Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, i 1000.

77  Download (0)

Full text

(1)

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, i 1000.

1. Cele lekcji

a) Wiadomości Uczeń:

-zna zasadę mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100 i 1000, -zna zależności pomiędzy jednostkami długości i masy.

b) Umiejętności Uczeń:

-mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100 i 1000, -stosuje te działania w prostych zadaniach.

2. Metoda i forma pracy

Wykład, praca z całą klasą, praca samodzielna.

3. Środki dydaktyczne

Karta pracy ucznia.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Omówienie pracy domowej, powtórzenie jednostek masy i długości.

b) Faza realizacyjna

1. Nauczyciel wyjaśnia zasadę mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100 i 1000.

2. Uczniowie w zeszytach i na tablicy wykonują działania i rozwiązują zadania związane z tematem lekcji.

3. Uczniowie samodzielnie pracują z kartą pracy (załącznik 1 ).

c) Faza podsumowująca

Podsumowanie pracy samodzielnej, zadanie pracy domowej.

5. Bibliografia

Według pomysłu własnego

6. Załączniki

a)Karta pracy ucznia ( załącznik 1)

Zadanie 1.Uzupełnij:

a) 2,34·……..=23,4 b) 56,9·…….=5690

c) 0,0865·…..=86,5 d) 12,8·…….=128

e) 6,709·…….=670,9

f) 11,3·………=113000

g) 56,98: ……..=5,698

(2)

h) 7,9: ……….=0,79 i) 245,1: ……..=0,2451 j) 0,9: ………..=0,009

k) 1,004: …….=0,01004 l) 7,8: ………..=0,078

Zadanie 2. Uzupełnij:

a) 4 cm=………m b) 34 m=………km

e) 23 dm=…….m f) 86 mm=……m c) 24 g=………kg

d) 3 dag=……...kg

g) 45 kg=……t h) 3 kg=……..q

b) Zadanie domowe

Zeszyt ćwiczeń – „Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000”.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

Figure

Updating...

References

Related subjects :