• Nie Znaleziono Wyników

Pęd ciała wyraża się następującym wzorem (uzupełnij

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Pęd ciała wyraża się następującym wzorem (uzupełnij"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Karta pracy ucznia Pęd, praca, moc, energia

Imię i nazwisko………..

Klasa……….

1. Pęd ciała wyraża się następującym wzorem (uzupełnij):

………..=………*………., gdzie:

……….-……….

[……]-…………

……….-……….

[……]-…………

……….-……….

[……]-…………

2. Jaki pęd ma ciało o masie 2 kg poruszające się z prędkością s 3m?

……….………

………...

3. Dorysuj wektor pędu zgodnie z wartościami podanymi na rysunku.

Przyjmij, że 1 cm to s

m kg

1 .

4. Wyjaśnij różnicę pomiędzy potocznym i naukowym znaczeniem słowa „praca”.

………

………

5. Jakie znasz rodzaje energii? Wymień je, podaj wzory, opisz je i podaj jednostki każdej wielkości.

………

………

………

(2)

6. W jakich jednostkach wyrażamy moc?

………

7. Co nazywamy okresem obrotu i w jakich jednostkach go wyrażamy?

………

………

8. Wyjaśnij na przykładzie zasadę zachowania pędu.

………

………

9. Które zdanie jest nieprawdziwe?

a) Energię wyrażamy w dżulach.

b) Pracę wyrażamy w niutonach.

c) Energia ruchu zależy od prędkości.

d) Energia położenia zależy od masy ciała.

10. Dopasuj sytuację do opisu przemian energii:

a) łucznik wypuszcza strzałę z łuku, b) szyszka spada z drzewa,

c) samochód hamuje, d) Jurek wchodzi na górę.

1. energia położenia zmienia się w energię ruchu, 2. energia chemiczna zmienia się w energię położenia, 3. energia sprężystości zmienia się w energię ruchu, 4. energia ruchu zmienia się w energię wewnętrzną.

11. Energia ruchu toczącej się po stole kuli bilardowej zależy od:

a) wysokości stołu,

b) przyspieszenia ziemskiego, c) rozmiarów kuli,

d) prędkości kuli.

12. Podaj rodzaje energii, jakie ma piłka w trzech fazach ruchu pokazanych na poniższym rysunku.

(3)

………

13. Koń ciągnie sanie ze stałą prędkością działając na nie poziomą siłą 400 N.

a) Przeciągnięcie sań na drodze 250 m wymaga od konia wykonania pracy………

………

b) Pokonanie drogi 250 m zajęło koniowi 3 minuty i 20 sekund, czyli ………

…s.

c) Średnia moc, z jaką pracował koń, wynosi………

…...………

d) Jaki rodzaj energii zwiększa się dzięki pracy konia?...

Cytaty

Powiązane dokumenty

Temat lekcji: Legenda o panu Twardowskim w ujęciu poety- Adam Mickiewicz ,,Pani Twardowska”.. Temat lekcji: Opowiedzieć historię czy

In this report, transport problems are solved with a particle method that takes into account the Eulerian background flow field.. Dispersion and other transport problems can be

Ruch ładunków elektrycznych jest wywoływany przez pole elek- tryczne, którego linie (linie pola) mają jeden z dwóch zwrotów. 2) Kierunek prądu elektrycznego jest to kierunek

Wypisz wszystkie osoby, które w danym miejscu pracują i określ, czym zajmują się one w pracy.. Teatr , szpital, dworzec kolejowy, restauracja, lotnisko,

Układ diody i cewki wraz z zasilaczem obwodu żarzenia i obwodu anodowego umieszczony jest na wspólnej płycie.. Potencjometr suwakowy R służy do

Dorysuj wektor pędu zgodnie z wartościami podanymi

18 W wyniku tego rozwija się czynnościo- wy podwzgórzowy brak miesiączki (functional hypothalamic amenorrhea, FHA), choć wydaje się, że istnieją również lżejsze postaci

Wykorzystanie przez autorkę oprócz współczesnej wypadkom publicystyki, pamiętników i opublikowanej po 1945 roku literatury, również materiałów pochodzących z archiwów

Analizy pełnego tekstu tłumaczenia Kasprowicza nie dałoby się zamieścić na kilkunastu stronach, wobec czego przyjrzyjmy się tylko fragmentowi Króla Lira: będą to dwie pierwsze

Wspieramy Chronimy Postępujemy Konkurujemy Szanujemy Dbamy.. Wspieramy Chronimy Postępujemy Konkurujemy

Prześledzić jak zmienia się prawdopodobieństwo poniesienia straty przez ubezpieczyciela w zależności od wysokości stopy

Zasady zachowania pędu pozwala na określenie ruchu ciał po zderzeniu niesprężystym w oparciu o znajomość ich ruchu przed zderzeniem jedynie w przypadku gdy w trakcie

Zachowanie momentu pędu

Zapoznaj się z nowa wiadomością na temat wykresów zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie (podr., str.. Narysuj

Rozwiąż krzyżówkę (karta pracy-,, Z czego się składa zdanie złożone”).. Wskaz orzeczenia w podanych zdaniach i określ, czym różnią się podane

W jej wyniku Rosja wycofała się z I wojny światowej, w jej wyniku Rosja kontynuowała walki z Niemcami i Austro-Węgrami, miała miejsce w marcu, miała miejsce w listopadzie,

I zasada dynamiki Newtona – postać uogólniona –Jeżeli F=0, toΔp =0, czyli p-p o =0, czyli p=const Powyższa postać I zasady dynamiki, to zasada zachowania pędu:?. Jeżeli na

Jeżeli pole sił ciężkości jest jednorodne (g=const), to położenie środka masy pokrywa się z położeniem środka ciężkości (położenie wypadkowej sił ciężkości

Jeżeli pole sił ciężkości jest jednorodne (g=const), to położenie środka masy pokrywa się z położeniem środka ciężkości (położenie wypadkowej sił ciężkości

Z pewnej grupy osób, w której jest dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet, wybrano losowo dwuosobową delegację.. Prawdopodobieństwo tego, że w delegacji znajdą

Równanie (11.18) ilustruje fakt, że choć wszystkie punkty ciała sztywnego mają taką samą prędkość kątową ω, to punkty o większej odległości r od osi obrotu mają

Jeśli koło obraca się wokół osi, która ma stałe położenie względem ziemi, to punk- tem odniesienia w równaniu (12.29) może być dowolny punkt, którego położenie względem

-wykresem funkcji kwadratowej jest parabola ( przypominająca minę smutną lub uśmiechniętą) -punkt, w którym funkcja kwadratowa się zaokrągla, to wierzchołek W.. - parabola