGUST2003

Kraków, wrzesień 2003

(4)

N/\/l

URZĄD STATYSTYCZNY 8BS W KRAKOWIE

MS

INFORMACJA SYGNALNA

Kraków, sierpień 2003 r.

BUDOWNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2002 ROKU

W 2002 roku budowlane podmioty gospodarcze o liczbie pracujących powyżej 9 osób wykona­

ły produkcję budowlano-montażową (obejmującą roboty o charakterze inwestycyjnym i remonto­

wym) o 12,0% niższą od zrealizowanej w 2001 roku.

Spadek wartości produkcji nastąpił w grupie robót o charakterze inwestycyjnym, które ukształ­

towały się na poziomie niższym o 407,1 min zł (o 16,7%) niż rok temu. Poziom robót o charakterze remontowym był nieznacznie wyższy (o 1,9%). Zmieniła się struktura wykonywanych prac według ich charakteru. Z roku na rok zmniejsza się udział robót o charakterze inwestycyjnym na rzecz prac remontowych i konserwacyjnych. W 2000 roku struktura ta wynosiła odpowiednio - 76,2% i 23,8%, w 2001 roku na roboty inwestycyjne przypadało 74,4% produkcji, a na remonty i pozostałe prace 25,6%, natomiast w 2002 roku odpowiednio - 70,4% i 29,6%.

Udział produkcji zrealizowanej przez jednostki sektora publicznego pozostał prawie na tym samym poziomie co rok temu i wyniósł 8,7%.

TABL. 1 PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA

WYSZCZEGÓLNIENIE a - ogółem

Ogółem Roboty o charakterze inwestycyjnym

Roboty o charakterze remontowym b - wykonana w ramach

zamówień publicznych w tysiącach złotych ogółem

w tysią-

złotych ogółem

OGÓŁEM... 2001 1 3269361,2

1281274,8 2433040,4

933761,5 74,4 72,9

836320,8 25,6 27,1 2002

b 2878349,9 1224841,8

2025932,1 70.4 67.4

852417,8 399630,3

29.6 32.6 w tym:

Wznoszenie obiektów budowlanych, inżynieria

lądowa i wodna... 2431037,7 1129493,6

1689487,3

746469,7 66M

741550,4

383023,9 33,9

Wykonywanie instalacji budowlanych...

b 363848,2 85206,6

268864,5

87:5 10641 io 26,1 12,5

Wykonywanie robót budowlanych

wykończeniowych... . a 3^.0 19715,5 61,9 12156,4 38,1

(5)

PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA WEDŁUG RODZAJÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W 2002 R.

RODZAJE OBIEKTÓW Ogółem

OGÓŁEM. 2878349,9

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Remonty i pozostałe

w tysiącach złotych 2025932,1

Budynki mieszkalne....

jednorodzinne...

0 dwóch mieszkaniach 1 wielomieszkaniowe...

424559,5 362186,8

50257,7 40933,8

323309,8 290646,0

Budynki niemieszkalne...

hotele i budynki zakwaterowania turystycznego... ...

handlowo-usługowe...

przemysłowe i magazynowe...

obiekty kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej, opieki medycznej, szpitale...

206387,4

124865,6

239851,5

264914,8

137474,6 170349.8

208743.8 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe...

drogi kolejowe.;...

mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne . budowle wodne... .V,v...

rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu...

rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze...

w tym oczyszczalnie ścieków., budowle sportowe i rekreacyjne

1500225,0 916567,3 583657,7

539226,7

99186,1 122690,6

142377.4

268480.4

29054,4 255799,3

49429,4

99682,9

240287,2 69044,2

283427,4

46574,6

42694,5

podobnie jak rok wcześniej. Przedsiębiorstwa zajmujące się:

- przygotowaniem terenu pod budowę wykonały 1,8% całej produkcji,

- wznoszeniem obiektów budowlanych lub ich części; inżynierią lądową i wodną - 84,5%, - wykonywaniem instalacji budowlanych -12,6%,

- wykonywaniem robót wykończeniowych i wynajmem sprzętu budowlanego -1,1%.

(6)

Produkcja budowlano-montażowa wykonana w ramach zamówień publicznych była niższa 0 56,4 min zł (o 4,4%) niż w roku poprzednim. Mimo spadku wartości robót wykonanych w ramach zamówień publicznych, udział ich w produkcji całkowitej był wyższy o 3,4 punktu procentowego 1 wynosił 42,6%. Przy realizacji zamówień pracowały głównie przedsiębiorstwa zajmujące się wzno­

szeniem obiektów budowlanych, inżynierią lądową i wodną, osiągając 46,5% ogólnej wartości produk­

cji zrealizowanej przez tego rodzaju firmy.

W charakterze podwykonawców zaangażowane były 242 podmioty gospodarcze, które wy­

konały produkcję budowlaną o łącznej wartości 1258,3 min zł. Udział robót o charakterze inwestycyj­

nym wynosił 89,9%, a na remonty i pozostałe roboty przypadało 10,1%.

Analizując lokalizację robót stwierdzono, że jednostki budowlane prowadziły prace na terenie całej polski oraz w 15 krajach świata. W 2002 roku, podobnie jak w poprzednim, najwięcej prac wyko­

nano na terenie województwa małopolskiego (78,4%) oraz śląskiego (6,8%) i mazowieckiego (6,6%).

Główne kraje eksportowe to: Niemcy (85,6%), Czechy (6,4%) i Rosja (3,2%).

Jednostki niebudowlane w 2002 roku osiągnęły produkcję budowlano-montażową minimal­

nie wyższą od wypracowanej w 2001 roku (o 0,7%). Przeważającą część stanowiły prace wykonywa­

ne na rzecz innych podmiotów (56,5%) i były to głównie roboty inwestycyjne. Wśród prac realizowa­

nych na potrzeby własne przeważały remonty.

TABL. 3 PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA ZREALIZOWANA PRZEZ JEDNOSTKI NIEBUDOWLANE WEDŁUG RODZAJÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W tym

Ogółem

roboty o charakterze inwestycyjnym

WYSZCZEGÓLNIENIE na zewnątrz

przedsiębiorstw razem na zewnątrz przedsiębiorstw w tysiącach złotych

OGÓŁEM 2001 300580,4 146610,2

170891,6

101333,5 85530,8

Budynki mieszkalne...

302599,3

1°69397 967990

Budynki niemieszkalne... 80127,5 68810,2 44323,8 41183,3

Obiekty inżynierii lądowej

i wodnej...

191774,1

84334,9 44876,0

infrastruktura transportu... 23156.7 17786,5 15912,8

rurociągi, linie telekomunika­

cyjne i elektroenergetyczne. 50414.7 26394,5 18894,2

Firmy budowlane prowadzące księgi rachunkowe w 2002 roku uzyskały z własnej działalno­

ści przychody o 726,1 min zł niższe niż w 2001 roku. Przychody ze sprzedaży produktów były niższe o 648,2 min zł. Mimo spadku wartości sprzedaży relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności do przychodów ogółem utrzymała się prawie na tym samym poziomie co rok wcześniej, a udział kosztów sprzedaży produktów w kosztach uzyskania ogółem obniżył się o 0,9 punktu procen­

towego.

(7)

w ostatecznym rozliczeniu podmioty budowlane wypracowały zysk netto w wysokości 9761 zł, uzyskując wskaźnik rentowności obrotu netto wynoszący 0,2%. Pogorszył się natomiast wskaźnik płynności finansowej I stopnia i ukształtował się na poziomie o 3,7 punktu procentowego niższym niż przed rokiem. Rentowność ogólnej liczby jednostek (400) przedstawiała się następująco: 71,2% firm wypracowało zysk netto; 27,8% stratę, a 1,0% zamknęło rok wynikiem zerowym.

TABL. 4 PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody Koszty uzyskania przychodów

WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem ze sprzedaży

produktów ogółem

w tym koszt sprzedanych produktów w tysiącach złotych

OGÓŁEM...

2002 4884036 4157898

4354691 3706510

4836390 4120099

4295296 3620998

Wznoszenie obiektów budowlanych, inżynieria

lądową i wodna 3157504 3082526

Wykonywanie instalacji

budowlanych... 496822 493182

TABL. 5 RELACJE EKONOMICZNE

WYSZCZEGÓLNIENIE

rentowności obrotu płynności finansowej I stopnia

OGÓŁEM...2001

lądowa

Wykonywanie instalacji budowlanych...

zedsięl

-0,1

0,2 18,1

ie (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w iciętnie o 18,2% osób mniej niż w 2001 ro

2002 roku zatrudni;

terenu pod budowę ■ rze prywatnym (o 20,0%).

Z tytułu wynagrodzeń wypłacono 674,5 min zł, miesięczną brutto na poziomie 1758,71 zł. Płaca ta był;

anowiskach robotnicz;

firm prowadzących prace wyl

co w efekcie ukształtowało p

;ięczną brutto na poziomie 1758,71 zł. Płaca ta była wyższa niż w poprzednim r a na stanowiskach robotniczych tylko o 7,42 zł. Znaczny wzrost płac (o 22,8%) zanotowano w grupie

wykończeniowe.

d przeciętną płacę n roku o 22,21 zł,

(8)

TABL. 6 PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W 2002 R.

Przeciętne zatrudnienie Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem

na stano­

wiskach robotni-

ogółem na stano­

wiskach robotni- w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE

względ- 2°1°00 w złotych

OGÓŁEM ... 31961 81,8 24418 1460,89

Wznoszenie obiektów budowlanych,

inżynieria lądowa i wodna... 26135 83 4 1449,70

Wykonywanie instalacji

budowlanych... 4665 72,7 1766,69 1485,98

Wykonywanie robót budowlanych

wykończeniowych... 438 95,8 1649,14 1302,01

W 2002 roku oddano do użytku 7057 budynków o łącznej kubaturze 8186,7 tys. m3. Budynki mieszkalne stanowiły 82,3%, a budynki niemieszkalne 17,7%. Spośród budynków mieszkalnych naj­

więcej, bo aż 96,0% stanowiły budynki jednorodzinne, natomiast wśród budynków niemieszkalnych dominowały budynki transportu i łączności - 37,2%, budynki handlowo-usługowe stanowiły 19,1%, gospodarstw rolnych 15,8%, a przemysłowe i magazynowe 14,9%.

Na terenach wiejskich znajduje się ponad 70% ogółu budynków mieszkalnych oddanych do użytku w 2002 r. Ponad 55% budynków niemieszkalnych oddano do użytku w miastach.

STRUKTURA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ODDANYCH DO UŻYTKU W 2002 R.

WEDŁUG RODZAJÓW BUDYNKÓW

o trzech i więcej mieszkaniach

o dwóch 2,8%

mieszkaniach——

zbiorowego zamieszkania

(9)

STRUKTURA BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH ODDANYCH DO UŻYTKU W 2002 R.

WEDŁUG RODZAJÓW BUDYNKÓW

przemysłowe i magazynowe

handlowo- usługowe

TABL. 7 BUDYNKI ODDANE DO UŻYTKU WEDŁUG RODZAJÓW BUDYNKÓW W 2002 R.

Ogółem

budynki budynki

przemysłowe i magazynowe obiekty kulturalne, edukacyjn kultury fizycznej, szpitale ...

budynki szkół i instytucji badawczych...

opieki medycznej

budynki gospodarstw rolnyc budynki sprawowania kulti religijnego ...v.w.

Opracowanie: Józefa Wójcik, Jadwiga Lisowska, Urząd Statystyczny w Krakowie, Oddział w Limano-

(10)

URZĄD STATYSTYCZNY

m

W KRAKOWIE

INFORMACJA SYGNALNA

Kraków, sierpień 2003 r. Nr 12

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2002

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW, POWIERZCHNIA ZASIEWÓW I POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ROLNICTWA

Rolnictwo małopolskie, podobnie jak rolnictwo innych regionów kraju, podlegało v okresie ciągłym przemianom własnościowym i strukturalnym. Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego

i całym kraju, powierzchnia gospodarstw rolnych i przemianom własnościowym i strukturalnym. Wyniki Powszechnego Spisu F 2002 ukazały aktualny obraz struktury małopolskiego rolnictwa a porównanie z danymi uzyskanymi w pełnym spisie rolnym 1996 pozwoliło określić zmiany, jakie dokonały się w ostatnich 6 latach. Pod­

stawową zmianą jest spadek ogólnej z 1083,0 tys. ha do 976,8 tys. ha, a wię

oznaczenia części gruntów rolnych na cele pozarolnicze,

ogólnej powierzchni gruntów w użytkowaniu gospodarstw rolnych i więc o 106,3 tys. ha (o 9,8%). Główną przyczyną była zmiana przeznaczenia części gruntów rolnych na cele pozarolnicze, przede wszystkim budowlane i rekreacyjne. Taka sama tendencja wystąpiła v

zmniejszyła się w Polsce w ciągu 6 lat o 6,9%.

Powierzchnia ogólna województwa, liczona według siedziby użytkownika, wynosiła w 2002 roku 1512,7 tys. ha. Ponad 35% (535,9 tys. ha) stanowiły tak zwane „grunty różne”, nie będące go­

spodarstwami rolnymi (grunty pod zakładami pracy, osiedlami mieszkaniowymi, drogami publicznymi, koleją wodami itp., a także lasy we władaniu nadleśnictw państwowych). Ich powierzchnia wzrosła w ciągu 6 lat o 24,0%.

Sektor prywatny obejmował w województwie 1103,3 tys. ha, tj. 72,9% powierzchni ogólnej, na­

tomiast sektor publiczny 409,4 tys. ha, tj. 27,1%.

Gospodarstwa rolne zajmowały razem 976,8 tys. ha, z tego gospodarstwa sektora prywatnego 948,7 tys. ha (97,1%) a gospodarstwa sektora publicznego tylko 28,1 tys. ha (2,9%).

W sektorze prywatnym 86,0% jego powierzchni zajmowały gospodarstwa rolne, w tym 84,8%

gospodarstwa indywidualne. Areał będący we władaniu spółdzielni produkcji rolniczej i innych gospo­

darstw rolnych prywatnej własności krajowej stanowił zaledwie 1,2% powierzchni gruntów prywatnych.

W Polsce gospodarstwa rolne stanowiły 90,4% powierzchni sektora prywatnego, gospodarstwa indy­

widualne 83,7%.

publicznych województwa. Resztę stanowiły grunty różne należące do jednostek nie stanowiących gospodarstw rolnych (w tym również lasy państwowe we władaniu nadleśnictw). W skali kraju gospo­

darstwa rolne sektora publicznego stanowiły 10,5% powierzchni gruntów publicznych kraju.

(11)

TABL 1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW ORAZ STRUKTURA ICH UŻYTKOWANIA WEDŁUG UŻYT­

KOWNIKÓW W 2002 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE ogólna

Użytki rolne

i grunty grunty razem grunty

sady łąki pastwi-

w hektarach

1512664 783562 13581 51127 438747 290355*

976781 783562 13581 197742 51127 132407 60812

948661 768830 13494195169 48997 123275 56556

935554 758627 194199 47212 121324 55603

14732 9942 2573 2130 9132 4256

306340 229543*

OGÓŁEM ...

Gospodarstwa rolne...

Sektora prywatnego....

w tym gospodarstwa indywidualne ...

Sektora publicznego ....

Grunty różne nie stano­

wiące gospodarstw rol­

nych sektora prywatne­

go i publicznego...

a W pozycji „pozostałe grunty zawarto również 32048 ha użytków rolnych nie użytkowanych rolniczo (tereny budowlane, rekreacyjne itp.)

Zwiększyła się ogólna liczba gospodarstw rolnych z 358,5 tys. zarejestrowanych w 1996 roku do 373,7 tys. spisanych w 2002 roku, tj. o 4,2%. Najbardziej, bo aż o 21,0 tys. tj. o 15,5% wzrosła liczba gospodarstw najmniejszych, o powierzchni użytków rolnych mniejszej niż 1 ha. W 2002 roku stanowiły one blisko 42% wszystkich małopolskich gospodarstw rolnych.

TABL. 2. LICZBA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG GRUP OBSZAROWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

Grupy obszarowe użytków rolnych

do 1 ha 2-5 ha 5-7 ha 7-10 ha

1ha5 i więcej 1996 ... 358539 135798 105793 20114 9180 3006 2002 ... 373726 156835 88397 97179 17388 8598 3561 1768

Różnica... + 15187 + 21037 + 4746 -8614 -2726 -582 + 555

Wzrosła także znacząco, bo o 4,7 tys. tj. o 5,7% liczba gospodarstw o powierzchni użytków rolnych 1-2 ha. Stanowiły one ponad 23% gospodarstw w województwie. Równocześnie zwiększyła

iowierzc

'ództwie 1,3 tys. (33,1%) i stanowiły w 2002 roku 1,4% wszystkich gospodarstw. Zmniej- się liczba gospodarstw największych, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 10 ha. Przybyło ich w województwie 1,3 tys. (33,1%) i stanowiły w 2002 roku 1,4% wszystkich gospodarstw. Zmniej­

szyła się natomiast o 11,9 tys. (o 8,8%) ilość gospodarstw o powierzchni użytków rolnych pomiędzy

W Polsce inaczej niż w województwie małopolskim zaznaczyła się tendencja do zmian śred-

o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha; stanowiły one w 2002 roku 33,3% ogółu polskich gospo­

darstw rolnych. Wzrosła jednak o niemal 12% liczba gospodarstw o powierzchni użytków rolnych 1-2 o ponac gospodarstw największych, o powierzchni użytków rolnych powyżej 10 ha. W 2002 roku stanowiły one 13,0% ogólnej liczby gospodarstw w kraju.

(12)

Najmniejsze gospodarstwa rolne, o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha, stanowi­

ły w województwie małopolskim 42,0% ogólnej liczby gospodarstw, w tym w podregionie krakowsko - tarnowskim 45,1%, w podregionie nowosądeckim 34, 0%, a w podregionie miasto Kraków 70,0%.

Największy udział gospodarstw małych w ogólnej liczbie gospodarstw był w powiatach: chrzanowskim (78,4%), m. Nowy Sącz (71,5%), m. Tarnów (69,0%) i oświęcimskim (65,9%). Najniższy udział odno­

towano w najbardziej „rolniczych” powiatach województwa: proszowickim (17,9%), dąbrowskim (20,8%) i miechowskim (21,0%).

Największe gospodarstwa rolne, o powierzchni przekraczającej 10 ha użytków rolnych, zlokalizowane były przede wszystkim w podregionie krakowsko-tarnowskim, gdzie stanowiły 1,9%

ogółu gospodarstw. Najwyższy udział, bo aż 13,3% miał powiat miechowski, kolejne lokaty zajęły powiaty proszowicki (6,4%) i dąbrowski (4,3%). W podregionie nowosądeckim udział gospod:

:ytków rolnych przekraczającej 10 ha wynosił zaledwie 0,6

Przeciętna powierzchnia 1 gospodarstwa rolnego wynosiła w 2002 roku 2,61 ha ha) i była mniejsza od ustalonej w 1996 roku o 0,41

iększe średnie gospodarstwa odnotowano w powiatac ha), dąbrowskim (4,00 ha) oraz limanowskim (3,57

gospodarstwa wystąpiły w powiatach: chrzanowskim (0,90 ha), m. Nowy Sącz (1,39 ha), (1,45 ha), wielickim (1,48 ha) i oświęcimskim (1,79 ha). Duże gospodarstwa zlokalizowane były

jbardziej produkcyjnej rolniczo części wojewó

gospodarstwa rolnego wynosiła w 2002 roku 2,61 ha (w kraju sj w 1996 roku o 0,41 ha, tj. o 13,6%. W przekroju terytorialnym d notowano w powiatach: miech

łz limanowskim (3,57 ha) i now

twa wystąpiły w powiatach: chrzanowskim (0,90 ha), m. Nowy Sącz (1,39 ha), m. Kraków 6,59 ha) i była mniejsza od ustali

największe średnie gospodarstwa odnotowano w powiatach: miechowskim (5,53 ha), proszowi 13,6%. W przekroju terytorialnym

(4,61 ha), dąbrowskim (4,00 ha) oraz limanowskim (3,57 ha) i nowotarskim (3,52 ha). Najmniejsze

v północnej, najbardziej produkcyjnej rolniczo części wojew gorlickim, najmniejsze w powiatach miejskich i powiecie chrz

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

siedziby uż>Iziby użytkownika, wynosiła 1512,7 tys. ha. Użytki rolne obejmowały 783,6 tys. ha i stanowiły bli 52% tej powierzchni, lasy i grunty leśne 29% a grunty pozostałe, czyli grunty pod zabudowaniami lami, drogami i nieużytkami ponad 19%. W skali kraju użytki rolne stanowiły 54%, lasy i grunty wodami, drogami i nieużytkami poi

leśne 29% a grunty pozostałe 17%.

W porównaniu z rolnych w gospodarstwa«

nież w tyr

sadów zmniejszyła sie

a gruntów ornych i wyniosła 521,1 tys. ł wierzchnia zasiewów wyniosła 383,3 tys. i była mniejsza o 117,0 tys. ha, tj. o 23,4%. Powierzchnia

się do 13,6 tys. ha, tj. o 2,7 tys. ha (o

iniejszyła się do 13,6 tys. ha, tj. o 2,7 tys. ha (o 16,8%). Powierzchnia trwałych użytków zie­

lonych wynosiła w 2002 r. 248,9 tys. ha i była mniejsza o 11,1 tys. ha, tj. o 4,3% od ustalonej w 1996

v województwie o 14,2 punkt ytków zielonych w województ (tor prywatny, zdecydowanie

wierzchni gospodarstw rolnych w województwie, a jego udział w ogólnej powierzchni użytków rolnych, ,1%.

trwałych użytków zielonych w województwie małopolskim był większy od krajowego o 7,1 punkta.

Sektor prywatny, zdecydowanie przewyższający sektor publiczny, stanowił 97,1% ogólnej po-

W sektorze prywatnym Jest to udział o 14,7 punktów

nej

mniej jak przeciętny d krajowego udział ti

jdy w kraju 6

W sektorze publicznym udział użytków rolnych wynosił tylko 52,4% (w kraju 79,0%), gruntów ornych zaledwie 35,4% (w kraju 52,5%).

(13)

Średnia powierzchnia użytków rolnych jednego gospodarstwa rolnego w województwie nałopolskim wynosiła 2,10 ha i był to najniższy wskaźnik wojewódzki w Polsce. Przeciętna po­

wierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie w kraju wynosiła 5,76 ha, była zatem 2,7 razy większa id ustalonej dla województwa małopolskiego. Największym rozdrobnieniem rolnictwa poza wojewódz- wem małopolskim charakteryzowały się województwa: śląskie (2,15 ha), podkarpackie (2,59 ha) świętokrzyskie (3,65 ha). Warto na tym tle odnotować, że największą średnią powierzchnię użytków olnych w gospodarstwach zarejestrowano w województwach: zachodniopomorskim (14,27 ha) i war­

mińsko-

W podregionie krakowsko-tarnowskim średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie wynosiła 2,16 ha, w podregionie nowosądeckim 2,14 ha, a w podregionie miasto Kraków 1,22 ha.

Układała się ona na mapie województwa w charakterystyczny sposób. Największą średnią wielkość użytków rolnych w gospodarstwie stwierdzono w północnych powiatach wojewódz (5,13 ha), proszowickim (4,32 ha) i dąbrowskim (3,50 ha). Najmniejszą odnotowani nocno-zachodniej części województwa: chrzanowskim (0,77 ha), wielickim (1,30 ha), oświęcimskim (1,41 ha), a także w mieście Nowy Sącz (1,05 ha).

Jnią wi(

podarstwie stwierdzono w północnych powiatach województwa: miechowskim :owano w powiatach pół-

ODŁOGII UGORY

Znacząco wzrósł w województwie udział ziemi odłogowanej i ugorów w ogólnej powierzchni tych. W

a to, nieco upraszczając problem, że co czwarty hektar ziemi ornej w województwie nie był uprawiany. W stosunku do roku 1996 powierzchnia odłogów i ugorów wzrosła prawie 2,5-

Ddłogow

gruntów ornych. W 1996 roku powierzchnia odłogów i ugorów wynosiła 57,3 tys. ha i stanowiła 10,2%

gruntów ornych, natomiast w roku 2002 wzrosła do 137,8 t

w tym w gospodarstwach indywidualnych wynosiła 132,3 tys. ha, tj. 26,3% powierzchni grunt nych. Oznacza to, nieco upraszczając problem, że co czwarty hektar ziemi ornej w województw

krotnie, co było jednym z podstawowych źródeł spadku powierzchni zasiewów. W kraju przyby­

ło, w porównaniu do 1996 r„ ponad 53% ziemi odłogi powierzchni gruntów ornych wynosił w Polsce 17,6%.

io równani u do 1996 r., ponad 53% ziemi odłogowanej, a udział odłogów i ugorów w ogólnej

(14)

Więcej ziemi wyłączonej z uprawy niż w województwie małopolskim odnotowano w województwach:

podkarpackim (35,8%), śląskim (34,3%), lubuskim (32,8%) i zachodniopomorskim (27,1%). Najmniej ziemi wyłączonej z uprawy stwierdzono w województwie wielkopolskim - zaledwie 5,9%.

W podregionie krakowsko-tarnowskim udział odłogów i ugorów w ogólnej powierzchni gruntów ornych wynosił 22,0%, w podregionie nowosądeckim 31,9% a w podregionie m. Kraków 60,0%.

Najmniejszy udział odłogów i ugorów odnotowano w powiatach proszowickim (1,9%) i miechowskim (3,6%) podregionu krakowsko-tarnowskiego, a w podregionie nowosądeckim w powiatach: limanow­

skim (20,5%) i nowosądeckim (21,2%). Największy udział ziemi ornej nie użytkowanej rolniczo był w powiatach: m. Tarnów (72,0%), chrzanowskim (66,0%), m. Nowy Sącz (60,6%) i tatrzańskim (54,9%).

POWIERZCHNIA I STRUKTURA ZASIEWÓW

Ogólna powierzchnia zasiewów w województwie małopolskim wynosiła w 2002 roku 383,4 tys. ha i w porównaniu z rokiem 1996 zmniejszyła się bardzo znacząco, o 117,0 tys. ha, tj. o 23,4%.

W porównaniu do pełnego spisu rolnego 1996 zmniejszyła się powierzchnia uprawy zbóż ogółem z 284,8 tys. ha do 256,7 tys. ha, tj. o 9,9%, ziemniaków z 94,1 tys. ha do 63,3 tys. ha, tj. o 32,8%.

Bardzo istotnie, bo aż o 60,5% zmniejszyła się powierzchnia uprawy roślin pastewnych.

W kraju w ciągu ostatnich 6 lat ogólna powierzchnia zasiewów zmniejszyła się średnio o 12,5%. Najmniejsze spadki powierzchni zasiewów odnotowano w tych województwach, w których skala i poziom produkcji rolnej są najwyższe tj.: wielkopolskim (o 3,8%), kujawsko-pomorskim (o 4,1%) i opolskim (o 4,3%). Najbardziej zmniejszyła się powierzchnia zasiewów w województwach:

podkarpackim (o 27,1%), śląskim (o 23,3%) i świętokrzyskim (o 20,5%).

TABL. 3. POWIERZCHNIA I STRUKTURA ZASIEWÓW WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW W 2002 R.

Sektor prywatny

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

w tym

Sektor

razem gospo­

darstwa indywi­

dualne spółdziel­

nie produk­

cji rolniczej publiczny

w hektarach Powierzchnia zasiewów

ogółem...

Zboża ogółem3 ...

w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi...

Strączkowe jadalne na ziarno .... 1689 1676 1676

Ziemniaki... 63284 63254 63219 Przemysłowe... 5041 4129 3365 Pastewne6 ... 34028 32986 32571 256 Pozostałe...

a Zboża ogółem łącznie z kukurydzą na ziarno, b Łącznie z mieszankami zbożowo-strączkowymi.

W województwie małopolskim w ogólnej powierzchni zasiewów udział sektora prywatnego wy­

niósł w 2002 r. 98,5%, w tym gospodarstw indywidualnych 96,9%, natomiast sektora publicznego tylko 1,5%. W kraju sektor prywatny stanowił 97,9% ogólnej powierzchni zasiewów (w tym gospodarstwa indywidualne 89,7%). Niewielki był także udział krajowego sektora publicznego, wyniósł 2,1%.

(15)

idnio w Polsce udział ich udział wynosił tylko 56,9%, ale w skali kraju daje to ostatnie miejsce

przedzające nas bezpośrednio (15 lokata w kraju) województwo podkarpackie ma 70,0% udziału zbóż ojewództwo lubuskie 81,5%. Średni losił 77,0%.

Iział zbóż w zasiewach wynosił 68,3

>w tylko 57,3%. Najwyższy udział up kowsko-tarnowskiego: oświęcimskir kim (75,7%) i bocheńskim (73,2%), a w podregionie nowosądeckim w powiatach wadowickim (71,0%) upraw zbóż w ogólnej powierz

W podregionie krakowsko tarnowskim udział zbóż w zasiewach wynosił 68,3%, w podregionie dział upraw roślin zbożo- i, wielic- zasiewów wynosił 77,0%.

n udzia

nowosądeckim 64,4%, a w podregionie m. Kraków tylko 57,3%. Najwyższy udzi wiatach podregionu krakowsko

fach, a pierwsze w krajowym rankingu województwo lubuskie 81,5%. 5 ióż w ogólnej powierzchni zasil

wych spis wykazał w powiatach podregionu krakowsko-tarnowskiego: oświęcimskim (76,8%), wie łtach wadowickim (71,(

i limanowskim (69,2%). Najmniejszy udział zbóż w uprawach odnotowano w powiatach: m. Nowy Sącz (57,1%), suskim (57,2%), proszowickim (59,7%) i tatrzańskim (61,0%).

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Produkcja zwierzęca jest w województwie małopolskim przeważającym kierunkiem produkcji rolnej. Wartość skupu produktów zwierzęcych w województwie wyniosła w 2001 r. 83,4% ogólnej war­

tości skupu produktów rolnych. Zatem stan pogłowia, a co za tym idzie i wielkość produkcji zwierzęcej w dużej mierze determinują dochody decydujące o poziomie życia osób związanych z małopolskim rolnictwem.

Powszechny Spisu Rolny 2002 dostarczył szeregu informacji o aktualnym stanie pogłowia zwierząt gospodarskich, strukturze wiekowej stada i liczbie gospodarstw rolnych województwa mało­

polskiego utrzymujących inwentarz żywy. W poszczególnych gatunkach spisane pogłowie wynosiło:

• bydło 287,3 tys. sztuk, w tym krów 181,4 tys. sztuk,

• trzoda chlewna 542,5 tys. sztuk, w tym loch na chów 65,6 tys. sztuk,

• owce 83,8 tys. sztuk, w tym maciorek 1-rocznych i starszych 46,0 tys. sztuk,

• konie 33,4 tys. sztuk, w tym 3-letnich i starszych 24,3 tys. sztuk,

• kozy 25,0 tys. sztuk,

• króliki (samice) 193,2 tys. sztuk,

• drób ogółem 10231,2 tys. sztuk,

• pnie pszczele 53,9 tys. sztuk.

W porównaniu z pełnym spisem rolnym 1996 roku wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2002 wykazały w województwie małopolskim spadek pogłowia zwierząt gospodarskich: bydła o 180,8 tys. sztuk (o 38,6%), trzody chlewnej o 6,9 tys. sztuk (o 1,2%), owiec o 2,5 tys. sztuk (o 2,8%), koni o 24,8 tys. sztuk (o 42,7%), kóz o 9,5 tys. sztuk (o 27,5%) i znaczny wzrost pogłowia drobiu o 1738,0 tys. sztuk (o 20,5%). W skali kraju odnotowano niższy jak w województwie małopolskim spa­

dek pogłowia bydła (o 22,5%), podobny spadek pogłowia koni (o 42,1%) i dużo większy spadek po­

głowia owiec (o 37,4%). Podobnie jak w województwie małopolskim w Polsce wystąpił wzrost pogło­

wia drobiu (o 23,5%), natomiast pogłowie trzody chlewnej nieznacznie wzrosło (o 3,7%), podczas gdy w województwie małopolskim odnotowano niewielki spadek.

TABL. 4. POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW W 2002 R.

Sektor prywatny

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem w tym

gospodarstwa indywidualne

spółdzielnie produkcji rolniczej

w tym krowy...

w tym maciorki 1-roczne i starsze...

w sztukach

180066

(16)

TABL. 4. POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW W 2002 R.

Sektor prywatny

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem w tym Sektor

gospodarstwa indywidualne

spółdzielnie produkcji rolniczej

publiczny

w sztukach (dok.) Drób ogółem ....

Trzoda chlewna w tym lochy...

10231247 10228572 9779198

SKALA I NATĘŻENIE CHOWU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Chowem podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich w 2002 r. zajmowało się w województwie małopolskim 134,7 tys. gospodarstw rolnych, tj. 36,0% ogółu gospodarstw. Udział gospodarstw, które posiadały zwierzęta podstawowych gatunków, w porównaniu do ogółu gospo­

darstw w danej grupie obszarowej użytków rolnych wynosił:

• w grupie gospodarstw rolnych o powierzchni do 1 ha użytków rolnych 6,6% utrzymywało zwierzęta podstawowych gatunków,

• w grupie gospodarstw rolnych o powierzchni 1-2 ha użytków rolnych 35,9% utrzymywało zwierzęta podstawowych gatunków,

grupie gospodarstw wowych gatunków, grupie gospodarstw lawowych gatunków,

stawowych gatunków,

w grupie gospodarstw o powierzchni 10-15 ha użytków rolnych 86,7% utrzymywało zwierzęta podstawowych gatunków,

w grupie gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha użytków rolnych 77,0% utrzymywało zwierzę­

ta podstawowych gatunków,

Przeciętnie na 1 gospodarstwo rolne przypadało w województwie małopolskim:

• bydła - 0,8 szt. (w kraju 1,9 szt.)

• trzody chlewnej - 1,5 szt. (w kraju 6,4 szt.)

• owiec - 0,2 szt. (w kraju 0,1 szt.)

• koni - 0,1 szt. (w kraju 0,1 szt.)

Opracowanie Anna Seweryn - US Kraków, Oddział Tarnów

(17)

WYDAWCA

Urząd Statystyczny w Krakowie ul. Kazimierza Wyki 3 31-223 Kraków

Statistical Office in Kraków 3 Kazimierza Wyki St 31-223 Kraków

Tel. (0-12) 415-60-11, fax (0-12) 415-40-58 E-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT

Marian Schab

CZŁONKOWIE MEMBERS

Andrzej Binda Mieczysław Kurnik

Cecylia Okólska Barbara Oremus Krzysztof Pawlaczek

Roman Podorski Helena Sienniak Bogumiła Skowronek

Anna Stefan Anna Talarek

SKŁAD KOMPUTEROWY I WYKRESY

Wydział Analiz

TYPESETTING AND CHARTS Analysis Division

PROJEKT OKŁADKI - ZWS COVER DESIGN - SPE

ISSN 1508-3373

Uwaga. Niektóre dane liczbowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianom w późniejszych opracowaniach US.

Note. Some figures are provisional and may be subject to revision in subsequent SO publications.

(18)

SPIS TREŚCI CONTENTS

rSr %:

X Uwagi ogólne...

x Wyjaśnienia metodyczne... General notes... 5

Methodological notes... 9

x Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie małopolskim... x Rynek pracy... x Wynagrodzenia... x Budownictwo mieszkaniowe... x Rolnictwo... x Przemysł... x Budownictwo... x Transport... x Handel... x Bezpieczeństwo publiczne... Social and economic situation in Małopolskie voivodship... 17

Labour market... 18

Wages and salaries... 19

Prices... 20

Dwelling construction... 21

Agriculture... 21

Industry... 23

Construction... 23

Transport... 24

Public security... 24

WYBRANE WSKAŹNIKI WOJEWÓDZKIE SELECTED VOIVODSHIP’S INDICATORS 1. Wybrane dane o województwie... 2. Wybrane dane według sektorów własności.... Selected data on voivodship... 25

Selected data by ownership sectors... 31

LUDNOŚĆ POPULATION 3. Stan i ruch naturalny ludności... Population and vital statistics... 32

PRACA LABOUR 4. Pracujący w sektorze przedsiębiorstw... 5. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw... 6. Bezrobotni zarejestrowani i oferty 7. Bezrobotni zarejestrowani według pozio­ mu wykształcenia, wieku, czasu pozo­ stawania bez pracy i stażu pracy... 8. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL... Employed persons in enterprise sector... 33

Average paid employment in enterprise sector... 38

Registered unemployed persons and job offers... 43

Registered unemployed persons by educational level, age, duration of unemployment and work seniority... 44

Economic activity of the population aged 15 and more by LFS... 45

WYNAGRODZENIA WAGES AND SALARIES 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw... Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector... 46

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW FINANCES OF ENTERPRISES 10. Wyniki finansowe przedsiębiorstw... 11. Wyniki finansowe przedsiębiorstw według sekcji i działów... I. Przychody, koszty, wynik finansowy ze sprzedaży... II. Wynik finansowy brutto... III. Wynik finansowy netto... 12. Relacje ekonomiczne oraz struktura przedsiębiorstw według uzyskanych wyników finansowych... 13. Aktywa obrotowe oraz zobowiązania długo i krótkoterminowe przedsiębiorstw... 14. Aktywa obrotowe i zobowiązania przedsię­ biorstw według sekcji i działów... Financial results of non-financial enterprises... 51

Financial results of non-financial enterprises by section and division... 53

/. Income, cost, financial result from II. Gross financial result... 58

III. Net financial result... 63

Economic relations and composition of non- -financial enterprises by obtained financial result... 68

Current assets and short-term and long-term liabilities of non-financial enterprises... 83

Current assets and liabilities of non-financial enterprises by section and division... 84

(19)

4 Spis treści Contents

15. Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach... .B...?

16. Relacje cen w rolnictwie...ZZ...

17. Średnie ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych... . , Z\ ^ INWESTYCJE

18. Nakłady inwestycyjne ... .%Zl 19. Mieszkania... ... ...

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 20. Podmioty gospodarki narodowej według

sektorów i sekcji... ...

21. Podmioty gospodarki narodowej według formy prawnej

ROLNICTWO

22. Zwierzęta gospodarskie... ... %2.'. ,

23. Skup ważniejszych produktów rolnych... PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 24. Produkcja sprzedana przemysłu... 25. Produkcja sprzedana budownictwa... HANDEL 26. Dynamika sprzedaży detalicznej towarów według rodzajów działalności przedsię­ biorstwa ...:... TURYSTYKA 27. Wykorzystanie obiektów noclegowych zbioro­ wego zakwaterowania... ■■ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 28. Przestępstwa stwierdzone.... ..Z... 29. Wskaźnik wykrywalności przestępstw... 30. Wypadki drogowe z ofiarami w ludziach ...".B... WYBRANE DANE O PODREGIONACH I POWIATACH 31. Ludność w 2002 r... „Z.../Mi 32. Bezrobocie rejestrowane... 33. Rolnictwo w 2002 r.... ... 34. Wybrane wskaźniki ogólnopolskie.... . x Wykaz publikacji będących w sprzedaży w US w Krakowie... . SPIS WYKRESÓW x Wybrane wskaźniki... x Stopa bezrobocia rejestrowanego... x Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw... . x Struktura pogłowia bydła według grup wieko­ wo-użytkowych w 2003 r... x Struktura trzody chlewnej w 2003 r &...Z... Sp°agae Average market-place prices received by farmers...»Jsß? 89 Price relations in agriculture... ... 90

Average retail prices of selected consumer goods and services... .... jl:?...,.91

INVESTMENTS Investment outlays...ZZ.ZZ.J...Z... 95

Dwellings... 96

NATIONAL ECONOMY ENTITIES National economy entities by sectors and sections... 97

National economy entities by legal form...j 99 AGRICULTURE Livestock... 100

Procurement of major agicultural products... 101

INDUSTRY AND CONSTRUCTION Sold production of industry... 103

Sold production of construction... 107

Indices of retail sales of goods by type of enterprise activity...r.\:.;.Z.;Z! 108 TOURISM Occupancy in collective accommodation establishments... ...ZZ....:... 110

PUBLIC SECURITY Ascertained crimes... 111

The rate of detectability of crimes...Z.Z... . 112

Road traffic accidents with casualties... 112

SELECTED DATA ON SUBREGIONS AND POWIATS Population in 2002... :... . 113

Registered unemployment... 114

Agriculture... 116

Selected indicators for Poland... 117

The list of publications being in sale in SO in Kraków ... ...ZB'.'... 121

LIST OF CHARTS Selected indicators... . 17

Registered unemployment rate... 19

Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector... ..V.,,... 20

Structure of cattle by groups of age and use in 2003... 21

Structure of pigs in 2003... 22

(20)

UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES

w układzie F

opracowanej na podstawie wydawnictwa Biura i stycznego Wspólnot Europejskich EUROSTAT - menclature des Activites de Communautś Europśenne - NACE rev. I". PKD wprowadzona została z dniem 1 I 1998 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 ^^4^:^rnika 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji

of the Europt immunity EUROSTAT publication "Nomenclat

Activites de Communautś Europśenne PKD was introduced on 1 I 1991

szymi zmianami), w mieji Klasyfikacji Działalności.

Dane statystyczne prezentowane są w układzie PKD według sekcji, działów i - w niektórych przypad­

kach - grup.

2. Prezentowane dane obejmują podmioty gospo­

darki narodowej bez względu na charakter własności, tj. zaliczane do sektora publicznego i prywatnego.

Do sektora publicznego zalicza się podmioty stanowią­

ce własność państwową, jednostek samorządu teryto­

rialnego oraz „mieszaną" z przewagą kapitału podmio­

tów sektora publicznego. Do sektora prywatnego zali­

cza się podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową (m.in.: spółki, spółdzielnie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, organi-

zagranicznego) on

podmiotów sektora ną” z przewagą kapitału lora prywatnego.

3. Dane opracowano zgodnie z każdorazowym sta­

nem organizacyjnym gospodarki narodowej.

lenclature rev. I". PKD was introduced on 1 I 1998 by the decree of the Council of Ministers regarding the Polish Classification of Activities, dated 7 October 1997 (Journal of Laws No. 128, item 829) with later amendments.

Statistical data are presented following the NACE scheme - by sections, divisions and - in some cases -by groups.

2. Presented data include units of the national economy regardless of ownership, that is, included in the public and private sectors. The public sector includes units of state ownership, units of territorial self-government administration ownership and

“mixed” ownership with a predominance of public sector entity capital. The private sector includes units of private domestic ownership (among others: co- -operatives, natural persons carrying out economic activities, social organizations, associations, foundations), private foreign ownership (among others: small-scale foreign enterprises, partnerships with exclusive foreign capital share) and “mixed”

ownership with a predominance of private sector entity capital.

3. Data are compiled in accordance with the respective organizational status of units of the national economy.

. Przez podmioty gospodarki narodowej rozumie 4. The term entities of the national economy is jednostki prawne, tj.: osoby prawne, jednostki or- understood as legal entities, i.e.: legal persons, zacyjne niemające osobowości prawnej oraz oso- organizational entities without legal personality as

działalność c my rachunek podmiotu prowadzącego tę dzia-

ki badan i inne), dane prezentowane w Biuletynie Sta­

tystycznym różnią się zakresem podmiotowym i czasowym, i tak:

1) dane o pracujących, zatrudnieniu i wynagrodze­

niach - w ujęciu miesięcznym - dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracują­

cych przekracza 9 osób, przy czym dane nie mują zatrudnionych poza granicami kraju, za- lionych w organizacjach społecznych, poll- o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych - w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe i zobowiązanych do sporządzania co kwartał sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym F-01/1-01 (z wyjątkiem pod­

miotów, których podstawowym rodzajem działal­

ności jest działalność zaklasyfikowana według PKD do sekcji: „Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo",

„Rybołówstwo i rybactwo", „Pośrednictwo finanso-

II as natural persons conducting economic activity.

5. The term economic entities is understood as entities conducting economic activity, i.e., production and service activity for purposes of profit and for the entity’s own-account.

6. Data presented in the Statistical Bulletin differ in subject and time period depending on frequency and scope of source documents (reports, research finding and others). Data concerning:

1) data on employees, employment as well as wages and salaries - for monthly periods - concern entities of the national economy which employ more than 9 persons, data do not include persons employed abroad or in social and political organizations, trade unions, etc.;

2) data on financial results of non-financial enterprises cover economic units maintaining accounting records and which are obligated to prepare d the financial

hunting and forestry", "Fishing", and "Financial intermediation” according to the NACE), furthermore data refer to those units, in which the number of employees exceeds 49 persons;

(21)

6 Uwagi ogólne General notes

3) dane o nakładach inwestycyjnych - w ujęciu kwar­

talnym - dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracujących przekracza 49 osób;

4) dane o skupie produktów rolnych - w ujęciu mie­

sięcznym - dotyczą danych meldunkowych o ilości

sobowości prawnej (w tym ie), które mają siedzibę n;

z działalnością usługową; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i kopalnictwa; przetwórstwa prze­

mysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę; budownictwa; handlu hurto­

wego i detalicznego, naprawy pojazdów mechanicz­

nych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i do­

mowego; hoteli i restauracji; transportu, gospodarki magazynowej i łączności; obsługi nieruchomości, wy­

najmu maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypoży­

czania artykułów użytku osobistego i domowego, in­

formatyki, pozostałych usług związanych z prowadze­

niem działalności gospodarczej; odprowadzania ście­

ków, wywozu odpadów, usług sanitarnych i pokrew­

nych; działalności związanej z kulturą, rekreacją i spor­

tem oraz pozostałej działalności usługowej.

8. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o przemyśle, dotyczy to sekcji PKD: „Górnictwo i kopalnictwo",

„Przetwórstwo przemysłowe" oraz „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę".

9. W tablicach - o ile nie zaznaczono inaczej - dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury poda­

no w cenach bieżących, a wskaźniki dynamiki na pod­

stawie wartości w cenach stałych. Jako ceny stałe w latach 1996-2000 przyjęto ceny stałe 1995 r. (śred­

nie ceny bieżące 1995 r.j, a od 2001 r. - ceny stałe 2000 r. (średnie ceny bieżące 2000 r.).

10. W przypadku zmian metodycznych oraz zmian w systemie cen stałych - wskaźniki dynamiki obliczono metodą nawiązania łańcuchowego.

11. Dane według sekcji, działów i grup PKD opra­

cowano metodą przedsiębiorstw.

3) data on investment outlays - for quarterly periods - refer to those units, in which the number of employees exceeds 49 persons;

4) data on procurement of agricultural products - for monthly periods - concern data reported on the quantity of procurement by legal persons and personality (of which civil associatior unlimited partnership), which have the seat within the region and carry out, in the framework of economic activity, procurement of agricultural products direct from producers regardless the place of transaction and the seat of the

mującej również s

10 tys. zł, realizowany przez osoby fizyczne, jak i zakres sprawozdawczości, która obejmuje tylko producentów z terenu województwa.

Wskaźniki dynamiki liczone są w zakresie porównywalnym na bazie danych meldunkowych, a za okresy półroczne - po uwzględnieniu korekt wynikających ze sprawozdawczości;

5) dane o przychodach ze sprzedaży produkcji prze­

mysłu i budownictwa, sprzedaży usług transportu, gospodarki magazynowej i łączności oraz sprze­

daży detalicznej i hurtowej towarów - dotyczą ---1---h, w których liczba pra­

cze przed-

covering only region producers.

Index numbers are compiled in comparable conditions on the basis of data reported; for semi-annual periods - with the correction revisions from reporting system;

5) data on income from the sale of production of industry and of construction, from the sale of transport, storage and communication and wholesale and retail sale of goods cover those economic units, in which the number of employees exceeds 9 persons.

7. The category - enterprise sector - used in the Bulletin, indicates those units which carry out economic activities in the following areas: forestry, logging and related service activities; sea fishing;

mining, quarrying; manufacturing; electricity, gas and water supply; construction; whole sale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods; hotels and

i mogą ulec zmiai

letynu Statystycznego. W momencie wprowa­

dzenia zmiany dane te oznaczone są

ipment without an opera\

articles of personal and home use, computers and similar activity, other activity connected with operating a business; sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities; recreational, cultural and sporting activities and other service activities.

8. The category - industry - used in the Bulletin, refers to NACE (rev. 1) sections: “Mining and quarrying", "Manufacturing" and "Electricity, gas and water supply".

9. In the tables - unless otherwise stated - data in terms of value and structural indicators are presented in current prices and index numbers on the basis of values in constant prices. As constant prices in 1996- -2000 1995 constant prices were adopted (1995 average current prices), and since 2001 - 2000 constant prices (2000 average current prices).

10. In the case of methodological changes and changes in the system of constant prices, indices are calculated using the chain-base index method.

11. Data by NACE sections, divisions and groups are compiled following the enterprise method.

12. Some figures are provisional and may be subject to revision in next editions of the Statistical Bulletin. Such revised data will be marked with sign

(22)

Uwagi ogólne General notes 7

13. Ze względu na elektroniczną technikę przetwa­

rzania danych, w niektórych przypadkach sumy da­

nych z niższych poziomów klasyfikacji PKD - z tytułu zaokrągleń - mogą się różnić od podanych wielkości

„ogółem" na wyższych poziomach klasyfikacji PKD.

14. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych wyrażo­

nych z większą dokładnością niż podano w tablicach.

15. W tablicach zawierających w boczku okresy miesięczne, w przypadku braku informacji podano dane kwartalne wpisując je na poziomie miesiąca kończącego dany kwartał.

16. W stosunku do obowi

one w tablicach znakiem „A". Zestawienie zastoso- inych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej:

skrót pełna nazwa

sekcje PKD

handel i naprawy handel hurtowy i deta­

liczny; naprawa pojazdów

obsługa nieru<

i firm; naukaichomości obsłuc

poligrafia i reprodukcja za­

pisanych nośników infor-

produkcja koksu i produk- wytwarzanie koksu, pro- tów rafinacji ropy naftowej duktów rafinacji ropy naf­

towej i paliw jądrowych

13. Due to electronic data processing technology, in selected cases the grand totals for lower NACE classification levels, due to number roundings, may differ from the figure "total" at higher NACE classifica­

tion levels.

14. Relative numbers (indices, percentages) are calculated, as a rule, on the basis of absolute data expressed with higher precision than that presented in tables.

15. In tables pi when such data a been shown a given quarter.

16. In regard to NACE abbreviations are used in the Statistical Bulletin - those abbreviations are marked in the tables with sign “A”. The abbreviations and their c

h sign “A”. The a ss are given belo\

NACE sections

mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego

ługa nieruchomości, lajem, nauka i usługi związane z prowadze­

niem działalności gospo-

administracja publiczna administracja publiczna i obrona narodowa; i obrona narodowa; obo- obowiązkowe ubezpie- wiązkowe ubezpieczenia czenia społeczne i zdro- społeczne i powszechne

wotne ubezpieczenia zdrowotne

działy PKD

x produkcja odzieży i wyro­

bów futrzarskich

produkcja skór wyprawio- produkcja skór wyprawio­

nych i wyrobów z nich nych i wyrobów ze skór wyprawionych

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household

public administration and defence; compulsory so­

cial security

NACE divisions

luggage, handbags,

manufacture of wood and manufacture of wood and

omy i materiałów :h do wyplatania używanych do wypl

bów z papieru działalność wydawnicza;

poligrafia i reprodukcja za-

wood, straw and wicker of products of wood a

products cork, except fumitu

manufacture of articles of straw and plaiting materi-

manufacture of pulp and manufacture of pulp,

paper paper and paper products

x publishing, printing and reproduction of recorded

manufacture of coke, manufacture of coke, re­

refined petroleum prod- fined petroleum products

ucts and nuclear fuel

(23)

8 Uwagi ogólne General notes

skrót pełna nazwa

działy PKD (dok.) produkcja wyrobów produkcja metalowych wy-

z metali robów gotowych, z wyją­

tkiem maszyn i urządzeń

produkcja maszyn produkcja maszyn i urzą- i urządzeń dzeń, gdzie indziej nie-

sklasyfikowana produkcja maszyn produkcja maszyn i apara- i aparatury elektrycznej tury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana produkcja mebli; pozosta- produkcja mebli; dzia­

ła działalność produkcyjna łalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana sprzedaż i naprawa po- sprzedaż, obsługa i napra- jazdów mechanicznych; wa pojazdów mechanicz- sprzedaż detaliczna paliw nych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do poja­

zdów samochodowych handel hurtowy i komiso- handel hurtowy i komi-

wy sowy, z wyjątkiem handlu

pojazdami mechanicznymi i motocyklami handel detaliczny, handel detaliczny, z wy- naprawa artykułów użytku jątkiem sprzedaży pojaz- osobistego i domowego dów mechanicznych i mo­

tocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domo-

x działalność wspomagają­

ca transport; działalność związana z turystyką

abbreviation full name

NACE divisions (cont.) manufacture of fabricated

anufacture o y and equipm

sale and repair of motor sale, maintenanc

;; retail sale of repair of motor i and motorcycles; retail sale of automotive fuel ides; retail sale

motive fuel

wholesale and commis- wholesale trade and sion trade commission trade, except of motor vehicles and motorcycles

personal ide; repair c

il and hous( retail trade, except of motor vehicles and mo­

torcycles; repair of perso­

nal and household goods

wznoszenie obiektów wznoszenie kompletnych budowlanych; inżynieria obiektów budowlanych lub lądowa i wodna ich części; inżynieria lą­

dowa i wodna 17. Od 1999 r. badanie c

19. Szersze informacje oraz szczegółowe wyjaśni nia metodyczne publikowane są w zeszytach met dycznych oraz opracowaniach branżowych GUS.

building constructions; building of complete con- civil engineering struction or parts thereof;

civil engineering

i towarów i usług kon­

sumpcyjnych prowadzone jest według zaleconej przez EUROSTAT klasyfikacji COICOP/HICP (klasyfikacja konsumpcji indywidualnej według celów - wersja sto-

wprowadzona w krajach UE Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 2214/96 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich Nr L 296 z 21 listopada 1996 r.

harmonised consumer prices indexes), recomended by EUROSTAT. This classification was introduced in EU countries with European Commision Resolution 2214/96 published in the Official Journal of opean Community No. L 296 of 21 November European Community No.

i presented for subregions and powiats correspond to levels 3 and 4 of the Nomenclature of Territorial Units for Statistical Purposes (NTS) which was introduced on the decree of the Council <

Ministers dated 13 VII2000 (Journal of Laws No. 5i item 685).

9. Broader information and detailed metho-

(24)

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES 1. Dane o:

1) ludności opracowano szacunkowo na podstawie wyników NSP 1988 oraz danych ze sprawozdaw­

czości bieżącej z ruchu naturalnego i migracji lud- 2) urodzeniach i zgonach (w tym zgonach niemowląt) zostały obliczone zgodnie z kryteriami definicji urodzenia i zgonu noworodka - rekomendowanej 3Z Światową Organizację Zdrowia (WHO),

o pracujących obejmują osoby pełno- Światową Organizację Zdrowia (WH(

z. uane o pracujących obejmują osoby zatrudnione i niepełnozatrudnione w głównym Do pracujących zaliczono:

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy;

2) właścicieli i współwłaścicieli jednostek pro­

wadzących działalność gospodarczą łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin;

3) osoby wykonujące pracę nakładczą;

4) agentów oraz osoby zatrudnione przez agentów;

5) członków rolnii Prezentowane

1. Data concerning:

1

) population are compiled as estimates on the basis of results of the 1988 National Population Census and current reporting data on vital statistics and population migration;

2

) births and deaths (including infant deaths) - are calculated according to the definition of infant birth and death - recommended by the World Health Organization (WHO).

2. Data on employed persons include those employed on a full and part-time basis in the main place of work.

Employed persons include:

1

) persons employed on the basis of a labour contract;

2

) owners and co-owners of units engaged in economic activities including contributing family members;

3) outworkers;

towych prowadzących działalność narodowej i bezpieczeństwa pu­

blicznego.

osoby zatrudnione na podstawie stosunku w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepi po przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

4. Dane o bezrobociu rejestrowanym dotyczą osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pra­

cy. Od 1 stycznia 1997 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie obejmuje osób odbywających szko­

lenie lub staż u pracodawców.

Bezrobotni nieposiadający prawa do zasiłku to zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy osoby poszukujące pracy, które utraciły bądź nie nabyły pra-

ätrowan zawodo'

osobę niezatrudnioną i niewył zarobkowej, zdolną i gotową do

Fane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują zatrudnione na podstawie stosunku pracy

do zasiłku.

Stopę bezrobocia obliczono jako udział zareje- / cywilnej ludności aktywnej

Data presented in the Bulletin do not include private farmers or employees of budget entities conducting activity within the scope of national defence and public safe

>ata or

work period.

4. Data on registered unemployment cover persons registered in powiat labour offices. Since January 1997 registered unemployment has not included persons attending training or an internship with the employer.

The unemployed persons without benefits are the persons registered in local employment offices, in search for work, who either lost or did not acquire rights to benefit.

Unemployment rate was compiled as a ratio of registered unemployed persons to the economically ictive civil population.

5. An unemployed person is understood a

;obę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy a person not employed and not performing any other irobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia income-generating work, able to work and ready to pełnym wymiarze czasu pracy, nieuczącą się accept full-time employment, not attending any full- szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we -time school and registered in the powiat labour office

--- -=-=—--- M-..—— i..u —-—ending to the 5. Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć

vykonującą innej pi do podjęcia zatrud~"

pracy, nieucząi w szkole w systemie dziennym, zarejestrowa . właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub ---' wiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

. 18 lat (z wyj wentów),

kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna - 65 lat, nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nie pobiera: zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytal­

nego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku cho­

robowego, macierzyńskiego lub wychowawczego, nie jest właścicielem lub posiadaczem (samo­

istnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha prze­

liczeniowych,

nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub do­

mownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przelicze-

corresponding to the person’s permanent or ce, if the person:

is aged 18 or more (excluding juvenile school- -leavers),

is aged less than 60 (for women) or less than 65 not acquire the right to retirement f nsion resulting from an inability to work, t receive: a pre-retirement benefit, a pre- itirement allowance, a rehabilitation benefit, a:

-retirement allowance, a rehabilitatio a sick, maternity or child-care benefit, is not the owner or holder (sole or dependant) of agricultural real estate with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha, is not subject to retirement and pension insurance from full-time work due to being

exceeding 2 convertible

(25)

10 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

trżenia emerytalnego,

jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa

' ;nia wolności,

nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego, stałego wyrów­

nawczego, gwarantowanego zasiłku okresowego lub renty socjalnej.

6. Dane o aktywności ekonomicznej lui w wieku 15 lat i więcej opracowano na podstawie re prezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicz nej Ludności (BAEL), prowadzonego w cyklu kwar talnym. Badaniem objęte są osoby będące członkami wylosowanych gospodarstw domowych. Do pracują­

cych zaliczono osoby, które w badanym tygodniu:

wykonywały pracę przynoszącą dochód lub zaro­

bek albo pomagały w prowadzeniu rodzinnej dzia­

łalności gospodarczej,

nie wykonywały pracy (np. z powodu choroby, urlopu, strajku), ale formalnie miały pracę.

Bezrobotni to osoby, które w okresie badanego tygo­

dnia nie były osobami pracującymi, aktywnie po­

szukiwały pracy i były gotowe ją podjąć. Od I kwartału 2001 r. populacja bezrobotnych, według zaleceń Euro- statu, została ograniczona do osób w wieku 15-74 lata.

Współczynnik aktywności zawodowej obliczono jako udział aktywnych zawodowo w liczbie ludności (w wieku 15 lat i więcej) ogółem.

Wskaźnik zatrudnienia obliczono jako udział pracują­

cych w liczbie ludności (w wieku 15 lat i więcej) ogó-

są: wynagrodzenia osobowe, wypłaty z tytułu udziału w zysku i w nad­

wyżce bilansowej w spółdzielniach, dodatkowe wyna­

grodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, wynagrodzenia bezosobowe, wynagro­

dzenia agencyjno-prowizyjne, honoraria. Dane za okresy kwartalne nie uwzględniają wynagrodzeń bezosobowych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i honorariów.

9. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne nomi­

nalne przypadające na 1 zatrudnionego obliczono przyjmując:

1) wynagrodzenia osobowe, bez wynagrod -iób wykonujących pracę nakładczą c

:zniów, a także osób zatrudnionych za granicz ypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwy dodatkowe wynagrodzenia rocznz ników jednostek sfery budżetowej;

honoraria wypłacane niektórym grupom prz ków za prace wynikające z umowy o pracę.

wynagrodzei ikładczą ora:

uczniów, a także osób zatrudnionych za granicą;

2) wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach;

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracow-

did not undertake non-agricultural activity or is not subject, on the basis of separate regulations, to compulsory social security or a retirement pro-

is not temporarily under arrest or not serving a prison sentence,

is not earning a monthly income exceeding half the minimum wage and salary from sources other than employment or income-generating work,

welfare nmanent imporary n the economic activity of the population, 1 older, are compiled on the basis of - Force Survey (LFS), which is c

ersons who within the sun/eyed i earning income or wages or helped in

illness,

ek did not work, actively sought work and was available for work. Since the I quarter of 2001 the population of unemployed persons, in compliance with the Eurostat recom­

mendation, has been limited to persons aged 15-74.

The activity rate is calculated as the share of the economically active persons in the number of persons (aged 15 and older) in a total.

The employment rate is calculated as the share of the employed persons in the number of persons (aged 15 and older) in a total.

The unemployment rate is calculated as the share of the unemployed persons in the number of the economically active persons (aged 15 and older) in a total and in a given group.

7. The economically active population is un­

derstood as employed and unemployed persons.

8. The components of wages and salaries are personal wages and salaries, payments from profit and balance surplus in co-operatives, additional iges and salaries for employees of budget :~5, impersonal wages and salaries, ind agent payments, fees. Data mnual wages anc

sphere entities,

agent payments,

>rly periods do i

iracowni-

n wages andsa

9. Average monthly nominal wage and salary mg the following:

ng wages and salaries of outworkers and apprentices as well as persons employed abroad);

2) payments from a share in profit or in the balance surplus of co-operatives;

3) additional annual wages and salaries for employees of budget sphere entities;

4) fees paid to selected groups of employees for performing work in accordance with labour contract.

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :