• Nie Znaleziono Wyników

Skład Osobowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 1950/1951

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skład Osobowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 1950/1951"

Copied!
88
0
0

Pełen tekst

(1)

Biblioteka U.M.K.

T oruń

cm&y

A VjT-$Ą

/ f V ’ " ■ *

SKŁAD OSOBOWY

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W T O R U N I U

W R O K U A K A D E M I C K I M 1 9 5 0 / 5 1

l>

WYDAWCA: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA

W TORUNIU

(2)
(3)

SKŁAD O SO BO W Y

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W T O R U N I U

W R O K U A K A D E M I C K I M 1 9 5 0 / 5 1

W YD AW CA: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

(4)

eViUi-

'

Toruńskie Zakłady Graficzne - Toruń, Rabiańska 15/17 - 1840 - $5. 7. 51 N akład 3000 — E-2- 15757 — Druk ukończono 15. 11. 51

(5)

S K Ł A D U N I W E R S Y T E T U

uj roku akademickim 1950,51 S en at A kadem icki R e c t o r M a g n i f i c u s Prof. Dr Karol Koranyi

P r o r e k t o r Prof. Dr Zygmunt Czerny

D z i e k a n i

Prof. Dr Bronisław Włodarski, dziekan Wydziału Humanistycz­

nego.

Prof. Dr Henryk Szarski, dziekan Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego.

Prof. Dr Władysław Namysłowski, dziekan Wydziału Prawa.

Prof. Stanisław Borysowski, dziekan Wydziału Sztuk Pięknych.

P r o d z i e k a n i

Zast. Prof. Dr Stefan Hrabec, prodziekan Wydziału Humani­

stycznego.

Prof. Dr Witold Zacharewicz, prodziekan Wydziału Matema- tyczno-Przyrodfiiczego.

Prof. Dr Michał Wyszyński, prodziekan Wydziału Prawa.

Prof. Inż Stefan Narębski, prodziekan Wydziału Sztuk Pięk­

nych.

3

(6)

D e l e g a c i D o c e n t ó w Doc. Dr Bronisław Pawłowski

Doc. Dr Roman Kongiel

D e l e g a c i P o m o c n i c z y c h S i ł N a u k o w y c h Adiunkt Dr Adam Dygdała

Adiunkt Dr Jan Krupowicz

D y r e k t o r A d m i n i s t r a c y j n y Mgr Stanisław Staniszewski

(7)

K o m isje S e n a tu A k a d e m ic k ie g o Komisja Budżetowa

Przewodniczący: Prof. Dr Zygmunt Czerny Członkowie: Prof. Dr Henryk Szarski

Komisja Prawnicza Przewodniczący:

Prof. Dr Bronisław Włodarski Prof. Dr Władysław Namysłowski Prof. Stanisław Borysowski

Dyrektor Adm. Mgr Stanisław Stani­

szewski

Prof. Dr Władysław Namysłowski Członkowie: Prof. Dr Michał Wyszyński

Prof. Dr Wacław Brzeziński Komisja Majątków Uniwersyteckich

Przewodniczący: Dyrektor Adm. Mgr Stanisław Stani szewski

Członkowie: Prof. Dr Władysław Dziewulski Prof. Dr Jan Zabłocki

Prof. Dr Stanisław Hoszowski Prof. Dr Jan Priiffer

Prof. Inż Stefan Narębski Komisja Wydawnictw Naukowych

Przewodniczący: Prof. Dr Kazimierz Hartleb Członkowie: Prof. Dr Zygmunt Czerny

Prof. Dr Władysław Dziewulski Prof. Dr Konrad Górski

Prof. Dr Karol Koranyi

5

(8)

Przewodniczący: Prof. Dr Kazimierz Hartleb, Delegat Se­

natu dla spraw bibliotecznych Członkowie: Prof. Dr Tadeusz Makowiecki Prof. Dr Stanisław Jaśkowski Prof. Dr Wojciech Hejnosz Prof. Bronisław Jamontt Komisja Lokalowa

Przewodniczący: Prof. Dr Zygmunt Czerny Członkowie: Prof. Dr Kazimierz Sośnicki

Prof. Dr Stanisław Jaśkowski Prof. Dr Władysław Namysłowski Prof. Konrad Dargiewicz

Dyrektor Adm. Mgr Stanisław Stani­

szewski Komisja Biblioteczna

Komisja Budowlano-Remontowa

Przewodniczący: Prof. Inż Stefan Narębski Członkowie: Zast. Prof. Dr Stefan Hrabec

Prof. Dr Antoni Basiński Prof. Dr Michał Wyszyński

Dyrektor Adm. Mgr Stanisław Stani­

szewski

Zbigniew Rypyść Komisja Kontrolna

Przewodniczący: Prof. Dr Tadeusz Czeżowski Członkowie: Prof. Dr Wojciech Hejnosz

Prof. Dr Jan Walas Prof. Jerzy Hoppen Komisja Wychowania Fizycznego

Przewodniczący: Prof. Dr Zygmunt Czerny Członkowie: Prof. Stanisław Borysowski

Prof. Dr Józef Mikulski

Lektor Wych. Fizyczn. Lucjan Dybowski

(9)

Przewodniczący: Prof. Dr Janina Hurynowicz Członkowie: Prof. Dr Ryszard Mienicki

Prof. Dr Michał Wyszyński

Kier. A. P. L. Dr Bronisław Sylwestro- wicz

Komisja Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich Przewodniczący: Prof. Dr Kazimierz Sośnicki Członkowie: Zast. Prof. Dr Stefan Hrabec Komisja Zdrowotna

Doc. Dr Wanda Zabłocka Prof. Dr Wojciech Hejnosz Prof. Jerzy Hoppen

Komisja Planowania Przewodniczący:

Członkowie:

Prof. Dr Zygmunt Czerny Prof. Dr Bronisław Włodarski

Prof. Dr Henryk Szarski

Prof. Dr Władysław Namysłowski Prof. Stanisław Borysowski

Mgr Donald Steyer

Komisja do Spraw Importu Książek i Czasopism Naukowych Przewodniczący: Prof. Dr Stanisław Hoszowski

Członkowie: Zast. Prof. Dr Stefan Hrabec Prof. Dr Henryk Szarski Prof. Stanisław Borysowski Doc. Dr Jan Gerlach

Kustosz — Stanisław Lisowski

7

(10)

W ład ze D yscyp lin arn e

Komisja Dyscyplinarna dla Profesorów

Przewodniczący: Prof. Dr Karol Koranyi Zast. Przewodn.: Prof. Dr Michał Wyszyński Zast. Przewodn.: Prof. Dr Wojciech Hejnosz Członkowie: Prof. Dr Bronisław Włodarski

Prof Dr Witold Zacharewicz Prof. Dr Henryk Elzenberg Prof. Stanisław Borysowski Prof. Dr Stanisław Skimina

Komisja Dyscyplinarna dla Pracowników Administracyjnych Przewodniczący: Prof. Dr Wojciech Hejnosz

Zast. Przewodn.: Doc. Dr Jan Gerlach Członkowie: Dr Maria Puciatowa

Julia Zanówna Helena Poreńska Władysława Skuratowa Stanisław Wrzesiński Sergiusz Magier Jan Etter

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

Przewodniczący: Zast. Prof. Dr Jerzy Śliwowski Członkowie: Zast. Prof. Dr Bronisław Nadolski

Prof. Dr Ernest Pischinger Rzecznik Dyscyplinarny Mgr Jadwiga Włoskowa

(11)

Przewodniczący: Doc. Dr Jan Gerlach Członkowie: Prof. Dr Kazimierz Sośnicki

Prof. Dr Stanisław Jaśkowski Komisja Dyscyplinarna dla Pomocniczych Sił Naukowych

Przewodniczący: Prof. Dr Ryszard Mienicki Zast. Przewodn.: Zast. Prof. Dr Jerzy Śliwowski Członkowie: Prof. Dr Józef Mikulski

Doc. Dr Jadwiga Lechicka Adiunkt Dr Tadeusz Cieślak Adiunkt Dr Kazimierz Sand St. Asyst. Dr Irena Janosz

Rzecznik Dyscyplinarny: Prof. Dr Michał Wyszyński Komisja Odwoławcza

(12)

W yd ział H um anistyczny Rada Wydziałowa

Dziekan i przewodniczący Rady: Prof. Dr Bronisław Włodarski Prodziekan: Zast. Prof. Dr Stefan Hrabec

Profesorowie zwyczajni

Ludwik Kolankowski, dr filozofii, habilitowany 1. HI.

1913 r., prof. historii Polski nowożytnej, kierownik Zakładu Hi­

storii Polski Nowożytnej, b. docent Uniwersytetu Jagiellońskie­

go, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, organizator i b. prof.

Uniwersytetu Stefana Batorego, b. dyrektor Biblioteki Zamoj­

skiej w Warszawie, b. prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza,, b.

prof. Uniwersytetu Łódzkiego, czł. b. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. cz. Polskiej Akademii Umiejętności, czł. zwycz.

Tow. Naukowego w Warszawie, czł. i b. prezes Iow . Naukowe­

go w Łodzi, czł. cz. Tow. Naukowego w Toruniu, b. prezes Tow. Historycznego, w r. 1945 prorektor Uniwersytetu Łódz­

kiego, w latach 1945/46, 1946/47, 1947/48 organizator i rektor U. M. K., odznaczony Orderem Polonia Restituta. (Bydgoska 14, m. 5).

Stefan Srebrny, dyplomowany I stopnia z filologii klasycz­

nej Uniwersytetu Petersburskiego 1. IX. 1916 r., prof. filologii klasycznej, kierownik Zakładu Filologii Klasycznej I, b. prof.

Uniwersytetu Stefana Batorego, czł. b. Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie, czł. cz. Tow. Naukowego w Toruniu, czł. Komisji Filologicznej Polskiej Akademii Umiejętności, czł. i v-prezes Zarządu Głównego Polskiego Tow. Filologicznego, czł. Tow.

Literackiego im. A. Mickiewicza, czł. Association Internationale

(13)

de Papyroloques, czł. Association Guillaume Budé, cz. Związku Zaw. Literatów Polskich, czł. Polskiego Związku Za w. History­

ków Sztuki i Kultury. (Mickiewicza 7, m. 10).

Zygmunt Czerny, dr filozofii, habilitowany 9. VII. 1920 r., ’ prof. filologii romańskiej, kierownik Zakładu Filologii Romań­

skiej, b. prof. filologii francuskiej Uniwersytetu Jana Kazimie- îza, b. prof. języka francuskiego Akademii Handlu Zagranicz­

nego we Lwowie, czł. cz. b. Tow. Naukowego we Lwowie, b.

prezes lwowsko-wołyńskiego okręgu Polsk. Tow. Neofilologów, b. redaktor „Bulletin des Sociétés Savantes Polonaises de Léo- pol (1920—1939), czł. cz. Tow. Naukowego w Toruniu i prze­

wodniczący Wydziału Filologiczno-Filozoficznego tamże, czł.

Komisji Filologii Zachodnio-Europejskiej Polskiej Akademii Umiejętności; w latach 1937/38 i 1938/39 dziekan Wydziału Humanistycznego U. J. K., czł. Senatu Akademickiego U. J. K.

i delegat Rady Wydziału Humanistycznego do Senatu Akade­

mickiego tamże, za czasów okupacji niemieckiej prof. i pro­

rektor tajnego Uniwersytetu we Lwowie; zast. prorektora U. M. K. w r. 1945/6, 1946/7 i delegat Rady Wydziału Humani­

stycznego do Senatu Akademickiego tamże, w r. 1948/49, 1949/50 i 1950/51 prorektor. (Konopnickiej 20).

Kazimierz Hartleb, dr filozofii, habilitowany 12. VIII. 1920 r., prof. historii kultury, kierownik Zakładu Historii Kultury, b.

docent i b. prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza, b. dyrektor Muzeum Przemysłu Artystycznego we Lwowie, b. dyrektor Biblioteki Sejmu Śląskiego, czł. b. Iow . Naukowego we Lwo­

wie, czł. Iow . Naukowego w Toruniu, przewodniczący W y­

działu Flistorycznego Tow. Naukowego w Toruniu, czł. koresp.

Polskiej Akademii Umiejętności, czł. zarządu Polskiego Tow.

Flistorycznego Oddział w Toruniu, prezes Polskiego Tow. Pre­

historycznego Oddział w Toruniu, prezes Tow. Miłośników Za­

bytków Torunia, v-nrezes Polskiego Związku Zaw. Historyków Sztuki i Kultury Oddział w Toruniu, przewodniczący Komisji Bibliotecznej i delegat Senatu dla Spraw Biblioteki, przewodni­

czący Senackiej Komisji Wydawnictw Naukowych, czł. Komisji 11

(14)

Egz. Magisterskich na Wydziale Humanistycznym i Sztuk Pięk­

nych, odznaczony „Krzyżem Walecznych“, w roku 1946/47 pro­

dziekan, w latach 1947/48, 1948/49 i 1949/50 dziekan. (Bydgoska 40, m. 2).

Tadeusz Czeżowski, dr filozofii, habilitowany 16. VI. 1921 r., prof. filozofii, kierownik Zakładu Filozofii I, b. prof. Uniwer­

sytetu Stefana Batorego, czł. cz. i sekretarz Zarządu Tow. Nau­

kowego w Toruniu, przewodniczący Toruńskiego Tow. Filozo­

ficznego, redaktor „Ruchu Filozoficznego , przewodniczący Ko­

misji Egzaminów Państwowych na nauczycieli szkół średnich w Toruniu, przewodniczący Komisji Egzaminów Magisterskich na Wydz. Humanistycznym, b. dziekan, b. prorektor U. S. B.

(Warszawska 20).

Eugeniusz Kucharski, dr filozofii, habilitowany 24. VIII.

1921 r., prof. teorii literatury i literatury porównowczej, kie­

rownik Zakładu Teorii Literatury i Literatury Porównawczej, b. prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza, czł. cz. b. Towarzystwa Naukowego we Lwowie, czł. koresp. Polskiej Akademii Umie­

jętności, czł. cz. Towarzystwa Naukowego w Toruniu, czł. b.

komitetu redakcyjnego Pamiętnika Literackiego. (Mickiewicza

20).

Henryk Elzenberg, dr filozofii, habilitowany 14. VI. 1921 r„

prof. filozofii, kierownik Zakładu Filozofii II, b. docent Uni- warsytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego i Stefana Batorego, czł. cz. Tow. Naukowego w Toruniu, czł. koresp. Tow. Nauko­

wego w Warszawie, czł. Komisji Filozoficznej i Komisji Filo­

logii Zachodnio-Europejskiej Polskiej Akademii Umiejętności.

(Grudziądzka 37).

Konrad Górski, dr filozofii, habilitowany 2. I. 1930 r., prof.

historii literatury polskiej, kierownik Zakładu Historii Litera­

tury Polskiej I., b. prof. Uniwersytetu Stefana Batorego, czł.

koresp. Polskiej Akademii Umiejętności, czł. cz. i b. prezes Tow.

Naukowego w Warszawie, czł. Komisji Hist.-Lit. i Komisji Fi-

(15)

Jozoficznej Polskiej Akademii Umiejętności, czł. Związku Zaw.

Literatów Polskich, czł. Związku Zaw. Historyków Sztuki i Kul­

tury, w r. 1938/9 prodziekan U. S. B„ w latach 1945/46 i 1946/47 dziekan, w r. 1947/48 prodziekan U. M. K. (Bydgoska 14, m. 4).

Kazimierz Sośnicki, dr filozofii, habilitowany 14. XI. 1934 r., prof. pedagogiki, kierownik Zakładu Pedagogiki, b. docent Uni­

wersytetu Jana Kazimierza, czł. cz. Tow. Naukowego w Toru­

niu, czł. zwycz. Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego, czł.

Polskiego Tow. Filozoficznego. (Bydgoska 14, m. 2).

Profesorowie nadzwyczajni

Ryszard Mienicki, dr filozofii, habilitowany 20. IX. 1923 r., prof. historii Europy Wschodniej, Kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej, b. prof. Uniwersytetu Stefana Batorego, czł. Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności, czł.

cz. Tow. Naukowego w Toruniu. (Mickiewicza 30).

Stanisław Skimina, dr filozofii, habilitowany 13. II. 1928 r., prof. filologii klasycznej, kierownik Zakładu Filologii Klasycz­

nej II., docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, czł. cz. Tow. Na­

ukowego w 1 oruniu, czł. Komisji Filologicznej Polskiej Aka­

demii Umiejętności. (Bydgoska 58, m. 3).

Karol Górski, dr filozofii, habilitowany 22. I. 1933 r., prof.

historii Ziem Pomorskich, kierownik Zakładu Historii Ziem Pomorskich, b. docent Uniwersytetu Poznańskiego, czł. cz. Tow.

Naukowego w Toruniu, czł. Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu, czł. koresp. Polskiej Akademii Umiejętności, ppor. rezerwy W. P.

(Mickiewicza 61, m. 7).

f Roman Jakimowicz, dr filozofii, habilitowany 1. III. 1934 r., prof. prehistorii, kierownik Zakładu Prehistorii, kierownik ekspedycji wykopaliskowej w Kruszwicy, b. doc. Uniwersytetu Poznańskiego, b. dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicz­

nego w Warszawie, b. redaktor „Wiadomości Archeologicznych“, 13

(16)

czl. Komisji Prehistorycznej i Komisji Atlasu Piistorycznego Polskiej Akademii Umiejętności, czł. i v-prezes Zarządu Gł.

Polskiego Tow. Prehistorycznego i Oddziału w Toruniu, czł.

Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu, czł. cz. Tow. Naukowego w Toruniu, czł. Instytutu Zachodniego, czł. Conseil Permanent du Congres International des Sciences Préhistoriques et Pioto- historiques, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (Żeglarska 18).

Bronisław Włodarski, dr filozofii, habilitowany 14. XI.

1934 r., prof. historii Polski średniowiecznej, kierownik Zakładu Historii Polski Średniowiecznej i Zespołu Katedr Historycznych, prof. kontr. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, b. docent Uniwersytetu Jana Kazimierza, czł. b. Tow. Naukowego we Lwo­

wie, czł. cz. Tow. Naukowego w Toruniu, czł. Komisji Histo­

rycznej i Słowianoznawczej Polskiej Akademii Umiejętności, czł.

Komisji Egzaminów Państwowych na nauczycieli szkół średnich w Toruniu, zastępca przewodniczącego Komisji Egzaminów Ma­

gisterskich na Wydz. Humanistycznym, w r. 1948/49 i 1949/50 prodziekan, w roku 1950/51 dziekan. (Rynek Staromiejski 5).

Stanisław Hoszowski, dr filozofii, habilitowany 19. III.

1936 r., prof. historii społecznej i gospodarczej, kierownik Za­

kładu Historii Społecznej i Gospodarczej, prof. kontr. Wyzszej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, b. adiunkt i docent Uniwersy­

tetu Jana Kazimierza, b. bibliotekarz Ossolineum we Lwowie, czł.

b. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. cz. oraz sekretarz Wydziału Nauk Historycznych, Prawnych i Społecznych Pow. Naukowego w Torunui, czł. Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, czł. Tow. Przy­

jaciół Nauk w Poznaniu, współredaktor „Badań z dziejów spo­

łecznych i gospodarczych“ oraz „Roczników dziejów społecznych i gospodarczych“, wydawanych w Poznaniu. (Mickiewicza 23, m. 81).

Tadeusz Makowiecki, dr filozofii, habilitowany 1. IV. 1937 r„

prof. historii literatury polskiej, kierownik Zakładu Historii Lite­

ratury Polskiej II., b. docent Uniwersytetu Warszawskiego, b kustosz i zast. dyr. Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, czł.

(17)

cz. Tow. Naukowego w Toruniu, czł. koresp. Tow. Naukowego w Warszawie, czł. komisji Hist. Lit. Pol. Polskiej Akademii Umiejętności, v-prezes Toruńskiego Oddziału Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza, czł, Związku Zaw. Historyków Sztuki i Kul­

tury, czł. Związku Zaw. Literatów Polskich. (Szymanowskie­

go 12).

Eugeniusz Słuszkiewicz, dr filozofii, habilitowany 21. XII.

1938 r., prof. językoznawstwa indoeuropejskiego, kierownik Za­

kładu Językoznawstwa Indoeuropejskiego, b. docent Uniwersy­

tetów Jagiellońskiego i Jana Kazimierza, członek b. Towarzy­

stwa Naukowego we Lwowie, czł. Komisji Orientalistycznej i Ko­

misji Słowianoznawczej Polskiej Akademii Umiejętności, czł.

Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, czł. Tow. Naukowego w Toruniu, czł. Komisji Egzaminów Magisterskich Wydziału Hu­

manistycznego. (Konopnickiej 20, m. 5).

Bożena Stelmachowska, dr filozofii, habilitowana 17. VIII.

1939 r., prof. etnologi i etnografii, kierownik Zakładu Etnologii i Etnografii, b. docent Uniwersytetu Poznańskiego, b. dyrektor Muzeum Miejskiego w Poznaniu, czł cz. Tow. Naukowego w To­

runiu, czł. Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejęt­

ności, czł. Instytutu Zachodniego, czł. Instytutu Bałtyckiego, czł.

Tow. Archeologicznego, czł. Tow. Antropologicznego, czł. Zwią­

zku Zaw. Historyków Sztuki i Kultury, odznaczona krzyżem ka­

walerskim „Polonia Restituía“ za kulturę i oświatę. (Mickiewi­

cza 18).

Zastępcy profesorów

Stefan Hrabec, dr filozofii, zastępca prof. filologii słowiań­

skiej, kierownik Zakładu Filologii Słowiańskiej, b. st. asyst. Uni­

wersytetu Jana Kazimierza, czł. Komisji Językowej oraz Komisji Słąwianoznawczej Polskiej Akademii Umiejętności, czł. Pol.

Iow. Językoznawczego, czł. Tow. Naukowego w Toruniu, czł.

Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza, prodziekan 1950/51. (Ry- baki 53, m. 2).

15

(18)

Andrzej Lewicki, dr filozofii, zast. prof. psychologii, kie­

rownik Zakładu Psychologii Ogólnej Eksperymentalnej, b. mł.

asyst. U. J. K., b. asyst. Poradni Psychotechnicznej we Lwowie, czł. Tow. Naukowego w Toruniu, czł. Polskiego Tow. Filozo­

ficznego. (Mickiewicza 20).

Bronisław Nadolski, dr filozofii, zast. prof. historii literatury polskiej, kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Lite­

ratury Polskiej, członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu, czł. Komisji Hist. Lit. Pol. Akademii Umiejętności, b. czł. Towa­

rzystwa Naukowego we Lwowie, b. sekr. Zarządu Głównego To warzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza we Lwowie. (Ry- baki 53).

Halina Turska, dr filozofii, habilitowana 11. IX. 1950 r„

zast. prof. filologii polskiej, kierowniK Zakładu filologii I olskiej, b. adiunkt Zakładu Językoznawstwa Indoeuropejskiego U. M. K., b. asystent Uniwersytetu Stefana Batorego, czł. Tow. Nauko­

wego w Toruniu, czł. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, czł. Komisji Językowej PAU, czł. b. Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. (Grudziądzka 37, m. 2).

Profesorowie tytularni

Marian Gumowski, prof. tyt. dr filozofii, habilitowany 22.

IV. 1909 r., docent numizmatyki i historii starożytnej, b. docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. kustosz Muzeum im. Czap skich, b. dyrektor Muzeum Wielkopolskiego, b. redaktor „Wia­

domości Numizmatyczno-Archeologicznych“ w Krakowie, b. re­

daktor „Przeglądu Muzealnego“ i „Roczników Muzealnych w Poznaniu, czł. cz. Tow. Naukowego w Toruniu, czł. Io w . Przyjaciół Nauk w Poznaniu, czł. Komisji Historycznej i Ko- misjji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, cz. Zwią­

zku Zaw. Historyków Sztuki i Kultury. (Stalingradzka 25).

Docenci etatowi

Bronisław Pawłowski, dr filozofii, habilitowany 10. V.

1934 r., docent historii powszechnej nowożytnej, kierownik Za-

(19)

kładu Historii Powszechnej Nowożytnej, b. docent Uniwersytetu Warszawskiego ,czł. cz. Tow. Naukowego w Toruniu, czł. rzecz.

Tow. Naukowego w Warszawie, czł. Komisji Historycznej Pol­

skiej Akademii Umiejętności, ppułk. w st. sp. (Mickiewicza 20).

Docenci

Leonid Żytkowicz, dr filozofii, habilitowany 14. III. 1947 r., docent historii polskiej nowożytnej, adiunkt przy katedrze Hi­

storii Europy Wschodniej, czł. Towarzystwa Naukowego w To­

runiu, prowadzi ćwiczenia z historii średniowiecznej, Historia narodów ZSRR do 1861 r. (dla II r. historyków),, oraz wykłady- Historiografia polska od poł. XVIII w. oraz w II sem.: Powsta­

nie Kościuszkowskie. (Mickiewicza 7, m. 26).

Józef Skrzypek, dr filozofii, habilitowany 23. VIII. 1950 r.

docent historii Polski średniowiecznej, b. st. asystent U. J. K., (Warszawa, Berezyńska 7).

Jadwiga Lechicka, dr filozofii, habilitowana 30. III. 1951 r., docent historii nowożytnej i dydaktyki historii, adiunkt przy ka­

tedrze Plistorii Kultury, członek Towarzystwa Naukowego w To­

runiu, członek Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejęt­

ności, członek Zarządu Towarzystwa Historycznego, wykładow­

ca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, prowadzi wykłady i ćwiczenia z dydaktyki historii oraz z historii oświaty i wycho­

wania w Polsce. (Mickiewicza 31).

Inni wykładowcy

Michał Wyszyński, dr praw, prof. prawa rzymskiego, pro­

wadzi wykłady i ćwiczenia z nauk pomocniczych historii, jak ni­

żej. (Wydział Prawno-Ekonomiczny).

Rajmund Gostkowski, dr filozofii, prof. Uniwersytetu Łódz­

kiego, prowadzi wykłady z historii starożytnej i z dziejów sztuki starożytnej. (Bydgoska 46)*.

17

(20)

Jadwiga Puciata-Pawłowska, dr filozofii, adiunkt, prowadzi wykłady z historii sztuki. (Mickiewicza 20).

Edward Rzeszowski, mgr. filozofii, prowadzi wykłady z filo­

logii, rosyjskiej. (Matejki 16/18, m. 3).

Anatol Mirowicz, dr filozofii, adiunkt, b. ml. asystent Uni­

wersytetu Stefana Batorego, zast. prof. Uniwersytetu w Łodzi, prowadzi wykłady i ćwiczenia z filologii rosyjskiej. (Konop­

nickiej 19, m. 4).

Maria Puciatowa, dr filozofii, zast. dyrektora i kustosz Bi­

blioteki Uniwersyteckiej, b. asystent U. S. B., prowadzi wykłady z historii Polski (Mickiewicza 30).

Leopold Rozental, mgr filozofii, st, asystent, prowadzi pro­

seminarium z historii literatury rosyjskiej. (Mickiewicza 7).

Stefania Des Loges, mgr filozofii, diplômée de Nnstitut de Phonétique de la Sorbonne (Paryż), adiunkt, b. st. asyst. Uni­

wersytetu Jana Kazimierza i Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie, prowadzi wykłady z filologii francuskiej. (Konop­

nickiej 20).

Adam Dygdala, dr filozofii, adiunkt, b. st. asystent U. J. K., wykładowca Uniwersyteckiego Studium Przygotowawczego, czł.

Tow. Naukowego w Toruniu, czl. Zarządu Polskiego Tow. Hi­

storycznego Oddział w Toruniu, prowadzi wykłady i ćwiczenia z historii Polski. (Bydgoska 14, m. 6).

Irena Dobrzycka, dr filozofii, adiunkt U. P., prowadzi wy­

kłady z filologii angielskiej. (Mickiewicza 21).

Witold Chwalewik, mgr filozofii, prowadzi wykłady i ćwi­

czenia z filologii angielskiej. (Bydgoska 40).

Leon Witkowski, dr filozofii, st. asystent, prowadzi wykłady z filologii łacińskiej i muzykologii. (Mickiewicza 52, m. 6).

(21)

Lidia Wołoszynowa, dr filozofii, st. asyst., b. st. asystent U. S. B., prowadzi zlecone ćwiczenia z psychologii. (Grudziądz­

ka 37).

Janina Hurynowicz, dr medycyny, prof. neurofizjologii, pro­

wadzi wykłady z neurofizjologii człowieka, jak niżej (Wydział Matemat.-Przyrodniczy).

Franciszek Indan, dr filozofii, adiunkt, prowadzi wykłady z materializmu dialektycznego i historycznego oraz z zagadnień Polski współczesnej. (Czerwona Droga 34).

Gustaw Foss, dr filozofii, adiunkt, prowadzi wykłady i ćwi­

czenia z filologii niemieckiej. (Mickiewicza 80).

Zofia Abramowiczówna, dr filozofii, prowadzi wykłady z fi­

lologii greckiej. (Mickiewicza 7).

Józef Szczepkowski, mgr filozofii, prowadzi wykłady i ćwi­

czenia z literatury angielskiej. (Kościuszki 5).

Władysław Sperczyński, dr filozofii, prowadzi wykłady z hi­

storii wychowania. (Matejki 10, m. 2).

Maria Słuszkiewiczowa, dr filozofii, adiunkt, prowadzi wy­

kłady z dydaktyki języka polskiego. (Konopnickiej 20).

Mateusz Puciata, dr filozofii, adiunkt, przewodniczący sekcji dydaktycznej P. T. H., prowadzi wykłady i ćwiczenia z historii polskiej. (Mickiewicza 52, m. 8).

Zygmunt Wdowiszewski, dr filozofii, adiunkt, prowadzi wy­

kłady i ćwiczenia z nauk pomocniczych historii. (Mickiewicza 81 b).

Stanisław Gerstman, dr filozofii, adiunkt, prowadzi wykłady z psychologii. (Bydgoska 78).

19

(22)

Walerian Preisner, dr filozofii, bibliotekarz Biblioteki Uni­

wersyteckiej, prowadzi wykłady z filologii włoskiej. (Bydgo­

ska 78).

Maria Gersiman, mgr filozofii, st. asystent, prowadzi wykła­

dy z dydaktyki języka angielskiego. (Konopnickiej 20).

Lektorzy

Jan Gerlach, dr filozofii, doc. prowadzi lektorat języka ro- syskiego (Poniatowskiego 3).

Adela Styczyńska, mgr filozofii, mł. asyst., prowadzi lektorat języka angielskiego. (Mostowa 19, m. 2).

Irena Tronowska, mgr filozofii, st. asystent, prowadzi lekto­

rat języka francuskiego (Matejki 28, m. 4).

Zofia Wiśniewska, mgr filozofii, mł. asyst., prowadzi lektorat języka niemieckiego (Chełmińska 44).

Herta Dzikowska, prowadzi lektorat języka niemieckiego (Mickiewicza 7).

Anatol Mirowicz, dr filozofii, adiunkt, prowadzi lektorat ję­

zyka rosyjskiego (Konopnickiej 19, m. 4).

Maria Gerstman, mgr filozofii, st. asyst., prowadzi lektorat języka francuskiego (Konopnickiej 20).

Zofia Abramowiczowa, dr filozofii, prowadzi lektorat ję­

zyka greckiego (Mickiewicza 7, m. 8).

Leon Witkowski, dr filozofii, st. asyst, prowadzi lektorat ję­

zyka łacińskiego (Mickiewicza 52, m. 6).

Barbara Józefowiczowa, dr filozofii, adiunkt, prowadzi wy­

kłady z filologii klasycznej rzymskiej. (Czerwonego Krzyża 10, m. 2).

(23)

Maria Tomczyńska, prowadzi lektorat języka czeskiego (Zje­

dnoczenia 21).

Walerian Preisner, dr filozofii, prowadzi lektorat języka wło­

skiego (Bydgoska 78).

Anna Rostworowska, prowadzi lektorat języka angielskiego (Bydgoska 14).

Leopold Sozental, mgr filozofii, prowadzi lektorat języka ro­

syjskiego (Mickiewicza 7).

Edward Rzeszowski, mgr filozofii, prowadzi lektorat języka rosyjskiego. (Matejki 16/18).

Zofia Neuraanowa, mgr filozofii, prowadzi lektorat języka łacińskiego (Bydgoska 33).

Eugeniusz Mancewicz, dr medycyny, prowadzi lektorat ję­

zyka rosyjskiego (Mickiewicza 7).

21

(24)

W ydział M atem atyczno-P rzyrodniczy R a d a W y d z i a ł o w a

Dziekan i przewodnicząy Rady: Prof. Dr Szarski Henryk Prodziekan: Prof. Dr Zacharewicz Witold

Profesorowie zwyczajni

Władysław Dziewulski, dr filozofii, habilitowany 1. II. 1916 r., prof. astronomii, kierownik Zakładu Astronomii, b. profesor Uniwersytetu Stefana Batorego, czł. koresp. Polskiej Akademii Umiejętności, czł. rzecz. Tow. Naukowego w Warszawie, czł. cz.

Tow. Naukowego w Toruniu, czł. zwycz. Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu, czł. zwycz. Polskiego Tow. Astronomicznego, czł.

zwycz. Międzynarodowej Unii Astronomicznej, b. dziekan, b.

prodziekan, b. rektor, b. prorektor U. S. B. w latach 1945/46 i 1946/47 prorektor U. M. K. (Sienkiewicza 30/32).

Jan Zygmunt Wilczyński, dr filozofii, habilitowany 1. III.

1920 r., prof. biologii ogólnej, kierownik Zakładu Biologii Ogól­

nej, b. prof. Uniwersytetu Stefana Batorego, czł. cz. Tow. Nauko­

wego w Toruniu, czł. Tow. Zoologicznego, czł. Polskiego Tow.

Botanicznego, czł. Tow. Filozoficznego, czł. Tow. Parazytologicz­

nego, czł. Polskiego Tow. Przyrodników im. Kopernika, b. czł.

Societe Linnéenne en France, czł. Komitetu Redakcyjnego „Acta Biotheoretica“ w Leidzie delegat Ministra Oświaty dla urucho­

mienia i organizacji Uniwersytetu w Toruniu od 1. VII. do 15.

VIII. 1945 r. (Rybaki 55, m. 4).

Edward Passendorfer, dr filozofii, habilitowany 17. VI. 1930 r., prof. geologii, kierownik Zakładu Geologii, b. zast. prof. Uni-

(25)

wersytetu w Poznaniu, b. prof. Uniwersytetu Stefana Batorego, czł. zwycz. Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu, czł cz. Tow.

Naukowego w Toruniu, czł. Société géologique de France, w la­

tach 1945/46 i 1946/47 prodziekan, w r. 1947/48 dziekan. (Mickie­

wicza 7, m. 6).

Janina Hurynowicz, dr medycyny, habilitowana 17. VI. 1930 r., prof. neurofizjologii, kierownik Zakładu Neurofizjologii wraz z Fizjologią Zwierząt, b. doc. i zast. prof. Uniwersytetu Stefana Batorego, czł. koresp. Polskiej Akademii Umiejętności, czł. cz.

Tow. Naukowego w Toruniu, czł. Tow. Przyjaciół Nauk w Po­

znaniu, czł. Polskiego Tow. Przyrodników im. M. Kopernika, czł.

Zarządu Polskiego Tow. Neurologicznego, czł. Polskiego Tow.

Fizjologicznego, prezes Tow. Naukowego Lekarskiego w Toru­

niu od 1948—50, czł. koresp. Société Phil. przy Sorbonie, czł.

Rady Izby Lekarskiej Pomorsko-Gdańskiej do 1. I. 1951 r., Dy­

rektor Centralnej Woiewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego w Toruniu, w r. 1948/49 i 1949/50 prodziekan Wydziału Matema­

tyczno-Przyrodniczego U. M. K. (Mickiewicza 7, m. 15).

Jan Priiffer, dr filozofii, habilitowany 4. XII. 1930 r., prof.

zoologii, Kierownik Zakładu Zoologii, b. profesor Uniwersytetu Stefana Batorego, czł. cz. i przewodniczący Wydziału Matema­

tyczno-Przyrodniczego Tow. Naukowego w Toruniu, czł. Komi­

tetu Badań Fizjograficznych Polskiej Akademii Umiejętności, czł. Polskiego Tow. Zoologicznego, czł. Polskiego Tow. Przyro­

dników im. Kopernika, czł. Polskiego Tow. Entomologicznego, czł. Polskiego Naukowego Tow. Leśnego, szł. Międzynarodowego Tow. Ochrony Żubra, w r. 1933/34 dziekan Wydziału Matema­

tyczno-Przyrodniczego U. S. B. w r. 1934/35 dyrektor Studium Rolniczego U. S. B . w r. 1945/46 i 1946/47 dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego U. M. K. (Danielewskiego 6).

Jan Zabłocki, dr filozofii, habilitowany 31. XII. 1930 r. proi.

botaniki ogólnej, kierownik Zakładu Botaniki Ogólnej, b. doc.

Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Zakładu Ogrodnictwa tegoż Uniwersytetu, czł. cz. Tow. Naukowego w Toruniu, czł.

(26)

Zarządu Głównego Polskiego Tow. Botanicznego, prezes Od­

działu Toruńskiego Polskiego Tow. Botanicznego, redaktor

„Kosmosu B“ — Delegat Rady Wydziału Matematyczno-Przy­

rodniczego do Senatu U. M. K. w r. 1947/48, odznaczony Krzy­

żem Niepodległości. (Sienkiewicza 30/32).

Aleksander Jabłoński, dr filozofii, habilitowany 30. IX.

1934 r., prof, fizyki doświadczalnej, kierownik Zakładu Fizyki Doświadczalnej, b. st. asyst. Uniwersytetu Warszawskiego, b. st.

asyst. Uniwersytetu Stefana Batorego, b. kierownik Zakładu Fi­

zyki na Polskim Wydziale Lekarskim w Edynburgu, b. adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego, czł. b. Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie, czł. koresp. Tow. Naukowego w "Warszawie, czl. cz.

Tow. Naukowego w Toruniu, czl. Polskiego Tow. Fizycznego, b. prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Tow. Fizycznego, b. wiceprezes Oddziału W ileńskiego Polskiego Tow. Fizycznego, w r. 1946/47 Delegat Rady Wydziału do Senatu, w r. 1947/48 prodziekan, kapitan rezerwy W. P. odznaczony Krzyżem Walecz­

nych. (Grudziądzka 5).

Antoni Basiński, dr chemii, dr filozofii, habilitowany 1. VII.

1935 r., prof, chemii fizycznej, kierownik Zakładu Chemii Fi­

zycznej, b. adiunkt i doc. Uniwersytetu Stefana Batorego, czł.

cz. Tow. Naukowego w Toruniu, prezes Polskiego Tow. Chemicz­

nego Oddział Pomorski, b. wiceprezes Oddziału Wileńskiego Polskiego Tow. Chemicznego, wiceprezes Polskiego Tow. Che­

micznego, czł. Polskiego Tow. Przyrodników im. Kopernika, kie­

rownik dydaktyczny Kierunku Chemicznego. (Mickiewicza 7, m. 13).

Władysław Józef Gorczyński, dr es Sciences Physiques, prof, meteorologii i klimatologii, kierownik Zakładu Meteorologii i Klimatologii, b. visiting prof. State University of California, b. visiting prof. University of Miami, Florida, b. wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, b. wy­

kładowca Uniwersytetu i Politechniki Warszawskiej, czł. koresp.

Polskiej Akademii Umiejętności, czł. zwycz. Tow. Naukowego

(27)

w Warszawie, czł. cz. To w. Naukowego w Toruniu, czł. Polskie­

go Tow. Meteorologicznego i Hydrologicznego w Warszawie, re­

daktor „Przeglądu Meteorologicznego i Hydrologicznego w W ar­

szawie“, czł. Amer. Meteor. Society, czł. British Met. Society i wielu innych towarzystw meteorologicznych zagranicznych.

(Sienkiewicza 30/32).

Wilhelmina Iwanowska, dr nauk ścisłych, habilitowana 31.

VII. 1937 r., prof. astrofizyki, kierownik Zakładu Astrofizyki, b. st. asystent i doc. Uniwersytetu Stefana Batorego, czł. cz.

Tow. Naukowego w Toruniu, czł. koresp. Tow. Naukowego w Warszawie, czł. Polskiego Tow. Przyrodników im. Kopernika, czł. Międzynarodowej Unii Astronomicznej. (Siekiewicza 30/32).

Profesorowie nadzwyczajni

Rajmund Galon, dr filozofii, habilitowany 1. IX. 1935 r., prof. geografii fizycznej, kierownik Zakładu Geografii I, b. doc.

Uniwersytetu Poznańskiego, czł. cz. Tow. Naukowego w Toru­

niu, czł. Iow . Przyjaciół Nauk w Poznaniu, czł. Narodowego Komitetu Geograficznego przy Polskiej Akademii Umiejętności, czł. Prezydium Wydziału Spraw Naukowych Polskiego Tow.

Geograficznego, przewodniczący Oddziału Toruńskiego Polskie­

go Tow. Geograficznego, czł Instytutu Zachodniego, czł. Pol­

skiego Tow. Geologicznego, czł. Polskiego Tow. Przyrodników im. Kopernika, doradca naukowy Państwowej Komisji Plano­

wania Gospodarczego, ppor. rez. W. P. (Mickiewicza 61, m. 8).

Józef Stanisław Mikulski, dr filozofii, habilitowany 21. XII.

1938 r., prof. ochrony przyrody i ekologii, kierownik Zakładu Ochrony Przyrody i Ekologii, doc. Uniwersytetu Jagiellońskiego, czł. Tow. Naukowego w Toruniu, czł. Państwowej Rady Ochrony Przyrody, b. czł. Komisji Fizjologicznej Polskiej Akademii Umie­

jętności, czł. Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. (Moniuszki 30, m. 7).

Maria Kołaczkowska, licencié és Sciences Mathématiques Uniwersytetu Genewskiego, dr filozofii Uniwersytetu Warszaw-

25

(28)

skiego, habilitowana 14. IV. 1939 r., prof. mineralogii i krysta­

lografii, kierownik Zakładu Mineralogii, b. st. asyst, i docent Uni­

wersytetu Warszawskiego, asyst, pracowni Mineralogicznej Wai.

Tow. Naukowego, b. prof. mineralogii i krystalografii Uniwer­

sytetu Łódzkiego, czł. Polskiego Tow. Geologicznego, czł. cz.

Tow. Naukowego w Toruniu, Tow. Przyrod. im. Kopernika. (Ko­

chanowskiego 1).

Witold Zacharewicz, mgr filozofii, dr Uniwersytetu Pary­

skiego (Sorbona) habilitowany 2. VI. 1939 r., prof. chemii orga­

nicznej, kierownik Zakładu chemii Organicznej, b. adiunkt Uni­

wersytetu Stefana Batorego, b. docent Uniwersytetu Warszaw­

skiego, czł. Tow. Naukowego w Toruniu, czł. zwycz. Polskiego Tow. Chemicznego, czł. Komisji Głównej do Spraw Nauki i Na­

uczania, w r. 1948/49 i 1949/50 dziekan, prodziekan 1950/51.

(Bydgoska 14, m. 2).

Jan Walas, dr filozofii, habilitowany 5. XII. 1945 r., prof.

systematyki i geografii roślin, kierownik Zakładu Systematyki i Geografii Roślin, b. doc. Uniwersytetu Jagiellońskiego, czł.

Tow. Naukowego w Toruniu, przewodniczący Komisji tegoż To­

warzystwa do badań Fizjologicznych Pomorza i Pojezierza Ma­

zurskiego, zast. przewodniczącego Polskiego Tow. Botanicznego Oddział w Toruniu i Polskiego Tow. Fotograficznego Oddział w Toruniu, przewodniczący Polskiego Iow . Artystyczno-Kra- joznawczego Oddział w Toruniu (Sienkiewicza 30/32).

Maria Kiełczewska-Zaleska, dr filozofii, habilitowana 21. 11.

1946 r., prof. antropogeografii, kierownik Zakładu Geografii III, b. doc. Uniwersytetu Jagiellońskiego, czł. Iow . Przyjaciół Nauk w Poznaniu, czł. i v-dyrektor Instytutu Zachodniego. (Mickiewi­

cza 61 i Warszawa, Madalińskiego 91).

Stanisław Jaśkowski, dr filozofii, habilitowany 17. IV. 1946 r., prof. matematyki, kierownik Zakładu Matematyki III, b. doc.

Uniwersytetu Jagiellońskiego, czł. Tow. Naukowego w Toruniu, czł. Polskiego Towarzystwa Matematycznego, czł. Toruńskiego Tow. Filozoficznego (Bydgoska 78, m. 1).

(29)

Henryk Szarski, dr filozofii, habilitowany 28. VI. 1946 r., prof.

anatomii porównawczej wraz z embriologią, kierownik Zakładu Anatomii Porównawczej wraz z Embriologią, b. doc. Uniwersy- tetu Jagiellońskiego, czł. Tow. Naukowego w Toruniu, dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Pełnomocnik Ministra do Spraw Organizacji Instytutów Uczelnianych i Zespołów Ka­

tedr. (Żeromskiego 8, m. 4).

Ernest Pischinger, dr filozofii, prof. kontr, chemii technicznej, Kierownik Zakładu Chemii Uniwersytetu M. Kopernika, czł. Pol­

skiego Tow. Chemicznego (Mickiewicza 20.).

Zastępcy profesorów

Jerzy Rayski, dr filozofii, habilitowany 27. I. 1950 r., doc. Uni­

wersytetu Jagiellońskiego, zast. prof. fizyki teoretycznej, kie­

rownik Zakładu Fizyki Teoretycznej, czł. Polskiego Tow. Fizycz­

nego i Toruńskiego Tow. Naukowego (Danielewskiego 6).

Jan Rzewuski, dr fizyki, habilitowany 15. V. 1950 r., doc.

Uniwersytetu Warszawskiego, zast. prof. mechaniki, kierownik Zakładu Mechaniki, czł. Polskiego Tow. Fizycznego i Toruńskie­

go Tow. Naukowego (Grudziądzka 5/7-236).

Leon Jeśmanowicz, dr filozofii, zast. prof. matematyki, kie­

rownik Zakładu Matematyki II, b. mł. asyst. Uniwersytetu Ste­

fana Batorego, b. st. asyst. Uniwersytetu Marii C.urie-Skłodow- skiej i Politechniki Warszawskiej (z tymcz. siedzibą w Lublinie), czł. Polskiego Tow. Matematycznego (Bydgoska 14, m. 1).

Roman Kongiel, dr geologii, habilitowany 29. VII. 1948 r„

zast. prof. paleontologii, kierownik Zakładu Paleontologii, b. adiunkt U. M. K., b. asyst. Uniwersytetu Stefana Batorego, czł. Tow. Naukowego w Toruniu. (Kraszewskiego 42a/3).

Alina Ulińska, dr filozofii, zast. prof. chemii ogólnej, kie­

rownik Zakładu Chemii Ogólnej, b. mł. asyst. Uniwersytetu Ste­

fana Batorego. (Krasińskiego 44/2).

27

(30)

Wincenty Okołowicz, dr filozofii, zast. prof. geografii, kie­

rownik Zakładu Geografii II, b. mł. asyst. Uniwersytetu Stefana Batorego, czł Zarządu Głównego Tow. Geograficznego, czł.

Wydz. Spr. Nauk oraz viceprzewodniczący Oddziału loruńskiego tegoż Towarzystwa, czł. Polskiego Tow. Przyrodników im. Ko­

pernika, czł. Polskiego Tow. Geologicznego, czł. Polskiego Tow.

Hydro-Meteorol., viceprzewodniczący Oddziału Toruńskiego te­

goż Towarzystwa, wykładowca meteorologii i klimatologii w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. (Bydgoska 64, m. 1).

Docent Etatowy

Wanda Zabłocka, dr filozofii, habilitowana 12. IV. 1946 r., doc. botaniki ze szczególnym uwzględnieniem patalogii roślin, b. długoletni wykładowca U. J. w Krakowie, sekretarz Oddziału Toruńskiego Pol. Tow. Botanicznego, delegat docentów do Se­

natu U. M. K. w latach 1948/49 i 1949/50. Prowadzi wykłady z fytopatologii i mykologii. (Sienkiewicza 30).

Inni wykładowcy

Tadeusz Czeżowski, dr filozofii, prof. logiki, prowadzi wy­

kłady z logiki, jak wyżej (Wydział Humanistyczny).

Kazimierz Sośnicki, dr filozofii, prof. pedagogiki, prowadzi wykłady z matematyki, jak wyżej (Wydział Humanistyczny).

Wanda Hanus, dr filozofii, adiunkt, czł. Polskiego Tow. Fi­

zycznego, prowadzi wykłady i ćwiczenia z fizyki. (Bydgoska 14).

Jan Szczurkiewicz, mgr filozofii, adiunkt, czł. i yiceprezes Tow. Fizycznego Oddział w Toruniu, b. wizytator Oręgu 1 omor- skiego, b. dyrektor Gimnazjum Miejskiego, b. dyrektor Państwo­

wej Szkoły Pracy Sołecznej, b. dyrektor Studium Przygotowaw­

czego, prowadzi wykłady i ćwiczenia z fizyki. (Stalingradzka 4).

Aleksander Sniatycki, mgr filozofii, st. asyst., b. zast. asyst.

Uniwersytetu Stefana Batorego, prowadzi ćwiczenia i wykłady z matematyki. (Bydgoska 78).

(31)

Aleksander Masiewicki, prowadzi wykłady z podstaw mar- ksizmu-leninizmu. (Bydgoszcz).

Kazimierz Grzesiak, mgr inż. st. asyst., wykłada fizyczne pod­

stawy radiotechniki. (Krasińskiego 55).

Józef Bajerlein, dr filozofii, prowadzi wykłady i ćwiczenia z hydrografii i oceanografii. (Poznań, Matejki 65a/7).

Adam Dygdała, dr filozofii, adiunkt, prowadzi wykłady z hi­

storii powszechnej X IX i X X w., jak wyżej (Wydział Humani­

styczny).

Władysław Mrózek, mgr filozofii, st. asyst, prowadzi wykłady z dydaktyki geografii i geografii regionalnej. (Wita Stwosza 1).

Zofia Tomaszewicz-Matysikowa, dr filozofii, adiunkt, prowa­

dzi wykłady i ćwiczenia z chemii organicznej. (Mickiewicza 61).

Jan Krupowicz, dr filozofii, adiunkt, prowadzi wykłady i ćwi­

czenia z chemii organicznej. (Bydgoska 40).

Maria Racięcka, dr filozofii, adiunkt, b. st. asyst. Uniwersy­

tetu Stefana Batorego, prowadzi wykłady z konserwowania, pre­

parowania i kolekcjonowania zwierząt. (Danielewskiego 6).

Zygmunt Kowalewski, dr medycyny, st. asyst., prowadzi wy­

kłady z fizjologii. (Bydgoska 48).

Otton Karwowski, lekarz, prowadzi wykłady i ćwiczenia z anatomii człowieka. (Mickiewicza 7).

Franciszek Indan, dr filozofii, adiunkt, prowadzi wykłady z zagadnień Polski współczesnej, jak wyżej (Wydział Humani­

styczny).

Izabella Mikulska, dr filozofii, adiunkt, prowadzi wykłady z zoologii. (Moniuszki 30, m. 7).

29

(32)

Stanisław Staniszewski, mgr praw, dyrektor administracyjny U. M. K. prowadzi wykłady z zagadnień Polski współczesnej.

(Konopnickiej 3).

Lektorzy

Maria Aleksandrowicz, mgr filozofii, prowadzi lektorat ję­

zyka rosyjskiego. (Mickiewicza 86).

Maria Borysówna, mgr filozofii, ml. asyst., prowadzi lektorat języka angielskiego. (Bydgoska 8).

Andrzej Bzdęga, zast. asyst., prowadzi lektorat języka nie­

mieckiego. (Solec Kujawski, ul. Toruńska 4).

Helena Chromińska, mgr filozofii, prowadzi lektorat języka rosyjskiego. (Wyspiańskiego 32).

Katarzyna Drathówna, mgr filozofii, prowadzi lektorat języka angielskiego. (Konopnickiej 13).

Eugenia Gumowska, mgr praw, prowadzi lektorat języka rosyjskiego. (Stalingradzka 25).

Anna Roztworowska, prowadzi lektorat języka angielskiego.

(Bydgoska 14).

Glebiusz Sotnikow, mgr praw, prowadzi lektorat języka rosyjskiego. (Moniuszki 25).

Irena Tronowska, mgr filozofii, st. asyst., prowadzi lektorat języka francuskiego. Matejki 28).

Zofia Wiśniewska, mgr filozofii, ml. asyst., prowadzi lektorat języka niemieckiego. (Chełmińska 44).

Helena Żagiell, prowadzi lektorat języka angielskiego. (Mo­

niuszki 27).

(33)

W yd ział Prauia R a d a W y d z i a ł o w a

Dziekan i Przewodniczący Rady: Prof. Dr Władysław Namy­

słowski

1 rodziekan: Prof. Dr Michał Wyszyński Profesorowie zwyczajni

Michał Wyszyński, dr praw, habilitowany 1. VII. 1925 r., prof. prawa rzymskiego, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, ł>. piof. Uniwersytetu Jana Kazimierza, czł. b. Tow. Naukowego we Lwowie, czł. cz. Iow . Naukowego w Toruniu, czł. Komisji I rawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, czł. Stowarzyszenia Prawnikow-Demokratow, pułk. P. A. L. w okresie Powstania Warszawskiego, w łatach 1932/34 dziekan, 1935/36 prodziekan U. J. K., w r. 1945/46 dziekan, w latach 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51 prodziekan U. M. K. (Bydgoska 14, m. 6).

Karol Wilhelm Koranyi, dr praw, abs. lilozofii, habilitowany VIII. 1932 r., prof. powszechnej historii państwa i prawa, kie­

rownik Zakładu Powszechnej Historii Państwa i Prawa, profesor kontraktowy Uniwersytetu Warszawskiego, b. st. asystent i do­

cent Uniwersytetu Jana Kazimierza, czł. cz. Tow. Naukowego w Toruniu, czł. Komisji Historycznej i Komisji Prawniczej Pol­

skiej Akademii Umiejętności, czł. b. Tow. Naukowego we Lwo­

wie, czł. Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu, czł. Stowarzyszenia Prawnikow-Demokratow, wiceprezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, prezes Pol. Tow. Ludoznawczego Oddział w Toruniu, czł. Zarządu Głównego Polskiego Tow. Historycznego oraz Za-

31

(34)

rządu P. T. H. Oddział w Toruniu, czł. Société d‘ Histoire du Droit w Paryżu, czł. Commission Internatnionale des Arts et Tra­

ditions Populares w Paryżu, b. współredaktor „Przewodnika Hi- storyczno-Prawnego“, współredaktor „Czasopisma Prawno-Histo- rycznego“, por. rezerwy W. P., odznaczony Krzyżem Komandor­

skim Orderu Odrodzenia Polski, w r. 1947/48 prorektor, w r.

1948/49, 1949/50, 1950/51 rektor U. M. K. (Szymanowskiego 20).

Wojciech Hcjnosz, dr praw, absolwent filozofii, habilitowany 18. II. 1937 r„ profesor historii ustroju Polski i dawnego prawa polskiego, kierownik Zakładu Historii Ustroju Polski i dawnego Prawa Polskiego, b. docent Uniwersytetu Jana Kazimierza, b. sę­

dzia, b. archiwista Archiwum Państwowego we Lwowie i Krako­

wie, czł. Komisji Historycznej, Komisji Prawniczej i Komisji Sło- wianoznawczej Polskiej Akademii Umiejętności, czł. b. 1 owa- rzystwa Naukowego we Lwowie, czł. koresp. Warszawskiego To­

warzystwa Naukowego, czł. cz. Towarzystwa Naukowego w To­

runiu, b. kilkoletni sekretarz generalny, obecnie członek Zarządu Głównego i wiceprezes Zarządu Oddziału 1 orunskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, czł. Polskiego lowarzystwa filozo­

ficznego, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Koper­

nika, Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego i Polskiego l o ­ warzystwa Ludoznawczego, delegat do Senatu Akademickiego w latach 1946/47 i 1947/48, odznaczony „Złotym Krzyżem Za­

sługi“ za pracę naukową. (Mickiewicza 36).

Profesorowie nadzwyczajni

Władysław Namysłowski, dr praw, habilitowany 19. III. 1936 r., prof, prawa narodów, kierownik Zakładu Prawa Międzynaro­

dowego Publicznego, b. docent Uniwersytetu Jana Kazimierza, b. docent Wolnej Wszechnicy Polskiej, b. sędzia, b. drugi sekre­

tarz Poselstwa Polskiego w Belgradzie, b. konsul w Berlinie, LIamburgu i Budapeszcie, b. radca M. S. Z., czł. cz. 1 ow. Nauko­

wego w Toruniu, czł. Instytutu Międzynarodowego w Warszawie, czł. Instytutu Zachodniego, czł. Stowarzyszenia Prawników De­

mokratów, w latach 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51 dziekan. (Mickiewicza 1/3, m. 8).

(35)

Wacław Brzeziński, dr praw, habilitowany 17. I. 1947 r., prof. nauki administracji i prawa administracyjnego, kierownik Zakładu Nauki Administracji i Prawa Administracyjnego, b. do­

cent Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzący wykłady zlecone na tymże Uniwersytecie 1945/1950 r., czł. zwycz. Międzynarodo­

wego Instytutu Nauk Administracyjnych w Brukseli, odznaczony Kawalerskim Krzyżem „Polonia Restituta“ i 2-krotnie Ziotym Krzyżem Zasługi. (Fosa Staromiejska 1).

Leon Kurowski, dr praw, prof. kontr, prawa finansowego, kie­

rownik Zakładu Prawa Finansowego, prof. nadzw. prawa finan­

sowego na Uniwersytecie Warszawskim, b. prof. finansów publi­

cznych w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie, b. st. asy­

stent Uniwersytetu Stefana Batorego, czł. cz.. Tow. Naukowego w Toruniu, z-ca przewodniczącego Sekcji Finansowej Polskiego Tow. Ekonomicznego, członek komitetu redakcyjnego czasopisma

„Państwo i Prawo“, b. poseł do K. R. N., b. dyrektor Biura Pre­

zydialnego K. R. N., b. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Fi­

nansów, Przewodniczący Gł. Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw, odznaczony Krzyżem Komandorskim oraz Ka­

walerskim Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności. (Warszawa, Górska 30/12, Tel. 414-75).

Wiktor Kornatowski, dr praw, abs. dyplomowany Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie, prof. teorii państwa i prawa, powo­

łany 1. IX. 1948 r., kierownik Zakładu Teorii Państwa i Prawa, b. starszy asystent Szkoły Nauk Politycznych, a później Akademii Nauk Polit., b. prof. kontr. Akad. Nauk. Polit., b. adiunkt Archi­

wum Głównego Akt Dawnych, czł. b. Instytutu Gospodarstwa Społecznego, czł. Towarzystwa Miłośników Historii, czl. b. TUR, czł. Stów. Prawników Demokratów, b. nacz. wydz. w Min. Oświa­

ty, b. Dyrektor Szkoły Konsularno-Dyplomatycznej MSZ, orga­

nizator Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. vWarsza- wa-Bielany, ul. Szregera 28, m. 1).

(36)

Zastępcy profesorów

Stefan Prószyński, dr praw, zastępca profesora statystyki, po­

wołany J. XII. 1945 r., kierownik Zakładu Statystyki. (Szos?

Chełmińska 164).

Witold. Olszewski, dr praw, zast. profesora postępowania cy­

wilnego, powołany 14. XII. 1945 r., kierownik Zakładu Postępo­

wania Cywilnego. (Słowackiego 64).

Stefan Buczkowski, dr praw, zast. profesora prawa cywilnego III, powołany 1. III. 1946 r., kierownik Zakładu Prawa Cywil­

nego III, st. inspektor Banku Inwestycyjnego, czł. zwycz. Tow.

Ekonomistów Polskich, czł. Stowarzyszenia Prawników-Demokra- tów. (Warszawa, Mokotowska 60, m. 10).

Jerzy Śliwowski, dr praw, zast. profesora prawa karnego, po­

wołany 1. X. 1948 r., kierownik Zakładu Prawa Karnego, b. sę­

dzia, adwokat, b. czł. Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników- Demokratów, czł. Stowarzyszenia Medycyny Sądowej i Krymino­

logii. (Moniuszki 25).

Władysław Górski, dr praw, zast. profesora prawa cywilnego, powołany 1. XII. 1950 r., kierownik Zakładu Prawa Cywilnego.

(Zjednoczenia 16, m. 2).

Stefan Kalinowski, dr praw, zast. profesora postępowania karnego, powołany 1. IX. 1950 r., kierownik Zakładu Postępowa­

nia Karnego, kierownik Zespołu Katedr Prawa Karnego, b.

adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Wojewódz­

kiego w Warszawie, p. o. starszego radcy do spraw prawnych w Departamencie Ustawodawczym Ministerstwa Sprawiedliwości, czł. Komisji Prawniczej Współpracy Polsko-Czechosłowackiej czł. cz. Komisji Kodyfikacji Prawa Karnego, czł. cz. Zrzeszenia Prawników Polskich. (Legionowo, k/Warszawy, ul. Pstrowskie­

go 3).

Cytaty

Powiązane dokumenty

Krystyna Jakowska, prof.dr Kazimierz Jasiński, doc.dr hab. Sławomir Kalembka, doc.dr Krystyna Kallas,

4® Katedra Teorii Państwa i Prawa P«o® kierownik« Prof® nadzw® dr Kazimierz Biskupski Doc® dr Wiktor Komatowski. Adiunkt mgr

w arzystw a Filologicznego, Stow arzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Tow arzystw a Bibliofilów, odznaczony M edalem 10-lecia Polski Ludowej. Zarządu O kręgu Stow arzyszenia

Prodziekan: Zast. astronomii, kierownik Katedry Astronomii, b. profesor Uniwersytetu Stefana Batorego, członek ty tu ­ larny P.A.N., b. Polskiej Akademii Umiejęt­..

Dr Kazimierz Harlłeb C złonkow ie: Prof.. Dr Zygmunt

Władysław Dziewulski, dr filozofii, habilitowany 1. astronomii, kierownik Zakładu Astronomii, b. Uniwersytetu Stefana Batorego, czł. Polskiej Akademii Umiejętności,

Adiunkt dr Ryszard Bauer Adiunkt dr Andrzej Bączyński Adiunkt dr Wiesław Berdowski Adiunkt dr Henryk Łożykowski Adiunkt dr Hanna Męczyńska St,asyst, mgr Andrzej Bielski St;asyst,

Metodyka nauozania wiedzy o sztuoe i seminarium różnyoh form upow szechnienia.. Zakłady Naukowe