• Nie Znaleziono Wyników

Past Simple – zdania z czasownikiem to be różne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Past Simple – zdania z czasownikiem to be różne"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Czas Past Simple, zdania z czasownikiem ​to be​ różne.

I. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika ​to be​ w czasie Past Simple.

1. She ………..… in Rome last summer. 2. ………..… Ola at the zoo yesterday?

3. My parents ………..… (not) at work on Sunday. 4. ………..… you ill?

5. ………..… Susan and Tom with you at the party? 6. Where ………..… you last week?

7. The trousers ………..… too short for my brother.

8. He ………..… (not) interested in history as a young boy. 9. My mother’s car ………..… (not) new.

10. Three years ago, I and my brother ………..… on holiday in Germany.

11. ………..… the Browns at the party? 12. When ………..… they on the trip?

13. My first visit in the city ………..… (not) long. 14. Who ………..… your best friend at school? 15. It ………..… a beautiful picture.

16. Why ………..… Ola sad yesterday.

17. I ………..… (not) in the library with George. 18. My dad ………..… very angry yesterday.

19. Bob and his friends ………..… (not) here on Friday. 20. ………..… the teacher ill last week?

21. Where ………..… they last summer?

(2)

23. His eyes ………..… (not) green.

24. Tom’s sister ………..… naughty yesterday.

25. ………..… Tom a friendly boy?

26. She ………..… (not) sporty as a young girl. 27. It ………..… (not) my book.

28. Whose book ………..… it?

29. The smartphone ………..… (not) very expensive. 30. Tom, ...………..…. you in the park?

(3)

Odpowiedzi

1-was, 2-Was, 3-weren’t, 4-Were, 5-Were, 6-were, 7-were, 8-wasn’t, 9-wasn’t, 10-were, 11-Were, 12-were, 13-wasn’t, 14-was, 15-was, 16-was, 17-wasn’t, 18-was, 19-weren’t, 20-Was, 21-were, 22-was, 23-weren’t, 24-was, 25-Was, 26-wasn’t, 27-wasn’t, 28-was, 29-wasn’t, 30-were

Cytaty

Powiązane dokumenty

B.Complete the sentences with past simple- skompletuj odpowiednią forma gramatyczną zdania w czasie przeszłym prostym. She ……….at eight o’clock

Uzupełnij zdanie odpowiednią formą czasownika z ramki.. Ludziom zebranym w

W czasie Past Simple, przy tworzeniu zdań przeczących i pytań pojawia się dodatkowe słówko, operator, czasownik posiłkowy – did (czyli druga forma czasownika do).. Dobra

Poniżej znajduje się link do stron, gdzie można poćwiczyć zdania twierdzące i przeczenia czasie past

Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika (Present Simple lub Present Continuous), zwróć uwagę na wyrażenia, które są w zdaniach zanim wybierzesz właściwy czas

Czyli zdania oznajmujące i przeczące w czasie przeszłym Past simple z czasownikami nieregularnymi tworzymy dokładnie tak samo jak z czasownikami regularnymi, z tą tylko różnicą,

Zwróć uwagę, że zdania przeczące w czasie past simple tworzymy poprzez operator did + not + forma podstawowa czasownika.. Czyli w zdaniach przeczących czasownik traci końcówkę

4, przypomnij sobie zastosowanie czasownika to be w czasie Past simple w zdaniach oznajmujących i przeczących.. Zad.4 – w zeszycie uzupełnij zdania czasownikami: was, wasn’t,