• Nie Znaleziono Wyników

49 2)Topic: Revision – unit 5 - Vocabulary and speaking Ex.1 p.69 Przeczytaj zdania i nazwij miejsca w szkole

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "49 2)Topic: Revision – unit 5 - Vocabulary and speaking Ex.1 p.69 Przeczytaj zdania i nazwij miejsca w szkole"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

1)Topic: „ At school” Funkcje językowe: nakazy i zakazy

Aby wyrazić nakaz, obowiązek stosujemy czasownik modalny „must” : Must + czasownik (musieć)

You must be on time in school.( Musisz być punktualnie w szkole) Aby wyrazić zakaz stosujemy „mustn’t”

Mustn’t + czasownik ( nie wolno Ci)

You mustn’t run in the corridor. ( Nie wolno Ci biegać po korytarzu) Ex. 1 p. 67 (książka) Przeczytaj dialogi i wskaż na „must” lub „mustn’t”

Ex. 2 p. 67 ( książka) napisz w zeszycie zdania „reguły szkolne” z „must” lub „mustn’t”

(tłumaczenie wyrażeń na stronie 70) przykład:

You must return your library books on time.

Ćw. 4 str. 67 (książka)

(Do zeszytu wpisujemy tylko to co wstawiamy w luki) Ćwiczeniówka

Ćw. 1 i 2 str. 49

2)Topic: Revision – unit 5 - Vocabulary and speaking Ex.1 p.69

Przeczytaj zdania i nazwij miejsca w szkole. Do zeszytu wpisujemy tylko nazwy miejsc.

Ex.2 p.69

Napisz w zeszycie nazwy przedmiotów szkolnych.

Ex.3 p.69

Uzupełnij dialog. Do zeszytu wpisujemy tylko to co wstawiamy w luki.

Ćwiczeniówka Ćw. 1,2 i 3 str.51

3)Topic: Revision – unit 5 – Grammar Ex.4 p.69

Napisz w zeszycie pełne zdania w czasie Present Continuous opisujące obrazki.

(2)

Przykład:

1.She is teaching Maths.

4. The students aren’t running.

Ex.5 p.69

Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika (Present Simple lub Present Continuous), zwróć uwagę na wyrażenia, które są w zdaniach zanim wybierzesz właściwy czas gramatyczny. Do zeszytu wpisujemy tylko to co wstawiamy w luki.

Ex.6 p.69

Napisz w zeszycie pytania i odpowiedzi we właściwym czasie gramatycznym (Present Simple lub Present Continuous). Zwróć uwagę na wyrażenia, które są w przykładach, 3 pytanie jest szczegółowe.

Ćwiczeniówka Ćw. 4 i 5 str. 51

4)Topic: Vocabulary : shops

Ex.1 p.72

Dopasuj nazwy sklepów do obrazków, napisz w zeszycie 10 nazw sklepów i ich polskie tłumaczenie (tłumaczenie jest na stronie 82)

Ex. 2 p.73

Spójrz na mapę miasta na stronie 72, w zeszycie do liter a-j dopisz numery sklepów, które są na obrazku na stronie 72.

Ex.4 p.73

Przeczytaj tekst w ćw. 3 i wybierz właściwą odpowiedź (a, b, c, d, lub e) do pytania 1 i 2.

Przepisz do zeszytu te dwa pytania i dopisz do nich właściwą literę.

Ćwiczeniówka Ćw. 1 i 3 str.52

5)Topic: Past Simple – verb „to be” (Czas przeszły czasownika „to be”) W czasie przeszłym czasownik „to be” ma dwie formy „was” i „were”

I was ( ja byłam, byłem) We were ( my byliśmy) You were ( ty byłeś, byłaś) You were ( wy byliście)

He was ( on był) They were ( oni byli, one były) She was ( ona była)

It was ( ono było)

(3)

Zdania przeczące tworzymy dodając „not” do „was/were”, otrzymujemy:

wasn’t (I, He, She, It) i weren’t ( You, We, They)

I was at school a week ago. ( Ja byłem w szkole tydzień temu)

I wasn’t in church last Sunday. ( Ja nie byłem w kościele w zeszłą niedzielę) They were in the cinema last weekend.( Oni byli w kinie w zeszły weekend) They weren’t at school yesterday.( Oni nie byli w szkole wczoraj)

Z czasem przeszłym Past Simple stosujemy następujące wyrażenia:

yesterday – wczoraj

ago – temu – a month ago (miesiąc temu), a week ago (tydzień temu), a year ago (rok temu) last – ostatni – last weekend (w ostatni weekend), last Saturday, (w ostatnią sobotę), last month ( ostatniego miesiąca)

Ex. 2 p. 74

Przeczytaj tekst z ćwiczenia 1 i uzupełnij zdania właściwą formą: was/wasn’t/were/weren’t Napisz w zeszycie całe zdania.

Ex. 3 p. 74

Na podstawie ćwiczenia 1 uzupełnij zdania właściwą formą: was/wasn’t/were/weren’t Napisz w zeszycie tylko to co wpisujesz w luki.

Ćwiczeniówka Ćw. 1,2,4 str. 53

6) Topic: Means of transport (środki transaportu) Ex.1 p.75

Przepisz do zeszytu wszystkie nazwy środków transportu i ich tłumaczenie ( na str. 82) Następnie dopasuj środki transportu do trzech kategorii: land (ląd), air (powietrze), water (woda). Wykonaj to w tabeli, wzoruj się na książce.

Ze środkami transportu stosujemy następujące przyimki: on, in, by (zapisz w zeszycie) on: a train, a ship, a motorbike, a ferry, a mountain bike, a coach, a plane, a tram, a scooter, the underground

in: a taxi, a helicopter

by: ze wszystkimi środkami transportu: I go by bus, by train , by plane, by car Ex. 3 p. 75

Busy – zatłoczony Expensive – drogi

Comfortable – wygodny

(4)

Exciting – ekscytujący

Napisz 4 zdania o tym czym wczoraj podróżowała Mary i jak wyglądała jej podróż. Użyj powyższych przymiotników i środków transportu przedstawionych na obrazkach.

Przykład:

Yesterday she was on a taxi. It was expensive.

Ćwiczeniówka Ćw. 1 i 2 str.54

Podaję mój adres mailowy: agafar@interia.pl (w przypadku wątpliwości proszę o kontakt)

Good Luck

Cytaty

Powiązane dokumenty

Czasu teraźniejszego Present Continuous używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które dzieją się w momencie, kiedy o nich mówimy; które dzieją się teraz, w tej chwili..

np.. She is from Uganda. She gets u pat half past five and has breakfast. She doesn’t have a shower because they haven’t got water. Televisions cost a lot of oney. In the evening

I often watch the street shows and open-air concerts near Tate Modern.. One day some dancers were dancing on the Millennium Bridge and then they were doing

Wpisz brakującą część zdania używając wyrazów podanych w nawiasie w. odpowiedniej formie wraz z

4 Uzupełnij zdania wyrazami utworzonymi od wyrazów podanych w nawiasach.. 1 The room was wonderfully _____ (SPACE)

Szukamy nowego współlokatora odkąd Mark się

Klikając w poniższy link zostaniesz przekierowany do folderu klasy 4, w którym znajdują się zestawy słówek do nauki m.. Proszę

31.03 Topic: Czas Present Simple-zdania twierdzące-wprowadzenie.. Przepisz proszę te informacje z prezentacji