• Nie Znaleziono Wyników

Jeśli J (λ), λ ∈ U , jest pseudorezolwentą, to operatory J (λ) komutują, mają wspólny obraz i wspólne jądro

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jeśli J (λ), λ ∈ U , jest pseudorezolwentą, to operatory J (λ) komutują, mają wspólny obraz i wspólne jądro"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

16. Pseudorezolwenta

1. Rodzina operatorów ograniczonych J (λ), gdzie λ przebiego zbiór otwarty U ⊂ C, nazywa się pseudorezolwentą, jeśli dla każdych λ, µ ∈ U

J (µ) − J (λ) = (λ − µ)J (µ)J (λ).

2. Jeśli J (λ), λ ∈ U , jest pseudorezolwentą, to operatory J (λ) komutują, mają wspólny obraz i wspólne jądro.

To że operatory pseudorezolwenty komutują i mają wspólne jądro wynika wprost ze wzoru pseudorezolwenty. Aby zobaczyć, że mają wspólny obraz, wystarczy ten wzór przekształcić do postaci

J (µ) = J (λ)(λ − µ)J (µ) + I.

3. Pseudorezolwenta J (λ), λ ∈ U , jest rezolwentą operatora domkniętego, wtedy i tylko wtedy gdy ma gęsty obraz i trywialne jądro.

Warunek jest oczxywiści konieczny. Aby udowodnić jego dostateczność, ustalamy λ = λ0 i definiujemy domknięty, gęsto określony operator A na obrazie J (λ0) wzorem

A = λ0I − J (λ0)−1. Teraz wystarczy tylko sprawdzić, że dla pozostałych λ

J (λ)λ − AJ (λ0) =λ − A)J (λ)J (λ0) = J (λ0).

4. Twierdzenie. Niech Anbędzie ciągiem generatorów mocno ciągłych półgrup kontrakcji. Jeśli dla pewnego Re λ0 > 0 zachodzi mocna zbieżność rezolwent

Rn0)x → J (λ0)x, x ∈ X,

to zbieżność ta zachodzi dla każdego Re λ > 0. Jeśli ponado J (λ0) ma gęsty obraz, to operato- ry graniczne J (λ) tworzą rezolwentę pewnego generatora mocno ciągłej pólgrupy kontrakcji.

5. Dowód: Oznaczmy przez U zbiór tych λ, dla których zachodzi zbieżność Rn(λ)x → J (λ)x.

Jeśli λ1∈ U , to ze wzoru Rn(λ)x =

X

k=0

Rn1)(λ1− λ)nx, |λ − λ1| ¬ q < Re λ1 ¬ kRn1)k−1, widać, że U jest otwarty. Z drugiej strony, wzór

Rn(λ) − Rnm) = (λ − λm)Rn1)Rnm) − J (λm) + (λ − λm)Rn1)Rnm)J (λm)

łącznie z oszacowaniami kRn(µ)k ¬ (Re µ)−1 pozwala wnioskować, że U jest zbiorem do- mkniętym. Zatem U = {λ ∈ C : Re λ > 0}.

Opertory graniczne J (λ) tworzą oczywiście pseudorezolwentę. Mamy też kJ (λ)k ¬ 1

Re λ.

Aby zakończyć dowód, trzeba jeszcze wiedzieć, że jądro pseudorezolwenty jest trywialne. W tym celu pokażemy, że dla każdego x ∈ X

mJ (m)x → x, m → ∞.

Rzeczywiście,

(m − 1)J (m)J (1) = J (1) − J (m), skąd

kmJ (m)J (1)x − J (1)xk ¬ kJ (m)k kJ (1) − Ik kx|| ¬ 2kxk m . Stąd już wynika nasza teza.

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (4inf, rpism,

Podobnie jak w przypadku pólgrup kontrakcji bę- dziemy go nazywać generatorem infinitezymalnym

• Finally, we will derive a general scheme of recursion using fixpoints, which captures the full power of computational recursion (also called µ-recursion). James Power, NUI

Powiemy, że nieskończony ciąg redukcji jest quasi- lewostronny, jeśli nieskończenie wiele razy następuje w tym ciągu redukcja redeksu położonego naj- bardziej na lewo..

STATYSTYKA dr in˙z Krzysztof Bry´s1. Wyk

‚wiczenia z Analizy Zespolonej, Matematyka MiNI PW, rok akad.. Wyznaczy¢ krotno±¢

[r]