• Nie Znaleziono Wyników

Liczba punktów do uzyskania: 50

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Liczba punktów do uzyskania: 50 "

Copied!
20
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

PLACÓWKA AKREDYTOWANA

KOD PESEL

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

POZIOM PODSTAWOWY

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 20 stron (zadania 1-34). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego próbny egzamin.

2. Rozwiązania zadań i odpowiedzi wpisuj w miejscu na to przeznaczonym.

3. Odpowiedzi do zadań zamkniętych (1-25) przenieś na kartę odpowiedzi, zaznaczając je w części karty przeznaczonej dla zdającego. Zamaluj ■ pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.

4. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego (26-34) może spowodować, że za to rozwiązanie nie będziesz mógł dostać pełnej liczby punktów.

5. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym tuszem lub atramentem.

6. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

7. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

8. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki oraz kalkulatora.

9. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL.

10. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

MARZEC 2012

Czas pracy:

170 minut

Liczba punktów do uzyskania: 50

Sponsorem wydruku arkusza jest wydawnictwo

pobrano z www.sqlmedia.pl

(2)

2

ZADANIA ZAMKNIĘTE

W zadaniach od 1. do 25. Wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawną odpowiedź.

Zadanie 1. (1 pkt)

Liczba stanowi liczby Wówczas:

A. B. C. D.

Zadanie 2. (1 pkt)

Dziedziną funkcji jest zbiór:

A. B. C. D.

Zadanie 3. (1 pkt)

Ilustracją graficzną zbioru rozwiązań nierówności jest przedział:

A. B.

C. D.

Zadanie 4. (1 pkt)

Wykresem funkcji jest:

A. B.

C. D.

pobrano z www.sqlmedia.pl

(3)

3 pobrano z www.sqlmedia.pl

(4)

4 Zadanie 5. (1 pkt)

Osiemnasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy:

A. B. C. D.

Zadanie 6. (1 pkt)

Kąt jest ostry i Wtedy:

A. B. C. D.

Zadanie 7. (1 pkt)

Odległość środka okręgu od prostej jest równa 0. Zatem liczba punktów wspólnych okręgu i prostej jest równa:

A. 0 B. C. 2 D.

Zadanie 8. (1 pkt)

Prosta prostopadła do prostej ma równanie:

A. B. C. D.

Zadanie 9. (1 pkt)

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest równa 24. Wówczas podstawą tego graniastosłupa jest:

A. sześciokąt B. ośmiokąt C. dziesięciokąt D. dwunastokąt Zadanie 10. (1pkt)

Średnia arytmetyczna liczb jest równa . Liczba jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 11. (1 pkt)

Jeżeli wówczas jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 12. (1 pkt)

Dla wyrażenie po sprowadzeniu do wspólnego

mianownika ma postać:

A. B. C. D.

pobrano z www.sqlmedia.pl

(5)

5 pobrano z www.sqlmedia.pl

(6)

6 Zadanie 13. (1 pkt)

Pole trójkąta, w którym wysokość jest o dłuższa od podstawy jest równe Wysokość trójkąta jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 14. (1 pkt)

Najmniejsza wartość funkcji w przedziale jest równa:

A. B. 5 C. D.

Zadanie 15. (1 pkt)

Pan Jan spłacał kredyt w wysokości 15 000 zł w sześciu ratach, z których każda kolejna była o 500 zł mniejsza od poprzedniej. Pierwsza rata była równa:

A. 2 500 zł B. 3 750 zł C. 7 500 zł D. 3 250 zł Zadanie 16. (1 pkt)

Wiadomo, że Zatem wartość wyrażenia jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 17. (1 pkt)

Prosta jest styczna do okręgu. Kąt (patrz rysunek) ma miarę:

A. B. C. D.

Zadanie 18. (1 pkt)

Środek okręgu o równaniu ma współrzędne:

A. B. C. D.

Zadanie 19. (1 pkt)

Wskaż nierówność której rozwiązaniem jest przedział

A. B. C. D.

pobrano z www.sqlmedia.pl

(7)

7 pobrano z www.sqlmedia.pl

(8)

8 Zadanie 20. (1 pkt)

Wartość wyrażenia dla jest równa

A. B. C. D.

Zadanie 21. (1 pkt)

Liczba miejsc zerowych funkcji jest równa

A. 0 B. C. 2 D.

Zadanie 22. (1 pkt)

Ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7} losujemy kolejno cztery liczby bez zwracania i układamy je w kolejności losowania w liczbę czterocyfrową. Liczb czterocyfrowych podzielnych przez 5 otrzymamy:

A. 216 B. C. D.

Zadanie 23. (1 pkt)

W trapezie prostokątnym krótsza podstawa i dłuższe ramię są równe i mają długość 8 cm. Kąt między dłuższym ramieniem i dłuższą podstawą ma miarę . Pole trapezu jest równe

A. B. C. D.

Zadanie 24. (1 pkt)

Wartość wyrażenia jest równa:

A. B. C. D.

Zadanie 25. (1 pkt)

Wielomian po rozłożeniu na czynniki ma postać:

A. C.

B. D.

pobrano z www.sqlmedia.pl

(9)

9 pobrano z www.sqlmedia.pl

(10)

10

ZADANIA OTWARTE

Rozwiązania zadań o numerach od 26. do 34. należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania.

Zadanie 26. (2 pkt)

Wierzchołkami trójkąta ABC są punkty . Oblicz długość

środkowej AD.

Odpowiedź:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Zadanie 27. (2 pkt)

Wykaż, że liczby są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego.

pobrano z www.sqlmedia.pl

(11)

11 Rozwiąż nierówność

Odpowiedź: ………..

Zadanie 29. (2 pkt)

Wykaż, że dla każdych liczb rzeczywistych oraz prawdziwa jest nierówność pobrano z www.sqlmedia.pl

(12)

12 Zadanie 30. (2 pkt)

Przyprostokątne trójkąta prostokątnego ABC mają długości 9 i 40. Najdłuższy bok tego trójkąta jest równy najkrótszemu bokowi trójkąta KLM podobnego do trójkąta ABC. Oblicz pole trójkąta KLM.

Odpowiedź: ………..

pobrano z www.sqlmedia.pl

(13)

13

Kąt rozwarcia stożka jest równy Promień podstawy stożka ma długość 4. Oblicz pole powierzchni bocznej stożka.

Odpowiedź: ………..

pobrano z www.sqlmedia.pl

(14)

14 Zadanie 32. (5 pkt)

Obecnie 1 kg cukru kosztuje o 3,20 zł więcej niż kilka lat temu. Wówczas za kwotę równą 225 zł można było kupić o 80 kg więcej cukru niż obecnie. Ile kosztuje 1 kg cukru obecnie?

pobrano z www.sqlmedia.pl

(15)

15

Odpowiedź: ………..

pobrano z www.sqlmedia.pl

(16)

16 Zadanie 33. (4 pkt)

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany bocznej ma długość a ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem . Oblicz objętość ostrosłupa.

pobrano z www.sqlmedia.pl

(17)

17

Odpowiedź: ………..

pobrano z www.sqlmedia.pl

(18)

18 Zadanie 34. (4 pkt)

W koszu znajdują się owoce: 12 jabłek i 8 pomarańczy. Wyjmujemy kolejno trzy owoce, nie odkładając ich do kosza. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy dokładnie dwie pomarańcze.

Odpowiedź: ………..

pobrano z www.sqlmedia.pl

(19)

19 pobrano z www.sqlmedia.pl

(20)

20 PESEL

WYPEŁNIA ZDAJĄCY

Nr zad.

Odpowiedzi

A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

WYPEŁNIA EGZAMINATOR

Nr

zad.

Punkty

0 1 2 3 4 5

26

27

28

29

30

31

32

33

34

SUMA

PUNKTÓW

pobrano z www.sqlmedia.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na podstawie danych z tabeli zaznacz liczbę parków narodowych w Polsce.. Na podstawie tabeli uzupełnij

2 pkt Na podstawie tekstu ródowego i wasnej wiedzy wykonaj polecenia.. My, Stanisaw August, z aski Boga król Polski, Wielki Ksi Litewski, ksi Rusi,

Czowiek jest poza tym nie tylko taki, jakim siebie pojmuje, lecz równie takim, jakim chce by, jakim si poj po zaistnieniu i jakim zapragn by po tym skoku w istnienie.. Czowiek

Gdy patrz na swój stó i widz brzowy kolor, to tym, co jest z miejsca pewne, nie jest „ja widz brzowy kolor”, ale raczej „brzowy kolor jest widziany”.. To oczywicie wymaga czego

Wykorzystuj¹c wzór na dyla- tacjê czasu (MT 06/06), stwierdzamy, ¿e jeœli po- ci¹g porusza siê z prêdkoœci¹ v, to czas zmie- rzony pomiêdzy zdarzeniami (wys³anie i

Pole trójkąta, w którym wysokość jest o dłuższa od podstawy jest równe Wysokość trójkąta jest równa:A.

Jaka musi być najmniejsza wysokość wazonu, aby woda się z niego nie

– odpowiedź niepoprawna, niepełna albo brak odpowiedzi.. Uzupełnij kolejne

Pole powierzchni całkowitej tego graniasto- słupa jest równe 45 √. Pole podstawy graniastosłupa jest równe polu jednej

Wysokość w trójkącie równobocznym jest równa 12cm.. Oblicz pole

Oblicz pole trójkąta równobocznego, jeżeli jego wysokość ma długość 10... Na podstawie tego przykładu proszę o zrobienie poniższego zadania

Oblicz pole koła opisanego na trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych długości 6cm i

Oblicz pole koła opisanego na trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych długości 3cm i

Symetria ortocentrum względem boku.. (23) Kąty ze środkiem

Średnia ta wzrośnie do 18 lat, jeśli doliczymy wiek nauczyciela.. Ile lat

b) Jedna z podstaw trapezu równoramiennego jest trzy razy krótsza od ramienia, a druga podstawa jest o 3 cm dłuższa od ramienia.. Obwód tego trapezu jest równy

• obliczanie pola narysowanych figur jako sumy lub różnice pól znanych wielokątów.. • rysować wielokąty o

a).. Pole trójkąta, w którym wysokość jest o 3cm dłuższa od podstawy jest równe 20. Prosta jest styczna do okręgu. Najdłuższy bok tego trójkąta jest równy najkrótszemu

Dla chętnych: Jeżeli chcesz lepiej opanować dany materiał, proponuję następujące

Zapoznaj się z wiadomościami zawartymi w filmie, na podstawie których rozwiążesz zadania.. Dziś nie

Pole trapezu, którego jedna podstawa jest dwa razy dªu»sza od drugiej, jest równe 840 cm 2.. Oblicz pola trójk¡tów, na jakie podzieliªa ten trapez jedna

Przyjmijmy, że pierwszą liczbą trójkątną jest 1, drugą liczbą trójkątną jest 3, czyli liczba monet potrzebnych do ułożenia trójkąta o boku 23. Trzecią liczbą

Rozwiązania należy oddać do piątku 15 lutego do godziny 14.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 16 lutego.