RAPORT O STANIE GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI

68  Download (0)

Full text

(1)

RAPORT

O STANIE GMINY

MIĘDZYRZEC PODLASKI

ZA ROK 2021

Międzyrzec Podlaski, maj 2022 r.

(2)

SPIS TREŚCI

WSTĘP ... 3

POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE REALIZOWANE W 2021 r. ... 3

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY ... 5

FINANSE GMINY ... 6

GOSPODARKA PRZESTRZENNA ... 14

INFRASTRUKTURA DROGOWA ... 15

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI ... 16

INWESTYCJE ... 17

FUNDUSZ SOŁECKI ... 29

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA ... 30

OCHRONA ŚRODOWISKA ... 31

OŚWIATA ... 34

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO ... 45

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU ... 48

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE ... 49

OCHRONA ZABYTKÓW ... 50

POMOC SPOŁECZNA ... 50

(3)

WSTĘP

Niniejszy raport został opracowany w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.).

Obejmuje on podsumowanie działalności Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski w 2021 r.

w zakresie realizacji zadań samorządu gminnego, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Międzyrzec Podlaski.

Gmina Międzyrzec Podlaski jest gminą typowo rolniczą, położoną w powiecie bialskim, w środkowo-zachodniej części województwa lubelskiego. Zajmuje 261 km2 powierzchni, w jej skład wchodzi 35 miejscowości, które tworzą 33 sołectwa.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gminę Międzyrzec Podlaski na stałe zamieszkiwało 10.317 osób, w tym 5.117 kobiety i 5.200 mężczyzn.

W trakcie roku 2021:

− 295 osób zameldowało się na pobyt stały,

− 202 osoby wymeldowały się z pobytu stałego,

− 106 osób urodziło się,

− 146 osób zmarło,

− 108 osób ukończyło 18 lat,

− zawarto 115 małżeństw,

− zarejestrowano 25 orzeczeń o rozwodach.

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w roku 2021 zarejestrowano 55 nowych działalności, zakończono 21 dotychczasowych działalności, zawieszono 28 działalności. Liczba przedsiębiorców działających na terenie gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. – 508.

Pod względem rodzaju wykonywanej działalności najczęściej rejestrowane są działalności prowadzone w zakresie transportu i robót budowlanych

W 2021 r. na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski działalność w zakresie transportu prowadziło 97 firm, w tym osoby fizyczne, osoby prawne oraz osoby nieposiadające osobowości prawnej.

Na terenie gminy w 2021 r. funkcjonowały 3.154 gospodarstwa rolne. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego to 5,3604 ha.

POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE REALIZOWANE W 2021 r.

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2014 – 2020 przyjęta Uchwałą Nr X/82/15 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 września 2015 r.

(zmieniona Uchwałą Nr XVIII/140/20 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 22 kwietnia 2020 r.)

2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2021 – 2026, przyjęta Uchwałą Nr XXIX/211/21 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 26 marca 2021 r.

(4)

3. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzec Podlaski, przyjęty Uchwałą Nr XXIV/182/16 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 listopada 2016 r. (zmieniony Uchwałą Nr XIV/104/19 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 listopada 2019 r.) 4. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023, przyjęty

Uchwałą Nr XXXIV/248/17 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 października 2017 r.

5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzec Podlaski, przyjęte Uchwałą Nr XXII/144/2000 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 15 grudnia 2000 r.

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zaścianki Gmina Międzyrzec Podlaski, przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 lutego 2009 r.

7. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024, przyjęty Uchwałą nr XXVII/188/21 Rady Gminy

Międzyrzec Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r

8. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 w Gminie Międzyrzec Podlaski, przyjęty Uchwałą Nr XIX/147/20 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 maja 2020 r.

9. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Międzyrzec Podlaski, przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/296/18 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 lutego 2018 r.

10. Roczny program współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, przyjęty Uchwałą Nr XXIII/165/20 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 września 2020 r.

11. Program Funkcjonowania Funduszu Wkładów Własnych jako instrument współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, przyjęty Uchwałą XXVI/185/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

12. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2016 – 2021, przyjęty Uchwałą Nr XXVII/135/16 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 kwietnia 2016 r.

13. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, przyjęty Uchwałą Nr XXVII/189/21 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r.

14. Wieloletni program osłonowy w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku „Pomoc gminy w formie posiłku” na lata 2019-2023 przyjęty Uchwałą Nr III/24/18 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2018 r.

(5)

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY

W 2021 r. Rada Gminy Międzyrzec Podlaski przyjęła 93 uchwały, w tym w szczególności:

− Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski w 2021 roku,

− Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024,

− Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 oraz na 2022 r.

− zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim,

− przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2021-2026,

− szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz Gmin: Trzebieszów, Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji,

− wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz Gmin: Trzebieszów, Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski na lata 2021-2030 ,

− uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski,

− powołania Programu Funkcjonowania Funduszu Wkładów Własnych jako instrumentu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,

− przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2022-2027,

oraz pozostałe w zakresie:

− dokonywania zmian budżetowych,

− wieloletniej prognozy finansowej,

− innej finansowej realizacji zadań,

− udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski za 2020 rok,

− wykonania budżetu gminy za rok poprzedni i udzielenia absolutorium,

− podatków i opłat lokalnych,

− pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu, w szczególności w zakresie dróg,

− gospodarki nieruchomościami gminnymi,

− realizacji zadań oświatowych,

− zadań pomocy społecznej,

− gospodarki odpadami komunalnymi,

− wyrażenia zgody na zawarcie porozumień na wspólne przeprowadzenie postepowań o udzielenie zamówień publicznych,

− realizacji dużych inwestycji gminnych,

− ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy,

− ustalenia zasad diet przysługującym sołtysom oraz radnym,

− wyboru delegatów do Międzygminnego Związku Komunalnego,

(6)

− ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Międzyrzec Podlaski.

− rozpatrzenia petycji,

− wyrażenia stanowisk.

Wszystkie uchwały zostały przekazane do organów nadzoru tj. Wojewody Lubelskiego lub Regionalnej Izby Obrachunkowej według zakresu merytorycznego.

FINANSE GMINY

Rada Gminy Międzyrzec Podlaski na sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę Nr XXVI/182/20 określającą plan budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski na rok 2021. Zmiany w budżecie, w trakcie omawianego roku, wprowadzone zostały 11 uchwałami Rady Gminy Międzyrzec Podlaski oraz 10 zarządzeniami Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski.

Dochody budżetu gminy

Plan dochodów budżetowych Gminy Międzyrzec Podlaski na koniec roku 2021 wyniósł 74.414.794,40 zł, zaś wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 70.286.819,12 zł, co stanowi 94,45% wykonania planu, w tym:

− dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 59.010.160,02 zł , tj. 99,00% planu,

− dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 11.276.659,30 zł, tj. 77,11%

planu.

Szczegółowe źródła dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Lp. Dochody na

koniec 2020 r. Plan Wykonanie

z tego:

% Dochody

bieżące

Dochody majątkowe

1. Dochody własne 14.083.327,90 13.708.509,40 13.700.450,28 8.059,12 97,00 1.1. Podatki i opłaty 5.540.515,37 5.465.884,69 5.465.884,69 - 99,00 1.2. Dochody z tytułu

udziałów we

4.226.052,00 4.416.138,00 4.416.138,00 - 104,50

(7)

2.3. Część

wyrównawcza

10.548.026,00 10.548.026,00 10.548.026,00 - 100,00

2.4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin

701.593,00 701.593,00 701.593,00 - 100,00

2.5. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5.202.317,00 5.202.317,00 0,00 5.202.317,00 100,00

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

20.395.297,56 19.834.935,06 19.789.824,18 45.110,88 97,00

3.1. Zadania zlecone 18.636.523,10 18.583.194,44 18.583.194,44 - 99,99 3.2. Zadania własne 1.758.774,46 1.251.740,62 1.206.629,74 45.110,88 71,00 4. Pozostałe

dotacje

456.972,56 415.984,89 415.984,89 -

5. Dotacje z budżetów innych JST

301.000,00 309.509,96 309.509,96 - 102,83

6. Środki na zadania UE

6.515.502,18 6.185.856,70 1.335.963,71 4.849.892,99 95,00

6.1. Środki UE 6.463.731,43 6.132.399,80 1.285.830,87 4.846,568,93 95,00 6.2. Środki krajowe 51.770,75 53.456,90 50.132,84 3.324,06 103,00 7. Pozostałe środki 4.001.950,20 1.171.279,31 - 1.171.279,31 29,00

SUMA 74.414.794,40 70.286.819,12 59.010.160,02 11.276.659,30 94,45

Dochody własne

20%

Subwencja ogólna 41%

Dotacje celowe z budżetu państwa

28%

Pozostałe dotacje 0%

Dotacje z budżetów innych JST 0%

Środki na zadanie UE 9%

Pozostałe środki 2%

Dochody własne Subwencja ogólna

Dotacje celowe z budżetu państwa Pozostałe dotacje

Dotacje z budżetów innych JST Środki na zadanie UE Pozostałe środki

(8)

Wydatki budżetu gminy

Plan wydatków budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski w 2021 r. wynosił 72.687.831,95 zł, został wykonany w wysokości 69.079.157,31 zł, co stanowi 95,04 % planu, w tym:

− wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 53.299.272,58 zł, tj. 94,67% planu

− wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 15.779.884,73 zł, tj. 98,00 % planu.

Wydatki Gminy Międzyrzec Podlaski z podziałem na poszczególne grupy:

Lp. Wydatki

Gminy Międzyrzec Podlaski

Wydatki

Plan Wykonanie %

1. WYDATKI BIEŻĄCE 56.586.206,18 53.299.272,58 94,00

1.1 Wynagrodzenia i pochodne 20.796.818,81 20.719.266,90 99,63 1.2 Wydatki na realizację zadań

statutowych

12.907.895,60 9.939.385,14 76,71

1.3 Dotacje 4.111.963,30 4.075.370,96 99,11

1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

18.449.528,47 18.355.886,94 99,49

1.5 Wydatki na obsługę długu 320.000,00 209.362,64 78,00

2. WYDATKI MAJĄTKOWE 16.101.625,77 15.779.884,73 98,00

2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.250.450,80 14.928.709,76 97,89 2.2 Dotacje na finansowanie inwestycji

i zakupów inwestycyjnych

851.174,97 851.174,97 100,00

SUMA 72.687.831,95 69.079.157,31 95,04

(9)

Podział wydatków bieżących na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział Nazwa Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.050.237,78 1.040.306,27 99,04

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.718.253,50 1.442.887,40 83,97

600 Transport i łączność 665.114,55 546.735,43 82,20

700 Gospodarka mieszkaniowa 353.624,75 227.432,71 64,31

710 Działalność usługowa 130.000,00 83.690,34 64,38

720 Informatyka 45.700,00 26.974,85 59,03

750 Administracja publiczna 5.359.755,64 4.878.922,56 91,03

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

2.044,00 2.044,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne 600.152,46 316.659,89 52,76

757 Obsługa długu publicznego 320.000,00 209.362,64 65,43

758 Różne rozliczenia 65.184,40 36.690,50 56,29

801 Oświata i wychowanie 21.111.346,94 20.250.021,53 95,92

851 Ochrona zdrowia 139.068,37 122.574,91 88,14

852 Pomoc społeczna 2.400.248,30 2.071.511,70 86,30

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 256.615,90 223.639,51 87,15

855 Rodzina 17.462.886,00 17.395.653,78 99,61

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.267.773,44 2.028.085,98 89,43

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.389.050,15 2.159.428,58 90,39

926 Kultura fizyczna 249.150,00 236.650,00 94,98

RAZEM 56.586.206,18 53.299.272,58 94,67

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski udzielono również dotacji na kwotę 4.714.962,03 zł. tj. 97,52% planu, w tym:

− dotacje podmiotowe w kwocie 2.281.475,23 zł,

− dotacje celowe w kwocie 2.553.253,99 zł.

Podział wydatków majątkowych na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej:

Dział Nazwa Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 6.913.992,91 6.866.878,15 99,32

600 Transport i łączność 3.502.076,15 3.436.384,32 98,12

700 Gospodarka mieszkaniowa 98.364,71 84.372,75 85,78

754 Bezpieczeństwo publiczne 85.670,18 85.008,00 99,06

801 Oświata i wychowanie 1.446.000,00 1.440.577,14 99,62

851 Ochrona zdrowia 40.000,00 40.000,00 100,00

900 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 1.274.042,77 1.265.788,61 99,35

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 2.741.479,05 2.560.875,76 93,41

RAZEM 16.101.625,77 15.779.884,73 98,00

(10)

Wydatki inwestycyjne

Do realizacji w 2021 r. zaplanowano 59 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 15.250.450,80 zł. Plan zrealizowano w 97,89 %.

Poniższe zestawienie przedstawia wydatki na zadania inwestycyjne:

Lp. Nazwa zadania Rozdział Paragraf Plan Wykonanie %

Ogółem 15.250.450,80 14.928.709,76 97,89

I. Transport i łączność 2.745.901,18 2.680.209,35 97,61

1. Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej nr G101490L w miejscowości Halasy - RFIL

60016 6050 35.000,00 34.021,80 97,21

2. Przebudowa drogi gminnej nr G101481L w miejscowości Rogoźnica Kolonia - RFIL

60016 6050 706.200,00 706.059,27 99,98

3. Przebudowa drogi gminnej wewn.dz.nr ewid.

33/1 w miejscowości Rogoźnica Kolonia - RFIL

60016 6050 266.000,00 264.839,78 99,56

4. Przebudowa drogi gminnej nr G101499L w miejscowości Misie - RFIL

60016 6050 515.736,00 514.745,11 99,81

5. przebudowa grogi gminnej nr G101499L w m.

Misie - RFDR

60016 6050 366.964,00 366.964,00 100,00

6. FS Misie - Budowa dróg gminnych 60016 6050 31.406,30 0,00 0,00 7. FS Żabce - budowa chodnika przy drodze nr

G101484L

60016 6050 20.000,00 20.000,00 100,00

8. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr G101484L w miejscowości Żabce RFIL

60016 6050 254.000,00 253.946,50 99,98

9. FS Halasy - Budowa drogi gminnej 60016 6050 29.194,88 0,00 0,00 10. Opracowanie dokumentacji projektowej na

przebudowę drogi gminnej nr G101539L w miejscowości Jelnica

60016 6050 24.400,00 24.400,00 100,00

11. Przebudowa drogi gminnej Nr 101490L od km 0+000 do km 0+0701,38 w miejscowości Halasy - RFIL

60016 6050 210.300,30 209.473,89 99,61

12. Przebudowa drogi gminnej Nr 101490L od km 0+000 do km 0+0701,38 w miejscowości Halasy - RFRD

60016 6050 199.699,70 199.699,00 100,00

13. Opracowanie Programu Funkcjonalno - 60016 6050 4.819,66 4.719,66 97,93

(11)

19. Zakup działki nr 706/5 w m. Strzakły 70005 6060 10.000,00 3.340,40 33,40

20. Zakup działki w m. Wysokie 70005 6060 6.000,00 3.870,45 64,51

21. Zakup działki w m. Zasiadki 70005 6060 10.000,00 9.066,90 90,67 22. Zakup nieruchomości w Strzakłach z

przeznaczeniem pod drogę

70005 6060 12.000,00 11.685,00 97,38

23. FS Sitno - zakup i montaż altany z wyposażeniem przy świetlicy

70005 6050 14.000,00 14.000,00 100,00

24. Zakup i montaż altany z wyposażeniem przy świetlicy Sitno

70005 6050 4.360,00 4.360,00 100,00

III. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 30.670,18 30.008,00 97,84

25. FS Kożuszki - wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlico-remizy - Etap II

75412 6050 22.670,18 22.670,18 100,00

26. Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlico-remizy - etap II

75412 6050 8.000,00 7.337,82 91,72

IV. Oświata i wychowanie 1.446.000,00 1.440.577,14 99,62

27. Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenów gminy

80101 6057 956.000,00 953.647,80 99,75

28. Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenów gminy

80101 6059 420.000,00 416.966,79 99,28

29. Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska sportowego - wielofunkcyjnego w m.

Misie

80101 6050 15.000,00 15.000,00 100,00

30. Dostosowanie elementów infrastruktury technicznej budynku szkoły podstawowej w m.

Misie

80101 6050 55.000,00 54.962,55 99,93

V. Oświetlenie ulic placów i dróg 123.122,77 123.122,77 100,00

31. Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski- Zadanie 3

90015 6057 72.032,98 72.032,98 100,00

32. Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski- Zadanie 3

90015 6059 32.209,29 32.209,29 100,00

33. Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w m. Tłuściec

90015 6050 9.889,20 9.889,20 100,00

34. Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w m. Zaścianki

90015 6050 8.991,30 8.991,30 100,00

VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.741.479,05 2.560.875,76 93,41 35. Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku

po byłej szkole podstawowej w Strzakłach w celu nadania mu nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

92109 6057 1.200.000,00 1.117.999,58 93,17

36. Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzakłach w celu nadania mu nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

92109 6059 1.200.000,00 1.163.900,28 96,99

37. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy

92109 6050 15.000,00 12.783,90 85,23

38. FS Rogoźnica - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej

92109 6050 36.292,85 36.292,85 100,00

(12)

39. FS Rzeczyca - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w budynku świetlico-remizy

92109 6050 51.406,30 51.406,30 100,00

40. FS Wólka Krzymowska - wykonanie prac remontowych w obrębie świetlicy wiejskiej - docieplenie budynku, wykonanie elewacji

92109 6050 17.118,30 17.118,30 100,00

41. Wymiana pokrycia dachu w budynku świetlico- remizy w Wólce Krzymowskiej

92109 6050 11.000,00 10.769,32 97,90

42. FS Bereza - zakup i montaż klimatyzacji z funkcja grzania

92109 6050 33.600,00 0,00 0,00

43. FS Koszeliki - utwardzenie podłoża pod garażem i za świetlico-remizą

92109 6050 10.499,08 0,00 0,00

44. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m.

Wólka Krzymowska

92109 6050 90.000,00 89.863,37 99,85

45. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Rzeczycy

92109 6050 50.000,00 48.682,11 97,36

46. Budowa instalacji sanitarnej w świetlico-remizie wraz ze zbiornikiem bezodpływowym - FS Rogoźniczka

92109 6050 16.562,52 2.600,00 15,70

47. Centrum Aktywności Kulturalnej w Halasach wraz z zagospodarowaniem terenu

92109 6050 10.000,00 9.459,75 94,60

VII. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi 6.913.992,91 6.866.878,15 99,32 48. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w

Rogoźnicy

01010 6057 1.135.680,18 1.135.680,18 100,00

49. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rogoźnicy

01010 6059 558.203,24 557.774,07 99,92

50. Monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w Gminie

Międzyrzec Podlaski

01010 6057 542.015,38 532.541,33 98,25

51. Monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w Gminie

Międzyrzec Podlaski

01010 6059 268.331,22 267.517,52 99,70

52. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokie, gmina Międzyrzec Podlaski.

01010 6050 4.091.831,00 4.072.015,05 99,52

53. FS Dołhołęka - budowa wodociągu 01010 6050 12.131,89 0,00 0,00

54. Budowa dwóch odcinków wodociągu w miejscowości Strzakły

01010 6050 232.000,00 227.550,00 98,08

55. Wykonanie ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w Rogoźnicy

01010 6050 73.800,00 73.800,00 100,00

VIII. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.150.920,00 1.142.665,84 99,28 56. Program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w 90005 6057 865.920,00 865.917,83 100,00

(13)

W ramach wydatków inwestycyjnych udzielono również dotacji celowej w formie pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na kwotę 756.174,97 zł, Miastu Międzyrzec Podlaski na kwotę 40.000,00 zł oraz Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim w kwocie 40.000,00 zł.

Poniższe zestawienie przedstawia wydatki inwestycyjne przekazane w formie dotacji celowych :

Lp. Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

Jednostki sektora finansów publicznych

1. 600 60014 6300

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego na realizację zadania :"Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1006L (Olszanka) gr.woj. - Kożuszki - Krzewica odc. dr. kraj. Nr 2 Kożuszki i Nr 1007L (Próchenki) gr. woj. - Kożuszki - gr. woj. (Mostów - Huszlew) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na lata 2021 - 2023"

756.174,97 756.174,97 100,00

2. 851 85111 6220

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim - dotacja celowa na zakup i uruchomienie windy

40.000,00 40.000,00 100,00

3. 754 75412 6300

Dotacja celowa - dla Miasta Międzyrzec Podlaski z przeznaczeniem dla OSP

"STOŁPNO" w Międzyrzecu Podlaskim

40.000,00 40.000,00 100,00

RAZEM 836.174,97 836 .174,97 100,00

Zadłużenie, ulgi, zwolnienia, należności i zobowiązania

Lp. Kredyty, pożyczki Zobowiązanie wg umowy Zobowiązanie na dzień 31.12.2021 r.

1. Bank Spółdzielczy 3.500.000,00 zł 1.625.040,00

2. PKO BP S.A. 3.700.000,00 zł 2.960.000,00

3. WFOŚiGW w Lublinie 8.500.000,00 zł 6.520.000,00

SUMA 15.700.000,00 zł 11.105.040,00

Na koniec 2021 r. Gmina Międzyrzec Podlaski posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – 11.105.040,00zł.

Kwota zobowiązań pieniężnych jednostek budżetowych wykazanych w sprawozdaniach o wydatkach budżetowych na koniec 2021 r. wyniosła – 2.082.325,55 zł.

Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2021 r. wyniosła – 1.207.662,01 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła – 5.710.887,44 zł.

W omawianym okresie, po rozpatrzeniu podań o umorzenie podatków, została umorzona kwota 23.925,25 zł.

(14)

Należności ogółem na 31.12.2021 r. wyniosły – 1.914.389,14 zł, nadpłaty – 29.092,49 zł.

Na wymienione należności prowadzone są postępowania egzekucyjne. W 2021 r. zostały wystawione upomnienia na kwotę 511.198,89 zł.

Oprócz upomnień zostały wystawione tytuły wykonawcze na kwotę 113.406,08 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2021 r. wynoszą 1.631.613,15 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2021 r. wynoszą 140.785,55 zł.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Zadania własne gminy z zakresu ładu przestrzennego w 2021 r. realizowane były na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

2) Uchwały Rady Gminy Międzyrzec Podlaski Nr XXVI/200/17 z dnia 30.01.2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzec Podlaski.

Gmina Międzyrzec Podlaski posiada jeden aktualny plan zagospodarowania przestrzennego na części miejscowości Zaścianki przyjęty uchwałą Nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy

Międzyrzec Podlaski z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 42, poz. 1070) oraz posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzyrzec Podlaski uchwalone Uchwałą Nr XXII/144/2000 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 15 grudnia 2000 r.

W trakcie sporządzania jest zmiana studium zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/200/1 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski 7 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia

do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzec Podlaski.

Warunki zabudowy

Ustalanie warunków zabudowy prowadzono na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.).

(15)

poz. 741 ze zm.). W 2021 r. wpłynęło 6 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości przeprowadzano na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.). W 2021 r. wpłynęło 51 wniosków o podział nieruchomości.

Rozgraniczenia nieruchomości

Rozgraniczenia nieruchomości przeprowadzano na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.). W 2021 r. wpłynęły 3 wnioski o rozgraniczenie nieruchomości.

Zaświadczenia o zalesieniu działek:

Zaświadczenia o zalesieniu działek wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych

i poprawę żywotności lasów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 655 ze zm.), Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzyrzec Podlaski uchwalonego Uchwałą Nr XXII/144/2000 przez Radę Gminy Międzyrzec Podlaski w dnia 15 grudnia 2000 r. oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161 ze zm.). W 2021 r. wpłynęły 3 wnioski o wydanie zaświadczenia o zalesieniu.

Zaświadczenia o przeznaczeniu działek w studium lub planie miejscowym Zaświadczenia o przeznaczeniu działek w studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzec Podlaski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzec Podlaski wydaje się na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz.

256 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). W 2021 r. wydano 285 zaświadczeń o przeznaczeniu działek.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Infrastruktura drogowa w Gminie Międzyrzec Podlaski na dzień 1 stycznia 2021 r.

obejmowała 132 km dróg i nie uległa zmianie na koniec roku 2021. Drogi asfaltowe na początku 2021 r. stanowiły 48,64% wszystkich dróg, a na koniec roku 50,4%. Drogi o nawierzchni twardej na koniec 2021 r. stanowiły 61,15% wszystkich dróg.

W 2021 roku Gmina Międzyrzec Podlaski przeprowadziła inwestycje drogowe polegające na budowie, przebudowie i remoncie dróg o nawierzchniach bitumicznych, gruntowych

i utwardzonych. Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 2.816,54 tys. zł, w tym:

2.549,75 tys. zł pochodzące z dofinansowania programów rządowych: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). W roku 2021

(16)

Gmina Międzyrzec Podlaski udzieliła również pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 756.174,97 zł.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Obrót gminnymi nieruchomościami regulowany jest przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), a także

Uchwały Nr XVII/135/16 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Międzyrzec Podlaski na lata 2016-2021.

Grunty będące własnością gminy mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie a także oddania w trwały zarząd, dzierżawę czy też najem.

Sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dokonano sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Żabce, nr ewidencyjny 1/24 o pow. 0,0141 ha ze służebnością

gruntową, na której znajduje się maszt sieci WiMax stanowiący własność Powiatu Bialskiego.

Dochód ze sprzedaży działki zasilił budżet Gminy Międzyrzec Podlaski na kwotę - 9.774,81zł.

Zakup i nieodpłatne przekazanie nieruchomości do zasobu gminnego Dokonano zakupu następujących nieruchomości:

− działka gruntu ornego nr 706/5 o pow. 0,0312 ha w m. Strzakły,

− działka zabudowana gruntu rolnego nr 769/2 o pow. 0,0642 w m. Zasiadki na łączną kwotę 9.500,00 zł.

Otrzymano nieodpłatnie do zasobu gminnego działki pod drogi w obrębach:

− Łukowisko nr 253/18 o pow. 0,0300 ha oraz 4/7 o pow. 0,0700 ha,

− Pościsze nr 83 o pow. 0,0638 ha,

− Tłuściec nr 240/3 o pow. 0,0200 ha oraz nr 407 o pow. 0,0036 ha,

− Utrówka nr 57/4 o pow. 0,0200 ha,

− Strzakły nr 690/1 o pow. 0,0040 ha oraz nr 718/1 o pow. 0,0026 ha,

− Wysokie nr 182/4 o pow. 0,0176 ha, nr 182/6 o pow. 0,0176 ha oraz nr 182/8

(17)

Spółdzielni Socjalnej „RAZEM” z Gminą Międzyrzec Podlaski (Bereza, Koszeliki, Kożuszki, Rzeczyca, Tłuściec, Zaścianki).

Gmina w swoim zasobie dysponuje 8 lokalami mieszkalnymi z czego:

− 7 lokali mieszkalnych użytkują najemcy,

− 1 nie został przekazany w najem ponieważ wymaga generalnego remontu.

W ramach gospodarki nieruchomościami dochody gminy wyniosły łącznie 57.151,28 zł, w tym odpowiednio z tytułu:

− najmu lokali mieszkaniowych – 8.359,74 zł,

− najmu lokali użytkowych – 26.436,95 zł,

− dzierżawy gruntów inwestycyjnych – 15.557,20 zł,

− dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo – 4.198,35 zł,

− opłat związanych z wieczystym użytkowaniem – 2.599,04 zł.

INWESTYCJE

Przedsięwzięcia inwestycyjne w roku 2021 były realizowane:

− zgodnie z bieżącymi uchwałami Rady Gminy Międzyrzec Podlaski,

− na podstawie wniosków sołectw i mieszkańców, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego,

− w wyniku zawartych umów o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

− w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

− w ramach uzyskanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego,

− a także odpowiednio zgodnie z dokumentami strategicznymi gminy tj. Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy Międzyrzec Podlaski, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzec Podlaski oraz Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023.

Wybór wykonawców w poszczególnych zadaniach odbywał się na podstawie

przeprowadzanych postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) i ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 695) oraz według zasad określonych w Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Tom I. i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W 2021 r. przeprowadzono łącznie 18 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, z czego jedno w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) oraz 15 postępowań w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo

(18)

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) i 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), a w tym:

− 9 postępowań na roboty budowlane zakończyło się udzieleniem zamówienia o łącznej wartości zawartych umów ponad 11.000.000,00 zł netto;

− 1 postępowanie na usługi zakończyło się udzieleniem zamówienia o łącznej wartości zawartej umowy ponad 570.000,00 zł netto;

− 3 postępowania na dostawy zakończyły się udzieleniem zamówienia o łącznej wartości zawartych umów ponad 6.590.000,00 zł netto.

(19)

Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 r. oraz projektów inwestycyjnych, na których realizację pozyskano środki finansowe w 2021 r.:

L.p. Tytuł projektu Zakres projektu/zadania Numer umowy

o dofinansowanie

Wartość projektu

Kwota

dofinansowania Źródło finansowania Rok realizacji 1. Budowa kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Wysokie, gmina Międzyrzec Podlaski

Inwestycja przewiduje do podłączenia około 120 gospodarstw domowych w miejscowości Wysokie, celem odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym. Ścieki będą odprowadzane rurociągiem tłocznym z miejscowości Wysokie do miejskiej sieci grawitacyjnej usytuowanej przy ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim, a dalej zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie zostaną wspólnie ze ściekami miejskimi poddane procesom oczyszczania i odprowadzone do wód płynących.

WFOŚiGW, Umowa pożyczki Nr 40/2020/P/OW

4.975.682,90 2.000.000,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Lublinie

2020 - 2021

2. Szkoła rozwoju Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje:

- organizację 5.100 godzin zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw w latach 2018/2021 w 7 szkołach podstawowych,

- stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizacji pracy, w tym z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki doposażeniu pracowni przyrodniczych w 7 szkołach gminy, a także dzięki realizacji szkoleń dla nauczycieli tych szkół,

- poprawę kompetencji i umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli, - doposażenie szkół w nowoczesne narzędzia i sprzęt komputerowy i multimedialny do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zastosowaniem TIK.

RPLU.12.02.00-06-

0118/17-00 2.086.142,34 1.920.382,34

RPO WL: Działanie 12.2 Kształcenie

ogólne

2018- 2021

3. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy

Zakres prac inwestycyjnych: przebudowa SUW Rogoźnica oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 38,7 kW, przeznaczonej do zaspokojenia potrzeb energetycznych SUW.

RPLU.06.04.00-06-

0047/17-00 2.174.496,19 1.467.119,04

RPO WL :Działanie 6.4: Gospodarka wodno-ściekowa

2020- 2021

(20)

L.p. Tytuł projektu Zakres projektu/zadania Numer umowy o dofinansowanie

Wartość projektu

Kwota

dofinansowania Źródło finansowania Rok realizacji 4. Wsparcie rodzin

w Gminie Międzyrzec Podlaski

W ramach realizowanego projektu założono powstanie:

1) świetlic „2 –godzinnych” przy budynkach szkół podstawowych w Kożuszkach, Krzewicy, Rzeczycy i Rudnikach;

2) świetlic „3 –godzinnych” przy budynkach szkół podstawowych w Halasach i Misiach;

3) świetlic „4 –godzinnych” przy budynkach szkół podstawowych w Rogoźnicy i Tłuścu.

Ponadto rozwinięta zostanie działalność istniejących świetlic w Przychodach i Pościszach oraz zapewniono poradnictwo rodzinne – wsparcie psychologa. W ramach funkcjonowania świetlic założono bardzo zróżnicowaną ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży np. zajęcia

logopedyczne, szachowe, taneczno-ruchowe, kulinarne, języki obce, socjoterapeutyczne, programowania, kreatywne, modelarskie czy nauka gry na instrumentach.

W ramach projektu ponadto sukcesywnie kupowane są pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć, w tym między innymi: komputery, podłogi interaktywne, elementy siłowni zewnętrznych i lustra do tańca. Młodzież uczęszczająca na zajęcia uczestniczy w wyjazdach 1 -dniowych i półkoloniach.

RPLU.11.02.00-06-

0052/17-00 4.177.063,48 3.645.063,48

RPO WL: 11.2 Usługi społeczne

i zdrowotne

2018- 2022

(21)

L.p. Tytuł projektu Zakres projektu/zadania Numer umowy o dofinansowanie

Wartość projektu

Kwota

dofinansowania Źródło finansowania Rok realizacji 5. „Kompleksowa

przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzakłach w celu nadania mu nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem

niezbędnego wyposażenia

i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego

z obiektem”

Przedmiotowy projekt zakłada kompleksową przebudowę i rozbudowę zdegradowanego i nieużytkowanego budynku po byłej szkole podstawowej, celem nadania mu nowych funkcji. W ramach przedsięwzięcia powstanie Centrum Aktywności i Integracji Społecznej, funkcjonalnie podzielonego na 2 części.

Jedna część budynku przeznaczona zostanie w celu umożliwienia: promocji produktów regionalnych, organizacji warsztatów, organizacji wydarzeń i inicjatyw mających na celu integrację wielopokoleniową

społeczności lokalnej, organizacji spędzania wolnego czasu dla seniorów, organizacji zielonych szkół, miejsca do wypoczynku i rekreacji, stworzenie miejsca spotkań mieszkańców.

Druga część budynku przeznaczona zostanie na działalność przedsiębiorstwa społecznego wraz zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności usługowej.

W jego ramach przewidziano również zagospodarowanie terenu wokół budynku funkcjonalnie powiązanego z modernizowanym budynkiem.

RPLU.13.04.00-06-

0015/17-00 7.447.389,32 4.341.698,26

RPO WL : Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

2020- 2022

(22)

L.p. Tytuł projektu Zakres projektu/zadania Numer umowy o dofinansowanie

Wartość projektu

Kwota

dofinansowania Źródło finansowania Rok realizacji 6. Monitoring sieci

wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w Gminie Międzyrzec Podlaski

Projekt zakłada:

1) rozbudowę SUW w Rzeczycy o dodatkowe 2 zbiorniki do magazynowania wody o poj. 200 m3 każdy wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu, rozbudową zestawu hydroforowego do 180 m3/h, wymianą obudowy studni, z siecią zewnętrzną zbiornika, wymianą orurowania, kontrolą studni, renowacją, płukaniem, czyszczeniem i okamerowaniem, rozbudową instalacji wizualizacji oraz montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,7 kW na potrzeby SUW Rzeczyca,

2) rozbudowę SUW w Rogoźnicy o dodatkowy zbiornik magazynowania wody o poj. 250 m3 wraz z siecią zewnętrzną zbiornika,

3) system monitoringu sieci wodociągowej – rozbudowa systemu wizualizacji sieci wodociągowej wraz montażem 15 punktów pomiarowych przepływu ciśnienia na sieci.

RPLU.06.04.00-06-

0049/18-00 3.026.715,76 1.473.976,49

RPO WL: Działanie 6.4 : Gospodarka wodno-

ściekowa

2020- 2022

7. Program Wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych

W ramach projektu zrealizowano wymianę 49 szt. kotłów na biomasę oraz zaplanowano montaż 51 szt. kotłów

zasilanych paliwem gazowym kondensacyjnych RPLU.05.03.00-06-

0035/19-00 2.777.335,56 2.150.301,02

RPO WL na lata 2014- 2020, Działanie 5.3

Efektywność 2020-

(23)

L.p. Tytuł projektu Zakres projektu/zadania Numer umowy o dofinansowanie

Wartość projektu

Kwota

dofinansowania Źródło finansowania Rok realizacji 8. Poprawa

efektywności energetycznej budynków szkół z terenu gminy Międzyrzec Podlaski

W ramach projektu w budynkach szkół podstawowych zrealizowano następujące usprawnienia

termomodernizacyjne, w zakresie budynków:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Halasach: wymiana stolarki okiennej w hali sportowej i w łączniku, wymiana istniejącego systemu ogrzewania na pompę ciepła z dolnym źródłem w postaci sond gruntowych o mocy ok. 150 kW oraz wymiana istniejącego oświetlenia.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy:

modernizacja instalacji wentylacji pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze starszej części budynku, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem; modernizacja systemu grzewczego:

grzejniki stalowe płytowe z zaworami i głowicami termostatycznymi i orurowanie w starej części budynku; wymiana istniejącego oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 11,52 kW.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Misiach: wymiana istniejącego systemu ogrzewania na pompę ciepła z dolnym źródłem w postaci sond gruntowych o mocy ok. 200 kW; wymiana istniejącego oświetlenia; montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 11,52 kW.

oraz przewidziano do realizacji:

1. Szkoła Podstawowa w Misiach budynek w Jelnicy:

docieplenie stropu nad pomieszczeniami najwyższej kondygnacji; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

modernizacja systemu grzewczego (wymiana istniejących i montaż nowych głowic

termostatycznych) oraz wymiana istniejącego oświetlenia.

RPLU.05.02.00-06-

0106/19-00 5.282.582,44 3.710.099,22

RPO WL : Działanie 5.2 : Efektywność energetyczna sektora

publicznego

2020- 2022

(24)

L.p. Tytuł projektu Zakres projektu/zadania Numer umowy o dofinansowanie

Wartość projektu

Kwota

dofinansowania Źródło finansowania Rok realizacji 2. Świetlico-remiza OSP w Maniach:

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; ocieplenie przegród konstrukcyjnych: ściany zewnętrzne, strop nad ostatnią kondygnacją oraz w obrębie starego budynku podłoga na gruncie; wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej; wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne, np. typu LED; montaż ogrzewania elektrycznego (klimatyzatory lub/i grzejniki elektryczne

konwekcyjne); montaż elektrycznego podgrzewacza c.w.u.; wymiana poszycia dachu oraz w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego wraz z remontem konstrukcji więźby nad częścią starszą obiektu.

9. „Montaż instalacji OZE w Gminie Międzyrzec Podlaski – zadanie 1”

W ramach projektu przewidziano montaż:

1) zestawów solarnych w ilości – 505 szt. (o łącznej mocy 1,84 MW),

2) kotłów na biomasę w ilości – 52 szt. (o łącznej mocy 1,02 MW),

3) instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,0031MW na budynku GOK i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokim.

RPLU.05.02.00-06-

0106/19-00 6.955.260,00 4.022.400,00

RPO WL na lata 2014- 2020, Działanie 4.1.

Wsparcie wykorzystania OZE

2020- 2022

(25)

L.p. Tytuł projektu Zakres projektu/zadania Numer umowy o dofinansowanie

Wartość projektu

Kwota

dofinansowania Źródło finansowania Rok realizacji 11. Budowa

indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb

funkcjonowania budynków użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski

Projekt obejmuje budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków dla szkół w miejscowościach tj. Misie, Krzewica i Rogoźnica.

00081-65150-

UM0300275/20 751.530,00 478.198,00

PROW na lata 20214- 2020, operacje typu

„Gospodarka wodno- ściekowa”

2021- 2022

12. Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb

funkcjonowania budynków użyteczności publicznej oraz przebudowa wodociągu w m.

Łuniew w Gminie Międzyrzec Podlaski

Projekt obejmuje budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków dla szkół w miejscowościach Tłuściec i Rudniki oraz przebudowę wodociągu w miejscowości Łuniew.

00108-65150-

UM0300274/20 619.551,00 364.262,00

PROW na lata 20214- 2020, operacje typu

„Gospodarka wodno- ściekowa”

2021- 2022

(26)

L.p. Tytuł projektu Zakres projektu/zadania Numer umowy o dofinansowanie

Wartość projektu

Kwota

dofinansowania Źródło finansowania Rok realizacji 13. Poprawa

bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone zostaną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez:

1) budowę drogi gminnej w miejscowości Strzakły dz. nr ewid. 370;

2) przebudowę drogi gminnej nr G101499L w miejscowości Misie;

3) przebudowę drogi gminnej wewnętrznej (dz. nr ewid. 1026) w miejscowości Misie;

4) przebudowę drogi gminnej nr G101481L w miejscowości Rogoźnica Kolonia;

5) przebudowę drogi gminnej nr G101490L w miejscowości Halasy;

6) budowę chodnika przy szkole w Halasach;

7) budowę drogi w Puchaczach G101519L;

8) przebudowę drogi gminnej wewn. dz. nr ewid. 575/10 i 575/11 ul. Sosnowa w miejsc. Rzeczyca z włączeniem do drogi powiatowej Nr P1127L;

9) przebudowę drogi gminnej wewn. dz. nr ewid. 33/1 w miejscowości Rogoźnica Kolonia.

5.365.202,09 4.600.000,00

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych

2020- 2022

(27)

L.p. Tytuł projektu Zakres projektu/zadania Numer umowy o dofinansowanie

Wartość projektu

Kwota

dofinansowania Źródło finansowania Rok realizacji 14. Poprawa

funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

1) rozbiórka i budowa nowego mostu na rzece Krzna Płd. wraz z przebudową drogi gm. nr G101522L (ul. Polna i Krzywa) w miejscowości Rzeczyca, 2) rozbiórka i budowa nowego mostu na rzece Krzna

Płd. wraz z przebudową drogi gm. nr G101476L w miejscowościach Misie i Przychody,

oraz przebudowa:

1) drogi gminnej nr G101478L ul. Podleśna w Rzeczycy, 2) drogi gminnej nr G101496L w miejscowości Misie, 3) drogi gminnej nr G101495L Przychody – Misie –

Strzakły,

4) dróg wewnętrznych dz. nr 183 i 323 w m. Wysokie, 5) drogi gminnej nr G101531L i G101524L w m. Tuliłów, 6) drogi gminnej nr G101486, G101527 i G101528

w Tłuśćcu,

01/2021/4673/Polski Ład 11.300.000,00 10.735.000,00

Program Rządowy Polski Ład – Program

Inwestycji Strategicznych

2022- 2023

Figure

Updating...

References

Related subjects :